ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผ่อนปรน*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผ่อนปรน, -ผ่อนปรน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนปรน[V] lessen, See also: reduce, ease, relieve, alleviate, be lenient, Syn. ผ่อนผัน, ลดหย่อน, ยืดหยุ่น, Example: ตัวแทนบริษัทยอมผ่อนปรนตอบรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม, Thai definition: แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง
การผ่อนปรน[N] lessening, See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation, Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น, Thai definition: การแบ่งหนักให้เป็นเบา, การเอาไปทีละน้อย, การขยับขยายให้เบาบางลง
จุดผ่อนปรน[N] temporarily permitted area, Syn. จุดผ่อนผัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเปิดจุดผ่อนปรน เพื่อนำไม้เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน, Thai definition: จุดที่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำได้ตามใจบ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่อนปรนก. แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง.
แข่งดีก. มุ่งเอาชนะชิงดีชิงเด่นโดยไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กัน, มุ่งเอาชนะชิงดีชิงเด่นโดยไม่ยอมผ่อนปรนให้แก่กัน.
บัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่นก. รู้จักผ่อนปรนเข้าหากัน มิให้กระทบกระเทือนใจกัน, รู้จักถนอมนํ้าใจไม่ให้ขุ่นเคืองกัน, บัวไม่ให้ชํ้า นํ้าไม่ให้ขุ่น ก็ว่า.
ไม่ลดราวาศอกก. ไม่ยอมผ่อนปรน เช่น เถียงไม่ลดราวาศอก.
ลดราวาศอกก. อ่อนข้อ, ยอมผ่อนปรนให้, เช่น เถียงกันไม่ลดราวาศอก เขาเป็นพี่ก็ต้องยอมลดราวาศอกให้เขาบ้าง.
อ่อนข้อก. ยอมผ่อนปรนให้.
อัชฌานิสัยใจคอ, ความรู้จักผ่อนปรน.
อัชฌาสัยนิสัยใจคอ, ความรู้จักผ่อนปรน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relaxation method๑. วิธีผ่อนคลาย๒. วิธีผ่อนปรน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
accommodationการผ่อนปรน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concessions, extra statutoryการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra statutory concessionsการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irreconcilableไม่ยอมผ่อนปรน [ดู intransigent ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
waiving clauseข้อกำหนดยอมลดละ, ข้อกำหนดยอมผ่อนปรน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debt reliefการผ่อนปรนหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Soft Loan เงินกู้ผ่อนปรน
เงินกู้ที่มีเงื่อนไขในการให้กู้ยืมที่ดีกว่า เงินกู้ทั่วไปในท้องตลาด กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือไม่มีอัตราดอกเบี้ยเลย ระยะเวลาให้กู้ยาวกว่ารวมทั้งมีระยะเวลาผ่อนผัน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานานกว่า (ดู Grace Period) เงินกู้ผ่อนปรนมักเป็นเงินให้กู้จากองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาล เช่น เงินกู้จากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินระหว่างประเทศของประเทศนั้น เงินให้กู้จากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาชนบทหรือเพื่อการลงทุนในกจิการที่รัฐส่ง เสริม มักจะเป็นเงินกู้ผ่อนปรนด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fundกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน " ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนให้ความช่วย เหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2539 โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์ให้เงินกู้ผ่อนปรนแก่รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศ โดยเงินกู้ที่ รัฐบาลไทยปล่อยให้กู้นี้ จะต้องเป็นเงินสกุลบาท และส่วนหนึ่งของ เงินกู้จะต้องนำไปซื้อสินค้าและบริการจากภาคเอกชนไทย " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The directives coming in from Berlin mention "Special Treatment" more and more often."ผ่อนปรนพิเศษ" ก็ได้... นี่เราจะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่มั้ย Schindler's List (1993)
Teachers should get more involved.พวกครูควรผ่อนปรน ให้มากกว่านี้ Wild Reeds (1994)
