ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พันธุกรรม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พันธุกรรม, -พันธุกรรม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุกรรม(n) heredity, Syn. กรรมพันธุ์, Example: การเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่น การถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ สภาพโภชนาการ ฯลฯ, Thai Definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
ลักษณะทางพันธุกรรม(n) hereditary characteristic, Syn. ลักษณะทางกรรมพันธุ์, Example: มีคำถามมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันแล้ว ว่ามนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากลักษณะทางพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พันธุกรรมน. ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่, กรรมพันธุ์ ก็ว่า.
กรรมพันธุ์(กำมะพัน) น. ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่, พันธุกรรม ก็ว่า
โครโมโซมน. ส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของเซลล์ มีลักษณะเป็นท่อนหรือเป็นเส้น ประกอบขึ้นด้วยสารดีเอ็นเอ (DNA = deoxyribonucleic acid) เชื่อมกับโปรตีน ทำหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งควบคุมการทำงานของเซลล์และการแบ่งเซลล์.
นิวคลิอิกน. ชื่อกรดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่มากและมีโครงสร้างซับซ้อน มี ๒ ชนิด คือ กรดดีออกซีไรโบ-นิวคลิอิก (deoxyribonucleic acid) ซึ่งเรียกย่อว่า DNA และกรดไรโบนิวคลิอิก (ribonucleic acid) ซึ่งเรียกย่อว่า RNA มีปรากฏอยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ทำหน้าที่เก็บรวบรวมและถ่ายทอดพันธุกรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phenotypeลักษณะตามสภาพแวดล้อมและพันธุกรรม, ฟีโนไทป์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arthrodysplasiaข้อวิรูปพันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysgenic marriageการสมรสที่คู่สมรสมีพันธุกรรมบกพร่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gene structureโครงสร้างสิ่งสืบต่อพันธุกรรม, โครงสร้างยีน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genotype structureโครงสร้างลักษณะตามพันธุกรรม, โครงสร้างจีโนไทป์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genotypeรูปแบบพันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genotypeลักษณะตามพันธุกรรม, จีโนไทป์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geneสิ่งสืบต่อพันธุกรรม, ยีน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic loadค่าถ่วงทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic๑. -การสืบพันธุ์๒. -พันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genetic driftความไม่แน่นอนทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
genetic endowmentทายสมบัติทางพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endogenous infant mortalityภาวะการตายของทารกเนื่องจากพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
endogenous mortalityภาวะการตายเนื่องจากพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
eugenic sterilizationการทำหมันเพื่อสุพันธุกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
identical genesพันธุกรรมเดียวกัน, สายโลหิตเดียวกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heredityพันธุกรรม, กรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hereditaryทางพันธุกรรม, ทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hereditary characteristicลักษณะทางพันธุกรรม, ลักษณะทางกรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heredityพันธุกรรม, กรรมพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genetically-modified organismการตัดแต่งพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic transformationการถ่ายทอดทางพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic markersเครื่องหมายพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heredityพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically Modified plantพืชดัดแปลงพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetically Modified Organismsสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม, Example: <p>สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms - GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อยีนที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชให้มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืชหรือสามารถเจริญอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงพันธุกรรมของจุลินทรีย์ให้สามารถผลิตเอ็นไซม์ที่เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ถึงแม้เทคโนโลยีนี้จะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็เกิดคำถามถึงความปลอดภัยของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และสุขอนามัยของประชาชน