ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พันทาง*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พันทาง, -พันทาง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันทาง[ADJ] hybrid, Example: ล่อเป็นลูกพันทางของม้าและลา, Thai definition: ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, ที่ต่างชนิดอย่างแกมกัน
พันทาง[N] hybrid, See also: mongrel, cross, Ant. พันธุ์แท้, Example: สุนัขข้างถนนส่วนมากเป็นพันทางทั้งนั้น หาพันธุ์แท้ได้ยาก, Thai definition: สัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, สิ่งต่างชนิดบางอย่างที่แกมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พันทางน. เรียกไก่ที่พ่อเป็นอู แม่เป็นแจ้ ว่า ไก่พันทาง, ภายหลังเรียกเลยไปถึงสัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน (ยกเว้นปลากัด) จนถึงสิ่งต่างชนิดบางอย่างที่แกมกันหรือไม่เข้าชุดกัน เช่น สุนัขพันทาง เครื่องลายครามพันทาง.
ละครพันทางน. ละครแบบหนึ่ง ดัดแปลงมาจากละครรำของเก่า ตัวละครพูดบทของตนเอง มักแสดงเรื่องแต่งจากพงศาวดารชาติต่าง ๆ มีท่ารำ สำเนียงเจรจา และทำนองเพลงตามชาตินั้น ๆ เช่น เรื่องสามก๊ก ราชาธิราช พระลอ.
กฎหมายพาณิชย์น. กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันทางการค้าหรือธุรกิจระหว่างบุคคล เช่น กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การจำนอง การจำนำ ตั๋วเงิน หุ้นส่วน บริษัท.
กำแพงเศียรน. ไก่พันทาง มีหงอนเป็นจัก ๆ.
นิติสัมพันธ์น. ความเกี่ยวพันทางกฎหมาย.
พ่อแจ้แม่อูว. พันทาง, ต่างพันธุ์กัน.
ล่อ ๑น. สัตว์พันทางที่เกิดจากการผสมระหว่างลากับม้า ใช้เป็นสัตว์ต่าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybridพันทาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
wedlockความผูกพันทางสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic implicationการแสดงความเกี่ยวพันทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Discourse analysisการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]
International Covenant on Civil and Political Rightsกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติหลักด้านสิทธิมนุษยชน 1 ใน 2 ฉบับ ซึ่งแปรข้อบทในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มีพันธะผูกพันทางกฎหมายแก่ ประเทศภาคี สหประชาชาติรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 มีผลใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2519 ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2540 [การทูต]
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rightsกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม " เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศภายใต้กรอบสหประชาชาติหลักด้านสิทธิมนุษยชน 1 ใน 2 ฉบับ ซึ่งแปรข้อบทในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้มีพันธะผูกพันทางกฎหมายแก่ ประเทศภาคี สหประชาชาติรับรองเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 มีผลใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2519 ไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 " [การทูต]
instrument of acceptanceตราสารรับรอง " เป็นหนังสือรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
instrument of ratificationสัตยาบันสาร " เป็นหนังสือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Request assistance from the Eastern District Battalion.ร้องขอความช่วยเหลือจาก กองพันทางตะวันออก Akira (1988)
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
(SIGHS DEEPLY) The Country will be run by Mongrels!อีกหน่อยประเทศคงถูกปกครองด้วยพวกพันทาง The Illusionist (2006)
