Search result for

*มนุษยชาติ*

(90 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: มนุษยชาติ, -มนุษยชาติ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มนุษยชาติ[N] humankind, See also: human race, mankind, Syn. , Example: เราควรจะส่งเสริมวิวัฒนาการของมนุษยชาติให้จำเริญอยู่ต่อไป, Thai definition: จำพวกคน, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนุษยชาติ(มะนุดสะยะ-, มะนุดสะ-) น. จำพวกคน, หมู่มนุษย์.
ชคดี(ชะคะดี) น. แผ่นดิน เช่น แลเนืองนองด้วยมนุษยชาติ เดียรดาษชคดี (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
ชาติ ๓, ชาติ- ๓คำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้วความหมายคงเดิม เช่น รสชาติ, หรือหมายถึงพวกหรือหมู่ เช่น คชาชาติ มนุษยชาติ.
ชีวโลกเหล่าสัตว์, มนุษยชาติ.
มนูน. ชื่อพระผู้สร้างมนุษยชาติและปกครองโลก มี ๑๔ องค์ เรียงกันเป็นยุค ๆ ไป, ยุคหนึ่งเรียกว่า มนวันดร นานกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ ปี องค์แรก คือ พระสวายมภูวะ พระมนูองค์นี้ถือกันว่าเป็นผู้ทรงออกกฎหมายหรือธรรมศาสตร์ซึ่งยังมีอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้เรียกว่า มนุสัมหิตา หรือ มนุสมฺฤติ, เพราะฉะนั้น คำ มนู จึงหมายถึงกฎหมายก็ได้ เช่น มนูกิจ.
วิวัฒนาการ(วิวัดทะนากาน) น. กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น เช่น วิวัฒนาการแห่งมนุษยชาติ วิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรม.
สกรรถ(สะกัด) น. เรียกคำที่เพิ่มเข้าข้างหลังคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้ว มีความหมายคงเดิม หรือหมายถึงพวกหรือหมู่ ว่า คำสกรรถ เช่น อากร (ในคำเช่น นรากร ประชากร) อาการ (ในคำเช่น คมนาการ ทัศนาการ) ชาติ (ในคำเช่น มนุษยชาติ ติณชาติ) ประเทศ (ในคำเช่น อุรประเทศ หทัยประเทศ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mankindมนุษยชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
humanity๑. มนุษยชาติ๒. มนุษยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
humanity๑. มนุษยธรรม๒. มนุษยชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Atomic Energy Agencyทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ, ไอเออีเอ, หน่วยงานสากลด้านความร่วมมือทางนิวเคลียร์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 ภายใต้องค์การสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพของโลก ป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษยชาติ [นิวเคลียร์]
Common heritage of mankind (International law)มรดกร่วมของมนุษยชาติ (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Crime against humanityอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Humanityมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
common heritage of mankindสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ [การทูต]
Humanitarian Interventionการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรม " เป็นแนวคิดที่นายโคฟี อันนาน เลขาธิการสหประชาชาติเสนออย่างเป็น ทางการครั้งแรกต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 54 เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมุ่งจะให้สหประชาชาติสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาย ในประเทศต่าง ๆ ได้โดย คำนึงถึงประเด็นเรื่องมนุษยธรรมเป็นหลัก ขณะนี้ แนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่ยุติ โดยบางประเทศเห็นว่า เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐ บางประเทศเห็นว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหาของมนุษยชาติ ส่วนบางประเทศเห็นว่าการแทรกแซงดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้กรอบหลักเกณฑ์ หรือกรอบกฎหมายบางประการ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ " [การทูต]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration)] [การทูต]
Demographyการศึกษามนุษยชาติ,ประชากรศาสตร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mankind?มนุษยชาติเชียวเหรอ? Ricochet Rabbit (2011)
Each year the World Humanity Awards are held to honor the greatest achievements on behalf of all humanity.ทุก ๆ ปี รางวัล แห่งมนุษยธรรมระดับโลก ได้ให้เป็นเกียรติ แก่ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในนามของมนุษยชาติ Superhero Movie (2008)
The Skynet Missile Defense System goes online April 19th, 2011, declares war on mankind and triggers a nuclear apocalypse two days later.ระบบขีปนาวุธ ป้องกันตนเอง สกายเน็ท ทำงานเมื่อ 19 เม.ย. 2011 ประกาศสงครามกับมนุษยชาติและ จุดระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกสองวันต่อมา Pilot (2008)
