ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พบปะ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พบปะ, -พบปะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พบปะ(v) meet, See also: encounter, see, Syn. พบปะสนทนา, Example: มร. โทโมทากะ อิชิกาวาเดินทางไปพบปะผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเพื่อปรึกษางานด้านธุรกิจ, Thai Definition: พบและวิสาสะ
พบปะสนทนา(v) meet and converse, Syn. พบปะ, Example: แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ได้มีโอกาสพบปะสนทนากับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในเรื่องของบทบาทหญิงชาย ในสังคมญี่ปุ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พบปะก. พบด้วยความสนิทสนมคุ้นเคย.
นัด ๑น. การกำหนดตกลงว่าจะพบปะกันเป็นต้น เช่น มีนัด ผิดนัด
บรรจวบ(บัน-) ก. ประจวบ, ประสบ, พบปะ, สบเหมาะ, บังเอิญพบ.
ประสบก. พบ, พบปะ, พบเห็น.
พ่อสื่อน. ชายที่ทำหน้าที่ชักนำชายหญิงให้พบรู้จักรักใคร่และแต่งงานกัน, ชายผู้ช่วยเหลือให้คู่รักได้ติดต่อหรือพบปะกัน.
พะพานก. พ้องพาน เช่น อย่าให้ความชั่วมาพะพาน, พบปะ เช่น ไม่ได้พบปะพะพานมานาน, เกี่ยวพัน เช่น กิ่งไม้ยื่นมาระพะพาน.
พาน ๕ก. พบปะ มักใช้เข้าคู่กับคำ พบ เป็น พบพาน หรือ พานพบ เช่น ไม่ได้พบพานเสียนาน
สังคม, สังคม-(-คมมะ-) ว. ที่เกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์หรือชุมนุมชน เช่น วงสังคม งานสังคม.
สังสรรค์ก. พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น จัดงานสังสรรค์กันในหมู่พนักงาน เพื่อน ๆ ได้พบปะสังสรรค์กันในงานชุมนุมศิษย์เก่า.
สังสรรค์ว. ที่พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม เช่น งานสังสรรค์.
สัมภาษณ์น. การพบปะสนทนากันในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งต้องการทราบเรื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อนำไปเผยแพร่ เรียกว่า ผู้สัมภาษณ์ และอีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องการจะแถลงข่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
เสวนะ, เสวนา(เสวะ-) ก. คบ เช่น ควรเสวนากับบัณฑิต ไม่ควรเสวนากับคนพาล, (ปาก) พูดจากัน เช่น หมู่นี้พวกเราไม่ค่อยได้พบปะเสวนากันเลย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lounge suitชุดสากล ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการทั่วไป เช่น การพบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ [การทูต]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Individual Meetingการพบปะเป็นรายบุคคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ The Great Dictator (1940)
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
A big building where generals meet, but that's not important.ตึกใหญ่ ๆ ที่นายพลพบปะกันค่ะ แต่นั่นไม่สำคัญหรอก Airplane! (1980)
I don't feel like being around people right now.ผมยังไม่อยากพบปะผู้คนในตอนนี้ The Lawnmower Man (1992)
However people meet people. She used to be a actress.แต่คนพบปะผู้คน เธอเคยเป็นนักแสดง Pulp Fiction (1994)
Walk from place to place, meet people, get in adventures.เดินจากสถานที่ที่พบปะผู้คนได้รับในการผจญภัย Pulp Fiction (1994)
You go skiing... and you meet people.พบปะผู้คน Heat (1995)
You arrogant shit!หลงตัวเองมากไปแล้ว ชั้นถึงไม่ไปร่วม พบปะสังสรรค์ด้วยไง Good Will Hunting (1997)
And having safely returned to the shore... may they be joyfully reunited with their relatives.และเดินทางกลับฝั่ง ด้วยความปลอดภัย ให้ได้พบปะสังสรรค์ กับครอบครัวและญาติมิตร Seven Years in Tibet (1997)
Come on, let's meet some people.เร็วเข้า มาพบปะผู้คน City of Angels (1998)
The meeting just began.การพบปะกันมันพึ่งจะเริ่มต้น Never Been Kissed (1999)
