ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*มั่นใจ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มั่นใจ, -มั่นใจ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นใจ(adv) confidently, See also: certainly, surely, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: เขาตอบออกไปอย่างมั่นใจในเหตุผลของตัวเอง, Thai Definition: อย่างเชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
มั่นใจ(v) be confident, See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced, Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ, Example: พวกเขามั่นใจเหลือเกินว่าจะต้องชนะยกทีม, Thai Definition: เชื่อใจหรือมั่นใจอย่างไม่แปรเปลี่ยน
ความมั่นใจ(n) confidence, See also: trustworthiness, trust, reliance, Syn. ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ, Ant. ความลังเล, ความสงสัย, Example: เขามีความมั่นใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ทันเวลา
อย่างมั่นใจ(adv) surely, See also: confidently, Syn. อย่างแน่ใจ, Example: ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยต่างแสดงออก และตอบคำถามกันอย่างมั่นใจ
มั่นอกมั่นใจ(adv) confidently, See also: positively, Syn. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: เขาตอบอย่างมั่นอกมั่นใจว่าจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มั่นอกมั่นใจ(v) be confident, See also: be sure, Syn. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: ท่านมั่นอกมั่นใจยิ่งนัก ว่าจะจับกุมคนร้ายได้ภายใน 5 วัน
มั่นใจตัวเอง(adj) self-confident, Syn. มั่นใจในตัวเอง, Example: หล่อนมีนิสัยมั่นใจตัวเองมากเกินไป จนใครๆ เห็นว่ามันกลายเป็นความหัวดื้อ, Thai Definition: ที่แน่ใจหรือเชื่อมั่นในความคิดและการกระทำของตนเอง
ขาดความมั่นใจ(v) have no confidence, See also: lack confidence, Syn. ขาดความเชื่อมั่น, Example: หล่อนคงขาดความมั่นใจเพราะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มั่นใจก. แน่ใจ, เชื่อใจ, เช่น คราวนี้มั่นใจว่าจะต้องสอบได้.
เก็งก. กะ, คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ, เช่น เก็งหมัด เก็งข้อสอบ.
ความรู้สึกเขื่อง, ความรู้สึกเด่นความเชื่อหรือความมั่นใจว่าตนเองมีฐานะหรือความสามารถเหนือกว่าผู้อื่น.
เชื่อก. เห็นตามด้วย เช่น เด็ก ๆ ควรเชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่, มั่นใจ, ไว้ใจ, เช่น ฉันเชื่อว่าลูกจ้างคนนี้ดูแลการเงินแทนฉันได้
ตัวเก็งน. ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ.
ถือใจก. มั่นใจ, สำคัญใจ.
แน่ใจก. มั่นใจ.
บ้อ, บ้อหุ้นน. ชื่อการพนันชนิดหนึ่ง เขียนตารางสี่เหลี่ยมหรือวงกลมลงบนพื้น มีผู้เล่น ๒ ฝ่าย แต่ละฝ่ายออกสตางค์ฝ่ายละ ๒-๓ อัน เอามารวมกัน ฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้โยนสตางค์ทั้งหมดลงในตารางหรือวงกลมนั้นให้กระจาย อีกฝ่ายหนึ่งจะชี้สตางค์อันใดอันหนึ่งให้ฝ่ายโยน ฝ่ายโยนจะต้องใช้สตางค์อีกอันหนึ่ง เรียกว่า “อีตัว” โยนลงให้ประกบสตางค์อันที่เขาชี้ให้ ถ้าโยนลงไปประกบได้ ก็เป็นฝ่ายชนะ ได้สตางค์ทั้งหมด ถ้าโยนถูกสตางค์อันอื่น ก็เป็นฝ่ายแพ้ ต้องเสียสตางค์ทั้งหมดให้ฝ่ายชี้ แต่ถ้าฝ่ายโยนไม่มั่นใจว่าจะโยนอีตัวไปประกบได้ ก็อาจโยนอีตัวลงไปในที่ว่าง เรียกว่า “อู้ไว้” หมายความว่า กินไม่ได้ แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้โยนบ้าง ฝ่ายที่โยนก่อนก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ชี้บ้าง.