You'II start giving, she'II start taking, until there's nothing left.อย่าสร้างความผูกพันทางอารมณ์ Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
Affection, sex, emotional commitment. That's all just for fun, huh?ความรัก เซ็กส์ การผูกพันทางอารมณ์ ทุกอย่างแค่เพื่อความสนุก? 52 Pickup (2008)
While I'm in the service, even my dog ran away with some mutt, too.ตอนที่ฉันไปเป็นทหาร แม้แต่หมาของฉันมันยัง... หนีไปกับหมาพันทางโง่ๆ เลย My Sassy Girl (2008)
You're implying there was some kind of sexual tension involved.คุณกำลังสรุปว่าพวกเขา มีอะไรบางอย่าง แบบว่า ความรักใคร่ผูกพันทางเพศ ร่วมอยู่ด้วย นั่นเหรอ? The Bones That Weren't (2010)
Hell, I would have taken revulsion, any emotional engagement at all.นรกชัดๆ, ฉันควรยอมรับ การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันนั่น ความผูกพันทางอารมณ์ใดๆ ทั้งหมด The Dig (2011)
There's got to be an emotional tie as well.แต่ต้องเป็นที่ๆผูกพันทางอารมณ์ด้วย Big Sea (2011)
Maybe it's not blood bonds that make us a family.อาจจะไม่ผูกพันทางสายเลือด ที่ทำให้เราเป็นครอบครัว Beauty and the Feast (2011)
He's just another small-minded mutt!เขาก็แค่สุนัขพันทางใจแคบอีกตัวนึง (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
I'm a mutt. You're a purebred.ฉันเป็นสุนัขพันทาง นายเป็นสายพันธุ์แท้ Addicted to Love (2012)
To have and to hold, and to be legally bound so that we may never be compelled to testify against each other in a court of law.เพื่อมีกันและกัน และเพื่อผูกพันทางกฎหมาย เพื่อเราจะได้ไม่ถูกบังคับให้ เป็นพยานความผิดของกันและกันในชั้นศาล Forgiveness (2012)
€8,000. 9,000 on the telephone.แปดพันยูโร เก้าพันทางโทรศัพท์ The Best Offer (2013)
If Crowley can't find you, then he won't be able to sic another mutt on you.ถ้าครอวลีย์หาคุณไม่เจอ แล้วเขาก็จะไม่สามารถที่เห็นสุนัขพันทางในตัวคุณ Trial and Error (2013)
Keep that mongrel quiet.ทำให้ไอ้หมาพันทางนั่นเงียบซะ Bitchcraft (2013)
No feelings. No attachment.ไม่มีความรู้สึก ไม่มีความผูกพันทางอารมณ์ A View to a Kill (2013)
Emotional attachment.ความผูกพันทางอารมณ์ T2 Trainspotting (2017)
That means you're sentimentally attached to it, but you're not still married.ไปสวมอีกนิ้ว นั่นหมายความว่าคุณผูกพันทางอารมณ์ต่อมัน แต่คุณยังคงไม่ได้แต่งงาน The Six Thatchers (2017)
And this, this is a contract. It's legally binding.แล้วนี่ นี่ก็เป็นสัญญา มีข้อผูกพันทางกฎหมาย Salesmen Are Like Vampires (2017)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attachment[N] ความผูกพันทางอารมณ์, Syn. affection, fondness
hybrid[ADJ] ซึ่งเป็นพันธุ์ผสม, See also: ซึ่งเป็นพันทาง
mutt[N] สุนัขพันทาง
tyke[N] สุนัขพันทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
hybrid(ไฮ'บริด) n.,adj. ลูกผสม,พันธุ์ผสม,พันทาง,ครึ่งชาติ,ลูกเลือดผสม,คำผสม., See also: hybridism n.
mongrel(มัง'เกริล) n. สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม,การผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน สุนัขพันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับพันธุ์ผสมหรือพันทาง., See also: mongrelism,mongrelness n., Syn. mixed,hybrid
piebald(ไพ'บอลดฺ) adj. สีดำสลับขาว,ลาย,สีผสม. n. สัตว์ลาย,สัตว์พันทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
hybrid(adj) ที่มีพันธุ์ผสม,พันทาง,เป็นลูกผสม
hybrid(n) พันธุ์ผสม,พันทาง,ลูกผสม,คำผสม
mongrel(adj) พันธุ์ผสม,พันทาง
mongrel(n) สุนัขพันทาง,ลูกครึ่ง
nondescript(adj) พันทาง,จัดเข้าพวกไม่ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top