ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พอสมควร*

   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พอสมควร, -พอสมควร-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จุงเบยจังเลย เป็นภาษาวัยรุ่น เพี้ยนมาจาก "จังเลย" บ้างว่าเนื่องมาจาก การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ ไม้หันอากาศ อยู่ใกล้กับ สระอุ และ ล ลิง อยู่ใกล้กับ บ ใบไม้ พิมพ์ผิดบ่อยครั้งเลยกลายเป็นที่ใช้กันพอสมควรในบริบทที่เป็นลักษณะเล่นๆ หรือ เด็กๆ หรือ ทีเล่นทีจริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอสมควร[ADV] moderately, See also: reasonably, Syn. พอควร, พอเหมาะพอควร, พอสมควร, Example: การกู้วิกฤติต้องมองให้รอบคอบ และลึกพอสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พอสมควรว. พอประมาณ เช่น เรียนเก่งพอสมควร ทำดีพอสมควร, พอควร ก็ว่า.
กงฉากน. เครื่องมือทางช่างชนิดหนึ่ง สำหรับหามฉากในการปักผังหรือกำหนดผังเสา โดยใช้ไม้แบนที่มีความยาวพอสมควรมาประกอบให้เป็นมุม ๙๐ องศา แล้วยึดปลายทั้ง ๒ ข้างด้วยไม้อีกชิ้นหนึ่ง.
กระแตเวียนน. อุปกรณ์สำหรับช่วยให้เด็กหัดเดิน ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ให้มีข้อติดอยู่ข้างหนึ่ง แล้วสวมลงกับหลักไม้ เหนือข้อตอนบนสอดไม้ขวางให้ยาวพอสมควรสำหรับให้เด็กเกาะประคองตัวหัดเดิน.
กลอก(กฺลอก) น. ลักษณะของเสียงที่บรรเลงเลื่อนไหลไปตามท่วงทำนองอย่างนุ่มนวลกลมกลืน เหมือนลักษณะของหยดน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบอน, ในการขับร้องหมายถึง เสียงที่เปล่งออกจากลำคอพอสมควรสลับกับเสียงทางจมูก แล้วตวัดเสียงให้สะบัดวกวนกลับไปกลับมา ๒ หรือ ๓ ครั้ง สุดแต่ผู้ขับร้องจะเห็นเหมาะสม.
คุ้ม ๑พอ, สม, พอสมควรกัน, เช่น คุ้มค่า คุ้มเหนื่อย
คุ้ม ๑ว. มากพอสมควรกัน เช่น กินเสียคุ้ม.
ซุง ๓น. เชือกที่ยาวประมาณ ๓ เท่าของอกว่าว ผูกปลายทั้ง ๒ กับอกว่าวให้ห่างกันพอสมควรสำหรับต่อกับสายป่าน เพื่อให้ว่าวทรงตัวตรงเมื่อต้านลม.
ท้วม, ท้วม ๆพอสมควร, พอประมาณ, เช่น พอท้วม ๆ.
นางจรัลน. เสาที่ปักรายเป็นแถว ไว้ระยะแต่ละต้นห่างกันพอสมควร สำหรับแสดงแนวถนนหรือกั้นเขต, นางเรียง ก็ว่า.
นางเรียงน. เสาที่ปักรายเป็นแถว ไว้ระยะแต่ละต้นห่างกันพอสมควร สำหรับแสดงแนวถนนหรือกั้นเขต, นางจรัล ก็ว่า.
บันยะบันยังก. รู้จักความพอดี. ว. พอสัณฐานประมาณ, พอสมควร.
ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกล้าก. ทำสิ่งใด ๆ ให้พอสมควรกับฐานะของตน, ปลูกเรือนแต่พอตัว หวีหัวแต่พอเกล้า ก็ว่า.
ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายก. กระทำการอันจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึงโดยกระทำพอสมควรแก่เหตุ.
ปานกลางว. ขนาดกลาง, ไม่มากไม่น้อย, พอสมควร, อยู่ระหว่างที่สุด ๒ ฝ่าย เช่นระหว่างสูงกับต่ำ ใหญ่กับเล็ก มากกับน้อย ฉลาดกับโง่.
พอควรว. พอสมควร.
พอใช้ปานกลาง, พอสมควร, เช่น มีฐานะดี พอใช้ รวยพอใช้ เก่งพอใช้
พอทำเนาว. พอสมควร, พอสถานประมาณ, เช่น เจ็บไข้ก็พอทำเนา ยังแถมถูกออกจากงานเสียอีก.
