ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผู้เชี่ยวชาญ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้เชี่ยวชาญ, -ผู้เชี่ยวชาญ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั(n, vi, adj, adv) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบผู้เชี่ยวชาญ(n) expert system, Example: ระบบผู้เชี่ยวชาญถูกออกแบบให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ , Thai Definition: ระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวี(กะวี) น. ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน จำแนกเป็น ๔ คือ ๑. จินตกวี แต่งโดยความนึกคิด ๒. สุตกวี แต่งโดยได้ฟังมา ๓. อรรถกวี แต่งตามความเป็นจริง ๔. ปฏิภาณกวี แต่งโดยฉับพลันทันที.
โคกม้า ๑น. นักหมอม้า, ผู้เชี่ยวชาญเรื่องม้า.
โครงการตามพระราชประสงค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาทดลองปฏิบัติด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อทรงศึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญและทดลองจนได้ผลสรุปที่ดี และทรงมั่นพระราชหฤทัยว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลหรือผู้สนใจรับไปดำเนินงานต่อ แบ่งเป็นโครงการทดลองในเขตพระราชฐาน และโครงการทดลองนอกเขตพระราชฐาน.
นักวิชาการน. ผู้เชี่ยวชาญวิชาความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา.
บาธรรมน. ผู้เชี่ยวชาญในทางธรรม, อาจารย์ทางธรรม.
พุทธาภิเษกน. ชื่อพิธีในการปลุกเสกพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคล โดยมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า คณะปรก นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่องค์พระหรือวัตถุมงคลนั้น ๆ.
ลิงตกต้นไม้น. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาใดก็ตามอาจพลาดพลั้งในวิชานั้นได้.
วิสัญญีแพทย์น. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบ.
สถานภาพตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม เช่น เขามีสถานภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentarian๑. ผู้นิยมระบอบรัฐสภา๒. สมาชิกรัฐสภา๓. ผู้เชี่ยวชาญการรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opinion, expertความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Joint Photographic Experts Group (JPEG)กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย (เจเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Joint Photographic Experts Group (JPEG)กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย (เจเพ็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
JPEG (Joint Photographic Experts Group)เจเพ็ก (กลุ่มรวมผู้เชี่ยวชาญภาพถ่าย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Motion Picture Experts Group (MPEG)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์ (เอ็มเพ็ก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MPEG (Motion Picture Experts Group)เอ็มเพ็ก (กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diagnosticianผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert opinionความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expert testimony; expert evidenceคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert witnessพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hypothetical questionปัญหาที่ต้องอาศัยความเห็นผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Bibliographerผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา, ผู้รวบรวมจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject specialistผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Court-appointed expertsพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
ASEAN Experts Group on Disaster Managementการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ [การทูต]
ASEAN Senior Officials on the Environmentเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม " ประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวง มีหน้าที่ดูแลความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และกับประเทศและองค์กรอื่น ๆ มีการประชุมปีละครั้ง แยกเป็น 1 คณะผู้เชี่ยวชาญและ 3 คณะทำงาน ซึ่งได้แก่ (1) คณะทำงานเฉพาะกิจทางเทคนิคด้านปัญหาหมอกควัน (2) คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและทางทะเล (3) คณะทำงานอาเซียนเกี่ยวกับความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) คณะทำงานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ " [การทูต]
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาล ไทยเพื่อดำเนินโครงการ BCF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น [การทูต]
Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTAคณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้ CEPT ของ AFTA เป็นกรอบการหารือในระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการคลัง เพื่อ ติดตามและประสานงานการดำเนินการตามพันธกรณีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน ของเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งปกติจัดขึ้นประมาณปีละ 3-4 ครั้ง [การทูต]