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
Mankind, which destroys environment and wages war, should die.มนุษยชาติที่ทำลายธรรมชาติ ก่อสงคราม สมควรตายทั้งนั้น Death Note: L Change the World (2008)
Mankind must have the power to change its future.มนุษยชาติน่าจะมีพลังเปลี่ยนแปลงอนาคตได้เอง Death Note: L Change the World (2008)
"The aim of the Jew is to become the ruler of humanity."จุดมุ่งหมายของพวกยิว คือ ต้องการที่จะครอบครองมนุษยชาติ.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
This is the most important discovery in the history of mankind.มันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ The Day the Earth Stood Still (2008)
It may well be the last discovery in the history of mankind.และอาจเป็นการค้นพบครั้งสุดท้าย ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยก็ได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Humanity's genius is to have always had a sense of its weakness.ความอัจฉริยะของมนุษยชาติ คือการรู้ถึงความอ่อนแอของตนอยู่เสมอ Home (2009)
Humanity has never lived in an atmosphere like this.มนุษยชาติไม่เคยอยู่ ในบรรยากาศเช่นนี้ Home (2009)
If the permafrost melts, the methane released would cause the greenhouse effect to race out of control with consequences no one can predict.ถ้าดินน้ำแข็งละลาย ปลดปล่อยก๊าซมีเทนจะก่อให้ เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่มนุษยชาติควบคุมไม่ได้ และผลที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง Home (2009)
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้... Home (2009)
A treaty signed by 49 states has made it a treasure shared by all humanity.สนธิสัญญาจาก 49 ชาติลงนาม ให้เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ Home (2009)
In one hour, the sun gives the Earth the same amount of energy as that consumed by all humanity in one year.ใน 1 ชม, ดวงอาทิตย์ให้พลังงาน แก่โลกในปริมาณเท่าเดิม เพื่อให้มนุษยชาติบริโภคในหนึ่งปี Home (2009)
Earth. Birth place of the human race.โลก มาตุภูมิแห่งมนุษยชาติ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
For in our quest to protect the humans, a deeper revelation dawns.ในภารกิจปกป้องมนุษยชาติของเรา ความลับเบื้องลึกเริ่มฉายแสง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Now as the Visitors infiltrate the world's borders...แบ่งปันโดยมนุษยชาติและผู้มาเยือน ด้วยกัน V (2009)
How does a priest know the way around a bullet wound?ของขวัญล่าสุดแก่มนุษยชาติ... คอนคอร์เดีย V (2009)
They're coming for us all!มันจะเล่นงานมนุษยชาติBen 10: Alien Swarm (2009)
Mankind is finished.มนุษยชาติ ก็จบสิ้น Ben 10: Alien Swarm (2009)
If it's a choice between one man and the entire human race...ต้องเสียสละ1ชีวิตเพื่อมนุษยชาติ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Humanity rises...มนุษยชาติผงาด Today Is the Day: Part 2 (2009)
Throat of the most sophisticated AI in human history.คอหอยของปัญญาประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ To the Lighthouse (2009)
Mankind has madeที่มนุษยชาติสร้างขึ้น Air: Part 1 (2009)
Mankind has made since the stargate itself.มนุษยชาติได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่มีสตาร์เกท Air: Part 3 (2009)
This ship could be the most important discovery mankind has made since the Stargate itself.ยานลำนี้อาจจะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่สุด ของมนุษยชาติ นับตั้งแต่ค้นพบสตาร์เกท Earth (2009)
I said I was going to change everything for mankind as we know it.ผมพูดว่าผมจะเปลี่ยนทุกอย่าง ของมนุษยชาติที่เราเห็นอยู่ Earth (2009)
Mankind has made since the stargate itself.ของมนุษยชาติ นับตั้งแต่สตาร์เกทเอง Darkness (2009)
Mankind has made since the stargate itself.ของมนุษยชาติ นับตั้งแต่สตาร์เกท Time (2009)
This ship could be the most important discovery mankind has made since the Stargate itself.ยานนี้อาจจะเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของมนุษยชาติ นับตั้งแต่สตาร์เกท Water (2009)
The human race.มนุษยชาติ Timebomb (2009)
You shut off the consciousness of the entire human race for two minutes.หมดสติกันไป ทั้งมนุษยชาติ สำหรับสองนาที No More Good Days (2009)
This ship could be the most important discovery mankind has made since the Stargate itself.ยานลำนี้เป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุด ของมนุษยชาติ ตั้งแต่ค้นพบสตาร์เกท Light (2009)
