ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ฝากเงิน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฝากเงิน, -ฝากเงิน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝากเงิน(v) deposit money, Example: เขาพาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารทุกวันเสาร์, Thai Definition: มอบเงินให้ เพื่อให้ช่วยดูแล คุ้มครอง หรือพิทักษ์รักษา
ผู้ฝากเงิน(n) depositor, See also: saver, Ant. ผู้ถอนเงิน, Example: เงินลงทุนของธนาคารได้มาจากเงินของผู้ฝากเงินไว้กับธนาคาร, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มอบเงินให้ธนาคารไว้เพื่อให้ธนาคารช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธนาคารน. กิจการที่รับฝากเงินเป็นการทั่วไปและประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินอื่น ๆ. (ป. ธน + อคาร).
ธนาคารพาณิชย์น. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ.
ธนาคารโลกน. คำสามัญเรียกธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา ซึ่งทำหน้าที่ให้กู้ยืมเงินแก่ประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ธนาคารนี้ไม่รับฝากเงิน.
ธนาคารออมสินน. ธนาคารที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อรับฝากเงินออมสินเป็นสำคัญ.
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์น. การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
ธุรกิจเงินทุนน. การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด.
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์น. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก.
บริษัทเงินทุนน. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด.
ประจำที่กำหนดให้มีเป็นปรกติ เช่น งานประจำปี, เรียกรถโดยสารที่วิ่งอยู่บนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเป็นปรกติ ว่า รถประจำทาง, เรียกครูหรืออาจารย์ที่สอนและดูแลรับผิดชอบนักเรียนชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นปรกติ ว่า ครูหรืออาจารย์ประจำชั้น, เรียกบัตรที่ออกให้ไว้เฉพาะบุคคลและจะต้องเก็บไว้กับตัวเป็นปรกติ ว่า บัตรประจำตัว, เรียกลูกจ้างที่จ้างไว้เป็นปรกติ ไม่ใช่ชั่วคราว ว่า ลูกจ้างประจำ, เรียกผู้ที่มาติดต่อหรือไปมาหาสู่กันเสมอเป็นปรกติ เช่น ลูกค้าประจำ ขาประจำ, ลักษณะการฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบตามเวลาที่กำหนดไว้ เรียกว่า ฝากประจำ.
เผื่อเรียกว. ลักษณะการฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้ เรียกว่า ฝากเผื่อเรียก.
ฝากประจำก. ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบตามเวลาที่กำหนดไว้.
ฝากเผื่อเรียกก. ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะเรียกให้จ่ายเมื่อใดก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currency depositoryสถานรับฝากเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Commercial Bankสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการรับฝากเงิน [ธุรกิจ]
Bankบัญชี, ฝากเงินธนาคาร [การบัญชี]
Deposit takerผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems that Moohyuk's set up an account for Galchi and you.เหมือนมูยักจะฝากเงินไว้ในบัญชีให้คาลชิกับเธอนะ Sorry, I Love You (2004)
So how do I trust this man that I've never met with my money?แล้วผมจะเชื่อใจฝากเงินไว้ กับคนที่ผมไม่เคยเห็นหน้าได้ยังไง? Casino Royale (2006)
- But I am also concerned about our people who deposit their money in your bank....ประชาชนของเราที่ฝากเงินไว้กับธนาคารของคุณ Bandidas (2006)
I put all my allowance and wages in my savings.ฉันฝากเงินออมของฉันและ ค่าจ้างในเงินที่เกิดจากเก็บสะสมของฉันหมดแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
So who deposited the 750?แล้วใครฝากเงิน 750, 00 ให้คุณ? Eagle Eye (2008)
I don't know who deposited the 750!ผมไม่รู้ ว่าใครฝากเงินนั่นให้ผม Eagle Eye (2008)
Relax. Not here to make a deposit.ใจเย็นน่า ไม่ได้จะใช้ที่นี่ฝากเงินสักหน่อย Seeds (2008)
She's been making weekly cash deposits For about a year now.เธอฝากเงินสดสัปดาห์ละหน\ มาประมาณปีนึงแล้ว Adverse Events (2008)
But the guy's putting more money than he's taking out.แต่เขาฝากเงินมากกว่าถอน WarGames: The Dead Code (2008)
