ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พฤหัสบดี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พฤหัสบดี, -พฤหัสบดี-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤหัสบดี(n) Thursday, Syn. วันพฤหัสบดี, พฤหัส, Example: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้พบ และสัมภาษณ์นายชวน หลีกภัย, Count Unit: วัน, Thai Definition: ชื่อวันที่ 5 ของสัปดาห์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พฤหัสบดี(n) Jupiter, Syn. ดาวพฤหัสบดี, Example: การดับของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดวาตภัย หรือความผันผวนแปรปรวนของลม, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 142, 800 กิโลเมตร., Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดาวพฤหัสบดี(n) Jupiter, Thai Definition: ดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ห้า
พฤหัสบดีจักร(n) sixty years, Example: นักดาราศาสตร์กำลังค้นคว้าว่าทุกๆ 1 พฤหัสบดีจักร ระบบสุริยะจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง, Thai Definition: ระยะเวลา 60 ปี คือ เวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินรอบดวงอาทิตย์ 5 รอบ, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พฤหัสบดี(พฺรึหัดสะบอดี, พะรึหัดสะบอดี) น. เทพที่เป็นครูของเทวดาทั้งหลาย
พฤหัสบดีชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๕ และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๗๗๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร ๑๔๒, ๘๐๐ กิโลเมตร
พฤหัสบดีชื่อวันที่ ๕ ของสัปดาห์.
พฤหัสบดีจักรน. ระยะเวลา ๖๐ ปี คือ เวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินรอบดวงอาทิตย์ ๕ รอบ, มหาจักร ก็ว่า.
ครุวาร(คะรุวาน) น. วันพฤหัสบดี ถือว่าเป็นวันครู.
คุรุวารน. วันครู คือ วันพฤหัสบดี, ชีววาร หรือ พฤหัสปติวาร ก็ว่า.
เคราะห์ ๑(เคฺราะ) น. เรียกดาวเฉพาะ ๙ ดวง เรียงตามลำดับมหาทักษา คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ ซึ่งถือกันว่ามีเทวดาประจำแต่ละดวง ว่า ดาวพระเคราะห์, เรียกดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ ดวงอย่างรวม ๆ ว่า ดาวนพเคราะห์ ถือว่าเป็นดาวที่ยึดโชคของคน
เคราะห์ ๒(เคฺราะ) น. เรียกดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ ว่า ดาวเคราะห์ มี ๘ ดวง เรียงลำดับจากใกล้ดวงอาทิตย์ออกไป คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune).
จักร, จักร-บรรจบรอบแห่งปีหรือแห่งฤดู เช่น พฤหัสบดีจักร.
ชีว- ๒, ชีวะ ๒น. พระพฤหัสบดี.
ชีววารน. วันพฤหัสบดี, คุรุวาร หรือ พฤหัสปติวาร ก็ว่า.
ชีโวน. ชื่อยาม ๑ ใน ๘ ยามในเวลากลางคืน, (ยาม) พฤหัสบดี. <i> (ดู ยาม, ยาม-)</i>.
ดาวเคราะห์น. ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี ๘ ดวง คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune) มองจากโลกจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพียง ๕ ดวง คือ พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์.
ดาวนพเคราะห์น. ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ.
ดาวพระเคราะห์น. ดาว ๙ ดวงที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ ได้แก่ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ.
ทักษาน. เรียกดาวพระเคราะห์เฉพาะ ๘ ดวง คือ อาทิตย์ (ประจำทิศอีสาน ใช้เลข ๑ แทน) จันทร์ (ประจำทิศบูรพา ใช้เลข ๒ แทน) อังคาร (ประจำทิศอาคเนย์ ใช้เลข ๓ แทน) พุธ (ประจำทิศทักษิณ ใช้เลข ๔ แทน) เสาร์ (ประจำทิศหรดี ใช้เลข ๗ แทน) พฤหัสบดี (ประจำทิศประจิม ใช้เลข ๕ แทน) ราหู (ประจำทิศพายัพ ใช้เลข ๘ แทน) และศุกร์ (ประจำทิศอุดร ใช้เลข ๖ แทน) เขียนเป็นแผนภูมิดังนี้ <br><center><img src="picture/15769.png"></center>
นพเคราะห์(นบพะเคฺราะ) น. ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ.