พอหอมปากหอมคอว. พอสมควร, พอดี ๆ, นิด ๆ หน่อย ๆ, เช่น กินพอหอมปากหอมคอ พูดพอหอมปากหอมคอ.
พักใหญ่น. ชั่วระยะเวลานานพอสมควร.
ย่อหน้าก. เขียนหรือพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่.
ย่อมเยาว. มีราคาถูก, มีราคาพอสมควร.
แลง ๑น. ชื่อหินชนิดหนึ่ง เมื่ออยู่ใต้ดินมีลักษณะอ่อน เมื่อขุดขึ้นมาแล้วถูกอากาศภายนอกนานพอสมควรก็จะแข็ง มีสีแดงอย่างอิฐเผา และปรุเป็นรูเหมือนไม้ที่เพรียงกิน เรียกว่า หินแลง หรือ ศิลาแลง.
เสานางจรัลน. เสาที่ปักรายเป็นแถว ไว้ระยะแต่ละต้นห่างกันพอสมควร สำหรับแสดงแนวถนนหรือกั้นเขต, เสานางเรียง ก็ว่า.
เสานางเรียงน. เสาที่ปักรายเป็นแถว ไว้ระยะแต่ละต้นห่างกันพอสมควร สำหรับแสดงแนวถนนหรือกั้นเขต, เสานางจรัล ก็ว่า.
หินแลงน. หินชนิดหนึ่ง เมื่ออยู่ใต้ดินมีลักษณะอ่อน เมื่อขุดขึ้นมาแล้วถูกอากาศภายนอกนานพอสมควรก็จะแข็ง มีสีแดงอย่างอิฐเผา และปรุเป็นรูเหมือนไม้ที่เพรียงกิน, ศิลาแลง ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reasonable timeเวลาอันสมควร, เวลาพอสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable noticeคำบอกกล่าวที่ให้เวลาพอสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Diplomatic Privileges and Immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่ได้ให้แก่เจ้า หน้าที่ทางการทูต โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้แทนส่วนตัวของประมุขของรัฐ เหตุผลที่ให้มีการคุ้มกันทางการทูต ก็เพราะถือว่ารัฐบาลหนึ่งใดก็ตามจะถูกกีดกันขัดขวางด้วยการจับกุม หรือกีดกันมิให้ผู้แทนของรัฐบาลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศนั้นมิได้ ถ้าหากเห็นว่าผู้แทนนั้นมีพฤติกรรมหรือพฤติการณ์ที่ก้าวร้าวซึ่งรัฐผู้รับ ไม่อาจรับได้ก็ชอบที่รัฐผู้รับจะขอร้องให้รัฐผู้ส่งเรียกตัวผู้แทนของตนกลับ ประเทศได้ อนึ่ง การที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับความคุ้มกันจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ เพราะต้องการให้บรรดาผู้แทนทางการทูตเหล่านั้น รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของเขาได้มีโอกาสมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศของเขาอนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตมีบทบัญญัตินิยามคำว่า เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในเรื่องต่างๆ ไว้มากพอสมควร เช่น เรื่องสถานที่ของคณะผู้แทนทางการทูต รวมทั้งบรรณสารและเอกสาร เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของคณะผู้แทน และเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายรวมทั้งการคมนาคมติดต่อ เป็นต้น [การทูต]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
Random Access Memory ( RAM)แรม, หน่วยความจำหลัก ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากการประมวลผลเป็นการชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็วพอสมควรแต่จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งจะสูญหายไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Left Posterior Obliqueนอนตะแคงไปทางซ้ายพอสมควร [การแพทย์]
Moderately Advanced Stageระยะที่โรคขยายตัวพอสมควร, ระยะลุกลามปานกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll try talking with them for the time being, but it's risky.ฉันได้พยายามคุยกับพวกนั้นเป็นเวลาพอสมควร\แต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยง Akira (1988)
I'm a reasonably intelligent guy, but this...ฉันเป็นคนฉลาดพอสมควร แต่นี้ Contact (1997)
- Some.- พอสมควร The Education of Little Tree (1997)
Marla.... ..the big tourist.แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกนานไหม มันก็คงนานพอสมควร Fight Club (1999)
I've done quite a bit of research, knowing how hard you are to please.ผมหาข้อมูลมาพอสมควร และรู้ว่าคุณเอาใจยากขนาดไหน Mulholland Dr. (2001)
Okay. He's been like that for a while.ได้ เขาเป็นแบบนั้นมานานพอสมควรแล้ว Signs (2002)
