ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พลวัต*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พลวัต, -พลวัต-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลวัต(n) dynamic, Example: สันติภาพเป็นสิ่งที่มีพลวัตอย่างยิ่งและน่าสนใจไม่น้อยกว่าความรุนแรง, Thai Definition: ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรง เช่น การเคลื่อนที่, Notes: (วิทยาศาสตร์)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลวัต(พนละ-) ว. ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรง, ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของแรงเช่นการเคลื่อนที่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
static๑. -สถิต๒. อพลวัต๓. สารยับยั้ง [ มีความหมายเหมือนกับ inhibitor ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
DRAM (dynamic RAM)ดีแรม (แรมพลวัต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DRAM (dynamic RAM)ดีแรม (แรมพลวัต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัต [ มีความหมายเหมือนกับ dynamic storage allocation ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic balanceดุลพลวัต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic characteristicลักษณะเฉพาะพลวัต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dynamic data structureโครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic equilibriumสมดุลพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dynamic headลำความดันพลวัต มีความหมายเหมือนกับ total head [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic memoryหน่วยความจำพลวัต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic metamorphismการแปรสภาพพลวัต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dynamic modelแบบจำลองพลวัต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dynamic programmingกำหนดการพลวัต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic RAM (DRAM)แรมพลวัต (ดีแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamic RAM (DRAM)แรมพลวัต (ดีแรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic relationความสัมพันธ์พลวัต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamic storage allocationการจัดสรรหน่วยเก็บแบบพลวัต [ มีความหมายเหมือนกับ dynamic allocation ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dynamics, groupพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group dynamicพลวัตกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equilibrium, dynamicสมดุลพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total dynamic headลำความดันพลวัตรวม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
urodynamicปัสสาวะพลวัต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Population Dynamcisประชากรพลวัต, Example: สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร [สิ่งแวดล้อม]
APSCแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียน เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะทำร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียนภายในปี 2558 แผนงานฯ ได้รับการรับรองโดยผู้นำในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยแผนงาน มีวิสัยทัศน์ 3 ประการ ให้อาเซียนเป็น(1) ประชาคมที่มีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน (2)เป็นประชาคมที่สงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำหรับ ประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน และ (3)เป็นประชาคมที่มีพลวัตรและร่วมมือปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก [การทูต]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Fatigueการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยางอันเนื่องจากการขยายตัวอย่างช้าๆ ของรอยแตกตามระยะเวลาการใช้งานในเชิงพลวัตฺ (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Heat bulid-upอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ยางเนื่องจากการสะสมความร้อนของ ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และหนาที่ใช้งานในเชิงพลวัต (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Hysteresisพลังงานที่ผลิตภัณฑ์ยางสูญเสียไปต่อหนึ่งรอบของการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อผลิตภัณฑ์ยางนั้นมีการใช้งานในเชิงพลวัต (dynamic) [เทคโนโลยียาง]
Balance, Dynamicความสมดุลย์ทางพลวัต [การแพทย์]
Conflict, Psychodynamicความขัดแย้งทางจิตพลวัต [การแพทย์]
Dialysis, Dynamicไดอะไลซิสพลวัต [การแพทย์]
Dynamicเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา, เปลี่ยนแปลงได้, ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง, พลวัต [การแพทย์]
Dynamicsขบวนการพลวัต, ความเคลื่อนไหว, พลวัต, การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้าย [การแพทย์]
Dynamics, Internalพลวัตภายใน [การแพทย์]
Dynamic trough - lee troughร่องความกดอากาศต่ำ พลวัต - รองความกดอากาศต่ำหลังเขา [อุตุนิยมวิทยา]
base quantityปริมาณฐาน, ปริมาณหลักของระบบปริมาณระหว่างประเทศ ปริมาณฐานมี 7 ปริมาณ คือ ความยาว มวล เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิอุณหพลวัติ ปริมาณของสาร และความเข้มของการส่องสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues.ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง The Corporation (2003)
Our new initiatives are successful, dynamic, game-changers.แนวคิดอันล้ำหน้าของเราเรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จ มีพลวัต และ ปฏิวัติวงการเลยทีเดียว Event Horizon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลวัต[phonlawat] (n) EN: dynamic
พลวัตทางสังคม[phonlawat thāng sangkhom] (n, exp) EN: social dynamics  FR: dynamique sociale [ f ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dram(ดีแรม) ย่อมาจาก dynamic random access memory (แปลว่าแรมแบบพลวัต) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็น ระยะ ๆ มิฉะนั้น อาจจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน, เกี่ยวกับฤทธิ์, เกี่ยวกับการเคลื่อนที่, จลนะ, เกี่ยวกับแรง, เกี่ยวกับอำนาจ, เคลื่อนที่ได้, มีพลัง, ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่, พลวัต, Syn. motive, kinetic
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dynamic(adj) พลวัต

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top