Search result for

*มนุษยธรรม*

(92 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มนุษยธรรม, -มนุษยธรรม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มนุษยธรรม[N] humanity, See also: mankind, Example: มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม, Thai definition: ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนุษยธรรมน. ธรรมของคน, ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุณาเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humanitarianismมนุษยธรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humanity๑. มนุษยชาติ๒. มนุษยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
humanity๑. มนุษยธรรม๒. มนุษยชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (1984)อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984) [TU Subject Heading]
Humanitarian assistanceความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Humanitarian interventionการแทรกแซงด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Humanitarian lawกฎหมายมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishmentอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่น ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี [การทูต]
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use od Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively InjuConvention on Prohibitions or Restrictions on the Use od Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects = อนุสัญญาห้ามอาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้เกิดการบาด เจ็บร้ายแรงเกินความจำเป็นหรือก่อให้เกิดลโดยไม่จำกัดเป้าหมาย มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการห้ามหรือหารจำกัดการใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้ เกิดผลกระทบร้ายแรงด้านมนุษยธรรม โดยสาระสำคัญของการ คอบคุมอาวุธตามแบบแต่ละชนิดจะถูกกำหนดไว้ในพิธีสารแต่ละฉบับต่างหาก ซึ่งในชั้นนี้ มีพิธีสาร 5 ฉบับ และรัฐต่างๆ สามารถเลือกยอมรับพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาฯ ฉบับใดก็ได้อย่างน้อยจำนวน 2 ฉบับ [การทูต]
Cobra Goldการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็น เจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี การฝึกคอบร้าโกลด์พัฒนามาจากการฝึกผสมยกพลขึ้นบกระหว่างกองทัพเรือไทยกับกอง ทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำการฝึกร่วมกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ต่อมาใน พ.ศ. 2525 ได้รวมการฝึกหลายอย่างเข้าด้วยกันแล้วกำหนดชื่อรหัสการฝึกขึ้นใหม่ว่า "การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์" ปัจจุบัน มีประเทศที่ร่วมฝึกรวม ทั้งร่วมสังเกตการณ์หลายประเทศ รวมทั้งได้ขยายการฝึกครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การตอบโต้การก่อการร้ายด้วย [การทูต]
comprehensive plan of actionแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบ เป็นแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยอย่างสมบูรณ์ โดยความร่วมมือระหว่างประเทศต้นเหตุ ประเทศที่ต้องแบกรับภาระ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ แผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการป้องกันปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัย โดยจัดที่พักพิงชั่วคราวตามหลักมนุษยธรรม การส่งตัวกลับเมื่อสถานการณ์ในประเทศต้นเหตุกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว และการหาที่พักพิงให้แก่ผู้หนีภัยในประทศที่สาม [การทูต]
Geneva International Centre for Humanitarian Deminingศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุนระเบิดด้าน มนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา [การทูต]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]
humanitarian assistanceความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม [การทูต]