Conference Diplomacyกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลในรูปของการ ประชุม แทนที่จะกระทำโดยวิถีทางการทูตตามปกติ คือ โดยทางเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนทางการทูตถาวร การประชุมแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า การประชุมโต๊ะกลม เพื่อทำหน้าที่ระงับปัญหาระหว่างประเทศนั้น เริ่มนิยมกระทำกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การประชุมระหว่างประเทศนี้จะประกอบด้วยคณะผู้แทน ซึ่งมีหัวหน้าคณะที่ได้รับมอบอำนาจเต็ม และรัฐบาลของประเทศที่ร่วมประชุมเป็นผู้ส่งไป ในเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง บ้างเห็นว่า ควรเป็นการประชุมทางการทูตตามประเพณีที่กระทำกันโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญโดยอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางการทูตตามปกติมากกว่า [การทูต]
Experts and Eminent Personsผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอาเซียนว่า ด้วยความ ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Investment Expert Groupกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เป็นกลไกหนึ่งภายใต้ ASEM [การทูต]
register of experts/eminent personsทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ [การทูต]
South-South Cooperationความร่วมมือใต้-ใต้ หรือ ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา " เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศกำลังพัฒนา/ ด้อยพัฒนา ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายหลังจากที่ความ ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้แก่ประเทศกำลัง พัฒนา/ด้อยพัฒนามีแนวโน้มลดลงและมีการนำเงื่อนไขอื่น ๆ มาผูกกับการให้ความช่วยเหลือมากขึ้น อาทิ ประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา/ด้อยพัฒนานี้ จะเป็นทั้งในลักษณะของการให้ (อาทิ ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม/ทุนดูงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/วัสดุอุปกรณ์) ของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว อาทิ การให้ความร่วมมือด้านทุนฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาการเกษตรของไทยแก่ประเทศใน แอฟริกา และในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน " [การทูต]
Technical Cooperation among Developing Countriesความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา " เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบขององค์การสหประชา ชาติ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าที่เพื่อการดูงาน/ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน โดยประเทศที่ขอหรือส่งเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะที่ประเทศเจ้าภาพจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ อาทิ ค่ากินอยู่ ค่าฝึกอบรม/ดูงาน " [การทูต]
Expert's Witnessพยานผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
ฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการอาศัยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทใน การเยียวยาจิตใจหรือเสริมศักยภาพที่เสียไปให้มีเพิ่มเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีเคยเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก ได้เห [สุขภาพจิต]
บำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยหลักวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมตามวิชาชีพ เพื่อให้ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างหนัก หรือผู้ป่วยจิตเวชมีอาการทุเลา หรือหายจากปัญหาหรือโรคที่ท [สุขภาพจิต]
Judgement, Expertวิจารณญาณของผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Method of Authorityวิธีการเชื่อผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Mycologistsผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อราวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์ Rebecca (1940)
- You've failed. - I suggest you see a specialist.ฉันแนะนำให้คุณเห็นผู้เชี่ยวชาญ Help! (1965)
- What kind?ชนิดของผู้เชี่ยวชาญ? Help! (1965)
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย Jaws (1975)
Any shark expert will tell you it's a killer, a man-eater.ผู้เชี่ยวชาญฉลามคนไหน ก็จะบอกว่ามันกินคน Jaws (1975)
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'll do that. I'm an expertฉัน'จะทำสิ่งสิ่งนั่น ฉัน'ผู้เชี่ยวชาญ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
A professional lawyer would be helpful.ทนายผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณได้มาก Oh, God! (1977)
Ravenwood is the real expert.ราเวนวู้ดถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm not a forensic expert!ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช! Clue (1985)
Mr. Hoover is an expert on Armageddon.ว่าคุณฮูเวอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในวันสิ้นโลก Clue (1985)
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป Spies Like Us (1985)
dr. La Fong, communicable diseases. dr.ดร.ลาฟง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ Spies Like Us (1985)
