ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ผันผวน*

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผันผวน, -ผันผวน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผันผวน[V] fluctuate, See also: shift, change, Syn. ปั่นป่วน, ผันแปร, แปรผัน, Ant. คงที่, คง, Example: สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ผันผวนสับสนขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: กลับไปกลับมา
ความผันผวน[N] fluctuation, See also: undulation, swing, oscillation, Syn. ความปั่นป่วน, ความผันแปร, ความเปลี่ยนแปลง, Ant. ความแน่นอน, Example: สถานการณ์ในรัสเซียยังคงมีความผันผวนอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผันผวนก. กลับไปกลับมา, ปั่นป่วน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Price contingencyเงินสำรองเผื่อความผันผวนของราคา [เศรษฐศาสตร์]
Seasonal fluctuationความผันผวนตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gone. I'm laughing. This is the highlight of my semester.ผมตายแน่ โดนไล่ออก เป็นจุดผันผวนของเทอมเลย Punchline (1988)
Your salaries will fluctuates It is a simple, straightforward systemเงินเดือนของคุณจะมีความผันผวน มันเป็นเรื่องง่าย ระบบตรงไปตรงมา GTO (1999)
In the volatile climate of the 21st century, the sharing of deterrent technologies by responsible powers is the surest guarantee of global peace.ในสภาพผันผวนของศรรตวรรษที่21 การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ การร่วมมือด้านเทคโลโนยีของมหาอำนาจที่เชื่อถือได้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
A twist of fate makes life worthwhileโชคชะตาที่ผันผวน มันทำให้ชีวิตคุ้มค่า Music and Lyrics (2007)
A twist of fate makes life worthwhileโชคชะตาที่ผันผวน มันทำให้ชีวิตคุ้มค่า Music and Lyrics (2007)
Always had a weakness for volatility, risk and easy women.เพื่อประเมินความผันผวนและความเสี่ยง ของหุ้นที่เหมือนกับผู้หญิงง่ายๆ Dead Like Me: Life After Death (2009)
As a result, we've observed extreme polar instability.และผลจากที่เราเฝ้าสังเกตุ บริเวณขั้วโลกเกิดการผันผวน 2012 (2009)
No, all I'm able to monitor is the rate the data's flowing into his mind, and that's been fluctuating as well.ไม่มีทั้งหมดฉันสามารถตรวจสอบ มีอัตรา การไหลของข้อมูลในความทรงจำของเขา และที่ถูกผันผวนด้วย Human (2010)
The unstable situation withinจากสถานการณ์ที่ผันผวนภายใน Lightsaber Lost (2010)
And then I noticed fluctuating patterns, and I started graphing them, and by the time I realized what I was actually measuring, it had started to yield really positive results for everybody, so I kept doing it.แล้วผมยังสังเกตเห็นรูปแบบที่ผันผวนบางอย่าง ผมจึงเริ่มทำกราฟเกี่ยวกับพวกมัน และไม่นานผมก็ได้รู้ว่า สิ่งที่ผมกำลังประมาณอยู่นั้น Cooperative Calligraphy (2010)
WE CAN INFER THE COMPOSITION OF THE LAKE, OR THE EARLY UNIVERSE.สอบสวน ดับลยูแมป ช้าสร้างขึ้น กระเบื้องโมเสคของลูกน้อยของจักรวาล อ่านความผันผวนของเล็ก ๆ Beyond the Darkness (2010)
Really, your life is like a variety. Very diverse.ชีวิตนายนี่มันช่างผันผวนอยู่ตลอดซะจริงๆ The Birth of the Rich (2010)
As of right now, the mortality rate is fluctuating between 25 and 30 percent depending upon underlying medical conditions socioeconomic factors, nutrition, fresh water.แต่ตอนนี้ อัตราการตายนั้นผันผวน ระหว่าง 25 กับ 30 เปอเซนต์ ...ขึ้นอยู่กับ โรคประจำตัว... Contagion (2011)
A little quantum fluctuation can make a bubble of space that starts small and then grows -- starts with low entropy and then increases in entropy, just like our Universe does.ความผันผวนของควอนตัมเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถทำให้ฟองของพื้นที่ที่เริ่มต้น เล็ก ๆ แล้วเติบโต เริ่มต้นด้วยเอนโทรปีต่ำแล้วเพิ่มขึ้น ในเอนโทรปี Does Time Really Exist? (2011)
We are surprised because there was missing wavelengths, missing fluctuation, missing low tones -- you know, like low notes.เรามีความประหลาดใจเพราะมีความ ยาวคลื่นที่ได้รับหายไป ความผันผวนหายไปหายไปเสียงต่ำ - คุณรู้ว่าชอบบันทึกต่ำ Is There an Edge to the Universe? (2011)
A sociopathic dorito.Dorito ที่ผันผวน Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
But the algorithm manipulates the data to create the illusion of market volatility.แต่ขั้นตอนการจัดการข้อมูล เป็นการสร้างภาพลวงของการผันผวนในตลาด P.S. You're an Idiot (2012)
No one seems to be able to pinpoint exactly why there has been this sudden and steep decline across every financial market that is now open.ไม่มีใครระบุได้ว่า เหตุการณ์ที่ผันผวนในตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นในตอนนี้ A New Hope (2012)
