Search result for

*ฝ่าฟัน*

(67 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฝ่าฟัน, -ฝ่าฟัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่าฟัน[V] fight against, See also: struggle, surmount one's difficulties, Syn. ต่อสู้, Example: เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากมายหลายอย่าง ในการที่จะสร้างพลังร่วมกัน, Thai definition: ต่อสู้กับความยากลำบาก
การฝ่าฟัน[N] fight against, See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor, Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน, การต่อสู้, Example: การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้เขามีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้, Thai definition: การต่อสู้กับความยากลำบาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ่าฟันก. ต่อสู้กับความยากลำบาก.
บุกน้ำลุยไฟก. พยายามฝ่าฟันอันตรายไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม Blazing Saddles (1974)
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี 10 Things I Hate About You (1999)
We Ninja struggle to survive in today's world.เรานินจาฝ่าฟันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I hardly think Nola's reached that point, Mother. I'm not saying that.ผมรู้ว่าโนล่ากำลังฝ่าฟัน ให้ถึงจุดนั้นอยู่ครับคุณแม่ Match Point (2005)
You're gonna rank even higher than you did last year, and you might make it through all the qualifiers if you don't kill yourself first.เธอจะไต่อันดับได้สูงขึ้น มากกว่าเธอทำได้เมื่อปีที่แล้ว และเธออาจจะฝ่าฟัน จนผ่านทุกประเภท ถ้า... เธอไม่ฆ่าตัวเธอเองซะก่อน Peaceful Warrior (2006)
Let's ask God for a breakthrough. - That was my idea.ถามพระเจ้าถึงการฝ่าฟันอุปสรรค Faith Like Potatoes (2006)
A mountain to climb.ความยากลำบากที่ต้องฝ่าฟัน It's Alive! (2007)
A mountain to climb.อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน Waiting to Exhale (2007)
This gift will help you through the trials.สิ่งนี้จะช่วยคุณฝ่าฟันอุปสรรค์ Chapter Three 'Kindred' (2007)
We'll go through thick and thin and move forward together?พวกเราจะร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค์ และจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน? If in Love... Like Them (2007)
They both make triumphant, happy endings.พวกเขาฝ่าฟัน จนได้มีชีวิตที่แสนสุข Becoming Jane (2007)
I mean, I should know better than anybody what he's going through right now.คือผมน่าจะรู้ดีกว่าใครๆ ถึงสิ่งที่เขาต้องฝ่าฟัน Chuck Versus the Sensei (2008)
And the competition the opposite sex puts you through--และการแข่งขันที่เพศตรงข้ามจะให้คุณฝ่าฟัน 52 Pickup (2008)
I Can Take Any Challenge Head-On And That I - Oh. Ooh.ฉันจะฝ่าฟันทุกอุปสรรค ปะทะ และฉัน ฮู้ The Manhattan Project (2008)
You Know What I'm Saying. We Are Struggling As It Is,เธอก็รู้ว่าพี่หมายถึงอะไร เราฝ่าฟันมากมาย The Manhattan Project (2008)
"You just gotta go through the fire, you know, a little longer.""พ่อต้องฝ่าฟันไปให้ได้ อดทนอีกหน่อย" Frost/Nixon (2008)
We didn't just go through everything we went through for no reason at all.การที่ราดั้นด้นฝ่าฟันทุกอย่าง จนมาถึงที่นี่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It has helped me through the years.มันช่วยผมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้ Invictus (2009)
You need to endure this.ก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ The Breath (2009)
AND OUR CRAZY MOTHERS...เราฝ่าฟันมาด้วยกัน Valley Girls (2009)
Without having to go through all this crap.ไม่ต้องมาลำบากฝ่าฟันกับเรื่องบ้าๆพรรค์นี้ก็ได้ Advanced Criminal Law (2009)
We've had a greatjourney together.เราได้ฝ่าฟันร่วมกันมามาก RED (2010)
I'm struggling with it.ฉันต้องฝ่าฟันกับมันมาก Caregiver (2010)
That was the longest walk I think I've ever took in my life right there.มันเป็นการเดินฝ่าฟันที่ยาวนานที่สุด ในชีวิตผมเลย.. Peleliu Airfield (2010)
Could withstand anything.จะฝ่าฟันทุกสิ่งไปได้ The Unblairable Lightness of Being (2010)
It taught me what mattered, and it showed me I'm capable of tackling problems I never thought possible.โรงเรียนสอนฉัน ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันต้องฝ่าฟันไปได้ แก้ปัญหาที่ฉันไม่เคยคิด ว่าจะผ่านไปได้ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I see everything that you've been through.ได้เห็นทุกอย่างที่คุณต้องฝ่าฟันมา The Flowers of War (2011)