เปรี้ยวมีลักษณะปราดเปรียว ทันสมัย อิสระ มั่นใจ ชอบการคบหาสมาคม (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น ผู้หญิงคนนี้เปรี้ยว, เรียกลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงที่แต่งตัวสีฉูดฉาด รัดรูป เป็นต้น ว่า แต่งตัวเปรี้ยว.
มโนภินิเวศน. ความมั่นใจ, ความหนักแน่น.
ไว้ใจก. มอบความเชื่อความมั่นใจให้, วางใจ, เช่น ไว้ใจให้เก็บรักษาเงิน ไว้ใจให้ดูแลบ้าน, ไว้วางใจ ก็ว่า.
ไว้วางใจก. มอบความเชื่อความมั่นใจให้, วางใจ, ไว้ใจ ก็ว่า.
หงายท้อง, หงายหลังก. ผิดไปจากที่คาดหวังไว้อย่างมาก เช่น มั่นใจว่าจะต้องสอบได้แน่ แต่พอไปดูประกาศผลการสอบ ไม่พบชื่อตัวเอง ก็หงายท้องกลับมา.
อุ่นใจว. มีความรู้สึกสบายใจขึ้น, มีความมั่นใจ, ไม่มีกังวล, เช่น มีเงินมากอยู่ในกระเป๋าทำให้อุ่นใจ.
อุ่นอกอุ่นใจว. มีความรู้สึกสบายอกสบายใจและมีความมั่นใจขึ้น เช่น อยู่ใกล้ ๆ ผู้ใหญ่รู้สึกอุ่นอกอุ่นใจ.
เอาหัวเป็นประกันก. รับรองด้วยความมั่นอกมั่นใจ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
Confidence Building Measuresมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นมาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร เพื่อลดความหวาดระแวง ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นใจระหว่างสองฝ่ายหรือหลาย ๆ ฝ่าย อันจะเป็นการส่งเสริมการทูตเชิงป้องกัน ทั้งนี้ CBMs เป็นกระบวนการที่สำคัญในกรอบการประชุม ARF [การทูต]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
Shanghai Cooperation Organizationพัฒนามาจากเวทีการประชุม Shanghai Five ซึ่งจีนเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เดิมมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย คาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ และทาจิกิสถาน ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2544 อุซเบกิสถาน ได้เข้าเป็นสมาชิกด้วย จึงมีการเปลี่ยนชื่อกลไกความ ร่วมมือนี้เป็น Shanghai Cooperation Organization เดิมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับพรมแดนของประเทศสมาชิก และต่อมาได้ขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา พลังงาน การคมนาคม [การทูต]
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วปริมาณที่จะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่ค้นพบแล้ว, ปริมาณที่จะสามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่ค้นพบแล้ว โดยประเมินได้อย่างมั่นใจพอควร จากข้อมูลทางธรรีวิทยาและวิศวกรรม ทั้งนี้ การผลิตจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ตลอดจนวิธีปฏิบัติการและกฎระเบียบของรัฐบาลในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Counseling and Reassurance, Psychologicคำแนะนำและความมั่นใจ [การแพทย์]
Dependent, Passiveบุคลิกไปทางแบบต้องพึ่งคนอื่น, คนที่ไม่มั่นใจในตนเองและชอบพึ่งคนอื่น [การแพทย์]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The room's very charming, and I'm sure I'll be comfortable.ห้องน่าอยู่มากค่ะ และฉันมั่นใจว่าจะอยู่สบาย Rebecca (1940)
Oh, well, I'm sure it's very suitable, very nice indeed.ฉันมั่นใจว่ามันต้องเหมาะสมอยู่เเล้วละคะ Rebecca (1940)
I know you did not leave me because you lost confidence.เพราะคุณสูญเสียความมั่นใจ The Old Man and the Sea (1958)
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Then, to give himself more confidence... ... he remembered the time in the tavern at Casablanca... ... when he played the hand game with a Negro from Cienfuegos... ... who was the strongest man on the docks.จากนั้นจะให้ตัวเองความมั่นใจ มากขึ้น เขาจำได้ว่าเวลาในโรงเตี๊ยม ที่คาซาบลังกาเมื่อเขาเล่นเกม มือ The Old Man and the Sea (1958)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนั้นจะหายไป ฉันไม่ได้มั่นใจในตัวเอง ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันได้เปลี่ยนความคิด ของฉัน Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