- Try not to drop him. - It's pretty high.พยายามอย่าโยนเขานะ / มันสูงพอสมควร Ladder 49 (2004)
It's actually quite valuable.นัมแพงพอสมควรNational Treasure (2004)
I could figure out vaguely where she wasผมคิดไตร่ตรองพอสมควร ว่าเธออยู่ที่ไหน Windstruck (2004)
You have been together for a few days, there must be someone you can't stand.พวกคุณอยู่ด้วยกันมาพอสมควรแล้ว ใครที่คุณคิดว่าอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้ Go Go G-Boys (2006)
Well, the thing is... anyways, I've seen and heard something about it.พอสมควร,ฉันได้ยินและเห็นของดีอะไรบางอย่างมาล่ะ Episode #1.1 (2006)
We've progressed enough for now, you kids want a break?เรียนมาพอสมควร วันนี้พอแค่ก่อนดีใหม พักหน่อยดีกว่ามั๊ยเด็กๆ Dasepo Naughty Girls (2006)
This is Mount kilimanjaro more than 30 years ago and more recently.นี่คือภูเขาคิลิมานจาโรเมื่อ 30 กว่าปีก่อน และหลังจากนั้นพอสมควร An Inconvenient Truth (2006)
TOOK HERONG ENOUGH.เธอใช้เวลานานพอสมควร Betty's Wait Problem (2007)
But, John, I already know so much about you.แต่ว่า จอห์น ฉันรู้จักแกพอสมควรแล้วนะ Live Free or Die Hard (2007)
Enough. Why?มีพอสมควร ทำไมเหรอ Becoming Jane (2007)
"sanity time," every afternoon, right, to a woman who mothers in the mornings and the evenings.เวลาพอสมควร อย่างทุก ๆ บ่าย สำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นแม่ ในตอนเช้าและตอนเย็น The Nanny Diaries (2007)
I haven't had one in a whileฉันไม่ได้สูบมานานพอสมควร My Blueberry Nights (2007)
It has a certain logic.มันมีกึ๋นอยู่พอสมควรนะ Mr. Brooks (2007)
Pretty save bets.เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยพอสมควร Mr. Brooks (2007)
Holy fuck, thank you. You're old enough looking girl. How does that feel?เย็ดแม่ ขอบใจนะ เธอก็ดูเป็นผู้หญิงแก่พอสมควรนะ รู้สึกไงบ้างล่ะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
- The time it took.-ใช้เวลาพอสมควร The Dragon's Call (2008)
By the time I'm 15, I'm playing more and I'm pretty reasonably accomplished.ตอนที่ผมอายุ 15 ผมก็เล่นมากขึ้น แล้วก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะ It Might Get Loud (2008)
Took some doing. Thank you.ก็พอสมควร ขอบคุณ Masterpiece (2008)
The Holdens were movers and shakers in the city.พวกโฮลเด้นเป็นคนสำคัญในเมืองพอสมควรเลย 52 Pickup (2008)
I was pretty banged up, and--and...ฉันโดนทำร้ายพอสมควร และ--และ.. City on Fire (2008)
It takes a certain brand of crazyต้องบ้าพอสมควรเลย Brave New World (2008)
- Enough.-พอสมควร Pilot (2008)
- Had its moments.- ก็ยุ่งพอสมควร To Kill the King (2008)
It's been a while since we heard from her. It's a letter from the single mom, Jung-nam Hwang.เราไม่ได้รับข่าวคราวจากเธอมานานพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่านี่เป็นเรื่องราวของ ซิงเกิ้ลมัม ฮวัง จุง นัม Scandal Makers (2008)
We've had Michael X under surveillance for quite a while.เราได้จับตามองไมเคิล เอ็กซ์ มานานพอสมควร The Bank Job (2008)
- Since a couple of days.ก็นานพอสมควร The Ramen Girl (2008)
Very well. Two million.ก็พอสมควรครับ สองล้าน Frost/Nixon (2008)
I-I think I remember it pretty well from last year.ฉัน ฉันคิดว่าฉันจำได้พอสมควรจากปีที่แล้ว City of Ember (2008)
Most of us possess a certain amount of self-knowledge, Shane.คนส่วนใหญ่นะ เชน เขาต้องรู้จักตัวเองกันพอสมควร Loyal and True (2008)
I have a lot of money saved up, and I won't completely feel like I'm dependent on him,ที่ฉันเริ่มทำงานแบบนี้ตั้งแต่แรก ฉันเก็บเงินได้เยอะพอสมควร The Girlfriend Experience (2009)
Not so much,no. Though I have done my fair share of babysitting lately.แม้ว่าฉันจะทำหน้าที่เลี้ยงเด็กพอสมควรเมื่อไม่นานมานี้ The No-Brainer (2009)
