ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ภาษีอากร*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ภาษีอากร, -ภาษีอากร-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีอากร(n) taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai Definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ค่าภาษีอากร(n) tax and rates, See also: tax and duties, Example: ผู้กู้ยืมเงินจากทางรัฐมีพันธะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา รวมทั้งจะต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่ฝ่ายรัฐด้วย
ศาลภาษีอากรกลาง(n) Central Tax Court, Syn. ศาลภาษีอากร, ศาลภาษีอากรจังหวัด, Count Unit: ศาล, Notes: (กฎหมาย)
สำนักงานคดีภาษีอากร(n) Office of Tax Litigation, Example: ในขั้นแรกสำนักงานคดีภาษีอากรจะเป็นผู้สอบสวนเบื้องต้น และส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาลภาษีอากรน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับภาษีอากร.
กรมนาน. กรมใหญ่กรมหนึ่งในจตุสดมภ์ มีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษานาหลวง เก็บหางข้าวขึ้นฉางหลวง ทำนุบำรุงอาชีพเกษตรกรรมและเก็บค่าภาษีอากรเกี่ยวกับการนั้น รวมทั้งบังคับบัญชาศาลในสังกัดซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับที่นาและโคกระบือเป็นต้น
การคลังชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย และไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือให้สัตยาบัน รวมทั้งการคํ้าประกันหนี้ของส่วนราชการ องค์การของรัฐ สถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ.
กำตากน. สิทธิพิเศษในค่าภาษีอากรขนอนตลาดที่พระเจ้าแผ่นดินยกให้แก่พระยาแรกนาขวัญในระหว่างพิธี ๓ วันในครั้งโบราณ.
ขนอน ๑(ขะหฺนอน) น. สถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางเข้าออกเมืองหรือเขตแดน เพื่อตรวจคนเข้าออก ผู้ลักลอบผ่านด่าน สิ่งของหรือสินค้าต้องห้าม และเรียกเก็บภาษีอากรสินค้า, ที่คอยเหตุและคนแปลกปลอม.
เจ้าจำนวนน. เจ้าหน้าที่เก็บภาษีอากร.
ตราภูมิคุ้มห้ามน. หนังสือราชการประจำตัวไพร่หลวงสำหรับบางหมู่บางพวก เดิมเพื่อได้รับการลดหย่อนภาษีอากรต่าง ๆ หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์แรงงานตามที่กำหนดให้ ต่อมาเหลือเพียงการลดหย่อนภาษีอากร.
นายอากรน. ผู้รับผูกขาดภาษีอากร.
บุริมสิทธิสามัญน. บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน ในอันที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้.
เบี้ยปรับเงินค่าปรับที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรจะต้องเสียเพิ่มขึ้นจากจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้.
พรหมไทยน. ที่ดินซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พราหมณ์และยกเว้นภาษีอากร
พลี ๑(พะลี) น. การบวงสรวง, เครื่องบวงสรวง, ส่วย, การบูชา, (ตามแบบมี ๕ คือ ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ, อติถิพลี ต้อนรับแขก, เปตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย, ราชพลี ถวายเป็นหลวง มีเสียภาษีอากรเป็นต้น, เทวตาพลี ทำบุญอุทิศให้เทวดา, และแบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ ธรรมพลี อุทิศกุศลให้ และ อามิสพลี ให้สิ่งของ).
พิกัด ๑น. กำหนด (ของต้องพิกัด หมายความว่า ของเข้ากำหนดที่จะต้องเสียภาษีอากร).
รัษฎากรภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร.