นวครหะ, นวเคราะห์(-คฺระหะ, -เคฺราะ) น. นพเคราะห์, ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ.
ผูกดวงก. นำเครื่องหมายแทนพระเคราะห์มีอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เป็นต้น บรรจุลงในดวงตามช่องจักรราศีทั้ง ๑๒ ที่โคจรมาสถิตตามวัน เดือน ปี และเวลาตกฟากของเจ้าของชะตานั้น ดูว่าอาทิตย์ตกอยู่ในราศีใด แล้วเอาองศาอาทิตย์ของวันเกิดเจ้าของชะตามาคำนวณว่า เมื่อเวลา ๖.๐๐ นาฬิกา อาทิตย์อยู่ในราศีดังกล่าวมาแล้วนานเท่าใด เรียกว่า อดีตอุทัย และเวลาเหลืออีกนานเท่าใดจึงจะพ้นไปจากราศีนั้น เรียกว่า อนาคตอุทัย แล้วเอาเวลาตกฟากตั้งลบด้วย ๖.๐๐ นาฬิกา และอนาคตอุทัย ต่อไปเอาอันโตนาทีของราศีถัด ๆ ไปลบทีละราศี ถ้าเวลาหรือเลขที่เหลือไม่พอให้อันโตนาทีของราศีใดลบได้ ลัคนาก็อยู่ที่ราศีนั้น การผูกดวงนี้เพื่อทำนายโชคชะตาเป็นต้น.
พฤหัสปติวารน. วันพฤหัสบดี, คุรุวาร หรือ ชีววาร ก็ว่า.
มหาจักร ๒น. ระยะเวลา ๖๐ ปี คือ เวลาที่ดาวพฤหัสบดีเดินรอบดวงอาทิตย์ ๕ รอบ, พฤหัสบดีจักร ก็ว่า.
มหาจักร ๓น. ดาว ๘ ดวง มีอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และราหู ซึ่งอยู่ในราศีนิยม เช่น จันทร์อยู่ราศีเมษ อาทิตย์อยู่ราศีกรกฎ ตามที่ท่านกำหนดไว้ ย่อมทรงคุณทำให้เจ้าของชะตาเด่นขึ้นหรือคุ้มโทษต่าง ๆ ได้.
วันครูน. วันพฤหัสบดี
เวหัปติ(-หับปะ-) น. พฤหัสบดี.
ศุภเคราะห์น. คราวมงคล, คราวดี, ทางโหราศาสตร์หมายเอาดาวพระเคราะห์ที่ให้คุณ คือ จันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์.
สัปตเคราะห์น. ชื่อเทวดาประจำวันทั้ง ๗ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์.
อัฐเคราะห์น. เรียกดาวเฉพาะ ๘ ดวง คือ อาทิตย์ (ประจําทิศอีสาน ใช้เลข ๑ แทน) จันทร์ (ประจําทิศบูรพา ใช้เลข ๒ แทน) อังคาร (ประจําทิศอาคเนย์ ใช้เลข ๓ แทน) พุธ (ประจําทิศทักษิณ ใช้เลข ๔ แทน) เสาร์ (ประจําทิศหรดี ใช้เลข ๗ แทน) พฤหัสบดี (ประจําทิศประจิม ใช้เลข ๕ แทน) ราหู (ประจําทิศพายัพ ใช้เลข ๘ แทน) และศุกร์ (ประจําทิศอุดร ใช้เลข ๖ แทน) เขียนเป็นแผนภูมิดังนี้ <br><center><img src="picture/15769.png"></center><br> ว่า ทักษา, ถ้าเกิดวันใด ก็ถือวันนั้นเป็นบริวาร แล้วนับเวียนขวาไปตามทิศทั้ง ๘ เช่น เกิดวันอาทิตย์ อาทิตย์เป็นบริวาร จันทร์เป็นอายุ อังคารเป็นเดช พุธเป็นศรี เสาร์เป็นมูละ พฤหัสบดีเป็นอุตสาหะ ราหูเป็นมนตรี และศุกร์เป็นกาลกรรณี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jupiter (Planet)ดาวพฤหัสบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this is only Thursday morning.และนี่คือเพียงเช้าวันพฤหัสบดี เมื่อเทียบกับชีวิตของฉัน Yellow Submarine (1968)
Monday to Thursday, 8:40, 1: 15, 5:45 and 6:00 p.m.วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 8.4013.1517.45 เเละ 18.00 น. Jaws (1975)
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
The monolith near Jupiter, it is the same?เสาหินที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีก็ เป็นเหมือนกันหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Or pushed away from Jupiter.หรือผลักดันให้ออกไปจากดาว พฤหัสบดี แล้วแต่จำนวนใด 2010: The Year We Make Contact (1984)
How far away is Jupiter?วิธีห่างไกลออกไปเป็นดาว พฤหัสบดี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย 2010: The Year We Make Contact (1984)