Boyer, bacteriology.ดร.บอยเออร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบคทีเรีย Spies Like Us (1985)
I think you should see a professional.ฉันคิดว่าคุณควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่า. Mannequin (1987)
Professional?ผู้เชี่ยวชาญ? Mannequin (1987)
Our psychology and handwriting gurus tried to fault them.จิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนด้วยลายมือของเราพยายามที่จะให้พวกเขาผิด The Russia House (1990)
Yuri, I want you to meet Len Wicklow, our new Russian-speaking specialist.ยูริฉันต้องการให้คุณเพื่อตอบสนองความเลนวิกโคลว์รัสเซียที่พูดผู้เชี่ยวชาญใหม่ของเรา The Russia House (1990)
People of... discretion. Experts.ดุลยพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ The Russia House (1990)
Leave Katya out. Go with the experts and leave her out.ออกจากคัทย่าออก ไปกับผู้เชี่ยวชาญและปล่อยให้เธอออกมา The Russia House (1990)
Feel the weight of all the expert opinions.รู้สึกว่าน้ำหนักของทุกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ The Russia House (1990)
Well, expert opinion has it that this notebook was written very quickly, or very slowly, by a man or a woman, in anger or in jest.ดีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญได้ว่าบันทึกนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือช้ามากโดยชายหรือหญิงในความโกรธหรือในความตลกขบขัน The Russia House (1990)
For experts, there's no toilet deep enough.สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีห้องสุขาไม่ลึกพอ The Russia House (1990)
The black girl was a demolition expert.สาวสีดำเป็นผู้เชี่ยวชาญการรื้อถอน Pulp Fiction (1994)
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม Wild Reeds (1994)
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
From the bomb squad, I want the explosive.เช็คผู้เชี่ยวชาญระเบิดดู Heat (1995)
Many are the same experts who have consulted on the Machine's design and function.มุมมองทางการเมืองและศาสนา หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เดียวที่ได้รับการพิจารณา ในการออกแบบเครื่อง และฟังก์ชั่น Contact (1997)
I'm not an authority on foreign music.ข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องดนตรีต่างชาติ The Red Violin (1998)
- So, you're the expert?-งั้น คุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสิครับ The Red Violin (1998)
I care about you and I don't want anything bad to happen to you because of me.ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วย ผมรู้.. ผมเสียใจ Fight Club (1999)
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา Never Been Kissed (1999)
They call you the The expert in restructuring schoolsพวกเขาโทรหาคุณ ผู้เชี่ยวชาญในการปรับโครงสร้างโรงเรียน GTO (1999)
Are you hooked on a handsome, charming, strutting peacock, who makes wonderful love, but keeps you hidden away in a small dark kitchen?คุณหลงรักผู้ชายรูปหล่อ เสน่ห์แรง ผู้เชี่ยวชาญในการทำรัก แต่เก็บคุณไว้... เป็นนางก้นครัวมอมแมมใช่มั้ย Woman on Top (2000)
I have a masters in Russian literature... a Ph. D in biochemistry... and for the last eighteen months...ผมมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมรัสเซีย และป.เอกสาขาชีวเคมี และ 19 เดือนที่ผ่านมา Legally Blonde (2001)
-I was referencing an expert.- หนูอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ Mona Lisa Smile (2003)
No, this is a... this is a specialist.ไม่นะ... หมอคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญ 21 Grams (2003)
From an expert's perspective, this is an abnormal act of...จากผู้เชี่ยวชาญศิลปะ นี่เป็นการกระทำที่บ้า... My Tutor Friend (2003)
He's a master in judo, aikido and fencing!เขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านยูโด อาคิโด แล้วก็ฟันดาบด้วยนะครับ Crazy First Love (2003)
Of course for a sushi master you need the best toolsเป็นเรื่องปกติมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญการทำซูชิ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดเสมอ Oldboy (2003)
A scholar studying Oh Daesu An expert on Oh Daesuศึกษาเกี่ยวกับ โอ แดซู ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง โอ แดซู Oldboy (2003)
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ The Corporation (2003)
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า The Corporation (2003)
They had to get experts into the fold.ต้องดึงผู้เชี่ยวชาญเข้ามา The Corporation (2003)
People that say that they fear their govern meantคนที่บอกว่ากลัวรัฐบาลเข้ามายุ่ง (ซูซาน เกย์ดาส ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม) The Corporation (2003)
When we need an expert on licking ouselves, we'll give you a call.อย่า ๆ ๆ เมื่อไหร่ เราต้องการผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่อง เลียตัวเอง เราจะโทรเรียกไป Shrek 2 (2004)
