ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผู้ชี้ขาด*

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผู้ชี้ขาด, -ผู้ชี้ขาด-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชี้ขาด[N] judge, Syn. ผู้ตัดสิน, ผู้วินิจฉัย, Example: โลกจับตามองโซเวียตในฐานะเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของโลกในอนาคต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ลงความเห็นตัดสินอย่างเด็ดขาดว่ามีผลสรุปอย่างไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jurorลูกขุน (ผู้ชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
umpireผู้ชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้ The Corporation (2003)
Huh. Tom, this is no time for turf wars.และเราก็ไม่ควรทำตัวเป็นผู้ชี้ขาด ถ้าเราไม่ใช่ Yankee White (2003)
You're declaring yourself the sole arbiter of true love?คุณคิดว่า คุณเป็นผู้ชี้ขาดว่าอันไหนคือรักแท้ Fall from Grace (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ชี้ขาด[n. exp.] (phū chīkhāt) EN: arbitrator   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbiter[N] ผู้ตัดสิน, See also: ผู้ชี้ขาด, Syn. umpire, arbitretor, judge
arbitrate[VT] ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด, See also: เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด
referee[N] ผู้ตัดสิน (มวย, ฟุตบอล), See also: ผู้ชี้ขาด, Syn. arbitrator, umpire
umpire[N] กรรมการตัดสิน, See also: กรรมการ, ผู้ตัดสิน, ผู้ชี้ขาด, ผู้ทำหน้าที่ตัดสิน, ผู้ทำหน้าที่ชี้ขาด
umpire[VI] เป็นกรรมการ, See also: เป็นผู้ตัดสิน, เป็นผู้ชี้ขาด
umpire[VT] เป็นกรรมการ, See also: เป็นผู้ตัดสิน, เป็นผู้ชี้ขาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
dictator(ดิคเท'เทอะ) n. ผู้เผด็จการ,ผู้บอกคำบอกให้,เขียนตาม,ผู้บงการ,ผู้ชี้ขาด., See also: dictatorship n. dictatress (ผู้เผด็จการหญิง)
referee(เรฟ'เฟอรี) n. ผู้ตัดสิน (มวย,ฟุตบอล) ,คนกลาง,ผู้ชี้ขาด vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน, Syn. arbiter,judge,umpire
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch
umpirage(อัม'ไพริจ) n. อำนาจหน้าที่ของผู้ตัดสินหรือผู้ชี้ขาด,การตัดสินของผู้ชี้ขาด,การชี้ขาด
umpire(อัม'ไพเออะ) n. ผู้ตัดสิน,ผู้ชี้ขาด,สิ่งที่เป็นเครื่องชี้ขาด. vt.,vi. ตัดสิน,ชี้ขาด., Syn. referee,arbiter

English-Thai: Nontri Dictionary
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
referee(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,กรรมการตัดสิน
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด
umpire(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,คนกลาง,กรรมการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top