- Will he be able to get this extremely volatile situation under control.- เขาจะสามารถที่จะได้รับสถานการณ์ที่มีความผันผวนอย่างมากภายใต้การควบคุม White House Down (2013)
Its varied and seemingly random symptoms, its resistance to both traditional and new age medicine, why Changnesia affects the memory but not the ability to make forced puns...มันมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ ทั้งการแพทย์แผนโบราณ และสมัยใหม่ก็ใช้รักษาไม่ได้ ทำไมแชงนีเชียถึงส่งผลกระทบต่อความทรงจำ Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Like the BRICs nations (Brazil, Russia, India, China), I'm worried that the market in Africa will also be unstable.เช่นเดียวกับกลุ่มเศรษฐกิจบริคส์ (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้) ผมเกรงว่าตลาดในแอฟริกาจะผันผวนเช่นกัน Episode #1.5 (2013)
This is a good example of the extreme contingency the chance nature of existence.นี่คือตัวอย่างที่ดี ของความผันผวนมาก ธรรมชาติโอกาสของการดำรงอยู่ Standing Up in the Milky Way (2014)
My friend's meandering represents the short-term fluctuations, that's weather.หมายถึงระยะสั้นความผันผวน ที่สภาพอากาศ มันเกือบจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะคาดการณ์ The World Set Free (2014)
Psychological spikes, morally questionable behavior?ความผันผวนทางจิต พฤติกรรมน่าสงสัยด้านคุณธรรม Delta Force (2014)
Someone with a mind this twisted doesn't want to be in the shadows for long.คนที่จิตใจผันผวนขนาดนี้ ต้องไม่อยากอยู่ในเงามืด เป็นเวลานาน Size Matters (2014)
The collapse of the venerable New York bank follows a tumultuous few months of market volatility and fear in the world economy.การล่มสลายของธนาคารที่ เคารพนิวยอร์ก ต่อไปนี้ไม่กี่เดือนป่วนของ ตลาด ความผันผวนและความ หวาดกลัวในเศรษฐกิจโลก The Big Short (2015)
This elevator will experience a momentary lapse in gravity.ลิฟต์ตัวนี้ เกิดสภาวะผันผวนของแรงโน้มถ่วง Passengers (2016)
90%. 85%. Fluctuating...90% 85% มีความผันผวน Arrival (2016)
Boy, the stocks are crazy today.โอย หุ้นวันนี้ผันผวนเป็นบ้า The Boss Baby (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผันผวน[n.] (khwām phanphūan) EN: fluctuation ; undulation ; swing ; oscillation ; vicissitude ; irregular change   FR: fluctuation [f]
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām phanphūan khøng attrā laēkplīen) EN: foreign currency volatility   FR: volatilité des changes [f]
ความผันผวนของตลาด[n. exp.] (khwām phanphūan khøng talāt) EN: volatility of the market   FR: volatilité du marché [f]
ผันผวน[v.] (phanphūan) EN: fluctuate ; shift ; change   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternate[VI] ผันผวน, See also: เปลี่ยนแปลง
fluctuate[VI] ผันผวน, See also: ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ, Syn. waver, oscillate, Ant. stand, remain
fluctuation[N] ความผันผวน, See also: การผันแปร, Syn. oscillation, swing
inelastic[ADJ] ซึ่งไม่ขึ้นลงตามราคา (ทางการเงิน), See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, ซึ่งไม่ผันผวน, Syn. rigid, unyielding, stable
unstable[ADJ] เปลี่ยนแปลง, See also: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, Syn. changeable, Ant. unchangeable
unstable[ADJ] ที่มีอารมณ์ผันผวน, See also: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ, Syn. sensitive, Ant. stable
vary between[PHRV] เปลี่ยนแปลงระหว่าง, See also: ผันผวนระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vary(แว'รี) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร,ผันผวน,ขึ้น ๆ ลง ๆ, See also: varier n. varingly adv., Syn. modify,change,alter

English-Thai: Nontri Dictionary
vary(vi) แปรปรวน,ผันผวน,ผันแปร,แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oceanography[โอ-เชีย-นอ-กราฟ-ฟี] (n ) “สมุทรศาสตร์” เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์โลก (Earth science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรในหัวข้อต่างๆ ที่รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร, ระบบการหมุนเวียนของสิ่งแวดล้อม, กระแสคลื่นในมหาสมุทร, พฤติกรรมของคลื่น, แผ่นเปลือกโลกที่ก้นมหาสมุทร, ธรณีวิทยาของก้นมหาสมุทร, และความผันผวนของสารเคมีและลักษณะทางฟิสิคส์ของทั้งมหาสมุทรและบริเวณรอบข้าง (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
turbulentความระส่ำระสาย ความปั่นป่วน ผันผวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
変動[へんどう, hendou] (n) ผันผวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top