But as the dementors seem to have developed an interest in you...ฉันไม่อยากจะทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญหรอกนะ แฮร์รี่ แต่ในเมื่อดูเหมือนพวกผู้คุมวิญญาณ จะสนใจเธอ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- You're an expert now?- เปลี่ยนเป็นผู้เชี่ยวชาญเหรอคราวนี้ 50 First Dates (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ[khamwinitchai khøng phūchīochān] (n, exp) EN: expert's report ; expert opinion ; professional opinion  FR: rapport d'expert [ m ]
คณะผู้เชี่ยวชาญ[khana phūchīochān] EN: panel of experts  FR: panel d'experts [ m ]
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ[khwāmhen khøng phūchīochān] (n, exp) EN: expert opinion  FR: avis de l'expert [ m ]
พยานผู้เชี่ยวชาญ[phayān phūchīochān] (n, exp) EN: expert witness
ผู้เชี่ยวชาญ[phūchīochān] (n) EN: expert ; specialist ; technician ; connoisseur  FR: expert [ m ] ; experte [ f ] ; spécialiste [ m, f ] ; connaisseur [ m ]
ผู้เชี่ยวชาญด้าน...[phūchīochān dān …] (n, exp) FR: ecpert en … [ m ] ; expert dans le domaine de … [ m ]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[phūchīochān dān phōtchanākān] (n, exp) EN: nutrition expert  FR: nutritionniste [ m ] ; diététicien [ m ]
ผู้เชี่ยวชาญทางทะเล[phūchīochān thāng thalē] (n, exp) EN: marine expert [ m ]
ระบบผู้เชี่ยวชาญ[rabop phūchīochān] (n, exp) EN: expert system

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun, phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adept(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญการ, Syn. expert
allergist(n) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้
clinician(n) ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. expert, aesthete
culture vulture(idm) ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม, See also: ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและวัฒนธรรม
dab hand(n) คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, Syn. expert
dermatologist(n) หมอโรคผิวหนัง, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง, Syn. dermatologist, hematologist
educationalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, See also: นักการศึกษา, Syn. educationist, pedagogue
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์, Syn. professional, specialist
expertise(n) ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ, Syn. knowledge, skill
faculty(n) คณะอาจารย์, See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. teacher, teaching staff
generalist(n) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน, Syn. nonspecialist, Ant. specialist
geneticist(n) นักพันธุศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม
gerontologist(n) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้สูงอายุ
gunslinger(n) คนดวลปืน, See also: นักต่อสู้ด้วยปืน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ปืน, Syn. gunman
hand(n) ผู้เชี่ยวชาญ
headhunt(vt) สรรหาผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารหรือผู้มีความสามารถพิเศษจากบริษัทอื่นๆ
herbalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, Syn. herb doctor
historian(n) นักประวัติศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
old hand at do(idm) ผู้เชี่ยวชาญ (คำไม่ทางการ), See also: เก๋า
jurist(n) นักกฎหมาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย, Syn. legal expert
linguist(n) นักภาษาศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์
logician(n) ผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
marvel(n) ผู้ชำนาญ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ
master(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ช่ำชอง, ผู้ชำนิชำนาญ, คนมีฝีมือ
master hand(n) ผู้เชี่ยวชาญ
masters(n) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, Syn. faculty
medievalist(n) นักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในยุคกลาง, Syn. mediaevalist
mistress(n) ผู้หญิงผู้ชำนาญด้านใดด้านหนึ่ง, See also: ผู้เชี่ยวชาญหญิง
Mufti(n) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมุสลิม, Syn. mufti
mufti(n) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอิสลาม, Syn. Mufi
mythologist(n) ผู้เล่าตำนาน, See also: ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ mythology
obstetrician(n) สูตินรีแพทย์, See also: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์
oculist(n) จักษุแพทย์, See also: ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น, Syn. ophthalmologist, optometrist, optician
old hand(n) ผู้เชี่ยวชาญ
optometrist(n) ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตา, Syn. optician
