Search result for

*ผู้ฟัง*

(99 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้ฟัง, -ผู้ฟัง-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
คู่จิ้นมาจากคำว่า Imagine ที่แปลว่าจินตนาการ หมายถึง คนสองคน (โดยมากมักเป็นดารา หรือ บุคคลสาธารณะ มีชื่อเสียง) ที่ แฟนคลับ หรือ ผู้ชม ผู้ฟัง ลุ้นอยากให้เป็นคู่รักกันจริงๆ สืบเนื่องจากอาจจะเคยมีผลงานร่วมกัน หรือ มีภาพลักษณ์ที่สนิทสนมกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฟัง[N] listener, See also: audience, Ant. ผู้พูด, Example: การปราศรัยที่สนามหลวงมีผู้ฟังมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับสารโดยการผ่านสื่อทางเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรตุสัญญา(กัดตุ-, กันตุ-) คำนำหน้านามหรือสรรพนามเป็นเครื่องหมายแสดงว่าคำนามหรือสรรพนามนั้นเป็นอาลปนะ เช่น ดูก่อนอานนท์ ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลาย, บางทีอาจเป็นคำร้องเรียกลอย ๆ โดยละเครื่องหมายนั้นไว้ก็ได้ เช่น อานนท์ ท่านผู้ฟังทั้งหลาย.
แทงใจดำก. พูดตรงกับความในใจของผู้ฟัง.
พรรณนา(พันนะ-) ก. กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ.
พูดจนลิงหลับก. พูดจนผู้ฟังเคลิบเคลิ้มไปตาม.
ร้าวรานใจก. ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ เช่น ถ้อยคำเสียดแทงทำให้ผู้ฟังร้าวรานใจ.
วรรณนา(วันนะ-) ก. พรรณนา, กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ.
วิภัชพยากรณ์น. การพยากรณ์หรืออธิบาย โดยจำแนกธรรมแต่ละหัวข้อตามเหตุและผลแห่งธรรมนั้น ซึ่งคำนึงถึงนิสัยของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง.
วิภัชวาทีน. ผู้จำแนกธรรมแต่ละหัวข้อตามเหตุและผลแห่งธรรมนั้น โดยคำนึงถึงนิสัยของผู้ฟังเป็นที่ตั้ง.
โศรดา(โสฺร-) น. ผู้ฟัง.
สัมโมทนียกถา(สำโมทะนียะกะถา) น. ถ้อยคำที่แสดงความชื่นชมยินดี เป็นที่ชุ่มชื่นใจแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่าน.
โสดา ๑น. ผู้ฟัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spellbinderนักพูดตรึงใจผู้ฟัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
audience๑. การนั่งพิจารณาคดี๒. บรรดาผู้ฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audienceผู้ชม, ผู้ฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
Music audiencesผู้ฟังเพลง [TU Subject Heading]
Radio audiencesผู้ฟังวิทยุ [TU Subject Heading]
Parliamentary Diplomacyการทูตแบบรัฐสภา หรือบางครั้งเรียกว่า Organization Diplomacy เช่น การทูตในองค์การสหประชาชาติ การทูตแบบนี้ต่างกับการทูตตามปกติที่ดำเนินกันในนครหลวงของประเทศ กล่าวคือ1. นักการทูตมีโอกาสติดต่อโดยใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและกับนัการทูตด้วยกันจาก ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรภายในองค์การสหประชาติ มากกว่าในนครหลวงของประเทศ แต่มีโอกาสน้อยกว่าที่จะติดต่อกับคนชาติของตนอย่างใกล้ชิด2. การพบปะติดต่อกับบรรดานักการทูตด้วยกันในองค์การสหประชาชาติ จะเป็นไปอย่างเป็นกันเองมากกว่าในนครหลวงของประเทศ3. ในองค์การสหประชาติ ประเทศเล็ก ๆ สามารถมีอิทธิพลในการเจรจากับประเทศใหญ่ ๆ ได้มากกว่าในนครของตน เพราะตามปกติ นักการทูตในนครหลวงมักจะติดต่ออย่างเป็นทางการกับนักการทูตในระดับเดียวกัน เท่านั้น แต่ข้อนี้มิได้ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนักในสหประชาชาติ ในแง่การปรึกษาหารือกันระหว่างกลุ่ม ในสมัยก่อนที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดในสหประชาชาติได้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม (Blocs) ด้วยกัน คือกลุ่มเอเชียอัฟริกา กลุ่มเครือจักรภพ (Commonwealth) กลุ่มคอมมิวนิสต์ กลุ่มละตินอเมริกัน กลุ่มยุโรปตะวันตก กลุ่มสแกนดิเนเวีย และกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่ ประเทศที่มิได้ผูกพันเป็นทางการกับกลุ่มใด ๆ ที่กล่าวมา อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสงครามเย็น สมาชิกประเทศในสหประชาชาติจะรวมกลุ่มกันตามแนวนี้ คือ ประเทศนิยมฝักใฝ่กับประเทศฝ่ายตะวันตก (Pro-West members) ประเทศที่นิยมค่ายประเทศคอมมิวนิสต์ (Pro-Communist members) และประเทศที่ไม่ฝักใฝ่กับฝ่ายใด (Non-aligned members)เกี่ยวกับเรื่องการทูตในการประชุมสหประชาชาติ ในสมัยสงครามเย็น นักการทูตชั้นนำของอินเดียผู้หนึ่งให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมพิจารณากัน การทะเลาะเบาะแว้งด้วยคำผรุสวาทหรือการแถลงโผงผางต่อกันนั้น ล้วนเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับลักษณะวิสัยของการทูตทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งที่เป็นไปในการประชุมสหประชาชาติ จึงแทบจะเรียกไม่ได้เลยว่าเป็นการทูต เพราะการทูตที่แท้จริงจะกระทำกันด้วยอารมณ์สงบ ใช้ความสุขุมคัมภีรภาพ ปราศจากกามุ่งโฆษณาตนแต่อย่างใด การแสดงต่าง ๆ เช่น สุนทรพจน์และภาพยนตร์นั้นจะต้องมีผู้ฟังหรือผู้ชม แต่สำหรับการทูตจะไม่มีผู้ฟังหรือผู้ชม (Audience) หากกล่าวเพียงสั้น ๆ ก็คือ ผู้พูดในสหประชาชาติมุ่งโฆษณาหาเสียง หรือคะแนนนิยมจากโลกภายนอก แต่ในการทูตนั้น ผู้พูดมุ่งจะให้มีการตกลงกันให้ได้ในเรื่องที่เจรจากันเป็นจุดประสงค์สำคัญ [การทูต]
Audienceผู้ฟัง [การแพทย์]
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you must learn to listen as well as you fight. Any other pointers?แต่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีไม่แพ้เรื่องต่อสู้ มีอะไรอีกไหม? Le Morte d'Arthur (2008)
What's most important are the emotions I want to emit to the audience.สิ่งสำคัญก็คือ อารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง Beethoven Virus (2008)
Since the dawn of time storytellers have enchanted audiences with their words.เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว... นักเล่าเรื่องทั้งหลายจะสะกดผู้ฟัง ด้วยถ้อยคำของพวกเขา Inkheart (2008)
;time he will give his boyish story of the entire affair, but not until he has faith in his listener;เขาจะบอกเราเองว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเช่นไร แต่เขาจะไม่พูดอะไรจนกว่า จะรู้ว่าผู้ฟังเชื่อเรื่องของเขา Changeling (2008)
Good evening;สวัสดีผู้ฟังทุกท่าน Changeling (2008)
- And now for those listeners not familiar with the region the Outer Banks..... และสำหรับคุณผู้ฟัง... . Nights in Rodanthe (2008)
/But as any good storyteller knows,ผู้ฟังจะต้อง เตรียมพร้อม Bedtime Stories (2008)
Tell us about the coat.บอกเราเกี่ยวกับเสื้อโค้ท/N บอกผู้ฟังว่าคุณเขียนอะไร Confessions of a Shopaholic (2009)
If you have a funny mini-quake story and wanna share it, call 555-1070...ถ้าหากว่าึึคุณผู้ฟังมีเรื่องตลกเกี่ยวกับ แผ่นดินไหวจะเล่าสู่กันฟัง โทรหาลิซซ่ากับแรนดี้ที่เบอร์ 555... - สวัสดีค่ะ พ่อ 2012 (2009)
- Always remember folks:จำไว้ให้ดีนะครับท่านผู้ฟัง... 2012 (2009)
Your credibility How do you expect me or the audience to believe anything you're saying, if you actually hallucinated the murder of your husband?เครดิตของคุณ คุณคาดหวังอะไรกับผม หรือผู้ฟัง ที่จะเชื่อทุกอย่างที่คุณเล่า ถ้าคุณเกิดภาพหลอนจริงๆล่ะ The Fourth Kind (2009)
Good evening.สวัสดีท่านผู้ฟัง Nowhere Boy (2009)
It's nice having an audience.มันดีนะที่มีผู้ฟัง Ourselves Alone (2009)
As well as having a notable heritage, he has spoken to audiences across the world.เช่นเดียวกับการมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียง เขาได้บรรยายให้กับผู้ฟังมาแล้วทั่วโลก S.O.B. (2009)
Good evening, my friends.สวัสดี เพื่อนผู้ฟังทุกคน S.O.B. (2009)
Maybe it was a mistake to ask her to play.แทบไม่อยากเชื่อเลยนะค่ะว่า นี่ขนาดไม่ได้เตรียมมายังสะกดผู้ฟังได้มากขนาดนี้ Episode #1.15 (2009)
I'm a good listener.ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี The Lost Boy (2009)
And try attention-grabbing words to wake up the audience such as "multiple orgasm".โอเคละ แล้วก็พยายามหาคำที่น่าสนใจพอจะทำให้ผู้ฟังตื่น อย่างเช่น เอ่อ... Environmental Science (2009)