You shut off the consciousness of the entire human race for 2 minutes, 17 seconds.พวกคุณหมดสติไป ทั้งมนุษยชาติ เป็นเวลา 2 นาที 17 วินาที White to Play (2009)
Now that we're responsible for the single greatest disaster in human history.ในตอนนี้เรากำลังรับผิดชอบ หายนภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ Black Swan (2009)
Possibly the central question of human existence for millennia.อาจเป็นไปได้นี่คือศูนย์กลาง ของคำถามที่ว่าคือการสิ้น เผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ ในยุคหัสวรรษ Playing Cards with Coyote (2009)
You still don't understand humanity.คุณยังคงไม่เข้าใจมนุษยชาติ There Is No Normal Anymore (2009)
He's an angel... an angel famous for his hatred of humankind.เขาเป็นเทวดา -- เทวดาผู้โด่งดัง เรื่องเกลียดชังมนุษยชาติ Abandon All Hope (2009)
If Lucifer manages to exterminate humankind... we're next.ถ้าลูซิเฟอร์เตรียมการ จะล้มล้างมนุษยชาติ... ...เราก็เป็นพวกต่อไป Abandon All Hope (2009)
My guess is unless you come up with some compelling evidence relatively soon, you'll never find out what or who caused the greatest global catastrophe in human history or if we can prevent it from happening again.ผมเดาว่าจนกว่าคุณ จะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งในไม่ช้าคุณก็จะัเจอมัน อะไรหรือใครที่ทำให้เกิด หายนภัยครั้งยิ่งใหญ่ ของประวัติมนุษยชาติ หรือว่าเราอาจป้องกัน ไม่ให้มันอุบัติขึ้นอีกครั้ง A561984 (2009)
Which led the wise men to the savior of all mankind.ดาวที่นำผู้มีบุญมาโปรดมนุษยชาติ Comparative Religion (2009)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
I've made myself feel every death see every innocent face I've murdered to save humanity.ฉันเตรียมที่จะรับรู้ทุกความตาย... ...ฉันเห็นทุกใบหน้าบริสุทธิ์ ที่ใช้สังเวยปกป้องมนุษยชาติ Watchmen (2009)
What we're talking about is the extinction of the human race.ของมวลมนุษยชาติ สิ่งเดียวที่เรากำลังพูดถึง คือมีเลือดที่เพียงพอ Daybreakers (2009)
As I press this button, we move forward to a brave new world order owned and operated by Saberling.เราจะนำมวลมนุษยชาติ มาอยู่ใต้เท้ามัน ... ... ทำมันซะ G-Force (2009)
- It's got Hurley! - Oh, hey guys!ฉันไม่มีทะเลาะกับคุณ , ดาร์วิน \ แต่ มนุษยชาติจะต้องรับผิดชอบ G-Force (2009)
I'm worried about the future of the human race.ฉันรู้สึกเป็นห่วงอนาคตของมนุษยชาติมากกว่า Terminator Salvation (2009)
You're all that's left of humanity.คุณทั้งหมดที่เหลืออยู่ของ มนุษยชาติ 9 (2009)
Yes, this will open the door to Human Instrumentality.อา เพื่อเปิดประตูไปสู่แผนปรับปรุงมนุษยชาติ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนุษยชาติ[n.] (manutsayachāt) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens   FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
man[N] มนุษย์, See also: มนุษยชาติ, คน, Syn. men and women, mankind, human beings
mankind[N] มนุษยชาติ, See also: มนุษย์โลก, มวลมนุษย์, Syn. humankind, mankind, womankind
race[N] มนุษยชาติ, Syn. mankind
universe[N] โลกและมนุษยชาติ, Syn. the natural world
world[N] ชาวโลก, See also: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ, Syn. humanity, humankind, human race

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์,การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind,man,world
humankind(ฮิว'เมินไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ, Syn. human beings
inhuman(อินฮิว'เมิน) adj. ไร้ความปรานี,ไม่ใช่ลักษณะของมนุษยชาติ,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanness n.
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
mankind(แมน'ไคนดฺ) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,คน,ผู้คนทั้งหลาย, Syn. human beings,men
racial(เร'เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ,มนุษยชาติ,เผ่าพันธุ์,วรรณะ,เชื้อสาย)
species(สพี'ชีซ,-สพี'ซีซ) n.ชนิด, (พืช) ชนิดของสกุลพืช,จำพวก, -Phr. (the species มนุษย์ มนุษยชาติ) pl. species
world(เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง)

English-Thai: Nontri Dictionary
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ
mankind(n) มนุษยชาติ,คน,มนุษย์,พวกผู้ชาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Goddism (n ) ศาสนาที่รักเทิดทูน,ศาสนาเเห่งความรักของพระเจ้ากับมนุษยชาติ,ลัทธิความเชื่อที่เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top