Search result for

*ผิวเผิน*

(85 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผิวเผิน, -ผิวเผิน-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผิว ๆ, ผิวเผินว. ตื้น ๆ, ไม่ลึกซึ้ง.
ตื้นผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, เช่น ความคิดตื้น, ตรงข้ามกับ ลึก.
ผักชีโรยหน้าน. การทำความดีเพียงผิวเผิน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่ Episode #1.5 (2008)
It was because of people like you who only looked at the surface.คนเหมือนคุณคือคนที่เอาแต่มองแค่เปลือกนอกผิวเผิน Beethoven Virus (2008)
Now look at these.ผิวเผินมันก็สนุกดี แต่ดูนี่สิ... Gamer (2009)
You've never once felt that they're snobbish, shallow... superficialคุณไม่เคยรู้สึกเลย ว่าพวกเขาทำหัวสูง ผิวเผินดูไม่ลึกซึ้งนัก Invitation Only (2009)
Mr. White must' ve seen some potential in Jesse.พยายามคิดว่าใครที่รู้จักเขาบ้าง แม้กระทั่งคนที่รู้จักผิวเผิน ช่างแย่จังเลยค่ะ Grilled (2009)
He'll think he changed his modus operandi, but it'll only be superficially.เขาอาจคิดเปลี่ยน กระบวนวิธีการไป แต่มันก็เป็นเพียงผิวเผิน Harbingers in a Fountain (2009)
Oh, on the surface, yeah, but i have a feelingโอ้ นั่นแค่เรื่องผิวเผินน่ะ \ ฉันมีความรู้สึกว่า Rufus Getting Married (2009)
And shallow.และผิวเผิน 162 Candles (2009)
And I get called a shallow, useless waste of space.และฉันถูกเรียกว่าผิวเผิน ไร้ประโยชน์สิ้นดี 162 Candles (2009)
Am I shallow?ฉันผิวเผินไหม? 162 Candles (2009)
I'm shallow.ฉันผิวเผิน 162 Candles (2009)
I am worse than shallow.ฉันแย่กว่าผิวเผินอีก 162 Candles (2009)
Get to know me a bit.คุณยังรู้จักผม แค่ผิวเผิน Snakehead (2009)
Shallow reasons.เหตุผลผิวเผินแบบนั้น Bad Moon Rising (2010)
Your analysis was obvious, your prose was weak.การวิเคราะห์ก็ผิวเผิน ภาษาก็อ่อน The Sorcerer's Apprentice (2010)
Are actually who you are and not a phase,ว่ามันเป็นตัวลูกจริงๆ ไม่ใช่แค่ผิวเผิน The Kids Are Not All Right (2011)
I tried to tell her as much as I could, but I barely scratched the surface.ฉันพยายามบอกเธอเท่าที่บอกได้ แต่ฉันก็ทำได้แค่ผิวเผิน Klaus (2011)
Well, we are very shallow creatures, but there are things that even beautiful men like you do that drive us nuts.ก็ เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผิวเผิน แต่มีสิ่งที่แม้แต่ผู้ชายรูปหล่ออย่างคุณทำ ก็ทำให้เราคลั่งได้ Veiled Threat (2011)
Do you know him very well? You'd just casually get intimate with a guy?คุณแน่ใจหรือว่ารู้จักเขาดี แค่ได้ใกล้ชิดกับเขาอย่างผิวเผิน City Hunter (2011)
why are men so superficial?ทำพวกผู้ชายถึงมองอะไรผิวเผินจัง? Phil on Wire (2011)
Andre feels "until we shed our inhibitions, our art will be only superficial."อองเดรรู้สึกว่า "ถ้าเรายึดติดกับการยับยั้ง" "ศิลปะของเราก็จะเป็นไปอย่างผิวเผินThe Art of Making Art (2011)
Okay, well, can you predict roughly the next few months?โอเค งั้นทำนายแบบผิวเผิน ช่วงเดือนหน้าได้ไหม อาทิตย์หน้า Truth and Consequences (2012)
Yeah, I could never truly give my heart to someone as superficial as he.ใช่ ข้าไม่อาจมอบหัวใจของข้า ให้กับใครสักคน ที่รู้จักแค่ผิวเผินอย่างเขา Skin Deep (2012)
