Search result for

*มองข้าม*

(98 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มองข้าม, -มองข้าม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองข้าม[V] overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มองข้ามก. มองเลยไป เช่น มองข้ามความผิด
มองข้ามไม่เห็นความสำคัญ เช่น เขาถูกมองข้ามไป.
ใกล้เกลือกินด่างก. มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนกลับไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า, อยู่ใกล้ผู้ใหญ่แต่กลับไม่ได้ดี.
หัวหลักหัวตอน. บุคคลที่นึกว่าตนเป็นคนสำคัญแต่คนอื่นมองข้ามไป เวลาทำงานสำคัญก็ไม่ปรึกษา (มักใช้ในลักษณะแสดงความน้อยอกน้อยใจ), ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถูกผู้น้อยมองข้ามไป เวลาทำงานสำคัญก็ไม่ปรึกษาหารือก่อน (มักใช้ในลักษณะแสดงความน้อยอกน้อยใจ) เช่น เขาเห็นเราเป็นหัวหลักหัวตอไปได้ จะทำอะไรก็ไม่ปรึกษาหารือ.
อาภัพเหมือนปูนทำดีแต่มักถูกมองข้ามไปหรือไม่มีใครมองเห็น คล้ายในการกินหมาก จะต้องมีหมาก พลู ปูน ๓ อย่างประกอบกัน แต่คนมักพูดว่า กินหมากกินพลู โดยมิได้พูดถึงปูนเลย จะพูดถึงบ้างก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีว่า ปูนกัดปาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Last one is the 16 doctors who missed it.อาการสุดท้ายหมอ 16 คนมองข้ามหมด Last Resort (2008)
Their mistakes are overlooked.เพราะคนจะมองข้ามความผิดพลาด Beethoven Virus (2008)
Do you think their mistakes will be overlooked?นายคิดว่าคนดูจะมองข้ามความผิดพลาดของพวกเขาหรอ? Beethoven Virus (2008)
How could I have overlooked you?ข้ามองข้ามเจ้าไปได้อย่างไรนี่? The Other Boleyn Girl (2008)
That was an unfortunate oversight.ที่ถูกลบไปอย่างลึกลับ มันโชคร้ายที่ถูกมองข้ามไป Frost/Nixon (2008)
Thank you. Poor Sir Fix-A-Lot had been passed over.เซอร์ซ่อมมาเยอะที่น่าสงสาร กลับถูกมองข้ามไป Bedtime Stories (2008)
/yet totally underrated /and had been ignored for years.ถูกมองข้ามมาหลายปีดีดัก Bedtime Stories (2008)
One can't disregard psychology when forming a diagnosis.เราไม่สามารถมองข้ามปัจจัยทางจิตวิทยา เมื่อทำการวินิจฉัย Pathology (2008)
I guess I just know a con when I see one, huh?ฉันไม่น่ามองข้ามความรู้สึกไปในตอนเเรกที่เห็นเเก หึ The Art of the Deal (2008)
Over my right shoulder.มองข้ามไหล่ขวาไปสิ The Art of the Deal (2008)
Then maybe I'll overlook this pathetic little cry for help.บางที่ฉันอาจจะมองข้ามการร้องไห้ขอความช่วยเหลือนี้ไป Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
It's hard to ignore facts.มันยากที่จะมองข้ามความจริง Chapter Ten '1961' (2009)
I told them, and I'm telling you, it is impossible to overestimate Bauer.ผมบอกเขาแล้ว และบอกคุณไว้เลย อย่ามองข้ามบาวเออร์ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Henry, I can't just disregard the law!เฮนรี่คะ ฉันไม่อาจจะมองข้ามกฎหมายไปได้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
You can overlook someone's flaws, but, in the end... if you can't trust them... they're worthless.คุณสามารถมองข้ามความผิดของบางคนไป แต่ท้ายสุด ถ้าคุณไว้ใจพวกเขาไม่ได้ พวกเขาก็ไร้ค่า Look What He Dug Up This Time (2009)
There's exculpatory evidence that is being ignored.มีหลักฐานบางอย่างที่เรามองข้ามไป Hey! Mr. Pibb! (2009)
Contrary to ms. Maddox' claims,your honor,we are not blindly casting a net.ตรงกันข้ามกับคุณแมดด็อกคะ ศาลที่เคารพ เราไม่ได้มองข้ามไป Hey! Mr. Pibb! (2009)
Lately, pretty much every dime-bagger we come across.เมื่อเร็วๆนี้ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มาก ที่เรามองข้ามไป Breakage (2009)
These people have no respect for the lives that they're destroyingคนพวกนั้นมองข้ามการมีชีวิตจนพวกเขาทำลายมัน Saw VI (2009)
THE SAME OLD CONVERSATIONS."ฉันถูกมองข้าม, ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป. Soul Mates (2009)
Assuming you might be willing to overlook certain legal niceties.คิดว่าคุณคงอยากมองข้ามกฎบางอย่างไป Pleasure Is My Business (2009)
But he's not a threat. Defeating him would be No great accomplishment.เรามองข้ามอะไรบางอย่างไป Omnivore (2009)
I feel I can overlook that.ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถมองข้ามเรื่องนั้นไปได้ Marry Me a Little (2009)
The importance of finding new ways to power our world should not be underestimated.ความสำคัณของการหาวิธ๊ใหม่ๆ สำหรับเป็นพลังงานให้โลกเราไม่ควรถูกมองข้าม S.O.B. (2009)