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's a violent moon, even for Jupiter.มันเป็นดวงจันทร์ที่มีความ รุนแรงแม้สำหรับดาวพฤหัสบดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม 2010: The Year We Make Contact (1984)
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Party on Thursday. Live music.- ปาร์ตี้ในวันพฤหัสบดีที่ การแสดงดนตรีสด The Russia House (1990)
Alik. A cordial invitation from Potomac Blair to a party on Thursday.Alik เชิญจริงใจจากโปโตแมคแบลร์ไปงานปาร์ตี้ในวันพฤหัสบดีที่ The Russia House (1990)
- No, it's Thursday.- ไม่มีก็พฤหัสบดี Pulp Fiction (1994)
Could we talk to Jupiter?เราสามารถพูดคุยกับดาวพฤหัสบดี? Contact (1997)
Thursday, September 16วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน Ringu (1998)
Mercury and Jupiter can be seen just over the west horizon after sunset.เราจะเห็นดาวพุธและดาวพฤหัสบดีตรงเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดิน A Walk to Remember (2002)
No, big dinner's on Thursday.ยังครับ มีงานเลี้ยงค่ำวันพฤหัสบดี The Girl Next Door (2004)
He can cover Thursday and Friday if you want to take some time off.เขาทำงานเข้ากะแทนได้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ถ้านายอยากหยุดงานพักผ่อน Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
I'll see you on Thursday. Harold! Thank you.แล้วเจอกันในวันพฤหัสบดี แฮร์รอดส์ ขอบคุณ เอเดรียน Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
4:30 PM, Thursday.30 วันพฤหัสบดี The Key and the Clock (2006)
My flight gets in at 7:55 tomorrow morning, so don't stay up too late.โทรกลับด้วยน่ะ. วันพฤหัสบดี, 1: Deja Vu (2006)
Thursday, bro.Sorry, man.วันพฤหัสบดี โทษที Scan (2006)
Would you like to get them into the truck before next Thursday?นายช่วยเอาพวกนั้นไปใ่ส่ในรถบรรทุกก่อนวันพฤหัสบดีได้มั้ย Captivity (2007)
These new polymer guns go on sale Thursday.ปืนเหล่านี้ลีเมอร์ใหม่ ไปในการขายพฤหัสบดี Balls of Fury (2007)
We had a faculty meeting last Thursday and the topic was senior-class photos and how we had instituted a new rule last year that seniors are allowed to have photos taken by a photographer of their choice.เรามีการประชุมคณะอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว... และตรงหัวข้อเรื่องมีรูปถ่ายผู้ระดับอาวุโส และวิธีการที่เราได้จัดกฏใหม่ กับสถาบันของเราเมื่อปีที่แล้ว... Cat's in the Bag... (2008)
Last thursday I was having drinks with her, and then the next day I'm staring down at her dead body.พฤหัสบดีที่แล้ว ฉันยังดื่มกับเธอ แต่แล้ววันต่อมา ฉันก็ต้องมองลงไปที่ศพเธอ I Had a Dream (2008)
- No, that's Thursday.- ไม่ วันพฤหัสบดี Seven Thirty-Seven (2009)
I'm pretty sure that's Thursday.ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นวันพฤหัสบดี Seven Thirty-Seven (2009)
Thursday, I was expecting a package.วันพฤหัสบดี ผมรอพัสดุมาส่งอยู่ Roadkill (2009)
"detectives spent last thursday indulging the pursuitsสืบมาว่าวันพฤหัสบดีได้ยอมให้นักสืบที่ปลดประจำการ Dex Takes a Holiday (2009)
- Thursday. In Los Angeles.- วันพฤหัสบดี ใน Los Angeles Inception (2010)
Yeah. It'll be official next Thursday.ใช่ มันจะเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีหน้า So (2010)