Aw, baby. Well, good, good morning, everybody.ฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปด้วยกันได้ ว่าไง อรุณสวัสดิ์ทุกคน Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Everything we been through. I know.ทั้งที่เราฝ่าฟันมาด้วยกัน Take Shelter (2011)
But I also know that we can lear a lot from a man like you.แต่ฉันรู้ว่าพวกเราได้ฝ่าฟันกับคนอย่างนายมานับไม่ถ้วน Big Sea (2011)
That letter reminds me of what I've overcome.จดหมายนั้นทำให้พ่อนึกถึงสิ่งที่ฝ่าฟันมา Head Case (2011)
You thought me, you, and a little robot from the junk heap were going to ride off into the sunset?เธอคิดว่า ฉัน เธอ และเจ้าหุ่นคู่ใจจากกองขยะ จะกอดคอฝ่าฟันไปสู่เช้าวันใหม่เหรอ? Real Steel (2011)
After all we went through to pull this off, together.หลังจากฝ่าฟันกันมา... ...เพื่อดึงมันออกมา ด้วยกัน Puss in Boots (2011)
Be nice to him. He's going through something very difficult.ต้องทำดีกับเขา เขาจะต้องฝ่าฟันสิ่งที่เลวร้ายหลายอย่าง Something Borrowed (2011)
My friends, have you forgotten all that we have done together?สหายข้า ลืมสิ่งที่เรา เคยร่วมฝ่าฟันแล้วเหรอ Thor (2011)
I have dreams for a huge life for myself, okay, some of which include, you know, a little bit of struggle until I can make all of my dreams come true.ชั้นฝันที่จะมีชีวิตดี สำหรับตัวชั้นเอง โอเค๊ รวมถึงบางอย่าง เอิ่ม แบบว่า การฝ่าฟันเล็กน้อย The Spanish Teacher (2012)
With everything Amanda's had to struggle with and survive,ทุกๆอย่างที่อแมนดาต้อง\ ฝ่าฟันและรอดอยู่ได้ Illusion (2012)
That this life is a boot camp, that we must persevere through all the obstacles and hardships to earn our way into the next life.เธอว่ามันเหมือนการมาเข้าค่าย ที่เราต้องฝ่าฟัน ผ่านอุปสรรคต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อม ไปมีชีวิตในภพต่อไป Odd Thomas (2013)
It's just... after everything you two have been through,คือแบบว่า หลังจากที่เธอกับนายน่ะ ฝ่าฟันสิ่งต่างๆด้วยกันมา Liar, Liar (2013)
Catherine, after everything that you have been through,แคทรีน หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ฝ่าฟันมา Liar, Liar (2013)
Um... right now, we don't know.อย่าโทษตัวเองเลย คุณฝ่าฟันอะไรมาหลายอย่างแล้ว Reunion (2013)
You were almost certain to marry at the end of your hitch.นายเกือบจะมั่นใจเลยล่ะ ว่านายจะได้แต่งงานหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ Predestination (2014)
I felt like he was breaking out.เหมือนกับว่าเขากำลังฝ่าฟันบางอย่าง Son of Man (2014)
There will always be struggle.มันมีแต่การฝ่าฟัน Before We Go (2014)
You just have to pick who you want to struggle with.คุณก็แค่ต้องเลือกคนที่คุณ จะร่วมฝ่าฟันไปด้วยกัน Before We Go (2014)
This one breakthrough, is all we need, is one-- Psst. Yeah.การฝ่าฟันอุปสรรคนี้ได สิ่งที่เราต้องการคือ หนึ่ง-- ครับ หนึ่งวินาที Midnight City (2015)
I must say, she has made navigating the choppy briny of citizenship a far more bearable undertaking.ผมต้องบอกเลย เธอทำให้เส้นทาง การฝ่าฟันเพื่อเป็นพลเมือง ดูทรมานน้อยลงมาก The Sisters Mills (2015)
We will overcome our challenges with help from our friends, our family, our loved ones.เราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อน ครอบครัว Beyond Redemption (2015)
And even if we navigate these dangerous waters, we face other, even more inevitable threats.ต่อให้เราฝ่าฟันอันตรายเหล่านี้ไปได้ เราจะพบสิ่งอื่น ภัยคุกคามที่หนักหนายิ่งกว่า Resident Evil: The Final Chapter (2016)
I mean, you work so hard, and then all that validation.ฝ่าฟันจนเป็นที่ยอมรับ La La Land (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battle[VI] ดิ้นรนต่อสู้, See also: มุ่งมั่นฝ่าฟัน, Syn. strive
go in for[PHRV] พยายามเอาชนะ, See also: พยายามฝ่าฟัน, Syn. enter for
make through[PHRV] ฝ่าฟัน, See also: ฝ่า, บุกบั่น, Syn. thread through
ride out[PHRV] ฝ่าฟัน
struggle[N] ความพยายาม, See also: การฝ่าฟัน, การดิ้นรน, Syn. effort, exertion, strain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strive(สไทรฟว) {strove/strived,striven/strived,striving,strives} vi. พยายามหนัก,มุ่งมั่น,ฝ่าฟัน,ดิ้นรน,ต่อสู้,แข่งขัน., See also: striver n. strivingly adv., Syn. apply,try,attempt

English-Thai: Nontri Dictionary
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
strive(vi) มุ่งมั่น,พยายาม,ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน
struggle(vi) ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน,แข่งขัน,ตะเกียกตะกาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount
乗り切る[のりきる, norikiru] Thai: ฝ่าฟันข้ามอุปสรรค English: to weather

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top