I was in charge of special effects-- ground, air bursts, artillery fire.ฉันก็ต้องรู้ นั่นก็เรียกว่าการมองอย่างผิวเผิน ถ้าเขาใช้เรือนั่น ในการเอาเหยื่อไปทิ้ง The Dark... Whatever (2012)
But as ar as emotions go, Catherine was pretty volatile...แต่ในสิ่งทีกังวลอารมณ์ของ แคทเธอรีนแค่เพียงผิวเผิน Her (2013)
I don't even know if he's a psychopath. He's not insensitive. He's not shallow.หมอนี่มันไม่ใช่แนวฆ่าแหลกแบบไร้สำนึก แต่ก็ไม่ได้เป็นพวกผิวเผินฉาบฉวย Apéritif (2013)
Her wounds are more than superficial, but they could be self-inflicted, right, JJ?บาดแผลเธอเป็นมากกว่าแค่ผิวเผิน แต่เธออาจจะทำตัวเองก็ได้ ใช่ไหม เจเจ All That Remains (2013)
It sounds shallow, but he's a lawyer.มันฟังดูผิวเผิน แต่เขาเป็นทนาย Conventions of Space and Time (2013)
Uh, slightly.ก็ ผิวเผิน Black-Winged Redbird (2013)
This burn was shallow and more distinct.รอยไหม้นี่แค่ผิวเผินและชัดเจนขึ้น In the Blood (2013)
And if anyone here thinks I'm superficial or materialistic, go get a job at fucking McDonald's, 'cause that's where you fucking belong!และถ้าใครที่นี่คิดว่าฉันผิวเผิน หรือวัตถุนิยม ไปรับงานที่ แมคโดนั The Wolf of Wall Street (2013)
Even momentary flesh contact with the exposed strip is fatal.แค่การสัมผัสอันผิวเผินกับเนื้อหนัง กับการซึมซับของมัน The Interview (2014)
Casually just go by the people around you.มองแค่ผิวเผินมองผ่านผู้คนรอบๆตัวคุณ It Follows (2014)
On the surface, Hatcher isn't important enough for someone to go to all this trouble to kill.โดยผิวเผิน แฮ็ทเชอร์ไม่ได้สำคัญพอ ที่จะทำให้มีคนมาฆ่า The Event Horizon (2014)
Slightly. Why?แค่ผิวเผิน ทำไมเหรอ? Basic Instinct (1992)
It's just... I'm not shallow, am I?ก็แค่ ชั้นมันดูผิวเผินไปเหรอ Latter Days (2003)
You all think superficially.เธอก็พวกมองคนเพียงผิวเผิน My Tutor Friend (2003)
Tim got over it yesterday.เรา.. เรารู้จักกันผิวเผินประมาณ 2-3 เดือนก่อนจะเริ่ม.. คบกัน Yankee White (2003)
Of course all The Plastics are in the same gym class.แน่นอน พวกผิวเผินทั้งหมด เรียนยิมห้องเดียวกัน Mean Girls (2004)
- Who are The Plastics?-ใครเป็นพวกผิวเผิน Mean Girls (2004)
Peripherally, I knew Nola Rice.ผมรู้จักโนล่า ไรซ์แค่ผิวเผิน Match Point (2005)
I just know her.ก็แค่รู้จักผิวเผินSassy Girl, Chun-hyang (2005)
Yes. I'm gonna cut the faces, not the armor.แน่นอน, ฉันจะเริ่มที่ต้นตอ ไม่ใช่แค่ผิวเผิน War (2007)
In fairness, Izzy, I barely knew him.ว่ากันตามตรง อิซซี่_BAR_ ผมรู้จักเขาแค่ผิวเผิน Rendition (2007)
Don't go on my looks. I'm from Sydney.อย่ามองผมแค่ผิวเผิน ผมมาจากซีดนี่ Heyy Babyy (2007)
I didn't have a relationship with her. I barely even knew her.ไม่มีเลยนะครับ รู้จักแค่ผิวเผิน Strange Love (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิวเผิน[adv.] (phiuphoēn) EN: superficially ; on the surface   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facileness[N] การคิดหรือสิ่งที่ผิวเผิน, Syn. superficiality
on the face of it[IDM] อย่างผิวเผิน, See also: อย่างไม่จริงจัง, เท่าที่เห็น
plastic[ADJ] เสแสร้ง, See also: หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ผิวเผิน, Syn. artificial, insincere, Ant. sincere
peck at[PHRV] สัมผัสเพียงผิวเผิน, See also: ทำผิวเผิน, Syn. pick at
scan[VT] อ่านผ่านๆ, See also: อ่านลวกๆ, อ่านเร็วๆ, ดูอย่างผิวเผิน, Syn. browse