High-end spa, nice restaurant, jewelry store.สปาสุดหรู, ร้านอาหารหรูๆ, ร้านเพชร แล้วถ้าเค้าสำรวจร้านพวกนนี้ เค้าก็มีตังค์พอสมควร Cold Comfort (2009)
Our unsub is a white male in his mid- to late 20s, and he has money.เค้าอาศัยอยู่คนเดียว, ในบริเวณที่ใหญ่พอสมควร Cold Comfort (2009)
Based on your expertise and contribution.ตอนนี้คุณเป็นพนักงานจัดเลี้ยงอาหาร แล้วคุณก็ได้เงินเดือนมากพอสมควร In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Long ago.นานพอสมควรละ Air: Part 1 (2009)
I thought I'd try gettin', uh, a few drinks in him, loosen him up and, um, seemed like it was workin' pretty good.ฉันคิดว่า ฉันจะพยายามให้เค้าดื่มสักหน่อย ผ่อนคลายเค้าน่ะ อืม ดูเหมือนจะได้ผลดีพอสมควร Release Me (2009)
As bad as it could've gone without getting shot at, yeah.ก็เลวร้ายพอสมควร เกือบจะชักปืนยิงเอา 137 Sekunden (2009)
Well, his condition makes him a little hard to read.ภาวะที่เขาเป็นทำให้ยุ่งยาก พอสมควรในการอ่านใจเขา White to Play (2009)
Bureau's working with some local P.D.s to knock on doors, but it's gonna take some time.ทางสำนักงานกำลังตรวจสอบ กับทางตำรวจท้องถิ่น เพื่อไปเคาะประตูบ้าน แต่มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควร White to Play (2009)
Listen, it's been a rough week, and maybe I said some things that were out of line.ฟังนะ มันเป็นสัปดาห์ ที่หนักหนาพอสมควร และบางทีผมก็ได้พูด อะไรบางอย่างไป ที่มันดูล้ำเส้นอยู่บ้าง และ... Scary Monsters and Super Creeps (2009)
To be largely constructive and flattering,ออกไปในเชิงสร้างสรรค์ และเยินยอกันพอสมควร Social Psychology (2009)
Well, that speeded things up a bit.นั่นทำให้อะไรๆเร็วขึ้นพอสมควรเลย Leap Year (2010)
I'm thinking they've been checking on us for a while.ผมคิดว่าตรวจสอบมาพอสมควรแล้ว Space (2010)
No offense, but I've had my fair share of ladies.ก็ไม่ได้อยากจะจุ้นนะ แต่พอดีฉันมี ประสบการณ์เรื่องสาวๆพอสมควร Chuck Versus the American Hero (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enough[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough[ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
fair[ADJ] มากพอประมาณ, See also: มากพอสมควร, Syn. quite large
fairish[ADJ] ดีพอสมควร, See also: ดีพอใช้
fairish[ADJ] มากพอสมควร, See also: ใหญ่พอควร
fairly[ADV] อย่างพอสมควร, See also: พอใช้, พอใช้ได้, พอควร, Syn. moderately
lukewarm[ADJ] ค่อนข้างอุ่น, See also: อุ่นพอสมควร, Syn. tepid, warm, temperate
meetly[ADV] พอสมควร, Syn. fair, timely
moderate[ADJ] ปานกลาง, See also: พอสมควร, กลางๆ, Syn. temperate, average, medium, fair, Ant. immoderate, excessive, heavy
moderately[ADV] อย่างพอสมควร, See also: อย่างพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสมเหตุสมผล, Syn. reasonably, fairly
OK[ADV] อย่างดีพอสมควร
reasonable[ADJ] พอสมควร, See also: เหมาะสม, ไม่เกินไป, Syn. moderate, proper
reasonable[ADJ] ี่(ราคา) สมเหตุสมผล, See also: (ราคา) พอสมควร, Syn. fair, inexpensive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน
reasonable(รี'เซินนะเบิล) adj. เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่เกินไป,ไม่แพงไป,ราคาพอสมควร, See also: reasonableness n. reasonability n. reasonable adv., Syn. sensible,judicious,rational ###A. illogical
shut downปิดเครื่องหมายถึงคำสั่งปิดเครื่องในระบบวินโดว์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ทราบว่า สามารถปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
tolerable(ทอล'เลอระเบิล) adj. ทนทาน,อดทน,ดีพอสมควร,ไม่เลว, See also: tolerableness n. tolerability n. tolerably adv., Syn. endurable,fair,mediocre

English-Thai: Nontri Dictionary
reasonable(adj) เหมาะสม,มีเหตุผล,พอสมควร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top