as even the most uneducated in your audience must know, two poles.เหมือนที่ได้เคยเรียนกันมาแล้ว ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่า มันมีสองขั้ว The Vengeance Formulation (2009)
Good morning, everybody.อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟัง You Don't Know Jack (2010)
Well, hopefully our listeners aren't listening In their garages this morning. If they are, open the door.หวังว่าผู้ฟังของเรา คงไม่ได้นั่งฟังอยู่ในโรงรถนะครับ You Don't Know Jack (2010)
Dear listeners, do not go awayสวัสดีผู้ฟังทุกท่าน, ติดตามรับฟังอย่าหนีไปไหนครับ Ip Man 2 (2010)
I'm an attending. You're a resident.ฉันเป็นผู้ฟัง เธอเป็นเรสสิเดนท์ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
And why don't we take a short break here, folks.เรามาพักกันสักครู่ดีกว่า ท่านผู้ฟัง Excellence in Broadcasting (2010)
But I haven't been a good listener.แต่พ่อไม่ได้เป็นผู้ฟังที่ดี The Fight (2010)
It doesn't have to attack an audience, it can let them come to you.โดยไม่ต้องกระแทกหูผู้ฟัง แต่ให้คนฟังสดับเพลงนั้นเอง Britney/Brittany (2010)
Boya from the land of Jin was a brilliant player and his friend Ziqi was his most appreciative audienceโบย๋า จากดินแดนแห่งจินเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม และเพื่อนของเขา ซื่อฉี คือผู้ฟังที่เข้าใจมากที่สุด Love in Disguise (2010)
But she is genuine, and a good listener.แต่เธอจริงใจ และ เป็นผู้ฟังที่ดี The Recruit (2010)
Everyone.ท่านผู้ฟังคะ Dae Mul (2010)
From the personal statement, Convicted for causing prejudice.ทำให้ผู้ฟังเกิดอคติ Dae Mul (2010)
"Exciting Thoughts" is just as it is called, for the listeners' ques....ที่เรียกว่า"ความคิดที่ตื่นเต้นเร้าใจ" สำหรับผู้ฟัง... Episode #1.17 (2010)
Try to be a good listener, Dave.หัดเป็นผู้ฟังบ้างเดฟ The Sorcerer's Apprentice (2010)
I'm a very good listener. Wait, don't say anything.ผมเป็นผู้ฟังที่ดีมากนะ เดี๋ยว อย่าเพิ่งพูด Final Destination 5 (2011)
Jealous of what we have, and what we shared with the entire audience, because it was shared between two people who love each other.อิจฉาสิ่งที่พวกเรามี และสิ่งที่เราใช้ร่วมกันกับผู้ฟังทั้งหมด เพราะว่ามันเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันระหว่างคนรักกัน New York (2011)
Perhaps that joke was a little too hippie-dippy for this crowd.มุกตลกนั้นอาจจ๊าบเกินไป สำหรับผู้ฟังกลุ่มนี้ The Love Car Displacement (2011)
We're not taking comments or questions from the audience just yet.เรายังไม่เปิดโอกาส แสดงความเห็น หรือคำถามจากผู้ฟัง The Love Car Displacement (2011)
All right, why don't we open it up to QA from the audience?ทำไมเราไม่เปิด ให้ผู้ฟังถามละ The Love Car Displacement (2011)
I know a guy named Tom Collins. He's a great listener.ฉันรู้จักผู้ชายคนนึงชื่อ "ทอม คอลลินส์"(เหล้า) เขาเป็นผู้ฟังที่ดีนะ Secrets That I Never Want to Know (2011)
It may seem like I don't have game, but ladies love a listener.มันเหมือนดูว่า ฉันไม่มีความคิด แต่ผู้หญิงนั้นชอบเป็นผู้ฟัง A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
No doubt. I'm telling you, listeners, remember this name:ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ คุณผู้ฟัง จำชื่อนี้ไว้ให้ดี Real Steel (2011)
I would've had you up on stage and introduced you to the crowd.ฉันจะพาคุณขึ้นเวที และแนะนำให้ผู้ฟังซะหน่อย Truth and Consequences (2012)
Elijah tells me you seek an audience.อีไลจาห์บอกฉันว่านายต้องการผู้ฟัง Bringing Out the Dead (2012)