Of course I don't expect you to see eye to eye with me...ที่จะได้เห็นกับตากับฉัน แค่ฉันมั่นใจว่าเราสามารถตกลงที่จะ แตกต่าง อะไร? Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
You can sure consider yourself much luckier than your pal.นายมั่นใจได้เลยว่า โชคดีกว่าเพื่อนนาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I won't know the reason they find afterwards but it will be a very good one.หลังจากนั้น แต่มันจะเป็นหนึ่ง ที่ดีมาก ฉันจะมีความคิด ฉันมั่นใจว่าเราจะดีใจ How I Won the War (1967)
-I'm sure I can.ผมมั่นใจ Oh, God! (1977)
If they mean a doomsday, an end-of-the-world thing I'm certainly not going to get into that.ถ้าเขาหมายถึงวันจุดจบ วันที่โลกสลาย ผมมั่นใจว่าคงจะไม่กล่าวถึงเรื่องนั้น Oh, God! (1977)
-Are you certain of that?คุณมั่นใจแล้วหรือครับ Oh, God! (1977)
I'm not sure how this whole miracle business started.ผมไม่มั่นใจว่า ปาฏิหาริย์เหล่านี้เริ่มต้นที่ไหน Oh, God! (1977)
- I'm sure it's her.-ฉันมั่นใจ . Suspiria (1977)
Our one hope is to build this man up. I've got to give him confidence.ความหวังเดียวที่จะช่วยหมอนี่ได้ ผมต้องสร้างความมั่นใจให้เขา Airplane! (1980)
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย Airplane! (1980)
I assure you, Dr Brody. Dr Jones.ผมให้ความมั่นใจกับคุณ, ดร.โบรดี้. ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Yes, I'm sure that's exactly what they hoped.ใช่ ผมมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาหวัง Gandhi (1982)
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I can assure you, sir... that I am no criminal.ฉันสามารถมั่นใจได้ครับ ... ว่าฉันไม่มีความผิดทางอาญา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'm sure we're all glad to hear that.ผมมั่นใจว่าเราทุกคนดีใจที่ได้ทราบ Clue (1985)
Well, it's got to be put somewhere. If I've got it, I know I'm safe.มันต้องใส่ไว้ที่ไหนสักแห่ง ถ้าผมเก็บมันไว้ ผมก็มั่นใจว่าผมปลอดภัย Clue (1985)
I'm sure there's no one up there.ผมมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่น Clue (1985)
This is not the best place to be sending from, and a lot of the equipment I'm using... has been rotting down here since the second world war.ผมมั่นใจว่ามีคนอื่น แต่ที่นี่ใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ แถมอุปกรณ์ที่ให้ฉันใช้ ก็เป็นรุ่นสงครามโลก Day of the Dead (1985)
There have to be people in those shelters who know about us, who know where we are.ฉันมั่นใจว่าต้องมีคนที่นั่น รู้ว่าเราอยู่ที่นี่ Day of the Dead (1985)
But she decided to test some powder of life she'd bought from a magician.แต่เธอจะใ้ช้ผงสร้างชีวิต ที่ซื้อมาจากนักมายากลเพื่อความมั่นใจ Return to Oz (1985)
Don't make any funny moves.ทุกท่วงท่า ต้องมั่นใจ An American Tail (1986)
- I'm sure if you tell him--- ฉันมั่นใจว่าเขาต้อง... Dirty Dancing (1987)
-And I'm sure you flew.-ผมมั่นใจว่าคุณจะต้องบินได้แน่ ๆ Mannequin (1987)
I'm not sure I can do it again.ผมก็ไม่มั่นใจนะครับ ว่าจะทำได้อีกหรือเปล่า Mannequin (1987)
I'm positive.ผมมั่นใจ Mannequin (1987)
"Despite Humperdinck's reassurance that she would grow to love him,แม้เจ้าชายจะมั่นใจว่า เธอจะรักเขาในที่สุด The Princess Bride (1987)
When he finds her body dead on the Guilder frontier, his suspicions will be totally confirmed.และเมื่อเขาพบร่างของเจ้าหญิงอยู่ที่ชายแดนกิลเดอร์ เจ้าชายก็จะยิ่งมั่นใจในข้อสงสัยนั้น The Princess Bride (1987)
It has been 20 years now. I'm starting to lose confidence.ตอนนี้ก็ 20 ปีแล้ว ข้าเริ่มไม่มั่นใจว่าจะหามันเจอ The Princess Bride (1987)