Working in IA, you will get in touch with senior officialsทำงานสืบสวนภายใน คุณจะพบปะกับผู้ใหญ่ Infernal Affairs (2002)
looks the whole package... but now I am just a skeletal reminder that we might only be in the eye of the hurricaneแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นพวกหนังหุ้มกระดูก ไม่มีหน้าไปพบปะใครได้ Latter Days (2003)
And there are about 1300 single-family homes a town centre that's a place where people gather.และมีบ้านขนาดครอบครัวเดียวประมาณ 1, 300 หลัง มีศูนย์กลางเมืองให้คนมาพบปะสังสรรค์ The Corporation (2003)
I also wondered if you'd thought of monthly mixers for single parents.ควรจัดการพบปะรายเดือน ระหว่างพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพังด้วย The Perfect Man (2005)
So you can meet people, you know, become a part of something, make some kind of change.เพราะฉะนั้น ลูกควรที่จะพบปะผู้คน รู้มั้ย ลูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้ว The Wild Brunch (2007)
WILL BE IN CHARGE OF FRIDAY NIGHT'S MIXER, จะรับผิดชอบเรื่องการพบปะพูดคุย Poison Ivy (2007)
THIS MIXER IS THE MOST IMPORTANT EVENT OF YOUR LIFE.การพบปะพูดคุยครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในชีวิตพวกเธอ Poison Ivy (2007)
WITH LOTS OF PEOPLE WHO DON'T KNOW WHO I AMพบปะผู้คนใหม่ๆ... คนที่ไม่รู้ว่าหนูเป็นใคร Poison Ivy (2007)
What kind of group is it? It was a party or a meeting.มันเป็นปาร์ตี้หรือพบปะ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Think about the schools you'll go to, the friends you'll make.คิดถึงโรงเรียนที่ลูกจะไปเรียน เพื่อนใหม่ๆ ที่จะได้พบปะ The Orphanage (2007)
It's just a meeting.ก็แค่การพบปะกัน Goal II: Living the Dream (2007)
Sorry I could not be there to meet you but I'm trying to squeeze in a little shopping before my Parents' Society meeting, which reminds me... please pick Grayer up from the Christian preschool...แต่ฉันก็จะพยายามเร่ง ซื้อของให้เร็วหน่อย ก่อนที่จะมีการพบปะกัน ของสมาคมผู้ปกครองขึ้น ซึ่งมันย้ำเตือนฉันอยู่ The Nanny Diaries (2007)
A meeting he might have attended, all right?เขาเคยพบปะใครที่ไหนมั้ย Rendition (2007)
It's a time for good friends to get together, have a cup of coffee, and exchange gossip... about the other good friends who couldn't make it that day.มันเป็นเวลาของเหล่าเพื่อนสาว ที่จะมาพบปะสังสรรค์กัน ดื่มกาแฟสักแก้ว นินทาชาวบ้าน No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Having meetings with butterfliesพบปะกับเหล่าผีเสื้อ Like Stars on Earth (2007)
I know it's supposed to be my day off and all, but the last thing I need right now is time alone with my thoughts.หนูรู้ว่าวันนี้เราควรหยุดงาน แต่สิ่งที่หนูต้องการคือ การได้พบปะผู้คน Escape from Dragon House (2008)
- State Senator Finch will be shaking hands tonight at the Remington Hotel in Monroe.- ท่านวุฒิสมาชิก ฟินช์ จะเปิดให้มีการพบปะในคืนนี้ ที่โรงแรม โรมิงตันในมอนโร To Love Is to Bury (2008)
That cuts out the social interaction of meeting on a street corner.มันช่วยลดการพบปะพูดคุยทางสังคม ในการพบกันตามมุมถนนไปได้ 52 Pickup (2008)
I don't usually take meetings with children, Charles, so what do you have to say for yourself?ฉันไม่ค่อยได้พบปะเด็กๆบ่อยนัก ชาล์ส แล้ว... เธออยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองล่ะ ? Never Been Marcused (2008)
Uh, I just had a meeting with the collector.- ผมแค่มาพบปะเหล่านักสะสมน่ะ There Might be Blood (2008)
"Capricorn led an army of brutal men who struck fear in the hearts and minds of all those they came in contact with."คาปริคอร์นเป็นผู้นำกองทัพอันโหดเหี้ยม... ที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัว ในจิตใจของผู้คนที่พวกเขาพบปะ Inkheart (2008)