That sometimes we overlook the worst.นั่นมันทำให้บางครั้งเรามองข้ามสิ่งที่แย่ที่สุดไป Scratches (2009)
That we would have otherwise overlooked.มิฉะนั้นพวกเรา จะมองข้ามไป Air: Part 1 (2009)
I was being careless.ผมผิดเอง ที่มองข้ามเรื่องนั้น Episode #1.19 (2009)
I know, but you just trying looking after them for one day.ผมรู้ แต่คุณแค่มองข้ามมันไปวันหนึ่งเถอะหน่า มันเหมือน Prison Break กับ Episode #3.5 (2009)
Not to disregard someone just becauseไม่มองข้ามคนเพียงเพราะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
We've come from behind, Dismissed and ridiculed by everyone,เราถูกทุกคนมองข้าม และเยาะเย้ย Mattress (2009)
I've been a part of a lot of study groups, that fell apart because of unresolved tension.เพียงเพราะภาวะตึงเครียดที่ไม่เคยได้รับการขัดเกลา เราควรจะมองข้ามความกังวลใจของแอนนี่รึเปล่า? เราไม่ได้ชวนเธอมาเหรอ? Pilot (2009)
Something tells me the truth is just out of focus.มีบางอย่างบอกฉันว่า ความจริงถูกมองข้าม Reversals of Fortune (2009)
She's still too immature to be a good fiancee, but if you can look past those faults,เธอยังเด็กเกินไปที่จะเป็นคู่หมั้นที่ดีได้ แต่ถ้าคุณจะมองข้ามข้อบกพร่องนั่นไปบ้าง Summer Wars (2009)
They wanted him to look a little nuts, so his reports wouldn't be taken seriously.พวกเขาต้องการให้เกร๊กมองข้าม ไม่ใส่ใจกับรายงานนั้น The Bond in the Boot (2009)
- It may have been something you overlooked.มันคงเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามไป Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
About to start checking places the killer may have overlooked.เริ่มการตรวจสถานที่ บางทีฆาตกรอาจมองข้ามไป Out of Time (2009)
I mean, there is a part of the toilet we've been overlooking.ผมหมายถึง มีบางส่วนในห้องน้ำ ที่เรามองข้ามมันไป In Plane Sight (2009)
To be so put upon, so overlooked, when all the while you have such power.เจ็บปวดที่ถูกจิกหัวใช้ แต่ก็ยังถูกมองข้าม ทั้งๆที่ เจ้ามีพลังมากมายขนาดนี้? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Considering the number of transgressions you've committed that he's overlooked, don't you think that, just this once, you could return the favor?อะไร ลองคิดถึงสิ่งที่คุณทำผิดพลาด ซึ่งเขายอมมองข้ามบ้างสิ ไม่คิดว่า ครั้งนี้ The Guitarist Amplification (2009)
A fact that is often overlooked.เป็นความจริงที่มักถูกมองข้าม Landing at Point Rain (2009)
You're leaving out the part where they apparently cured him.คุณกำลังมองข้าม ส่วนที่ว่าพวกเขารักษา ให้เขาหายได้ Grey Matters (2009)
No matter who's looking over our shoulder.ไม่ว่าใครจะมองข้ามไหล่เราไปก็ตาม The Debarted (2009)
And you're just going through the motions.คุณก็แค่มองข้ามช่วงเวลานั้นไป Watchmen (2009)
I've longed to witness such an event, and yet I neglect that in human coupling millions upon millions of cells compete to create life for generation after generation until finally, your mother loves a man Edward Blake, the Comedian, a man she has every reason to hate and out of that contradiction, against unfathomable odds it's you-เป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารอจะพบเห็นมานาน โดยที่มองข้ามไปว่า... ...ในการจับคู่ของคน... ...หลายต่อหลายล้านเซลล์ รวมกันก่อกำเนิดเป็นชีวิต... Watchmen (2009)
We keep our heads down, they ignore us.ก้มหัวหลบไว้ มันก็มองข้ามไปเอง Terminator Salvation (2009)
But I ignored my instincts.แต่ฉันมองข้ามสัญชาตญาณตัวเอง X-Men Origins: Wolverine (2009)
I ignored what I really am.ฉันมองข้ามสิ่งที่ฉันเป็น X-Men Origins: Wolverine (2009)
Why leap him ahead of all others to face Crixus?ทำไมถึงต้องเป็นมันที่สู้กับคริกซัสหละ มองข้ามคนอื่นหมดเลยเหรอ Legends (2010)
Look to where you're being led.มองข้ามไปที่สี่แยกนั้น ตรงไฟ Saw 3D: The Final Chapter (2010)
The ones that did said you were kind of sneaky hot, but that that quality was canceled out by a compulsive need to be right and a strange affinity for sweaters with animals on them.- ส่วนใหญ่ ไม่รู้จักคุณ มีคนนึงบอกว่าคุณฮ็อต แต่ถูกมองข้าม เพราะความดันทุรัง และแต่งตัวแปลกๆ Bad Reputation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มองข้าม[v.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate   FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
มองข้ามความเป็นจริง[x.] (møng khām khwām pen jing) EN: deny facts ; ignore facts   FR: nier les faits ; ignorer la vérité