I never said he was my dearest love, and yes, he will save me.ฉันไม่เคยพูดนะ ว่าเจ้าชายเป็นที่รักของฉัน และแน่นอน พระองค์ต้องมาช่วยฉัน นั่นคือสิ่งที่ฉันมั่นใจ The Princess Bride (1987)
I'm sure you've discovered my deep and abiding interest in pain.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะค้นพบ ความลึกซึ้งและความอดทนในความเจ็บปวด The Princess Bride (1987)
Ever since Prince Humperdinck fired him, his confidence is shattered.หลังจากเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ไล่เขาออก ... ความมั่นใจเขาก็หายไปหมด The Princess Bride (1987)
I'm sure he'll remember.แม่มั่นใจว่าเขาจะจำได้. Cinema Paradiso (1988)
I trust your trip down was comfortable, Dr.Jones.ผมมั่นใจว่า การเดินทางของคุณ คงได้รับความสะดวก, ดร.โจนส์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I respected your privacy, and I taught you self-reliance.และ พ่อคิดว่า ลูกเชื่อมั่นใจตัวเอง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Because I am certain that in his thoughts he is completely alone.เพราะผมมั่นใจว่าในความคิดของเขาเขาเป็นคนเดียว The Russia House (1990)
Matvey assures me lapta is the origin of American baseball and your English cricket.Matvey มั่นใจ lapta เป็นที่มา ของทีมเบสบอลอเมริกันและคริกเก็ตภาษาอังกฤษของคุณ The Russia House (1990)
I was pretty sure I'd get my money back.ผมโคตรมั่นใจเลย ว่าต้องได้เงิน Goodfellas (1990)
I'm sure everything's gonna be fine.ผมมั่นใจนะ ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย Mannequin: On the Move (1991)
Way to get confident is to learn one thing at a time.ทางเดียวที่จะสร้างความมั่นใจก็คือ เรียนไปทีละขั้น. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I just want to make sure you're taken care of, provided for.แค่อยากให้มั่นใจว่า เจ้าได้รับการดูแลอย่างดี จัดเตรียมให้ทุกอย่าง Aladdin (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมั่นใจ[khwāmmanjai] (n) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance  FR: assurance [ f ] ; confiance [ f ]
มั่นใจ[manjai] (v) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;  FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement

English-Thai: Longdo Dictionary
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggressive(adj) มั่นใจ, See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
assertive(adj) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. aggressive
assure(vt) ทำให้เชื่อมั่น, See also: ทำให้มั่นใจ
assure(vt) ให้ความมั่นใจ, See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน, Syn. convince, reassure
assured(adj) เชื่อมั่น, See also: มั่นใจ, Syn. sure, undoubted
aver(vt) ยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. affirm, insist
assure of(phrv) ทำให้มั่นใจเรื่อง, See also: ทำให้แน่ใจเรื่อง
belief(n) ความมั่นใจ, See also: ความศรัทธา, Syn. confidence
believe(vt) เชื่อถือ, See also: มั่นใจ, เชื่อมั่น
bullish(adj) มั่นใจและมีความหวังในอนาคต
be bound to(idm) แน่ใจ, See also: มั่นใจว่า
bet on(phrv) มั่นใจเกินไปในเรื่อง
breeze in(phrv) เดินเข้าไปหรือเข้ามาอย่างมั่นใจ, Syn. blow in
build on(phrv) มั่นใจในการทำบางสิ่ง, See also: อาศัย, พึ่งพา บางสิ่งหรือบางคน, Syn. depend on
build upon(phrv) มั่นใจในการทำบางสิ่ง, See also: อาศัย, พึ่งพา, Syn. depend on
certain(adj) แน่นอน, See also: แน่ใจ, มั่นใจ, Syn. confident, sure
certitude(n) ความมั่นใจ, Syn. certainty
cockiness(n) ความโอหัง, See also: ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนดูก้าวร้าว
cocksure(adj) มั่นใจมาก (จนดูเหมือนดื้อดึง)
cocky(adj) หยิ่งยโส, See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป, Syn. arrogant, overconfident