sciolism[N] ความรู้ผิวเผิน, See also: ความรู้ตื้น ๆ, Syn. ignorance, unawareness, unfamilarity
sciolist[N] ผู้รู้ผิวเผิน
sciolistic[ADJ] ซึ่งรู้ผิวเผิน
seeming[ADJ] ตามที่ปรากฏ, See also: ตามที่เห็นภายนอก, โดยผิวเผิน, ที่มองเห็น, Syn. apparent, appearing, ostensible
seemingness[N] การเห็นผิวเผิน, See also: การเห็นตามที่ปรากฏ
shallow[ADJ] ไม่ลึกซึ้ง, See also: ผิวเผิน, Syn. superficial, simple, silly, Ant. profound, philosophic
smatter[VT] ศึกษาผิวเผิน, See also: ศึกษาไม่จริงจัง
smattering[N] ความรู้ผิวเผิน
smattering[ADJ] ซึ่งรู้ไม่ลึก, See also: รู้เล็กน้อย, ซึ่งรู้ผิวเผิน
superficial[ADJ] ผิวเผิน, See also: ไม่ลึกซึ้ง, ไม่สำคัญ, Syn. frivolous, not profound, shallow, Ant. deep, learned, profound
superficially[ADV] แบบผิวเผิน, See also: แบบตื้นๆ, แบบลวกๆ, Syn. externally, hastily, not profoundly
surface[ADJ] ผิวเผิน, See also: ตื้นๆ, Syn. superficial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
dilettante(ดิล'ลิทานท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้รู้อย่างผิวเผิน,ผู้รักศิลปะ,นักสมัครเล่น, See also: dilettantish adj. ดูdilettante dilettanteish adj. ดูdilettante, Syn. amateur -pl. -dilettantes,dilettanti
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
seeming(ซีม'มิง) adj. ตามโฉมภายนอก,ตามผิวเผิน,ตามที่ปรากฎ., See also: seemingly adv. seemingness n., Syn. apparen
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight,shoal
skim(สคิม) vt. ตักของสิ่งที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของเหลวออก,ขว้างแฉลบ,เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า,ทำให้คลุมไปด้วยฝ้า,มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ vi. แฉลบผิวหน้าไป,เฉียดผ่านไป,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ ,กลายเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้า.
skin-deepadj. ผิวเผิน,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,เล็กน้อย,เกี่ยวกับความหนาของผิวหนัง
smattering(สแมท'เทอริง) adj.,n. (ความ) รู้ตื้น ๆ ,รู้เพียงผิวเผิน., Syn. smatter,sprinkling
superficial(ซูเพอพีช'เชิล) adj. ผิวเผิน,อยู่ผิวนอก,ใกล้ผิวหน้า,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ., See also: superficialness n. superficiality n., Syn. cursory
surface(เซอ'ฟิส) n.,adj. ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น,โฉมภายนอก,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน,ตื้น ๆ vt. ทำให้มัน,ขัดมัน,vi. โผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ,กระทำบนผิวหน้า, See also: surfacer n.
veneer(วะเนียร์') n. ชั้นบางมากของไม้หรือวัตถุอื่น,แผ่นไม้บางสำหรับประกบ,แผ่นไม้อัด,ชั้นไม้อัด,สิ่งที่มีค่าแต่ภายนอก,สิ่งที่มีค่าเพียงผิวเผิน. vt. อัดแผ่นไม้บาง ๆ ,ทำให้มีค่าแต่เพียงภายนอกหรือดูผิวเผิน., See also: veneerer n.
yeasty(ยีส'ที) adj. ประกอบด้วยหรือคล้ายยีสต์,เป็นฟอง,อยู่ในวัยหนุ่มสาว,ร่าเริง,งอกงาม,ไร้แก่นสาร,ผิวเผิน,ไม่สงบ, See also: yeastily adv. yeastiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
surface(n) พื้นผิว,ผิว,พื้นดิน,ด้านหน้า,โฉมหน้า,ผิวเผิน
veneer(n) เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้อัด,ผิวเผิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top