Search result for

*ภาพลวง*

(81 entries)
(0.0499 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ภาพลวง, -ภาพลวง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพลวง[N] illusion, Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพหลอน, Example: เขามักจะวาดภาพลวงจากอดีตที่สวยงามเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อบกพร่องในปัจจุบัน, Thai definition: ความนึกคิดในสมองที่หลงคิดว่าเป็นจริงทั้งๆ ที่เป็นสิ่งไม่จริง
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ภาพลวงตา[N] mirage, Example: ฉันมองไปหน้ารถไกลๆ เห็นพยับแดดยิบๆ เหมือนมีน้ำท่วมถนนอยู่, Thai definition: ภาพผิดปกติของวัตถุในระยะไกลซึ่งเกิดจากการหักเหหรือสะท้อนของแสง เป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาพลวงตาน. ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง เช่น เห็นพยับแดดเป็นนํ้า เห็นเชือกเป็นงู.
ลวงตาว. เรียกภาพที่ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง ว่า ภาพลวงตา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mirageมิราจ, ภาพลวงตา, ปรากฏการณ์ซึ่งเกิดจากแสงหักเห เนื่องจากชั้นของอากาศซึ่งแสงเคลื่อนที่ผ่านมีอุณหภูมิต่างกัน เช่น การเห็นภาพเสมือนมีน้ำบนถนนในระยะไกลในตอนกลางวันที่มีแสงแดดจัด เป็นเพราะอากาศใกล้พื้นถนนร้อนกว่าอากาศที่อยู่เหนือขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Illusionsอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything was an illusion. And it led to obsession.ทุกสิ่งเป็นภาพลวงตา และทำให้เราหมกหมุ่น Heartbreak Library (2008)
My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control.สหายข้า แพนด้าไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย เจ้าก็เช่นกัน จนกว่าจะลืมภาพลวงแห่งการควบคุมได้ Kung Fu Panda (2008)
Illusion?ภาพลวงเหรอ ? Kung Fu Panda (2008)
That is no illusion, Master.นั่นไม่ใช่ภาพลวง อาจารย์ Kung Fu Panda (2008)
The message of the constellations- had he imagined it because of his desperate circumstance?สัณญานของกลุ่มดวงดาว ที่เขาเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากภาวะสิ้นหวังของเขา? Doubt (2008)
The whole planet is attentive to these metronomes of our hopes and illusions.โลกทั้งโลกกลายเป็น นครหลวงแห่งความหวังและภาพลวงตา Home (2009)
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
How long can this mirage continue to prosper?ภาพลวงตานี้ จะอยู่ได้นานแค่ไหน? Home (2009)
And throw this world back into war.ความฝัน.. และภาพลวงตา.. Goemon (2009)
It's- It's all fake. Jeb Dexter strung up.มันก็เป็นแค่ภาพลวงตา แค่กลลวง Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- What? Something happened to Jeb?เจบ เด็กสเตอร์ โดนแขวนคอตาย นั่นเป็นภาพลวงตาด้วยหรือเปล่า Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Now who messes with the blowfish, Jesse?เพื่อให้ปลาตัวอื่นๆกลัวมัน และหนีไป และนั่นแหล่ะคือตัวนาย นายคือปลาาปักเป้า นายเห็นไหม ทั้งหมดนั่นมันเป้นแค่ภาพลวงตา Negro Y Azul (2009)
And they're used because dolphins get ulcers, because they're all stressed out.หน้าปลาโลมายิ้มนั้นมันเป็น การหลอกลวงทางธรรมชาติอย่างสุดๆแล้ว มันเป็นภาพลวงตาให้ผู้คนคิดว่า พวกมันมีความสุขอยู่ตลอดเวลา The Cove (2009)
I know it was a mirage,ผมรู้ มันเป็นภาพลวงตา Air: Part 3 (2009)
He turned it right before he made everybody hallucinateมันหมุนแหวนก่อนที่ทุกคนจะโดนภาพลวงตา Good God, Y'All (2009)
I believe the chips have the ability to turn on a dreaming state while the patient is awake, which would lead to paranoia, hallucinations, and a complete inability to differentiate between reality and dreams--ผมเชื่อว่าชิป ยังมีความสามารถ เปิดภาวะการฝัน ในขณะที่คนไข้ตื่น ซึ่งนำไปสู่อาการหวาดระแวง ภาพลวงตา Dream Logic (2009)
You're looking at an illusion.นายกำลังจ้องมอง ภาพลวงตา Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Something that would induce the delusional thinking.บางสิ่งที่โน้มนำ ทำให้คิดเห็นภาพลวงตา Grey Matters (2009)
That wasn't your mother you saw. It was an illusion.ที่ท่านเห็นไม่ใช่พระมารดาของท่าน มันเป็นภาพลวงตา The Sins of the Father (2009)
The most fearsome thing only it it is in appearance.อาจเป็นแค่เพียงภาพลวงตา Oceans (2009)
Is it pretend?หรือเป็นแค่ภาพลวง Alice in Wonderland (2010)
I'd been living in a hall of mirrors.พ่อเคยอยู่ในดินแดนภาพลวงตา TRON: Legacy (2010)
- Would you like to see an illusion?- คุณอยากเห็นภาพลวงตาไหม When in Rome (2010)
This is the best mirage that I've ever had.คุณคือภาพลวงตาที่งดงามที่สุดของผม Sex and the City 2 (2010)
Oh, my God. The illusion is shattered.โอ้ ไม่ยากเชื่อ ภาพลวงตาแตกสลาย Easy A (2010)
Speaking to phantoms?พูดกับภาพลวงตา Evil Is Going On (2010)
Free will's an illusion, Dean.เจตจำนงเสรีมันเป็นภาพลวงตา ดีน The Song Remains the Same (2010)