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blind spot[N] จุดที่ถูกเพิกเฉย, See also: จุดที่ถูกมองข้าม, Syn. blind side
connivance[VI] การมองข้ามความผิดพลาด
connive[ADJ] มองข้ามความผิดพลาด
dismiss[VT] ไม่สนใจ, See also: เมินเฉย, มองข้าม, Syn. ignore, overlook, Ant. heed, regard
drop[VT] มองข้าม, See also: มองผ่าน
get the go-by[IDM] โดนมองข้าม, See also: ถูกเมิน, โดนเมินเฉย
ignore[VI] ทำเพิกเฉย, See also: ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำละเลย, มองข้าม, ไม่สนใจ, Syn. disregard, overlook
look down[PHRV] มองข้าม
look over[PHRV] มองข้าม
look over[PHRV] ยกโทษให้, See also: มองข้าม
look through[PHRV] มองข้าม, See also: มองผ่าน
neglect[VT] ไม่สนใจ, See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม
pass by[PHRV] มองข้าม, See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส, Syn. pass over
slight[VT] มองข้าม, See also: ไม่สนใจ, ไม่แยแส, Syn. disdain, overlook
unheeded[ADJ] ไม่สนใจ, See also: ไม่ระมัดระวัง, ไม่ใสใจ, มองข้าม, Syn. inattentive, unmindful, unthinkful, Ant. heeded
unheeded[ADJ] ไม่เป็นที่สนใจ, See also: ถูกมองข้าม, Syn. unnoticed, ignored

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก,ไม่เอา,ไม่พิจารณา,ผ่าน,มองข้าม,ยกเลิก,เลิกล้ม, Syn. omit
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย
slight(สไลทฺ) adj. เล็กน้อย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ. vt.,n. (การ) มองข้าม,ดูถูก,ดูแคลน,ดูเบา,ไม่สนใจ., See also: slightly adv. slightness n.
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
unheeded(อัน'ฮีดดิด) adj. ไม่เป็นที่สนใจ,ถูกมองข้าม
unheeding(อัน'ฮีดิง) adj. ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,มองข้าม
unminded(อันไม'ดิด) adj. ไม่สนใจ,ถูกมองข้าม
unseeing(อันซี'อิง) adj. มองข้าม,มองไม่เห็น,ไม่สนใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น
oversee(vt) ตรวจตรา,ดูแล,ควบคุม,มองข้าม,เผลอ
oversight(n) การมองข้ามไป,ความพลั้งเผลอ,การเฝ้าดูแล
slight(vt) ดูหมิ่น,ดูถูก,ดูแคลน,มองข้าม
unheeded(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่ระวัง,ถูกมองข้าม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
complacency (n ) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.
dwarfedเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญ ไม่เอาใจใส่โดยมองข้ามไป
out in the coldถูกทอดทิ้ง (ละเลย มองข้าม) ; ไม่ได้รับประโยชน์ในขณะที่คนอื่นได้ Excluded from benefits given to others, neglected, as in Her stand on abortion left her out in the cold with the party.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
見落とす[みおとす, miotosu] (vi ) ดูตกหล่น,มองข้ามไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook

German-Thai: Longdo Dictionary
aus Versehenโดยการไม่ได้สังเกต, โดยการมองข้ามไป, ด้วยความเผลอเรอ
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top