Next Thursday is officially six months that I have had my learner's, which means I can get my provisional and start driving by myself.วันพฤหัสบดีหน้า จะครบ 6 เดือนอย่างเป็นทางการ นั่นคือใบรับรองการเรียนขับรถของผม ซึ่งหมายความว่าผม จะได้ใบขับขี่ชั่วคราว Abiquiu (2010)
You know I haven't slept since Thursday?นายรู้ไหม ฉันไม่ได้หลับได้นอนเลย ตั้งแต่วันพฤหัสบดี Full Measure (2010)
Street-cleaning's on Thursday, so it happened over the weekend.มีการทำความสะอาดถนน วันพฤหัสบดี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Samaritan (2010)
Every Tuesday and Thursday.- ใช่ ทุกวันอังคาร กับ วันพฤหัสบดี Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
But tonight's Thursday.แต่วันนี้วันพฤหัสบดี The Toast Derivation (2011)
On Thursdays, everybody comes over here and has pizza.ทุกวันพฤหัสบดี ทุกคนมาที่นี่ แล้วก็กินพิซซ่าด้วยกัน The Toast Derivation (2011)
According to what I see here, Thursday nights are Franconi's pizza night.ตามที่ฉันเห็น คืนพฤหัสบดีเป็นคืนพิซซ่าร้านฟรานโคนี The Agreement Dissection (2011)
Thursday morning, you close on the land acquisition in Gleason.เช้าวันพฤหัสบดีคุณจะอยู่ใกล้ ที่ๆคุณจะซื้อในกลีสัน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
I can make thursday work.ผมจะทำให้พฤหัสบดีนี้ได้ผล School of Hard Knocks (2011)
There's one thursday.พฤหัสบดีแรก School of Hard Knocks (2011)
Okay. I'll see you ladies thursday.โอเค เจอกันวันพฤหัสบดีนะสาวๆ School of Hard Knocks (2011)
She can squeeze us in thursday at 6:00.เขาจะช่วยเราได้วันพฤหัสบดี หกโมง School of Hard Knocks (2011)
- I will... see you thursday.-เจอกันวันพฤหัสบดี School of Hard Knocks (2011)
Thursday, in counseling.พฤหัสบดี ในการปรึกษา School of Hard Knocks (2011)
Lynette, we'll talk about this thursday, right?ลินเน็ต เราจะพูดเรื่องนี้กันวันพฤหัสบดีใช่ไหม School of Hard Knocks (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพฤหัสบดี[dāo Phreuhatsabødī] (n, prop) EN: Jupiter  FR: Jupiter
พฤหัสบดี[Phreuhatsabødī = Phareuhatsabødī] (n, prop) EN: Jupiter  FR: Jupiter
วันพฤหัสบดี[wan phreuhatsabodī = wan Phareuhatsabødī = wan phreuhatbodī] (n) EN: Thursday  FR: jeudi [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jupiter(n) ดาวพฤหัสบดี, See also: ดาวจูปีเตอร์
Thanksgiving bird(n) ไก่งวงที่ใช้ในวันขอบคุณพระเจ้า, See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน, Syn. turkey
Thanksgiving Day(n) วันขอบคุณพระเจ้า, See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน
Thursday(n) วันพฤหัสบดี
Thursday(n) พฤหัสบดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) , ดาวพฤหัสบดี
thursday(เธอซ'เด) n. วันพฤหัสบดี, วันที่ 5 ของสัปดาห์
thursdays(เธอซ'เดซ) adv. ทุกวันพฤหัสบดี

English-Thai: Nontri Dictionary
Thursday(n) วันพฤหัสบดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
木星[もくせい, mokusei] (n) ดาวพฤหัสบดี
木曜日[もくようび, mokuyoubi, mokuyoubi , mokuyoubi] (n) วันพฤหัสบดี

French-Thai: Longdo Dictionary
jeudi(n) |m| วันพฤหัสบดี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top