confident(n) ที่มั่นใจ, See also: ที่แน่นอน, ที่เชื่อใจได้, Syn. assured, certain
coxcomb(n) คนขี้เต๊ะ, See also: คนที่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองมากเกินไป
calculate on(phrv) ไว้วางใจใน, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
calculate upon(phrv) ไว้วางใจ, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
confirm in(phrv) ทำให้มั่นใจในเรื่อง
depend on(phrv) มั่นใจได้, See also: แน่ใจได้, แน่นอน
depend upon(phrv) มั่นใจได้, See also: แน่ใจได้, แน่นอน
figure on(phrv) ขึ้นอยู่กับ, See also: แน่ใจในเรื่อง, มั่นใจกับ, Syn. depend on
dashing(adj) ซึ่งมีความมั่นใจในตัวเอง, See also: ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. confident, smart
decisive(adj) ซึ่งเด็ดเดี่ยว, See also: ซึ่งเด็ดขาด, ซึ่งมั่นใจ, ซึ่งแน่วแน่, Syn. absolute, definite, determined, firm, positive, resolute
deflate(vt) ทำให้มั่นใจน้อยลง, See also: ทำให้อวดดีน้อยลง, Syn. humble, sink
deflation(n) การสูญเสียความมั่นใจ
demoralise(vt) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten, cowardize
demoralization(n) การทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten
demoralize(vt) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten, cowardize
depend(vi) ไว้วางใจ, See also: เชื่อมั่น, มั่นใจ
falter(vi) ขาดความมั่นใจ, See also: ลังเล, รีรอ, Syn. hesitate, Ant. decide
gamble on(phrv) มั่นใจกับ, See also: เสี่ยงกับ, เชื่อใจกับ, Syn. depend on
hearten(vt) ให้กำลังใจ, See also: ให้ความมั่นใจ, Syn. cheerful, encourage, inspirit, Ant. discourage, dishearten
never fear(idm) อย่ากังวล, See also: อย่าห่วงเลย, มั่นใจได้
rest assured(idm) ทำให้แน่ใจ, See also: มั่นใจ
take the bit between one's teeth(idm) กล้าทำและตัดสินอย่างมั่นใจ
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย, See also: ความไม่มั่นคง, ความไม่มั่นใจ, สิ่งที่ไม่แน่นอน, Syn. anxiety, uncertainty
instinct(adj) มีชีวิตชีวา, See also: เต็มไปด้วยความมั่นใจ, โดยสัญชาตญาณ
keep one's options open(idm) มั่นใจว่ามีทางเลือก, See also: อย่าเลือกช้าเกินไป
look to it that(idm) ทำให้มั่นใจว่า
make certain(phrv) ทำให้มั่นใจ, See also: แน่นอน, ย้ำให้แน่, Syn. make sure
make certain of(idm) มั่นใจในความจริงของ, Syn. make of, make sure of
make sure(idm) มั่นใจ, See also: แน่ใจ
make sure of(idm) แน่ใจ, See also: มั่นใจใน, ตรวจสอบให้แน่, Syn. make certain of, make of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง, การทำให้แน่นอน, การทำให้มั่นใจ, ความมั่นใจ, ความเชื่อถือ, ความไม่กลัวเกรง, ความบ้าบิ่น, การประกันภัย, การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence, Ant. doubt, distrust
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน, รับรอง, ประกัน, ยืนยัน, ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน, แน่นอน, ปลอดภัย, กล้า, มั่นใจ, กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ, ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest, affirm, swear
bag(แบก) { bagged, bagging, bags } n. ถุง, กระสอบ, ย่าม, กระเป๋าถือ, ความมั่งคั่ง, อาชีพ, อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน, มั่นใจ) vi. บวม, พองขึ้น, มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง, ล่า, ฆ่า, ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
believe(บิลิฟว') { believed, believing, believes } vt. เชื่อ, มั่นใจใน, ศรัทธา, เชื่อว่า, เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate, hold, Ant. disbelieve, doubt
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ
cocksure(คอค'?ัว) adj. แน่นอนที่สุด, มั่นใจที่สุด, แน่นอนเกินไป, ปลอดภัยที่สุด, See also: cocksureness n.
