ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พระศิวะ*

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พระศิวะ, -พระศิวะ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกียรติมุข(เกียดมุก) น. อมนุษย์บริวารพระศิวะ ทำเป็นรูปหน้ายักษ์ปนหน้าสิงห์ ตากลมถลน ไม่มีคาง ปากแสยะ ไม่มีขากรรไกรล่าง ไม่มีร่างกาย ไม่มีแขนขา เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้ารักษาธรณีประตู เป็นเครื่องป้องกันบ้านเรือน ขับไล่เสนียดจัญไร และคอยคุ้มครอง นับถือพระศิวะ มักทำเป็นลวดลายแกะสลักหรือปูนปั้น เช่นที่ทับหลังปราสาทหินบางแห่ง ตามซุ้มปรางค์หรือเจดีย์ และที่ฐานพระพุทธรูป, กาฬมุข หรือ หน้ากาฬ ก็เรียก.
ตรีมูรติว. มีรูป ๓ คือ รูปพระพรหม รูปพระวิษณุ รูปพระศิวะ.
ตรีมูรติน. ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ มี ๓ องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) และพระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย).
ตรีโลจน์น. พระศิวะ.
ตันตระ ๒(-ตฺระ) น. ชื่อนิกายหนึ่งในศาสนาฮินดู ว่าด้วยพิธีกรรมเพื่อบูชาพระอุมาและพระศิวะ.
นนทิชื่อวัวซึ่งเป็นพาหนะของพระศิวะ.
ปิศาจบดี(ปิสาจะบอดี) น. นายผี คือ พระศิวะ.
พิทยาธรน. อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะตํ่ากว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ.
ภูตบดี(พูตะบอดี) น. เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, (หมายถึง พระศิวะ).
ภูเตศวรน. พระศิวะ.
มหิศร, มหิศวร(มะหิด, มะหิดสอน, มะหิสวน) น. ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง, เลือนมาจาก มเหศวร หมายถึง พระศิวะ หรือ พระเจ้าแผ่นดิน.
รุทระ(รุดทฺระ) น. เทวดาหมู่หนึ่งมี ๑๑ องค์ รวมเรียกว่า เอกาทศรุทร, ชื่อเทพสำคัญองค์หนึ่งในพระเวท ซึ่งพวกฮินดูถือว่าเป็นองค์เดียวกับพระศิวะ.
ศักติชายาของพระผู้เป็นใหญ่ ๓ องค์ ได้แก่ พระสรัสวดี คือ ศักติของพระพรหม พระลักษมี คือ ศักติของพระวิษณุ และพระอุมา คือ ศักติของพระศิวะ.
ศิวลึงค์น. รูปนิมิตแทนองค์พระศิวะหรือพระอิศวร ทำเป็นรูปอวัยวะเพศชาย ถือว่าเป็นวัตถุบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกไศวะ.
ศิวเวทน. มนตร์สรรเสริญพระศิวะหรือพระอิศวร, ไสยศาสตร์.
ศิวาลัยน. ที่ประทับของพระศิวะ
ไศวะน. ชื่อนิกายหนึ่งของศาสนาฮินดู นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด.
สิว- ๒, สิวะพระศิวะ, พระอิศวร.
สิวาลัยน. ศิวาลัย, ที่ประทับของพระศิวะ
อิศวร(อิสวน) น. ชื่อเรียกพระศิวะซึ่งเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งของพราหมณ์
อีสาน ๒น. พระศิวะหรือพระรุทระ.
โองการน. คำศักดิ์สิทธิ์ เช่น โองการแช่งน้ำในพระราชพิธีถือพระพิพัฒน์สัตยา (ศรีสัจจปานกาล), ถ้าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์มาจากพระดำรัสสั่งของพระมหากษัตริย์ที่รับบรมราชาภิเษกแล้ว เรียกว่า พระราชโองการ หรือ พระบรมราชโองการ. [ป.; ส. โอํการ = อักษรโอม ซึ่งมาจากคำว่า “อะ อุ มะ” ในทางศาสนาพราหมณ์ หมายถึง พระมหาเทพทั้ง ๓ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ในทางพระพุทธศาสนา อ = อรหํ (พระพุทธเจ้า) อุ = อุต̣ตมธม̣ม (พระธรรมอันสูงสุด) ม = มหาสง̣ฆ (พระสงฆ์)].
โอมน. คำที่ประกอบด้วยเสียง ๓ เสียง คือ อ อุ ม [อ่านว่า อะ อุ มะ] รวมกัน ข้างฝ่ายฮินดูหมายถึง พระเจ้าทั้ง ๓ คือ อ = พระศิวะ อุ = พระวิษณุ ม = พระพรหม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is why Siva brought you here.มันคือเหตุผลที่พระศิวะนำคุณมาที่นี่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We prayed to Siva to help us find the stone.เราอธิษฐานต่อพระศิวะเพื่อช่วยให้เราหาหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It was Siva who made you fall from the sky.มันเป็นพระศิวะ ที่ทำให้คุณตกจากฟ้า Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He climbs Mount Kalisa where he meets Siva, the Hindu god.เขาปีนขึ้นภูเขา Kalisa ที่ซึ่งเขาได้พบกับพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดู Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
That's Siva?นั่นคือพระศิวะIndiana Jones and the Temple of Doom (1984)
"Follow in the footsteps of Siva.""เดินตามรอยเท้าของพระศิวะ". Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I pray to Siva,ผมภาวนาขอให้พระศิวะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You've betrayed Siva.คุณได้ทรยศต่อพระศิวะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You betrayed Siva.คุณทรยศพระศิวะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He was a devoted Shiva-bhakta.เขาจงรักภักดีต่อพระศิวะ Sita Sings the Blues (2008)
Yeah, for Shiva.ใช่ บรรเลงถวายพระศิวะ Sita Sings the Blues (2008)
There's this whole thing about how devoted a fan he was and he's asking Lord Shiva for some wish and, you know, he is basically playing Veena with his intestines.ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีนั่นแหละ แล้วเขาก็ได้ขอพรจากพระศิวะ และ รู้มั้ย เนื่องจากเขาใช้ลำไส้บรรเลงพิณ Sita Sings the Blues (2008)
Hanuman is an incarnation of Shiva.จริงๆแล้วหนุมานเป็นร่างอวตารชาตินึงของพระศิวะ Sita Sings the Blues (2008)
Shiva will be born as someone who helps him.พระศิวะจะไปเกิด Sita Sings the Blues (2008)
So Shiva was actually...เป็นผู้ช่วย ดังนั้นพระศิวะ... Sita Sings the Blues (2008)
It was a total choke.พ่อเธอกำลังทำสมาธิสื่อถึงองค์พระศิวะ Choke (2012)
He's an avatar of Shiva and a deity that wins against demons and bad spirits.เป็นร่างอวตารของพระศิวะ และเทพผู้ชนะปีศาจและวิญญาณร้ายทั้งปวง Collusion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระศิวะ[n. prop.] (Phra Siwa) EN: Siva ; God Siva ; Shiva ; God Shiva   FR: Shiva

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
linga[N] อวัยวะเพศชายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะในศาสนาฮินดู, See also: องคชาติ, ลึงค์, Syn. phallus, lingam
Shiva[N] พระศิวะ
Siva[N] พระศิวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siva(ซี'วะ,ชี'วะ) n. (ศาสนาฮินดู) พระศิวะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kailas (n) เขาไกรลาศ วิมาณของพระอิศวร หรือ พระศิวะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top