There are advantages to show a degree of leniencyยังมีความได้เปรียบอยู่/n จากขั้นตอนการผ่อนปรน Æon Flux (2005)
The solace of salt air.การผ่อนปรนของอากาศพิษ Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
The old "X" designation and your fringe investigations have been indulgences in the federal budget for over half a century.ภารกิจเดิมของ"เอกซ์"และการสืบสวนของ แผนกวิทยาศาสตร์นอกกรอบของคุณ ถูกผ่อนปรนด้วยงบประมาณ ของรัฐบาลกลาง เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว A New Day in the Old Town (2009)
Let's just say that they have a penchant for playing loose with regulations and rules of command.เอาเป็นว่าพวกเขาโปรดปรานที่จะ ผ่อนปรน กฎข้อบังคับ Weapons Factory (2009)
I'm just the bitch mom who wouldn't cut you any slack.ฉันเป็นแค่แม่สารเลว ใครที่ไม่ได้ลดหย่อนผ่อนปรนให้คุณเลย Bullet Points (2011)
I need my afternoon respite.ผมร้องขอการผ่อนปรนช่วงบ่าย Dentist of Detroit (2011)
Maybe you should loosen up a little, not be on him all the time?ไม่แน่คุณอาจจะผ่อนปรนได้บ้าง ไม่ใช่สนจดจ่อกับเขาตลอดเวลา The Big Sleep No More (2011)
Exactly how I don't want you to dress.หัดผ่อนปรนบ้างเถอะค่ะแม่ Bound (2011)
Maybe it's time I ease up on you.บางทีชั้นน่าจะผ่อนปรนให้เธอบ้าง Mirror Mirror (2012)
Byron, when are we gonna loosen the leash a little?ไบรอน, เมื่อไหร่เราจะผ่อนปรนข้อบังคับบ้าง? CTRL:A (2012)
Well, you... will you just cut me some slack?คุณช่วย... ช่วยผ่อนปรนให้ผมได้ไหม? True Believer (2012)
The bar's not being lowered on my watch.พวกทหารที่ฝึกจะไม่ได้รับการผ่อนปรนจากผม Vengeance, Part 1 (2012)
So don't lower it, Michael.งั้น ก็อย่าผ่อนปรน Vengeance, Part 1 (2012)
And I asked the judge to set a lenient bail.และขอผ่อนปรนค่าประกันกับผู้พิพากษา Sabotage (2013)
He loved you... since the second you walked into his life.และไม่ใช่นาวิก \ นี่คือเทอรี่ และพวกคุณทุกคนควรจะลดหย่อยผ่อนปรน ให้เขาบ้าง เทอรี่ นาวิกโยธิน Life Matters (2013)
Any time wasted on wishful thinking is putting American lives in greater danger, and I won't tolerate that.เวลาที่สูญเสียไป กับการคิดเพ้อฝัน คือการผลักไสชีวิต คนอเมริกัน ให้ตกอยู่ในอันตราย และฉันจะไม่โอนอ่อนผ่อนปรน ในเรื่องนี้ Red X (2014)
He went mad under your relentless questioning, overpowered you... and killed himself with your gun.เขาเป็นบ้าแล้ว ภายใต้การผ่อนปรนการสอบสวน ที่มีอำนาจเหนือคุณ Lovecraft (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpron) EN: temporarily permitted area   FR: zone provisoirement autorisée [f]
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; be lenient   FR: faire des concessions

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflexible[ADJ] ซึ่งไม่ยืดหยุ่น, See also: ซึ่งไม่ผ่อนปรน, Syn. inelastic, hard, rigid, Ant. flexible
iron[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, unrelenting, Ant. flexible
loosen[VT] ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
relent[VI] ผ่อนปรนให้, See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้, Syn. forgive, unbend, show mercy
rigid[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, Syn. fixed, strict
soft[ADJ] ผ่อนปรน, See also: ยืดหยุ่นได้, ไม่เคร่งครัด, Syn. affectionate, considerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexorable(อินเอค'เซอระเบิล) adj. ไม่ยอมแพ้,ไม่ย่อท้อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ยืนหยัด,เหนียวแน่น,ไม่ปราณี,ไม่ยอมผ่อนปรน., See also: inexorability,inexorableness n. inexorably adv., Syn. unyielding
ossify(ออส'ซะไฟ) v. (ทำให้) กลายเป็นกระดูก,แข็งกระด้าง,กลายเป็นไม่ผ่อนปรน,ยึดมั่น,ดื้อ., See also: ossifier n. ossification n.
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting

English-Thai: Nontri Dictionary
indulgent(adj) ยอมตาม,ตามใจ,ผ่อนปรน,อภัย,หลงผิด,หมกมุ่น
intolerant(adj) ไม่อดกลั้น,ไม่ทน,ไม่ผ่อนปรน,ถือทิฐิ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
減り張り[めりはり, merihari] (n) ความสูงต่ำของเสียง, มีขึ้นมีลง, ความผ่อนปรน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top