Laura was a successful goddess not just because of her sexy talk, but because she was a really good listener.ลอร่าเป็นนางฟ้าที่ ประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมค่ะ ไม่ใช่แค่การพูดเรื่องเซ็กส์ ของเธอเท่านั้นนะคะ แต่เพราะว่าเธอเป็น ผู้ฟังที่ดีอีกด้วยค่ะ Dial M for Mayor (2012)
Oh, you didn't mean to, but she was such a good listener.คุณไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้น แต่เธอเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆ Dial M for Mayor (2012)
See?บางทีฉันอาจจะมีคำแนะให้ รึบางทีฉันอาจจะเป็นแค่ผู้ฟัง เห็นมั้ย Whatever I Am, You Made Me (2012)
Such a good listener.ผู้ฟังที่ดี Grief (2012)
Followers but no family.ผู้ฟังทั้งหลาย ถึงแม้จะไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน Chained Heat (2012)
I'm a very good listener.ฉันเป็นผู้ฟังที่ดี God Complex (2012)
NICK (recorded): Hey, WNICK listeners, this one is going out to all the ladiesสวัสดีครับผู้ฟัง See Ya (2012)
Well, there's the obvious remedy, which is imagining the whole audience naked, but you could imagine a whole audience full of unsubs.มันมีวิธีแก้ที่ได้ผลมาก นั่นคือการจินตนาการ ว่าผู้ฟังเปลื้องผ้ากันหมด แต่คุณจินตนาการให้ผู้ฟังเป็นอันซับได้ Magnificent Light (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ฟัง[n.] (phūfang) EN: listener ; audience   FR: auditeur [m] ; public [m] ; auditoire [m] ; assistance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audience[N] ผู้ชม, See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง, Syn. spectators, witnesses, viewers, listeners
auditor[N] ผู้ฟัง, Syn. listener, hearer, audience
call-in[N] รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น, Syn. phone-in
vote of thanks[IDM] การพูดแสดงความขอบคุณให้กับผู้พูด, See also: การพูดเพื่อให้ผู้ฟังแสดงความขอบคุณ ปรบมือให้ผู้พูด
listener[N] ผู้ฟัง, Syn. hearer, audience
soundboard[N] ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟังเช่น ในไวโอลิน, See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง, Syn. sounding board
sounding board[N] ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง, See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง เช่นไวโอลิน, เปียโน, Syn. sound board

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
burier(เบอ'ริเออ) n. คนฝัง,สิ่งฝัง,ผู้ฟัง
confessor(คันเฟส'เซอะ) n. ผู้สารภาพบาป,ผู้สารภาพความในใจ,พระผู้ฟังคำสารภาพ, Syn. confesser
powerpoint(พาวเวอร์พอยนต์) เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office โปรแกรมนี้เน้นในเรื่องการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย ใช้เพื่อการนำเสนองาน (presentation) โดยทำเป็นหน้า ๆ อาจทำให้มีเสียงบรรยายประกอบด้วยก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อแจกผู้ฟังก็ได้
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี

English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
audience(n) การฟัง,ผู้ฟัง
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
hearer(n) ผู้ฟัง,ผู้สดับ
listener(n) ผู้ฟัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้ฟัง (n) ขอเป็นผู้ฟังที่ดีจะดีกว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
謁見[えっけん, ekken] การฟัง,ผู้ฟัง
それ[それ, sore, sore , sore] (n ) นั่น, สิ่งนั้น (สิ่งของที่อยู่ใก้ตัวผู้ฟัง)
あれ[あれ, are, are , are] (n ) โน่น, สิ่งโน้น (สิ่งของที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง)
そこ[そこ, soko, soko , soko] (pron. ) ที่นั่น, ตรงนั้น (สถานที่ที่ตัวผู้ฟังอยู่)
そこ[そこ, soko, soko , soko] (pron. ) ที่นั่น, ตรงนั้น (สถานที่ที่ตัวผู้ฟังอยู่) , See also: S. そちら,
あそこ[あそこ, asoko, asoko , asoko] (pron. ) ที่โน่น, ตรงโน้น (สถานที่ที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง) , See also: S. あちら,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top