ดังนั้นจึงมีกฎหมายและคณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมากำกับดูแลตั้งแต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ตลอดจนถึงการบริโภคสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและการเพาะปลูกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม <p> <p>กฎหมายทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย <p> <p>- พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 <p>- พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 <p>- พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2544 <p>- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 <p>- ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ <p>- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety Guidelines) <p> <p>คณะทำงานทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วย <p> <p>- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง <p>- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง <p>- กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา <p>- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ <p>- กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม <p>- กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ <p>- คณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของแต่ละสถาบัน (Institutional Biosafety Committee - IBC) <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2551). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และความปลอดภัยทางชีวภาพ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. <br> <br>Technical Biosafety Committee. (2010). Updated Status and Perspective of Thailand on Research and Development of Modern Biotechnology and Biosafety Regulation. 3 rd ed. Pathumthani : National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic codeรหัสพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genetic programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม [คอมพิวเตอร์]
Preimplantation genetic diagnosisการวินิจฉัยทางพันธุกรรมก่อนการฝังตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chimeraไคมีรา, สิ่งมีชีวิตที่มีเนื้อเยื่อบางส่วนประกอบด้วยเซลล์ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น ต้นไม้ที่มีใบด่าง [นิวเคลียร์]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Human Genome Projectโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้, Example: [นิวเคลียร์]
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้ [นิวเคลียร์]
Mutagenesisกระบวนการกลายพันธุ์, กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เซลล์นั้นหรือเซลล์ที่เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรมต่างไปจากเดิม กระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากการเหนี่ยวนำโดยสิ่งก่อกลายพันธุ์ ถ้าเกิดที่เซลล์สืบพันธุ์ จะมีการส่งผ่านหรือถ่ายทอดลักษณะผิดปกติไปยังรุ่นถัดไป แต่ถ้าเกิดที่เซลล์ร่างกาย การกลายจะจำกัดเฉพาะที่เนื้อเยื่อส่วนนั้น [นิวเคลียร์]
Lethal mutationการกลายถึงตาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเซลล์สิ่งมีชีวิตส่วนที่ควบคุมกระบวนการทำงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา แล้วมีผลกระทบทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรือเกิดการตายในรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Induced mutationการกลายพันธุ์จากการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดยการใช้รังสีแกมมา หรือสารเคมีบางชนิด เหนี่ยวนำให้เกิดการกลาย [นิวเคลียร์]
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพ, ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (species diversity) และความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecological diversity) [Assistive Technology]
Genetic diseases, Inborn ; Genetic disorders ; Hereditary diseasesโรคพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Genetic techniquesเทคนิคพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Genetic transcriptionการถอดรหัสพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Genome mappingแผนที่พันธุกรรม [TU Subject Heading]
Germplasm resourcesทรัพยากรพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Germplasm resources, Plantทรัพยากรพันธุกรรมพืช [TU Subject Heading]
Heredityพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Plant genome mappingแผนที่พันธุกรรมพืช [TU Subject Heading]
Polymorphism, Geneticโพลีมอร์ฟิสม์ทางพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Translocation, Geneticการสลับตำแหน่งในทางพันธุกรรม [TU Subject Heading]
Genetic effecผลต่อพันธุกรรม , ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Genotypeลักษณะสำคัญของพันธุกรรม, Example: คู่ยีนส์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Geneยีน, ส่วนของดีเอ็นเอทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ผ่านการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและกิจกรรมต่างๆ ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะที่ปรากฏภายนอกแบบต่างๆ เช่น รูปร่างหน้าตาของเด็กที่มีส่วนคล้ายกับพ่อแม่ สีสันของดอกไม้ หรือรสชาติของผลไม้ รวมไปถึงลักษณะภายในบางอย่างที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้ด้วยตา เป็นผลโดยตรงหรือผลบางส่วน (ร่วมกับสิ่งแวดล้อม) จากการทำงานของยีน [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Abnormalities, Congenitalความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์, ความผิดปกติทางพันธุกรรม, ความผิดปกติเป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]
Abnormalities, Geneticพันธุกรรมและโครไมโซมที่ผิดปกติ, ความพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Angioedema, Hereditaryแองจิโออีดีม่ากรรมพันธุ์, แองจิโออีเดมาที่เกิดจากพันธุกรรม [การแพทย์]
Cells, Allogeneicเซลล์ของบุคคลอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน, เซลล์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกัน [การแพทย์]
Coagulation Defects, Hereditaryความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดที่เป็นพันธุกรรม [การแพทย์]
Cytoplasmic Inheritanceพันธุกรรมในซัยโตพลาสม [การแพทย์]
Diabetes, Primaryเบาหวานเกิดจากพันธุกรรม [การแพทย์]
Endocrinopathies, Heritableพยาธิภาวะของต่อมไร้ท่อชนิดที่สืบทอดทางพันธุกรรม [การแพทย์]
Extrachromosomal Inheritanceพันธุกรรมนอกโครโมโซม [การแพทย์]
Friedreich's Ataxiaโรคอแทกเซียของฟรีไดรช์, โรคพันธุกรรมทางระบบประสาทชนิดมีพยาธิสภาพที่ไขสันหลัง [การแพทย์]
Fructose Intolerance, Hereditaryความคงทนฟรุกโตสตามพันธุกรรม [การแพทย์]
DNA bankDNA bank, สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถนำมาศึกษาต่อทางพันธุกรรมได้, Example: เช่น เนื้อเยื่อ เซลล์ ชิ้นส่วนของอวัยวะ เลือด และสิ่งที่ส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ในทางปฏิบัติมักพบมีความคาบเกี่ยวระหว่างห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและห้อง ปฏิบัติการวิจัย [ชีวจริยธรรม]
Embryo splittingEmbryo splitting, การโคลนนิ่งตัวอ่อน (embryo cloning) เนื่องจากเป็นการทำให้เกิดตัวอ่อนหลายตัวที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน โดยที่เซลล์ของตัวอ่อนจะถูกแบ่งออกไปตั้งแต่เซลล์ยังอยู่ในระยะที่สามารถ แบ่งตัวเพื่อเกิดตัวอ่อนที่เหมือนกันได้ และเซลล์ที่ถูกแยกไปจะสามารถพัฒนาเป็นตัว [ชีวจริยธรรม]
genetic researchgenetic research, หมายถึงการวิเคราะห์ (analysis) ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โครโมโซม โปรตีน และสารชีวเคมี เพื่อที่จะวินิจฉัยยีนหรือสารพันธุกรรมที่ถ่ายทอดได้ ลักษณะการกลายพันธุ์ ลักษณะที่เป็นผลของยืน (phenotypes) หรือลักษณะของโครโมโซม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุก อัตราการแสดงออก [ชีวจริยธรรม]
phamacogenomicsphamacogenomics, เป้าหมายของศาสตร์นี้คือการใช้ข้อมูลด้านพันธุกรรมเพื่อการวินิจฉัยโรค ช่วยในการทำนายความเสี่ยงการเกิดโรคในแต่ละบุคคล และทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดชนิดและปริมาณยา ตามลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย [ชีวจริยธรรม]
stem cell linesstem cell lines, หมายถึงเซลล์ที่มีความคงตัวในด้านพันธุกรรม และไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้ [ชีวจริยธรรม]
deoxyribonucleic acid (DNA)กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ), กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียน เป็นสารพันธุกรรมมีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What we can't do here, we'll order to go.กลุ่มเลือด, รายงานพิษวิทยา พร้อมทั้งพันธุกรรม Deep Throat (1993)
And that maybe causes some kind of genetic mutation, which explains the body we dug up.แล้วรอยประหลาดนั่นเป็น การทดลอง บางอย่างที่ทำกับพวกเขา และนั่นอาจเป็นสาเหตุให้ เกิดพันธุกรรมผ่าเหล่าขึ้นมา Deep Throat (1993)
He's blessed with all the gifts required for such an undertaking. A genetic quotient second to none.ผู้ที่มีพันธุกรรมล้ำเลิศติดตัว Gattaca (1997)