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ, ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่นในตัวเอง, ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust, reliance, boldness
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ, มั่นใจ, กล้า, กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ, คู่คิด -Conf. confidant
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ, การตัดสินว่ากระทำผิด, ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด, ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith, Ant. unbelief
convince(คันวินซฺ') { convinced, convincing, convinces } vt. ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ, ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า, ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์, หยั่ง, หัวรั้น, มั่นใจ, ดันทุรัง, Syn. dogmatical, opinionated, settled, one-sided
doubt(เดาทฺ) { doubted, doubting, doubts } n. ความสงสัย, ความไม่แน่ใจ, ความกลัว. vt. สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ, มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain, undecided, unlikely, Ant. determined, likely
ensure(เอนชัวร์') vt. รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย, ทำให้มั่นคง, See also: ensurer n. ดูensure, Syn. assure
faith(เฟธ) n. ศรัทธา, ความมั่นใจ, ความเลื่อมใส, ความยึดมั่น, ความเชื่อในศาสนา, ความซื่อสัตย์, คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief, creed
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง, โรคบิด, การไหล, การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย, การขาดความมั่นใจ, ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย, ทำให้เป็นของเหลว, ถ่าย, ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ, ให้ความมั่นใจ, , See also: hearteningly adv.
inferior complexปมด้อย, ความรู้สึกต่ำต้อย, การขาดความมั่นใจในตัวเอง
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย, ความไม่มั่นคง, ความไม่มั่นใจ, สิ่งที่ไม่แน่นอน
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา, เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency, impulse
mistrust(มิสทรัสทฺ') n. การขาดความไว้วางใจ, การขาดความมั่นใจ vt. ไม่ไว้วางใจ.
old feetn. ความไม่มั่นใจ, ความกลัว, การไร้ความกล้า
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน, การชักจูง, การจูงใจ, ภาวะที่ถูกชักชวน, ความมั่นใจ, ความเชื่อ, ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ, สำนักนิกาย, หมู่คณะ, Syn. conversion, inducement, belief, potency
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ, ความเสมอภาค, การทรงตัว, สติ, ความสุขุม, ความมั่นใจ, อิริยาบถของร่างกาย, การบินร่อน. -v. ทรงตัว, ปรับตัว, ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน, แน่ใจ, เชื่อถือได้, ยืนยันได้, เด็ดขาด, มั่นใจ, มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ, มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก, สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก, ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) , ฐานะที่ชัดเจน, รูปแบบที่แน่นอน
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด, แน่นอน, เด็ดขาด, ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา, คำมั่นสัญญา, ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา, เป็นเครื่องบอก, รับปากจะแต่งงาน, ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก, แสดงอาการว่าจะเป็น,
reliance(รีไล'เอินซฺ) n. ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ, ความมั่นใจ, สิ่งที่ไว้วางใจ, Syn. confidence
reliant(รีไล'เอินทฺ) adj. ไว้วางใจ, เชื่อใจ, มั่นใจ, เชื่อถือ, See also: reliantly adv., Syn. confident
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง, เบิกบานใจ, มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง, เปล่งปลั่ง, เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด, สีเลือด, มีเลือด, นองเลือด, หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง, เปล่งปลั่ง, มั่นใจ, เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
satisfied(แซท'ทิสไฟดฺ) adj. พอใจ, จ่ายหมดแล้ว, แน่ใจ, มั่นใจ, Syn. content, convinced
