ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พินิจพิเคราะห์*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พินิจพิเคราะห์, -พินิจพิเคราะห์-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินิจพิเคราะห์(v) examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai Definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด
การพินิจพิเคราะห์(n) analysis, See also: consideration, deliberation, Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์(n) contemplation, See also: examination, perusal, consideration, deliberation, Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง
ช่างพินิจพิเคราะห์(v) scrutinize, See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate, Example: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม, Thai Definition: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ช่างพินิจพิเคราะห์(adj) observant, See also: eagle-eyed, sharp-eyed, attentive, vigilant, Example: ท่านเป็นคนช่างพินิจพิเคราะห์ในทุกส่วนของรายละเอียดของชิ้นงาน, Thai Definition: ที่สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบาความก. ไม่พินิจพิเคราะห์ข้อความให้ถี่ถ้วน, คิดตื้น ๆ, เชื่อง่ายโดยมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน.
เพ่งพิศก. ดูด้วยความพินิจพิเคราะห์.
หลับหูหลับตาก. อาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลวก ๆ โดยไม่พินิจพิเคราะห์ให้รอบคอบเสียก่อน เช่น รายงานนี้ดูคล้ายกับหลับหูหลับตาทำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reflective learningการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's gonna be tricky if you're scrutinizing her every move.นั่นคงจะยากหน่อย ถ้าคุณพินิจพิเคราะห์เธอทุกฝีก้าว 52 Pickup (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cogitate(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate(vi) พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
contemplate(vt) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. gaze at, notice
dissect(vt) ตรวจสอบ, See also: พินิจพิเคราะห์, วิเคราะห์, Syn. analyze
fixedly(adv) อย่างจดจ่อ (จ้องดู), See also: อย่างพินิจพิเคราะห์, Syn. intently
inspection(n) การตรวจจับ, See also: การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์
look through(phrv) ตรวจสอบ, See also: สำรวจ, พินิจพิเคราะห์
perusal(n) การพินิจพิเคราะห์, See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา, Syn. scrutiny, survey
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: พิจารณา, ตรวจสอบ, Syn. view, study
scrutinize(vi) พินิจพิเคราะห์, See also: พิจารณา, ตรวจสอบ
scrutinizer(n) ผู้พินิจพิเคราะห์
scrutinizingly(adv) อย่างพินิจพิเคราะห์
searching(adj) ตรวจสอบอย่างละเอียด, See also: พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ, Syn. speculative, scrutinizing, inquiring, inquisitive
sense(n) สติสัมปชัญญะ, See also: เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, Syn. intellect, understanding, reason, mind, Ant. dullness, idiocy, misunderstanding
survey(vt) พิจารณา, See also: พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบ, Syn. consider, examine, look over
survey(n) การตรวจสอบ, See also: การพินิจพิเคราะห์, Syn. consideration, examination, inspection
surveyor(n) ผู้ตรวจสอบ, See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์, Syn. examiner, inspector
think out(vt) พินิจพิเคราะห์, See also: พิจารณา
weigh in(phrv) คิดพิจารณา, See also: คิดใคร่ครวญ, พินิจพิเคราะห์
weigh up(phrv) คิดพิจารณาก่อนตัดสินใจ, See also: พินิจพิเคราะห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt., vi. เข้าใจ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe, scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt., vi. เข้าใจ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจสอบอย่างละเอียด, ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe, scan
search(เซิร์ชฺ) vt., vi. ค้น, หา, ตรวจสอบ, สอดส่อง, สอบถาม, สืบหา, สืบสวน, พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น, การหา, การตรวจสอบ, การสืบสวน, การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก, ไหวพริบ, ประสาททั้งห้า, ประสาทสัมผัส, อินทรีย์สัมผัส, เหตุผล, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์, สติสัมปชัญญะ, ความฉลาด, ความสังหรณ์, ความหมาย, นัย, แนวทาง, ทิศทาง vt. รู้สึก, ตระหนัก, เข้าใจความหมาย, เข้าใจ, ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) , สำนึก, สังหรณ์, ตื่นตัว. -
survey(เซอเว') vt., vi., n. (การ) สำรวจ, รังวัด, ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห์, ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด, อาชีพการสำรวจรังวัด, การตรวจสอบ, การพินิจพิเคราะห์, การสำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
discreet(adj) สุขุม, ระมัดระวัง, รอบคอบ, พินิจพิเคราะห์, ไตร่ตรอง, ยั้งคิด
discriminate(vi) แยกแยะได้, เห็นความแตกต่าง, รู้จักเลือก, พินิจพิเคราะห์
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์, พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์, การพิจารณา
subsume(vt) จัดหมวดหมู่, รวมพวก, พินิจพิเคราะห์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top