Making the deposits.ไปฝากเงินค่ะ Turning and Turning (2010)
And since the deposits were less than $10, 000, there was no report made to the I.R.S. Which means that our victims were most likely involved in something illegal.แล้วการฝากเงินเข้ายังน้อยกว่า หนึ่งหมื่นเหรียญ - ก็เลยไม่มีการรายงานไปที่กรมสรรพากร - แสดงว่าเหยื่อของเรา A Deadly Affair (2010)
Deposit box 213... pretty sure no one's looked in there yet.ตู้ฝากเงินเบอร์ 213 ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคงจะยัง ไม่มีใครดูตู้เบอร์นี้ Withdrawal (2010)
And I didn't put the money in haven, because my father know everybody and...และฉันไม่ฝากเงินในแฮเวน เพราะพ่อรู้จักทุกคนและ... Butterfly (2010)
You gotta look at this. She left a deposit slip.คุณ gotta ดูที่นี้ เธอเดินออกใบนำฝากเงิน We Bought a Zoo (2011)
Where do you bank, james?เธอฝากเงินไว้ที่ไหน เจมส์? The New Normal (2011)
Where do I bank?ผมฝากเงินไว้ที่ไหน? The New Normal (2011)
I would cash in my IRA Not that one.ฉันคงฝากเงินเข้าบัญชี IRA ไม่ใช่อันนั้นนะ อีกอันหนึ่ง... Lauren (2011)
I need to get into Vanessa's bank account so I can see who's making the deposits before anyone sees what I wrote.ฉันจะได้เจอตัวคนฝากเงิน ก่อนที่ทุกคนจะเห็นเรื่องที่ฉันเขียน Beauty and the Feast (2011)
Last four months, he's paid nearly $10, 000 into a 529 savings plan for the little girl, Amy Myles.4 เดือนหลังนี้ เขาจ่าย เงินเกือบ 1 หมื่นเหรียญเข้าไปใน แผนการฝากเงิน 529 ให้กับเด็กผู้หญิงชื่อ เอมี่ ไมล์ส Mission Creep (2011)
Why did I set up a 5-year periodic deposit plan?ทำไมฉันถึงตั้งแผนฝากเงินระยะ 5 ปีไว้นะ I Need Romance (2011)
Do you just mind if I deposit a few mil?คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าหนูอยากฝากเงินสัก 2-3 ล้าน Whores Don't Make That Much (2012)
Deposits of half a million dollars each.ฝากเงินครึ่งล้านดอลล่าร์เท่ากัน Linchpin (2012)
I... can do the deposition between 3:00 and 5:00 tomorrow.ฉัน.. สามารถฝากเงิน ระหว่า3.00และ5.00พรุ้งนี้ Love Sick (2012)
On a side note, Saunders guided me to a very kind broker who happily deposited our money in Baylor Zimm.ขอนอกเรื่องหน่อย ซอนเดอร์ส นำผมไปพบโบรกเกอร์ที่แสนใจดีคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีความสุขกับการฝากเงินของเรา ไว้กับเบเลอร์ซิมม์ Risk (2012)
So yesterday I sent that fraul to the bank to make a deposit for the restaurant, right?เมื่อวานนี้ผมส่งฟรอลไปที่ธนาคาร ให้เขาฝากเงินของร้าน Secret's Safe with Me (2012)
They have, uh, some-- some kind of bank surveillance.พวกเขา เอ่อ... เหมือนจะเป็นเรื่องตู้นิรภัยฝากเงินกับธนาคาร Say My Name (2012)
Paul has an account in Prague which has been inactive for ten years, but yesterday, someone made a deposit into it.- พอลมีบัญชีธนาคารในปราก ซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวมา 10 ปีแล้ว แต่เมื่อวานนี้ มีใครบางคน ฝากเงินเข้าไป A Busy Solitude (2012)
Paul has an account in Prague which has been inactive for ten years, but yesterday, someone made a deposit into it.ซึ่งไม่เคลื่อนไหวมา 10 ปีแล้ว แต่เมื่อวาน มีใครบางคน ฝากเงินเข้าไป The Three Bears (2012)
The standard gallery commission's 50%, but Nicholas was only making deposits for a couple hundred here and there.สวัสดีการมาตรฐานของแกลลอรี่ คือ50% แต่นิโคลัสฝากเงินเข้าธนาคาร แค่ไม่กี่ร้อยเหรียญ Worth (2012)
Not that she was depositing, anyway.เธอก็ไม่ได้ฝากเงินที่ไหนอยู่ดี
What I want is access to that money that Papi's got in the safe deposit box.สิ่งที่ฉันต้องการ การเข้าถึงเงินนั่นคือ ที่ Papi ก็ม ในกล่องฝากเงินที่ปลอดภัย. 2 Guns (2013)
We got the Bureau to park $2 million for three days.เราให้เอฟบีไอฝากเงินให้ 3 วันแล้ว American Hustle (2013)
If you're real, you put$10 million in the bank of our choice in the next two weeks.ถ้าเอาจริงก็ฝากเงินเข้าธนาคารเรา 10 ล้าน American Hustle (2013)