Humanitarian Interventionการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม " เป็นแนวคิดที่นายโคฟี อันนาน เลขาธิการสหประชาชาติเสนออย่างเป็น ทางการครั้งแรกต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 54 เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมุ่งจะให้สหประชาชาติสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาย ในประเทศต่าง ๆ ได้โดย คำนึงถึงประเด็นเรื่องมนุษยธรรมเป็นหลัก ขณะนี้ แนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่ยุติ โดยบางประเทศเห็นว่า เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐ บางประเทศเห็นว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาของมนุษยชาติ ส่วนบางประเทศเห็นว่าการแทรกแซงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้กรอบหลักเกณฑ์ หรือกรอบกฎหมายบางประการ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ " [การทูต]
International Force in East Timorกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1264 (1999) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ ฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพในติมอร์ตะวันออก ป้องกันและสนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กองกำลังนานาชาติปฏิบัติหน้าที่ในติมอร์ตะวันออกจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 [การทูต]
Oil - for - Foodโครงการน้ำมันเพื่ออาหาร " เป็นโครงการภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 986 (พ.ศ. 2538) ซึ่งอนุญาตให้อิรักนำรายได้จากการขายน้ำมันดิบไปซื้อสินค้าทางด้านมนุษยธรรม เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนอิรัก " [การทูต]
Responsibility to protect หลักการความรับผิดชอบในการคุ้มครอง เป็นหลักการที่ได้รับการรับรองในการประชุมระดับผู้นำ เพื่อทบทวนผลของปฏิญญาสหัสวรรษ(High Level Panel Meeting - HLPM) เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ นครนิวยอร์ก ที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงทางมนุษยธรรม ( humanitarian interference/intervention of humanity)เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การฆ่าล้างชนชาติ โดยจะถือเป็นความรับผิดชอบและที่จะต้องดำเนินการร่วมกันโดยประชาคมระหว่าง ประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่องนี้มีนัยเกี่ยวข้องกับกฏหมายระหว่างประเทศ อธิปไตย ของรัฐ ความอ่อนไหวทางการเมือง และความชอบธรรมในการปฏิบัติ จึงยังไม่มีการนิยามแนวความคิด R2P รวมถึงขอบเขตของ R2P ที่ชัดเจน [การทูต]
Work of the United Nations on Human Rightsงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน งานสำคัญชิ้นหนึ่งของสหประชาชาติคือ วควมมปรารถนาที่จะให้ประเทศทั้งหลายต่างเคารพและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ มนุษยชนตลอดทั่วโลก ดังมาตรา 1 ในกฎบัตรของสหประชาติได้บัญญัติไว้ว่า?1. เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีเจตนามุ่งมั่นต่อจุดหมายปลายทางนี้ จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันให้บังเกิดผลจริงจัง เพื่อการป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ รวมทังเพื่อปราบปรามการรุกรานหรือการล่วงละเมิดอื่น ๆ ต่อสันติภาพ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธี และสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงหรือระงับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้ 2. เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวงโดยยึดการเคารพต่อหลักการ แห่งสิทธิเท่าเทียมกัน และการกำหนดเจตจำนงของตนเองแห่งประชาชนทั้งปวงเป็นมูลฐานและจะได้ดำเนิน มาตรการอันเหมาะสมอย่างอื่น เพื่อเป็นกำลังแก่สันติภาพสากล 3. เพื่อทำการร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ การสังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ อันเป็นหลักมูลฐานสำหรับทุก ๆ คนโดยปราศจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางและประสานการดำเนินงานของประชาชาติทั้งปวงในอันที่จะ บรรลุจุดหมายปลายทางเหล่านี้ร่วมกันด้วยความกลมกลืน"ดังนั้น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงได้ลงข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุมชนระหว่างประเทศ ที่ได้ยอมรับผิดชอบที่จะให้ความคุ้มครอง และเคารพปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยข้อความรวม 30 มาตรา กล่าวถึง1. สิทธิของพลเมืองทุกคนที่จะมีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิทางการเมือง2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 1 และ 2 เป็นมาตราที่กล่าวถึงหลักทั่วไป เช่น มนุษย์ปุถุชนทั้งหลายต่างเกิดมาพร้อมกับ อิสรภาพ และทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพตามที่ระบุในปฏิญญาสากล โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างใด ๆ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรืออื่น ๆ ต้นกำเนิดแห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สินหรือสถานภาพอื่น ๆ ส่วนสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนั้น ได้รับการรับรองอยู่ในมาตร 3 ถึง 21 ของปฏิญญาสากล เช่น รับรองว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ มีเสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัย มีอิสรภาพจากความเป็นทาสหรือตกเป็นทาสรับใช้ มีเสรีภาพจากการถูกทรมาน หรือการถูกลงโทษอย่างโหดร้าย สิทธิที่จะได้รับการรับรองเป็นบุคคลภายใต้กฎหมาย ได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย มีเสรีภาพจากการถูกจับกุม กักขัง หรือถูกเนรเทศโดยพลการ มีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ สิทธิที่จะมีสัญชาติ รวมทั้งสิทธิที่จะแต่งงานและมีครอบครัว เป็นต้นส่วนมาตรา 22 ถึง 27 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม เช่น มีสิทธิที่จะอยู่ภายใต้การประกันสังคม สิทธิที่จะทำงาน สิทธิที่จะพักผ่อนและมีเวลาว่าง สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพสูงพอที่จะให้มีสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี สิทธิที่จะได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมของ ชุมชน มาตรา 28 ถึง 30 กล่าวถึงการรับรองว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะมีขีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบเรียบร้อยของสังคมและระหว่าง ประเทศ และขณะเดียวกันได้เน้นว่า ทุกคนต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนด้วยสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศ ให้ถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันที่ทุกประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามให้ได้ และเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติช่วยกันส่งเสริมรับรองเคารพสิทธิและ เสรีภาพตามที่ปรากฎในปฏิญญาสากลโดยทั่วกัน โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ สมัชชาสหประชาชาติจึงลงมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1950 ให้ถือวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A student is still a human being.นักเรียนยังคงมีความเป็นมนุษยธรรมอยู่ Baby and I (2008)
Each year the World Humanity Awards are held to honor the greatest achievements on behalf of all humanity.ทุก ๆ ปี รางวัล แห่งมนุษยธรรมระดับโลก ได้ให้เป็นเกียรติ แก่ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในนามของมนุษยชาติ Superhero Movie (2008)
He believed it was an important humanitarian mission, and he wanted to help.เขาเชื่อว่ามันเป็น ปฎิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และเขาต้องการจะช่วย WarGames: The Dead Code (2008)
None. I believed the money was for humanitarian purposes.ไม่รู้เลย ผมเชื่อว่า เป็นเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ทางมนุษยธรรม Frost/Nixon (2008)
There are people who go after your humanity, Sister, that tell you the light in your heart is a weakness.มีคนที่อยากเอาชนะมนุษยธรรมของคุณ ซิสเตอร์ บอกคุณว่าแสงในหัวใจคุณเป็นความอ่อนแอ อย่าไปเชือ. Doubt (2008)
MNU is trying to move the aliens for humanitarian reasons.MNU พยายามย้าย เอเลี่ยนด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมDistrict 9 (2009)
Your son and I had planned to use the technology for humanitarian endeavors.ลูกชายของคุณและฉันวางแผนจะใช้เทคโนโลยี เพื่อมนุษยธรรม Cowboys and Indians (2009)