You wouldn't believe the beautiful psychological heirIooms...คุณอาจจะไม่เชื่อเรื่องความสวยงาม ของมรดกทางพันธุกรรม... The Story of Us (1999)
It's called G-13. It's genetically engineered by the U.S. government.ชื่อ จี 13 ตัดต่อพันธุกรรมโดยรัฐบาลสหรัฐ American Beauty (1999)
Cellular data...รวมทั้งพันธุกรรม Street Fighter Alpha (1999)
It's a genetic disorder.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม ร่างกายผมสร้างโปรตีนบางชนิดได้ไม่ดี Unbreakable (2000)
- it's done months it was actually my great grandfather's but I don't think you came here for a geneaology lesson.จริงๆแล้วมันเคยเป็นของคุณปู่ของผม แต่ ผมไม่คิดว่านายมาที่นี่ เพราะว่าอยากจะเรียนวิชาพันธุกรรมศาสตร์หรอก Latter Days (2003)
I must be a different breed of women My hands are very cold, you seeชั้นต้องมีพันธุกรรมที่ไม่เหมือบผู้หญิงทั่วไปแน่เลย มือชั้นเย็นมากเลย คุณดูซิ Oldboy (2003)
We've all been hearing about the announcement that we have mapped the human genome.เราทุกคนเคยได้ยินคำประกาศว่า เราทำแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้แล้ว The Corporation (2003)
But what the public doesn't know is now there's this great race by genomic companies and biotech companies and life science companies to find the treasure in the map.แต่สิ่งที่สาธารณชนไม่รู้ก็คือ มีการแข่งขันกันอย่างหนักในหมู่บริษัทรหัสพันธุกรรม บริษัทไบโอเทคและบริษัทวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต The Corporation (2003)
The treasure are the individual genes that make up the blueprint of the human race.ที่ประกอบขึ้นเป็นพิมพ์เขียวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ทุกครั้งที่แยกรหัสพันธุกรรมออกมาได้ตัวหนึ่ง The Corporation (2003)
Every time they capture agene and isolate it these biotech companies they claim it as intellectual property.บริษัทไบโอเทคเหล่านี้ ก็จะอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่ารหัสพันธุกรรมของมะเร็งเต้านม The Corporation (2003)
The breast cancer gene the cystic fibrosis gene it goes on and on and on.รหัสพันธุกรรมของโรคพังผืดในถุงน้ำดี ฯลฯ ฯลฯ The Corporation (2003)
And they're now beginning to patent the genomes of every other creature on this planet.และตอนนี้พวกเขากำลังเริ่มจดสิทธิบัตร แผนที่รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ The Corporation (2003)
Runs the genetics and viral research division of Umbrella Corporation.เป็นผู้ควบคุณ ศูนย์การวิจัย พันธุกรรมและไวรัส ของบริษัทอัมเบลล่า Resident Evil: Apocalypse (2004)
Or in a living human, it can cause uncontrollable mutation.หรือสำหรับคนที่ยังมีชีวิต มันจะเปลี่ยนพันธุกรรมแบบควบคุมไม่ได้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
T-virus is manifesting itself in a genetic mutation.ที-ไวรัสเริ่มจัดเรียงตัวเองในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม Resident Evil: Apocalypse (2004)
People like Shelby and Austin are genetically programmed to find each other.คนแบบเชลบี้ และ ออสติน เหมือนถูกกำหนดไว้ด้วยยีนส์พันธุกรรม เพื่อดึงดูดเข้าหากันและกัน A Cinderella Story (2004)
Well, maybe that's the real Gates-family legacy. Sons who disappoint their fathers.ก็ได้, นี่อาจจะเป็นพันธุกรรมของตระกูลเกทส์ ลูกทำให้พ่อของเขาผิดหวัง. National Treasure (2004)
The mutations seem to have triggered the abnormal development of basic kinesthesia and reflexes.ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม... ได้เริ่มขึ้นแล้ว ...มีการพัฒนาที่ผิดปกติเกี่ยวกับ สัมผัสพิเศษทางจิตและการตอบสนอง V for Vendetta (2005)
The 'Ricans, we got genetically higher blood pressure, you know that?Ricans 'เรามีความดันโลหิตทางพันธุกรรมสูงคุณทราบว่า? English, Fitz or Percy (2005)
Five years ago, a team of molecular biologists broke the code for human invisibility.5 ปีที่แล้ว หน่วยงานของชีววิทยาโมเลกุล ได้ทำลายรหัสพันธุกรรม ที่ทำให้มนุษย์ลองหน Hollow Man II (2006)
Unless of course that day has already arrived, the human genome project has discovered that tiny variations in man's genetic code are taking place at increasingly rapid rates.แน่นอนว่าวันนั้นได้มาถึงแล้ว ความลับโครงสร้างโครโมโซมของมนุษย์ ได้ถูกเปิดเผยแล้ว ตัวแปรต่างๆในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ Chapter One 'Genesis' (2006)