If you're real, you put$10 million in the bank of our choice in the next two weeks or not only will the sheik feel insulted, but our friends in Florida will feel deeply disrespected.คุณต้องฝากเงินเข้าธนาคารเรา 10 ล้านใน 2 สัปดาห์ ไม่งั้นชีคอาจจะเสียความรู้สึก และเพื่อนเราก็จะเสียความรู้สึกด้วย American Hustle (2013)
And here's a deposit slip from September.ส่วนนี่ก็สลิปฝากเงินช่วงเดือนกันยายน Upstream Color (2013)
When you deposit tuppence in a bank accountเมื่อลูกฝากเงินสองเพนนีไว้ในบัญชีธนาคาร Saving Mr. Banks (2013)
- Deposit?ฝากเงิน ? Natural Born Wesen (2013)
Here are copies of the loan docs and your safety deposit box, Mr. Sanders.นี่เป็นสำเนาของเอกสารการเงิน และก็กล่องฝากเงินของคุณ นะคะคุณ แซนเดอร์ 2:45 PM (2013)
I'll put 300, 000 euros in your name in an ING bank account.ผมจะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไอเอ็นจีเป็นชื่อคุณ จำนวนสามแสนยูโร Flying Home (2014)
One night he went to Fairfield bank to make his weekly deposit, and the Mardon brothers showed up.คืนหนึ่ง เขาไปที่ ธนาคาร Fairfield เพื่อที่จะฝากเงินตามปกติ แล้วพวกพี่น้องมาร์ดอน ก็โผล่มา Flash of Two Worlds (2015)
I think that Sergeant Warner has deposited over a quarter of a million dollars into offshore bank accounts in the last three months.ฉันคิดว่าจ่าวอร์นเนอร์ ฝากเงินไว้ 1/4 ล้านดอลล่าร์ ไว้ในบัญชีธนาคารนอกประเทศ เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา Beyond Redemption (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฝากเงิน[bai fāk ngoen] (n, exp) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip  FR: formulaire de dépôt [ m ]
ฝากเงิน[fāk ngoen] (v, exp) EN: deposit money ; make a deposit  FR: déposer de l'argent
ฝากเงินเข้าบัญชี[fāk ngoen khao banchī] (v, exp) EN: pay money into an account
การฝากเงิน[kān fāk ngoen] (n, exp) EN: deposit  FR: dépôt d'argent [ m ]
การฝากเงินโดยมีกำหนดระยะเวลา[kān fāk ngoen dōi mī kamnot rayawēlā] (n, exp) EN: term deposit
ผู้ฝากเงิน[phūfāk ngoen] (n, exp) EN: depositor ; saver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank with(phrv) ฝากเงินธนาคาร, See also: ฝากเงินไว้กับ
deposit(vt) ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
depositor(n) ผู้ฝากเงิน, Syn. investor
sock away(phrv) ฝากเงิน, See also: อดออม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร, ฝั่ง, มูลดิน, ตลิ่ง, ฝั่ง, ชายฝั่ง, เขื่อน, แถว, แนว, แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร, จัดเป็นแถว vi. สะสม, เอียงข้าง, ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน, ดูteller (ของอเมริกา)
deposit(ดิพอส'ซิท) { deposited, depositing, deposits } vt. ทับถม, สะสม, กอง, ฝากไว้, ฝากเงิน, วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม, การฝาก, ที่เก็บเงินฝาก, เงินมัดจำ
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน, การให้ออกจากราชสมบัติ, สิ่งที่ถูกปลด, การให้การเป็นพยาน, หนังสือให้การเป็นพยาน, การทับถม, การสะสม, การนอนก้นของตะกอน, การฝากเงิน
depositor(ดิพอซ'ซิเทอะ) n. ผู้ฝาก, ผู้ฝากเงิน
savings bankn. ธนาคารออมสิน, ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น, รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ, หัสละคร vt. สวมถุงเท้า, ฝากเงิน, ได้กำไร, ต' (ต่อย, ทุบ, ขว้าง, โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย, ทุบ, ขว้าง, โยน) อย่างแรง, กำลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
deposit(n) เงินฝาก, สิ่งที่สะสม, การวางลง, เงินมัดจำ, การฝากเงิน
deposit(vt) ฝากเงิน, สะสม, วางลง, วางมัดจำ, วางไข่, กองไว้
deposition(n) การฝากเงิน, การสะสม, การปลดออกจากตำแหน่ง, การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
opportunity cost(n) ค่าเสียโอกาส - สิ่งที่จะได้รับหากไม่ได้ทำการณ์หนึ่ง เช่น ถ้าเลือกลงทุนในหุ้น ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคาร ดอกเบี้ยนี้คือค่าเสียโอกาสนั้นเอง

German-Thai: Longdo Dictionary
einzahlen(vi) |zahlte ein, hat eingezahlt| ฝาก เช่น Geld einzahlen ฝากเงิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top