If you are still worried about humanitarian efforts, write a check to UNICEF.ถ้าคุณยังกังวลเรื่องมนุษยธรรมอยู่ล่ะก็ บริจาคให้ ยูนิเซฟ สิ Cowboys and Indians (2009)
But I've had to work extremely hard at finding my way back to my humanity.แต่ผมก็ต้องพยายามเป็นอย่างหนัก เพื่อจะทำตัวเองให้มีมนุษยธรรมอยู่ Keep This Party Going (2009)
When a vampire's as new as Jessica is, she has no humanity.พวกแวมไพร์ใหม่ๆแบบเจสสิกา เธอไม่มีมนุษยธรรมเลย Keep This Party Going (2009)
No humanity, check.ขาดมนุษยธรรม ก็ใช่ Keep This Party Going (2009)
Oh, well, you're the human resources person.โธ่ ดี คุณมีมนุษยธรรมทรัพยากรบุคคล Justice (2009)
There must be a shred of humanity left inside my brother.มันต้องมีมนุษยธรรมชิ้นเล็กชิ้นน้อย เหลืออยู่บ้างในตัวพี่ผม Friday Night Bites (2009)
Suddenly you discover humanity?จู่ๆ ก็รู้จักมนุษยธรรมเหรอ ? Watchmen (2009)
It'll be humane.อย่างมีมนุษยธรรม Avatar (2009)
It's supposed to be more humane than forcing children to pilot.มันดูมีมนุษยธรรมกว่าการบังคับเด็กเป็นนักบินอีกนะครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Many people will see this as the invasion of the inhuman.หลายคนจะเห็นว่าสิ่งนี้ เป็นการบุกรุกที่ไร้มนุษยธรรม Surrogates (2009)
It's inhumane. If a person's allowed to die,มันไร้มนุษยธรรม You Don't Know Jack (2010)
For humane, quick and painless demise. "เพื่อให้เป็นการตายที่มีมนุษยธรรม รวดเร็วและไม่เจ็บปวด You Don't Know Jack (2010)
- It's humane, dipshit. - Yeah, whatever.มันของ มนุษยธรรมโง่ใช่ สิ่งที่ I Spit on Your Grave (2010)
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา RED (2010)
Could do to someone's humanity.ในการช่วยเหลือบางคนอย่างมีมนุษยธรรม Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
You've got a humanities lecture in 20 minutes.อีก 20 นาทีเธอมีเรียนวิชามนุษยธรรม Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
Morgan grimes is the kindest, warmest, most understanding human being I've ever known in my life.มอร์แกน ไกร์มเป็นคนใจดีที่สุด อบอุ่นที่สุด มีความเห็นอกเห็นใจที่สุด มีมนุษยธรรมที่สุด ที่ฉันเคยรู้จักมาในชีวิต Chuck Versus First Class (2010)
Humanitarian grounds?ด้านมนุษยธรรมงั้นหรือ Voyage of Temptation (2010)
Red panda provides humanitarian aid all around the world... everything from micro-investments to education.องค์การแพนด้าแดง เป็นผู้จัดช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมกับคนทั่วโลก ในทุกด้านๆ ตั้งแต่การลงทุนขนาดย่อม จนไปถึงด้านการศึกษา Revelation Zero: Part 1 (2010)
The warlords keep most everyone out, but, you know, humanitarian groups like us can get in.เขตสงครามส่วนใหญ่ กันคนข้างนอกให้เข้าถึง แต่คุณก็รู้ มีกลุ่มให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมเหมือนกับเรา เข้าถึงได้ Revelation Zero: Part 1 (2010)
He have a right to humanitarian access.เรามีสิทธิตามหลัก มนุษยธรรมที่จะเข้าไป Better Angels (2010)
They said five towers would provide power until the end of time, that it was a humanitarian act.พวกเขาพูดว่าหอคอย 5 แห่ง จะทำให้เกิดพลังงาน จนกระทั้งหมดเวลา ปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม Better Angels (2010)
They were for something else, something not humanitarian.มันมีไว้เพื่อทำบางสิ่ง บางสิ่งที่ไม่ได้ ถือเป็นมนุษยธรรม Better Angels (2010)
You can't, man. It's not human.นายทำไม่ได้ เพื่อน มันไม่มีมนุษยธรรมนะ Guts (2010)
The day I took you to the hospital as a good deed?เพื่อมนุษยธรรม ผมพาคุณไปโรงพยาบาล Episode #1.4 (2010)
Part of the humane care of an animal is preparing for the inevitable...บางส่วนของการดูแลอย่างมีมนุษยธรรมของสัตว์มีการเตรียมการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ... We Bought a Zoo (2011)
It's inhumane, what it is!ไม่มีมนุษยธรรมเอาซะเลย ที่ให้เราอยู่ในกล่อง Transformers: Dark of the Moon (2011)