parliamentarian(n) ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการและขั้นตอนปฎิบัติงานของรัฐสภา
professional(n) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Syn. expert, pro, Ant. amateur
professor(n) ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหนึ่ง
pundit(n) ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. expert, intellectual
rabbi(n) ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว
rifleman(n) ผู้ใช้ปืนยาวหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้ปืนยาว
maven(sl) ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. mavin
techie(sl) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญ
scholarly(adj) คงแก่เรียน, See also: เป็นนักวิชาการ, เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นนักศึกษา, Syn. cultured, erudite, studious
specialise(vi) ศึกษาเป็นพิเศษ, See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
specialist(n) ผู้ชำนาญเฉพาะทาง, See also: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, Syn. expert, devotee, master, scholar, Ant. amateur, novice
specialize(vt) ศึกษาเป็นพิเศษ, See also: เป็นผู้เชี่ยวชาญ
stager(n) ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญการ, Syn. old hand, veteran
strategist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์, Syn. tactician, shemer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
anglist(แอง' กลิท) n. เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวของอังกฤษ
anthropologist(แอนโธรพอล' โลจิสทฺ) n. มนุษย์วิทยา, ผู้เชี่ยวชาญวิชามนุษย์วิทยา
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร, นักแสดง, ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
bibliographer(บิบบลิออก'กระเฟอร์) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรณานุกรม
canonicate(แคน'นิสท) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวินัยศาสนา
chronologer(คระนอล'ละจิสทฺ, -เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
chronologist(คระนอล'ละจิสทฺ, -เจอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
cognoscentiผู้เชี่ยวชาญ
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
connoisseur(คอนนะเซอร์') n. ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัตถุ, ผู้เชี่ยวชาญ, See also: connoisseurship n. ดูconnoisseur, Syn. expert, authority
conoscenti n.ผู้เชี่ยวชาญ
contrapuntistn. ผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งตรงข้าม
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ , ผู้ขายเครื่องสำอางค์
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง, คนยกร่าง, คนทำแบบแผน, หมากรุก, ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ, ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
esthetician(เอสธีทิซ'เชิน) n. ดูaesthetician, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุนทรียภาพ, นักสุนทรียศาสตร์
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
feudist(ฟิว' ดิสทฺ) n. ผู้ทะเลาะวิวาท, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายระบบศักดินา
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน, นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน, จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้, เจ้าหน้าที่ป่าไม้, สัตว์ป่า
fuzzy logicตรรกศาสตร์คลุมเคลือหมายถึง แบบหนึ่งของตรรกะ ซึ่งใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) ตรรกะ ประเภทนี้ไม่ใช่มีแต่ ผิด-ถูก (กล่าวคือ ถ้าไม่ถูก ก็ต้องผิด หรือถ้าไม่ผิด ก็ต้องถูก) แต่ตรรกะแบบนี้ มีขอบเขตกว้างขวาง
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
grammarian(กระแม'เรียน) n. ผู้เชี่ยวชาญไวยากรณ์
hebraic(ฮิเบร'อิค) adj. เกี่ยวกับชาวอิสราเอลภาษาหรือขนบธรรมเนียมของเขา. -Hebraism n. -Hebraist n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาอิสราเอล
histologistn. ผู้เชี่ยวชาญด้านhistology
horologist(โฮรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับhorology
hot stuffผู้เชี่ยวชาญ, คนที่มีความรู้สึกทางเพศได้ง่าย, สิ่งที่นิยมกัน
inference engineเครื่องอนุมานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะประกอบไปด้วยสามส่วนคือ 1. ตัวประสานกับผู้ใช้ (user interface) 2. ฐานความรู้ (knowledge based) และ3. ส่วนอนุมาน ส่วนอนุมานนั้นจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คำนวณหาผลลัพธ์จากข้อเท็จจริงและข้อสนเทศที่ได้เก็บเอาไว้แล้ว โดยผู้ใช้เป็นผู้จัดหาข้อสนเทศนั้นให้อีกชั้นหนึ่ง
jurist(จัว'ริสทฺ) n. นักกฎหมาย, ทนายความผู้พิพากษา, ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย, ผู้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมาย -S.jurisprudent
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
lapidary(แลพ'พิเดอรี) n. ช่างเจียระไน, ศิลปะการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก, ผู้เชี่ยวชาญการดูเพชรพลอยหรือหยก. adj. เกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอยหรือหยก, See also: lapidarist n.