ศุลกากรชื่อกรมที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy, fiscalนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surchargeเงินเพิ่ม (ภาษีอากรที่ไม่เสียหรือนำส่งภายในกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concessions, extra statutoryการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gale๑. การชำระค่าเช่า๒. การชำระค่าภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gain๑. ผลกำไร (ก. พาณิชย์)๒. รายรับ, รายได้ (ก. ภาษีอากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับการเงินการคลัง, เกี่ยวกับภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal policyนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extra statutory concessionsการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Exchequerกระทรวงการคลัง, ศาลคดีภาษีอากร (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxationภาษีอากร, การเก็บภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxationการเก็บภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxation statuteกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff barriersข้อกีดกันที่เกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
NTBs (non-tariff barriers)ข้อกีดกันที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
non-tariff barriers (NTBs)ข้อกีดกันที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax lawกฎหมายภาษีอากร [เศรษฐศาสตร์]
Income shifting (Taxation)การโอนย้ายเงินได้ (ภาษีอากร) [TU Subject Heading]
Real property and taxationอสังหาริมทรัพย์และภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax accountingการบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax administration and procedureกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax auditingการสอบบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax courtsศาลภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax exemptionการยกเว้นภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax incentivesมาตรการทางภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax incidenceภาระทางภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax planningการวางแผนภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax protests and appealsการอุทธรณ์ภาษีอากร [TU Subject Heading]
Taxationภาษีอากร [TU Subject Heading]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]
Tax avoidanceการวางแผนภาษีอากร [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
- You're just some sorry-ass tax attorney.- คุณก็แค่ทนายงานภาษีอากร Bringing Down the House (2003)
They weren't kicked up the ass every day of their lives by property taxes and homeowner's associations and greedy beauty queen ex-wives.พวกท่านไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ ในทุกวันที่พวกท่านยังมีชิวิตอยู่ โดยภาษีอากรและบ้านของสมาพันธ์ รวมถึงภรรยาเก่า ผู้ซึ่งเป็นนางงามแห่งความโลภ Pilot (2009)
Revenue with no backup.หลีกเลี่ยงภาษีอากร Caballo sin Nombre (2010)
Um, does your guy know the tax code and regulations in New Mexico?เอ่อ คนของคุณรู้ไหม เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและลงทะเบียน ในนิวเม็กซิโกงั้นเหรอ Abiquiu (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัดเก็บภาษีอากร[kān jat kep phāsī-ākøn] (n, exp) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts
การเก็บภาษีอากร[kān kep phāsī-akøn] (n, exp) EN: taxation  FR: taxation [ f ]
การคืนเงินภาษีอากร[kān kheūn ngoen phāsī ākøn] (n, exp) EN: customs refund
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[kān līklīeng phāsī-akøn] (n, exp) EN: tax evasion
ค่าภาษีอากรขาเข้า[khā phāsī ākøn khā khao] (n, exp) EN: import duty  FR: taxe d'importation [ f ]
ค่าภาษีอากรขาออก[khā phāsī ākøn khā øk] (n, exp) EN: export duty  FR: taxe d'exportation [ f ]
กองตรวจภาษีอากร[køng trūat phāsī-akøn] (n, exp) EN: bureau of investigation of tax offences
กฎหมายภาษีอากร[kotmāi phāsī-akøn] (n, exp) EN: law of taxation ; taxation
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[kotmāi wādūay phāsī-akøn] (n, exp) EN: taxation statute ; internal revenue ; code
ภาษีอากร[phāsī-akøn] (n) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties  FR: taxation [ f ]
ภาษีอากรขาเข้า[phāsī-akøn khākhao] (n, exp) EN: import duty ; import tariff
ภาษีอากรขาออก[phāsī-akøn khāøk] (n, exp) EN: export duty ; export tariff
ศาลภาษีอากร[sān phāsī-akøn] (n, exp) EN: tax court
ศาลภาษีอากรกลาง[Sān Phāsī-akøn Klāng] (org) EN: Central Tax Court
ที่ปรึกษาทางภาษีอากร[thīpreuksā thāng phāsī-akøn] (n, exp) EN: tax consultant  FR: conseiller fiscal [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revenue(n) รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม, See also: ภาษีอากร, Syn. dues, taxs
tax(n) ภาษี, See also: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี, Syn. levy
tax dodger(n) ผู้ที่หลบเลี่ยงภาษีอากร, See also: ผู้หนีภาษี
taxation(n) ภาษีอากร, See also: ภาษี, เงินภาษี, Syn. tax
taxman(n) ผู้เก็บภาษีอากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จารีตประเพณี, กิจวัตร, ความเคยชิน, การอุดหนุน, ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร, ลูกค้า, ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด, ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit, tariff, duty
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน, พิทักษ์, รักษา, อารักขา, คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน, การคุ้มครอง, การพิทักษ์, การอารักขา, ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง, เอกสารคุ้มครอง, หนังสือเดินทาง, ค่าคุ้มครอง, ค่าอารักขา, Syn. security, defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
rate(เรท) n. อัตรา, อัตราเปรียบเทียบ, อัตราค่าโดยสาร, อัตราความเร็ว, ค่าบรรทุก, ราคา, ทุน, ค่าใช้จ่าย, อัตราภาษีอากร, ค่าประกันภัย, ขั้น, ระดับ, ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า, ตีราคา, กะ, วางราคา, vi. มีค่า, ถูกประเมินค่า, มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก, มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ

English-Thai: Nontri Dictionary
revenue(n) ภาษี, รายได้, ภาษีอากร
taxation(n) การเก็บภาษี, ภาษีอากร, การเสียภาษี, รายได้จากภาษี
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top