There is no state with a record that approaches that of Mississippi in inhumanity, murder, brutality and racial hatred.ไม่มีรัฐไหนที่มีประวัติ เหมือนมิสซิสซิปปี้ ในความไร้มนุษยธรรม การฆาตกรรม ทารุณกรรม และความเกลียดชังเชื้อชาติ The Help (2011)
You're inhuman. You're an inhuman person.คุณไร้มนุษยธรรม คุณไม่ใช่มนุษย์ Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
To expose their inhumane practices!เพื่อแสดงให้เห็นความไร้มนุษยธรรมไง You Smell Like Dinner (2011)
Not for humanitarian reasons, but we need to interrogate the people in that church.ไม่ใช่เหตุผลด้านมนุษยธรรม แต่เราต้องการสอบปากคำคนที่อยู่โบสถ์นั่น Face Off (2011)
I just framed it in a way that humanized the situation and brightened all of our afternoons.ผมแค่ทำให้สถานการณ์ ที่ดูมีมนุษยธรรม ช่วยให้บ่ายนี้สดใสหน่อย Pilot (2011)
Yeah, but he's still holding on to his humanity, which mean he can still be saved.ก็ใช่ แต่เขายัง มีมนุษยธรรมหลงเหลืออยู่นะ นั่นแปลว่าเขาจะยังปลอดภัยดี The Hybrid (2011)
Your humanity is killing you.มนุษยธรรมกำลังจะฆ่านาย The Reckoning (2011)
His humanity's gone. Light's out.มนุษยธรรมของเขาหมดไปแล้ว Smells Like Teen Spirit (2011)
Quite the humanitarian.เลิกเป็นพวกมีมนุษยธรรมเสียที Meet the New Boss (2011)
Rebel forces have seized the grain supply, creating a humanitarian disaster.กำลังฝ่ายกบฏเข้ายึดเสบียงข้าว ทำให้เกิดภัยพิบัติด้านมนุษยธรรม Geography of Global Conflict (2011)
- Humanitarian aid.ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เราขอเสนอ... Geography of Global Conflict (2011)
Emilie has had a change in schedule. She's on a humanitarian errand.ตารางของเอมิลี่ถูกเปลี่ยน เธอถูกส่งไปทำงานเรื่องมนุษยธรรม Lockout (2012)
Annie Edison provides humanitarian relief for both sides.แอนนี่ เอดิสันให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แก่ทั้งสองฝ่าย Pillows and Blankets (2012)
I just think it's a striking expression of love's ability to persevere within the cracks and cogs of inhuman systems.ผมแค่คิดว่ามันเป็นสำนวนโดนๆ เกี่ยวกับความรักที่สามารถ อยู่ได้ในทุกซอกมุมของระบบอันไร้มนุษยธรรม Digital Exploration of Interior Design (2012)
To be a human being?ดูแล? มีมนุษยธรรมShe Knows (2012)
You're welcome to try your luck with this fine cross section of humanity.ยินดีให้คุณลองกับโชคของคุณ อีกด้านหนึ่งของมนุษยธรรม Sunset (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai manutsayatham) EN: inhumanity   FR: inhumanité [f]
มนุษยธรรม [n.] (manutsayatham) EN: humanity ; mankind   FR: humanité [f] ; genre humain [m] ; race humaine [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humane[ADJ] มีมนุษยธรรม, See also: มีเมตตากรุณา
humanitarian[N] ผู้มีมนุษยธรรม
humanity[N] มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์
inhuman[ADJ] โหดร้าย, See also: ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม, Syn. barbaric, cold-blooded, cruel, Ant. kindly
inhumane[ADJ] ขาดมนุษยธรรม, See also: ขาดความเมตตาปรานี, Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind, Ant. humane
inhumanity[N] ความป่าเถื่อน, See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย, Syn. barbarism, brutality, cruelty, Ant. humaneness
right[N] สิทธิ, See also: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม, Syn. entitlement, privilege

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
human(ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์, Syn. manlike,mortal,person,man
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty

English-Thai: Nontri Dictionary
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humane society (n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม
humanitarian aid (n ) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top