They said that he qui_BAR__BAR_six months ago.เขาเป็นศาสตราจารย์ทางด้านพันธุกรรมในอินเดีย ฉันจะโทรหา Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Your father and I decided not to tell you since the disorder can have a genetic link, and you were always so sensitive.พ่อของเธอและฉัน ตัดสินใจว่าจะไม่บอกเธอ เพราะวาพันธุกรรมสามารถเชื่อมต่อ ไปหาเธอได้เสมอถ้าเธออ่อนไหว Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Just kidding, a genetic one.ล้อเล่นหน่ะ เป็นโรคทางพันธุกรรมหน่ะ Heavenly Forest (2006)
In other words, I inherited my father's genes, and became an unfeminine woman like this.หรืออีกอย่างก็คือ ฉันเป็นทายาทของพันธุกรรมของพ่อฉัน และเป็นผู้หญิงที่ไม่เป็นผู้หญิงแบบนี้ Heavenly Forest (2006)
She inherited her mother's genes.ชืซูรุรับถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากแม่ Heavenly Forest (2006)
Sanjog Iyer, my father identified the genetic marker.Sanjog Iyer พ่อของฉันระบุตำแหน่งทางพันธุกรรม Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
This genetic abnormality going to effect her?ความผิดปกติทางพันธุกรรมจะส่งผลกระทบต่อเธอ? Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Shanti had a genetic anomaly, and that was the portal into my research.Shanti มีความผิดปกติทางพันธุกรรม และนั่นเป็นทางเข้าสู่งานวิจัยของฉัน Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
We continue to create bioroids from the very same DNA as you humans... genetically deleting negative emotions.เรายังดำเนินการสร้างไบโอรอยด์ จากดีเอ็นเอที่เหมือนกันมากกับมนุษย์อย่างคุณ ...โดยตัดอารมณ์ทางลบออกจากพันธุกรรม Appleseed Ex Machina (2007)
The majority of his genetic code was taken from Briareos.พันธุกรรมส่วนใหญ่ของเขา ถูกนำมาจากไบรอาเรียส Appleseed Ex Machina (2007)
I'm afraid you are gonna need an advanced degree in genetics to get at those answers.ฉันเกรงว่าเธอต้องการปริญญาระดับสูง ในด้านพันธุกรรมถึงจะตอบคำถามนั้นได้นะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
I'm sort of into genetics too.ฉันก็แบบว่าสนใจพันธุกรรมเหมือนกัน Chapter Two 'Lizards' (2007)
I didn't say I was into genetics.ฉันไม่ได้บอกสักหน่อย ว่าฉันสนใจพันธุกรรม Chapter Two 'Lizards' (2007)
Sorry, I, uh, left all my awesome genetic textbook reading for the summer vacation.เสียใจ, ฉัน, เอ่อ, เก็บการอ่านตำราพันธุกรรม ที่เจ๋งๆ ไว้สำหรับการพักร้อนน่ะ Chapter Two 'Lizards' (2007)
There are certain genetic markers, But where they come from is still a mystery.มันมีตำแหน่งพันธุกรรมที่แน่ชัด แต่ที่มาของมันยังเป็นปริศนา Chapter Six 'The Line' (2007)
Let's hope I have her genes.อยากให้เป็นพันธุกรรมจัง Cassandra's Dream (2007)
My name is Dr. Mohinder Suresh.มีลักษณะทางพันธุกรรมบางอย่าง Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
But he found you.ศาสตราจารย์ ซูเรซ เขาเป็นนักพันธุกรรม Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
It would have been a Iong road alone. I'm glad for the company.นักพันธุกรรม Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
It's a neurological disorder, could happen to anyone. Could be genetic.เป็นโรคทางระบบประสาท เกิดขึ้นกับใครก็ได้ อาจเกิดจากพันธุกรรม Like Stars on Earth (2007)
Mr...หนทางที่จะแก้ไขรหัสพันธุกรรม Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
The genetic modification formula.สูตรปรับปรุงพันธุกรรม Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
That you weren't born with the genetic code.ที่เธอไม่ได้เกิดมาพร้อมกับรหัสพันธุกรรมพิเศษ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
"Shared Alleles at all Loci. "รูปแบบของพันธุกรรมที่เหมือนกัน Veritas (2008)
Organic fruit. candles.อาหารที่ตัดแต่งพันธุกรรม เทียน Self Made Man (2008)
U.S. army experimental program called Kelvin Netics.ของกองทัพบกสหรัฐ ชื่อ เคลวิน เจเนติกส์\ -พันธุกรรมแบบเคลวิน Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[kān patiwat thāng panthukam] (n, exp) EN: genetic revolution
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[kān tattø phanthukam = kān tattø thāng phanthukam] (n, exp) EN: genetic modification  FR: modification génétique [ f ]
การถอดรหัสพันธุกรรม[kān thøtrahat phanthukam] (n, exp) FR: décodage du code génétique [ m ]
การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์[kān thøtrahat phanthukam manut] (n, exp) FR: séquençage du génome humain [ m ]
ลักษณะทางพันธุกรรม[laksana thāng phanthukam] (n, exp) EN: hereditary characteristic  FR: caractéristique héréditaire [ f ]
พันธุกรรม[phanthukam] (n) EN: heredity ; inheritance  FR: hérédité [ f ]
