Search result for

*ผู้สนใจ*

(14 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้สนใจ, -ผู้สนใจ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการตามพระราชประสงค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้เกิดขึ้น โดยทรงศึกษาทดลองปฏิบัติด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อทรงศึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญและทดลองจนได้ผลสรุปที่ดี และทรงมั่นพระราชหฤทัยว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลหรือผู้สนใจรับไปดำเนินงานต่อ แบ่งเป็นโครงการทดลองในเขตพระราชฐาน และโครงการทดลองนอกเขตพระราชฐาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
network interest groupกลุ่มผู้สนใจเครือข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The Netherlands Fellowship Progrmmesแผนงานด้านทุนของเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ให้ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา และฝึกอบรมในระดับหลังปริญญาตรีแก่ผู้สนใจในประเทศกำลังพัฒนา โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ดังรายละเอียดใน http://www.nuffic.nl โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผุ้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องทำงานไม่ ต่ำกว่า 2 - 3 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานและเพื่อนำสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนา งานของตน ทั้งนี้เน้นการให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากกว่าการศึกษา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would have raised enough money to buy them away from the Seaquarium and set them free.ฉันเคยเห็นแค่... ที่ฉันเคยได้สัมผัสกับพวกวาฬนี่ ก็ที่เห็นทางทีวีแค่นั้น ชัดเจนมากว่า ผู้สนใจที่ฉลาดน้อยที่สุด The Cove (2009)
He has a known interest in solar weapons technology.เขาเป็นที่รู้จัก ในฐานะผู้สนใจเทคโนโลยีอาวุธพลังแสงอาทิตย์ S.O.B. (2009)
It's a popular destination for water sport enthusiasts.เป็นสถานที่ยอดนิยม สำหรับผู้สนใจกีฬาทางน้ำ Epilogue (2011)
Ownership is subject to a liquidation auction, so that means there are many prospective buyers.การเป็นเจ้าของเป็นเรื่องของ การประมูล ซึ่งหมายความว่า มีผู้สนใจซื้อหลายคน Lone Gunmen (2012)
We're just making the rounds with the interested buyers.เราแค่ไปพบผู้สนใจจะซื้อทุกคนเท่านั้นน่ะครับ Lone Gunmen (2012)
Serious inquiries only."เฉพาะผู้สนใจจริงเท่านั้น The Tiger in the Tale (2012)
It's our way in, courtesy of Alaric Saltzman's interest in the Mystic Falls underground railroad.นี่คือทางเข้าของพวกเรา เอื้อเฟื้อโดย อลาริค ซอลท์แมน ผู้สนใจ ในทางรถไฟใต้ดินของมิสติก ฟอลส์ The Killer (2012)
A lot of interest here, of course. Now let's open, and who will start us off?แน่นอนมีผู้สนใจมาก เริ่มเลยครับ ใครจะเริ่มก่อนครับ ? The Red Violin (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สนใจ[n. exp.] (phū sonjai) EN: anyone interested ; those interested   FR: personne intéressée [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lead (Marketing ) ผู้สนใจ ที่อาจจะเป็นลูกค้า
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top