People can learn to live with delusions, but the anger I saw in you.คนเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับ ภาพลวงตาได้ แต่โทสะที่ผมเห็นจากคุณ Sam, Interrupted (2010)
And always remember, appearances can be deceiving.และจำไว้เสมอนะว่า บางครั้งภาพที่เห็น มันเป็นแค่ภาพลวง The Empire Strikes Jack (2010)
OMG, Jefferson, is it a mirage?พระเจ้าช่วย เจฟเฟอร์สัน นี่มันภาพลวงตาใช่ไหม? Chuck Versus the Tooth (2010)
A disposophobic has a delusional regard for the value of the things he hoards.โรคหวา่ดระแวงกลัว ที่จะโดนจำกัดทิ้ง อาจสร้างภาพลวงตาให้เขา เห็นของสะสมมีมูลค่าก็ได้ The Beginning in the End (2010)
It's hallucinogenic-- the natural substance from which LSD is derived.จะทำให้เกิดภาพลวงตา-- เป็นสารตามธรรมชาติที่ก่อให้เกิด การเห็นภาพลวงตา The Witch in the Wardrobe (2010)
Into the scandalous lives of Manhattan's elite. Blair, don't fall off the wagon now.แบลร์ อย่าหลงเชื่อภาพลวงตา The Witches of Bushwick (2010)
Supermassive ones are the ones that have masses of anywhere from a million to a billion times the mass of the sun.ที่ความเป็นจริงและ ภาพลวงตาเป็นหนึ่งเดียวกัน The Riddle of Black Holes (2010)
Rainbows are an illusion.สายรุ้งคือภาพลวงตา First Blood (2010)
They both have narcissistic traits, such as a grandiose sense of self-importance, deceptiveness, lack of remorse.พวกเขาเป็นพวกหลงตัวเอง เห็นว่าตัวเองมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลงเชื่อภาพลวงตา ไร้ความสำนึกผิด 25 to Life (2010)
You're willing to sacrifice your life for your illusion of love.เพราะภาพลวงตาของความรัก เธอถึงยอมตาย Episode #1.13 (2010)
Now that's a real illusion.นั่นมันแค่ภาพลวง Episode #1.13 (2010)
You're making a foolish choice based on what you think is love.เพราะเธอตกอยู่ในภาพลวงตาของความรัก เธอกำลังจะทำสิ่งที่โง่เง่ามาก Episode #1.13 (2010)
- Who was created in your likeness. - In your likeness of sin and filth.ผู้ถูกสร้างขึ้นจากภาพลวงตา \ ภาพลวงตาแห่งบาป และ ความเลวร้าย The Rite (2011)
Must have been a spitting image.มันเหมือนกันภาพลวงตา Hick (2011)
I don't have delusions of grandeur, I have an actual recipe for grandeur.ภาพลวงตาของความผึ่งผาย Limitless (2011)
I don't know who you are, Eddie, or what you game is, but I'm sure of one thing.ผมไม่มีภาพลวงตาของความผึ่งผาย แต่ผมมีสูตรแห่งความผึ่งผาย Limitless (2011)
No, you don't. illusion, remember?อย่าปฏิเสธ ภาพลวงตาไง จำได้ไหม Fright Night (2011)
The rest is a lie.ที่เหลือคือภาพลวง I Am Number Four (2011)
But... it's all a scam.แต่... มันเป็นภาพลวง Crazy, Stupid, Love. (2011)
That's the biggest scam of all.เป็นภาพลวงที่ใหญ่ที่สุด Crazy, Stupid, Love. (2011)
Every 24 hours, the illusion of a brand-new start.ภาพลวงตาของการเริ่มต้นใหม่ Royal Wedding (2011)
# But they make you feel right at home, now ## ดูสิ ภาพลวงตาเหล่านั้น มันติดตรึงไม่จางหาย# Silly Love Songs (2011)
"We live alone, we die alone. Everything else is just an illusion.""พวกเราใช้ชีวิตอย่างโดดเดียว ตายโดดเดี่ยว ทุกๆสิ่งเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา" The Art of Getting By (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be under an illusion[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน, Syn. labour under
be under the impression[IDM] เห็นภาพลวงตา, See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
illusion[N] ภาพหลอน, See also: ภาพมายา, ภาพลวงตา, Syn. fancy, hallucination
illusive[ADJ] ซี่งหลอกลวง, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusory, unreal
illusory[ADJ] จอมปลอม, See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวงตา, ลวง, ไม่เป็นจริง, Syn. illusive, unreal
mirage[N] ภาพลวงตา, See also: สิ่งลวงตา, Syn. illusion, delusion
optical illusion[N] ภาพลวงตา
phantasm[N] ภาพลวงตา, See also: ภาพหลอน, Syn. delusion, hallucination
phantasy[N] ภาพลวงตา
phantom[N] สิ่งที่ไม่มีตัวตน, See also: ภาพลวงตา, ภาพหลอน, สิ่งลวงตา
stardust[N] จินตนาการ, See also: ภาพลวงตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ghost(โกสทฺ) n. ภูต,ผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง
mirage(มิราจฺ') n. สิ่งลวงตา,ภาพลวงตา, Syn. delusion,
star dustn. ละอองดาว,จินตนาการ,ภาพลวงตา
wraith(เรธ) n. เจตภูต,ภูติผีปีศาจ,ภาพลวงตา, See also: wraithlike adj., Syn. specter,ghost

English-Thai: Nontri Dictionary
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
ghost(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
mirage(n) ภาพลวงตา,ความฝัน,เงา
wraith(n) ปีศาจ,ภูตผี,วิญญาณ,เจตภูต,ภาพลวงตา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
illusionistนักเนรมิตภาพลวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top