พันธุกรรมมนุษย์[phanthukam manut] (n) EN: human genome  FR: génome humain [ m ]
รหัสพันธุกรรม[rahat phanthukam] (n, exp) EN: genetic code  FR: code génétique [ m ]
สารพันธุกรรม[sān phanthukam] (n, exp) EN: genetic material
ทางพันธุกรรม[thāng phanthukam] (adj) EN: heriditary ; genetic  FR: génétique

English-Thai: Longdo Dictionary
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods
GMO(n) สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงด้วยการตัดต่อทางพันธุกรรม ย่อมาจาก genetically modified organism
transgenic(adj, jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
code(vt) ถอดรหัสพันธุกรรม
dysgenic(adj) เกี่ยวกับความผิดปกติในการถ่ายทอดพันธุกรรม
eugenic(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: เกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีน
eugenically(adv) โดยเกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: โดยเกี่ยวกับการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มี
eugenics(n) การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีนส์ที่เป็น
filial(adj) เกี่ยวกับลูกชายหรือลูกสาว, See also: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่, เกี่ยวกับพันธุกรรม
gene(n) ยีน, See also: ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
geneticist(n) นักพันธุศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม
hereditary(adj) ซึ่งเป็นกรรมพันธุ์, See also: วึ่งส่งผ่านทางพันธุกรรม, Syn. atavistic, inherited
heredity(n) การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, Syn. atavism, inheritance
inbreed(vt) ผสมพันธุ์กับผู้มเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
inbreed(vi) ผสมพันธุ์กับผู้มีเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
incest(n) การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
incestuous(adj) เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก, Syn. abusive, depraved, interbred
incestuous(adj) ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก, Syn. abusive, depraved, interbred
inheritable(adj) สามารถสืบมรดกต่อไปได้ (กฎหมาย), See also: สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม, Syn. hereditary, heritable
segregate(vi) แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์), See also: แยกเซลล์
segregation(n) การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: การกีดกัน, การแบ่งแยกสีผิว, การแบ่งตามพันธุกรรม, Syn. discrimination, isolation, separation, seclusion
transmit(vt) ถ่ายทอด, See also: ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
x chromosome(n) โครโมโซมเพศ (ทางพันธุกรรม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond(บอนดฺ) { bonded, bonding, bonds } n. ข้อผูกมัด, ข้อตกลงในสัญญา, สิ่งผูกมัด, พันธนาการ, สลัก, ตรวน, โซ่, การคุมขัง, การติดคุก, พันธบัตร, ใบกู้ยืม, ใบหุ้นกู้, พันธุกรรม, พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi., vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน, เชื่อมติด, ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
filial(ฟิล'เลียล) adj. (เกี่ยวกับ) บุตรหรือธิดา, ความสัมพันธ์บุตรกับพ่อแม่, พันธุกรรม, รุ่นลูกรุ่นหลาน., See also: filially adv. filialness n.
gene(จีน) n. พันธุ์, ยีน, หน่วยทางพันธุกรรมในโครโมโซม
heredity(ฮิเรด'ดิที) n. พันธุกรรม, ลักษณะกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอด

English-Thai: Nontri Dictionary
filial(adj) ของลูกต่อบิดามารดา, เกี่ยวกับพันธุกรรม
gene(n) ยีน, เซลล์สืบพันธุ์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystic fibrosisโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อต่อมขับออก(ภายนอก) มันทําให้เกิดการผลิตของเมือกหนาผิดปกติ, นําไปสู่การอุดตันของท่อตับอ่อน, ลําไส้, และหลอดลมและมักจะส่งผลให้ติดเชื้อทางเดินหายใจ.
Epigenetic[อีพีเจเนติกส์] อีพีเจเนติกส์ หรือพันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม คือองค์ความรู้ทางชีววิทยาโดยเฉพาะพันธุศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีนที่เกิดจากกระบวนการอื่นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงลำดับดีเอ็นเอ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนแบบนี้เช่นการเติมหมู่เมธิลบนดีเอ็นเอหรือการถอนหมู่อะเซทิลออกจากฮิสโตน เป็นการยับยั้งการแสดงออกของยีนนั้นๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของลำดับดีเอ็นเอในยีนนั้นๆ
mutagenic effects(n) ฤทธิ์ทางพันธุกรรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
遺伝[いでん, iden] (n) พันธุกรรม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top