But this is not... Our guidelines specify that elective surgeries are...แต่คุณคะ งานของฉันมันเกี่ยวกับการพบปะคน... Burn After Reading (2008)
The ultimate sim environment, where players don't control virtual animated characters, but actual, living, breathing human beings.แหล่งพบปะเสมือนจริงที่ครบเครื่องที่สุด Nโดยที่ผู้เล่น ไม่ต้องควบคุมตัวละคร... ที่ถูกสร้างขึ้นมาในแหล่งนี้ แต่ว่า... ได้ใช้ชีวิตและหายใจ เหมือนชีวิตจริงทุกอย่าง Gamer (2009)
Mostly I meet with various business and government people... and consult.ส่วนมากพ่อก็พบปะกับผู้คน คนของรัฐบาลบ้าง นักธุรกิจบ้าง แล้วก็ให้คำปรึกษา Chapter Three 'Building 26' (2009)
Yeah, we need to talk about your cabinet appointments and ministers.ค่ะ เดี๋ยวเราต้องหารือเวลานัดหมาย.. เพื่อพบปะคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยนะคะ Invictus (2009)
And in Japan, President Mandela met with Japanese officials as he concluded a grueling trip to the Far East.และในญี่ปุ่น.. ประธานาธิบดีแมนเดล่า.. ได้พบปะหารือกับทางการญี่ปุ่น-- Invictus (2009)
"'When we meet across that great divide,"'เมื่อเราได้พบปะกันเพื่อการแบ่งปันอันแสนวิเศษนั้น, Dead Like Me: Life After Death (2009)
And that's Joel right there, and these are their dates.และคนนั้นก็โจนั่งอยู่ตรงนั้น และนี้คือการพบปะกันของพวกเค้า Fighting (2009)
Are you okay?มีอะไรเกิดขึ้น ตอนงานพบปะ Carrnal Knowledge (2009)
Rachel didn't do ? . No, i-i-i'm the one who screwed up.แต่การมาพบปะกับนักเรียนคนที่เธอเองก็ไม่ได้สอน Carrnal Knowledge (2009)
And that became sort of our template of where we had to go.เรามีการพบปะกันอย่างเป็นทางการ ที่สำนักเทศมนตรีของเมือง The Cove (2009)
We've arranged a meeting between their high council and you and the Senator.เราได้ตระเตรียมการพบปะ ระหว่างสภาสูงของพวกเขากับท่าน Trespass (2009)
I mean, to have been through everything you have in your life, not to mention the last few weeks and to emerge through all of it walking, let alone smiling.ที่เธอต้องเผชิญเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย ยิ่งเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา แล้วไหนจะต้องพบปะผู้คน ยิ้มสู้อยู่ตัวคนเดียว Keep This Party Going (2009)
Well, it's time to meet the natives.งั้นก็ได้เวลาพบปะชาวพื้นเมืองแล้วสิ Innocents of Ryloth (2009)
I'm sure my staff's arranging a sit-down with him as we speak.พ่อมั่นใจว่าทีมงานจะจัดการเรื่องการพบปะครั้งนี้ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
"Ted meets normal people." No!เท็ดพบปะคนธรรมดา ไม่หรอกๆ Chuck Versus the Dream Job (2009)
To have a little meeting with him right afterwards.เพื่อมีการพบปะเล็กน้อยกับเขาหลังจากนั้น Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
It was a meeting in the basement.มันเป็นการพบปะที่ใต้ถุนน่ะ Pilot (2009)
The method by which I brought you over here was crude, and I'm sorry for that, but there were people who were trying to prevent our meeting.วิธีการที่ผมนำพาคุณ มาที่นี่มันดูหยาบไป และผมเสียใจสำหรับเรื่องนั่น แต่มีคนจำนวนหนึ่ง คอยขัดขวางการพบปะของเรา Momentum Deferred (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานพบปะสังสรรค์[ngān phoppasangsan] (n, exp) EN: get-together ; celebration
พบปะ[phoppa] (v) EN: meet ; encounter ; see  FR: rencontrer ; retrouver
พบปะสังสรรค์[phoppasangsan] (v, exp) FR: se réunir
พบปะสนทนา[phoppa sonthanā] (v, exp) EN: meet and converse  FR: discuter ensemble

