Search result for

*พรั่นใจ*

(7 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พรั่นใจ, -พรั่นใจ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระหม่าก. ประหม่า, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ, เช่น กระมลบ้ากระหม่ามะเมอ (สมุทรโฆษ).
ตกประหม่าก. เกิดความรู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ.
ประหม่าก. สะทกสะท้าน, พรั่นใจ.
ประหวั่นก. พรั่นใจ.
พรั่น(พฺรั่น) ก. รู้สึกหวั่นกลัว เช่น พรั่นใจ.
พรั่นพรึง(-พฺรึง) ก. นึกหวาดหวั่น, นึกพรั่นใจ.
หวั่นใจก. มีความรู้สึกพรั่นใจไปเอง, มีอาการกริ่งเกรงไป.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top