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง, มั่นใจ, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไว้ใจได้, เชื่อถือได้, วางใจได้, ไร้กังวล, แน่นอน vt. ได้มา, เอามา, ทำให้ได้ผล, ทำให้มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย, รับรอง, รับประกัน, จับกุม, มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย, เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง, ไว้ใจตัวเอง, มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
sure(ชัวร์) adj., adv. แน่นอน, มั่นใจ, ยืนยัน, เชื่อมั่น, ไว้ใจได้, ไม่ต้องสงสัย, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่มีปัญหา, be sure ระวังตัว, for sure แน่นอน, มั่นใจ, , See also: sureness n. -Phr. make sure ให้แน่ใจ -Phr. sure enough แน่นอน มั่นใจ
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน, มั่นคง, ไม่ผิดพลาด, ไม่ต้องสงสัย, อย่างมั่นใจ, ไม่เปลี่ยนแปลง, จริง ๆ, Syn. undoubtedly, assuredly
trust(ทรัสทฺ) n. ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ความมั่นใจ, ความหวัง, สิ่งที่ไว้ใจได้, บุคคลที่ไว้ใจได้, บริษัทใหญ่ที่รวมบริษัทเล็ก ๆ เข้าไว้, ความรับผิดชอบ, การฝากฝัง, ความพิทักษ์, ความอุปถัมภ์, การปกครอง, สินเชื่อ, -Phr. (in trust อยู่ในความพิทักษ์ของคนอื่น) adj. เกี่ยวกับสินเชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง, ความไม่ประหม่า
assurance(n) ความมั่นใจ, คำมั่น, การรับรอง, การประกันภัย
assure(vt) ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่ใจ, ทำให้วางใจ, รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ, แน่นอน, มั่นใจ
believe(vt) เชื่อ, เชื่อถือ, ไว้วางใจ, ศรัทธา, มั่นใจใน
certainly(adv) อย่างแน่ใจ, อย่างแน่นอน, อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น, ความแน่นอน, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
cocksure(adj) แน่ใจมาก, มั่นใจมาก
confident(adj) แน่ใจ, มั่นใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น, ไว้ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น, ความแน่ใจ, การลงโทษ, การตัดสินว่าผิด
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด, อย่างแน่นอน, อย่างมั่นใจ, ซึ่งชี้ขาด, แน่วแน่
doubtful(adj) กังขา, ไม่แน่ใจ, ลังเล, ไม่มั่นใจ, แคลงใจ
ensure(vt) รับประกัน, ทำให้แน่ใจ, ทำให้แน่นอน, รับรอง, ทำให้มั่นใจ
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่มั่นใจ
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย, ความไม่มั่นใจ, ความไม่แน่นอน, ความไม่มั่นคง
positive(adj) บวก, เชื่อถือได้, มั่นใจ, เป็นประโยชน์
reassurance(n) การรับรอง, การทำให้มั่นใจขึ้นอีก, การทำให้วางใจขึ้น
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ, ทำให้มั่นใจขึ้นอีก, ทำให้แน่ใจขึ้น, ทำให้วางใจขึ้น, รับรอง
secure(adj) มั่นคง, แน่นหนา, ปลอดภัย, ไร้กังวล, มั่นใจได้
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง, ความเชื่อมั่นในตัวเอง
sure(adj) แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ, ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ, อย่างแน่นอน, อย่างแน่ใจ, อย่างไว้ใจได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
assertive(adj) มั่นใจกล้าแสดงออก
Confidenceความมั่นใจ
Hedge(n, vi) [ Linguistics: Pragmatics ] n. คำบ่งชี้ความไม่แน่ใจ คำบ่งชี้การพูดออกตัว การพูดออกตัว โดยใช้ คำ วลี หรือประพจน์เพื่อป้องกันตัวของผู้พูดในกรณีที่พูดผิด ไม่มั่นใจ เช่น วันนี้ฝนอาจจะตก คำว่า อาจจะ คือ hedge ชนิดหนึ่งที่บ่งชี้ว่าผู้พูดมีความไม่มั่นใจ มีความกำกวม ซึ่งฝนจะตกหรือไม่ตกผู้พูดก็ไม่ได้พูดผิด เพราะคำว่า อาจจะ มีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิด 50/50 v. พูดออกตัว พูดกำกวม พูดป้องกันตัว, See also: softener, downtoner, understatement, weakener, tentativeness, stance m, Syn. mitigator
proactively(adv) อย่างมั่นใจ
unconvinced(adj) ไม่มั่นใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
確保[かくほ, kakuho] (n, vt) รับประกันหรือมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามนั้น เช่น 3位を確保した แปลว่า มั่นใจได้ว่าจะได้ที่ 3 เป็นอย่างน้อย
自信[じしん, jishin] (n) ความมั่นใจในตนเอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
確実[かくじつ, kakujitsu] (adj) แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
gewiss(adj, adv) แน่นอน, มั่นใจ, See also: sicherlich, selbstverständlich, Syn. sicher
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top