linguist(ลิง'กวิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญหลายภาษา, ผู้พูดได้หลายภาษา, ผู้เชี่ยวชาญในภาษาศาสตร์
logician(โลจิช'เชิน) nผู้เชี่ยวชาญในตรรกวิทยา
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย, อย่างวางอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐาน, ในฐานะเป็นต้นตำรับ, ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
master(มาส'เทอะ, แมส'เทอะ) n. นาย, เจ้านาย, นายจ้าง, กัปตันเรือสินค้า, กัปตันเรือ, ผู้บังคับการ, หัวหน้าครอบครัว, เจ้าบ้าน, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีชัย, ผู้มีอำนาจ, คนเก่ง, ผู้ช่วยผู้พิพากษา, มหาบัณฑิต, ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย, เป็นหัวหน้า, เป็นผู้นำ, เกี่ยวกับการควบคุม, เกี่ยวกับการนำ, วางอำนาจ, ใหญ่ยิ่ง, เชี่ยวชาญ
master handn. ผู้เชี่ยวชาญ, ความเชี่ยวชาญ
mavin(เม'วิน) n. ผู้เชี่ยวชาญ
metrist(มี'ทริสท, เม'ทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในจังหวะเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา
navigator(แนฟ'วิเกเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการเดินหรือขับเครื่องบิน, ผู้สำรวจทะเล, คนขุดดินสร้างถนน หนทาง หรือคลอง, กรรมกร
neurologist(นิวรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
optician(ออพทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญทำแว่นสายตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตา, ช่างทำหรือพ่อค้าแว่นตา
opticist(ออพ'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับoptics
optometrist(ออพทอม'มิทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น

English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการ
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้จัดเจน
OLD old hand(n) ความมีฝีมือ, ผู้เชี่ยวชาญ, มือเก่า
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้ชำนาญการ
theologian(n) นักศาสนศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทวดาวิทยา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barrister(n) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล, Syn. Advocate
Lichen planusเป็นสภาพผิวอักเสบที่คันแต่ไม่ติดเชื้อผื่นผิวบนแขนและขา ประกอบด้วยขนาดเล็กหลายด้านแบน-ราด, สีชมพูหรือสีม่วงคล้ำ ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังจํานวนมากเชื่อว่ามันอาจจะเป็นโรคภูมิต้านทาน
polymath[โพลีแม็ธ] (n) คือผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ในการใช้อย่างเป็นทางการเท่าใดนักจะหมายถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง นักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณมักจะเป็น “ผู้รู้รอบด้าน” โดยมาตรฐานที่ใช้กันในปัจจุบัน ผู้รู้รอบด้านมีความหมายต่างจากคำว่าอัจฉริยบุคคล (ข้อมูลแปลจาก wikipedia.org)
so-called(adj) (แสลง)พวกที่ดูเหมือนจะเป็น เช่น Have you ever seen a so-called expert on TV? คุณเคยเห็นพวกที่ดูเหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตอนดูโทรทัศน์ไหม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
専門家[せんもんか, senmonka] (n) ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
技術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] (n) ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค, นักเทคนิค

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] TH: ผู้เชี่ยวชาญ  EN: expert

German-Thai: Longdo Dictionary
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top