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring home to(phrv) เชิญมาพบปะกับ, Syn. come home to, get home to
celebration(n) งานเฉลิมฉลอง, See also: งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, งานสมโภช, งานฉล, Syn. ceremony, party
commencement(n) การพบปะของผู้สำเร็จการศึกษา
confer(vi) พบปะพูดคุย, See also: สนทนาหารือกัน, Syn. cunsult, talk, discuss
congress(n) การพบปะกัน, Syn. meeting, joining
close with(phrv) ขอพบเป็นส่วนตัว, See also: พบปะส่วนตัวกับ, Syn. closet with
encounter(n) การประสบโดยบังเอิญ, See also: การพบปะกันโดยบังเอิญ, Syn. meeting
-fest(suf) การพบปะสังสรรค์กัน, See also: การรวมกลุ่มกัน
find(vt) พบ (โดยบังเอิญ), See also: เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ, Syn. discover, come across, encounter, Ant. miss, lose
get together(phrv) พบปะ, See also: พบ
get together(phrv) พบปะสังสรรค์, Syn. get together
hurl together(phrv) มาชุมนุมกัน, See also: มารวมตัว, มาพบปะกัน, Syn. bring together
get-together(n) การเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ, การพบปะกัน, Syn. informal gathering
meet with(phrv) พบปะสังสรรค์อย่างเป็นทางการ
marketplace(n) สถานที่พบปะชุมนุมกัน (เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
mix(vi) พบปะผู้คน, See also: เข้าสังคม, เข้าสมาคม, Syn. get along, Ant. avoid, ignore
ostracise(vt) เนรเทศ, See also: ขับไล่, ไม่ยอมรับ, ไม่พูดคุย, ไม่พบปะ, Syn. banish, boycott, blacklist
pick up(phrv) ผูกมิตรกับ, See also: พบปะ
play down to(phrv) พูดคุย, See also: พบปะ, Syn. talk down to
run into(phrv) พบปะ (ความยุ่งยาก)
see(vt) พบ, See also: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน
sociable(adj) ซึ่งชอบเข้าสังคม, See also: ซึ่งชอบพบปะผู้คน, Syn. neighborly, affable, Ant. antisocial
socialize(vi) คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize
stay in contact with(idm) ยังติดต่อกับ, See also: ยังพบปะกับ, Syn. keep in, remain in, put in
stay in touch with(idm) ยังติดต่อกับ, See also: ยังพบปะกับ, Syn. keep in, remain in, put in
venue(n) สถานที่ผู้คนมาพบปะหรือชุมนุมกัน, See also: สถานที่ผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกัน, Syn. haunt, meeting place

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contact(คอน'แทคทฺ) { contacted, contacting, contacts } n. การสัมผัส, การพบปะ, การติดต่อ, จุดเชื่อม, คนรู้จักหรือคุ้นเคย, ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt., vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
galyak(แกล'แยค) n. ฝูงปลาวาฬ, การพบปะสังสรรค์ vt. อยู่เป็นกลุ่ม, พบปะสังสรรค์. vt. ร่วมพบปะสังสรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
association(n) สมาคม, บริษัท, สหภาพ, การพบปะสังสรรค์
contact(n) การติดต่อ, การพบปะ, การคบหาสมาคม, การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ, พบปะ, คบหาสมาคม, สัมผัส

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] TH: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย  EN: previous arrangement

German-Thai: Longdo Dictionary
sich treffen mit jm.(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบ พบปะกับคนใดคนหนึ่ง
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน
Begegnung(n) |die, pl. Begegnungen| การพบปะ, การเจอกันของคนสองคนหรือของกลุ่ม เช่น Hier ist ein Ort der Begegnung verschiedener Kulturen, wo Menschen sich kennen lernen können, um voneinander und miteinander zu lernen.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน, See also: talk, Syn. visit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top