ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ปัจจัย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปัจจัย, -ปัจจัย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัย(n) factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count Unit: ปัจจัย, Thai Definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
ปัจจัย(n) requisite, See also: necessary thing, necessities of life, subsistence, means of livelihood, Example: อาหารเป็นหนึ่งปัจจัยสี่อันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์, Count Unit: อย่าง, Thai Definition: เครื่องอาศัยยังชีพ
จตุปัจจัย(n) the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine, Example: คนเราทุกคนต้องการปัจจัยสี่หรือจตุปัจจัยในการดำรงชีวิต, Thai Definition: เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 4 อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) ศิลานเภสัช (ยา)
ปัจจัยสี่(n) four requisites, Example: เรามีปัจจัยครบสี่แล้วเป็นการดี ถ้าปัจจัยสี่นี้ยิ่งสมบูรณ์เท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น, Count Unit: ปัจจัย, Thai Definition: เครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 อย่าง ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่ ยารักษาโรค
ปัจจัยหลัก(n) basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai Definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยหลัก(n) basic necessity, See also: important factor, Syn. ปัจจัยสำคัญ, Example: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ, Thai Definition: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยภายใน(n) internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai Definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยสำคัญ(n) important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai Definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
วัตถุปัจจัย(n) material element, Syn. วัตถุ, สิ่งของ, ปัจจัย, Example: งานที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ยังช่วยให้มีวัตถุปัจจัยตามต้องการด้วย
ปัจจัยภายนอก(n) external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai Definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยเสี่ยง(n) risk factor, See also: valuation factor, uncertainty factor
ปัจจัยการผลิต(n) production factor, See also: factor of production, input factor
ปัจจัยพื้นฐาน(n) basic factor, See also: basic element, Syn. ปัจจัยเบื้องต้น, Example: การศึกษาของเยาวชนนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai Definition: สิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นในระดับต้น หรือระดับแรก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิลานปัจจัยน. ปัจจัยสำหรับคนไข้, วัตถุเป็นเครื่องอาศัยของผู้เจ็บไข้, ยารักษาโรค.
จตุปัจจัย(-ปัดไจ) น. เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานเภสัช (ยา).
ปัจจัยน. เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความสามารถ, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต, คำ “ปัจจัย” กับ คำ “เหตุ” มักใช้แทนกันได้
ปัจจัยเครื่องอาศัยยังชีพ, เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธ-ศาสนา ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานเภสัช (ยา) รวมเรียกว่า จตุปัจจัย คือ ปัจจัย ๔, โดยปริยายหมายถึง เงินตรา ก็ได้ (มักใช้แก่ภิกษุสามเณร)
ปัจจัยส่วนเติมท้ายธาตุหรือศัพท์เพื่อแสดงความหมายเป็นต้น.
ภาษามีวิภัตติปัจจัยน. ภาษาแบบที่มีการสร้างคำด้วยการใช้วิภัตติปัจจัยประกอบเข้ากับรากศัพท์ซึ่งเป็นหน่วยคำไม่อิสระทำให้เกิดเป็นคำที่แสดงเพศ พจน์ กาล มาลา วาจกอย่างชัดเจน เพื่อเข้าสัมพันธ์ทางไวยากรณ์กลมกลืนกับคำอื่นในประโยค เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษากรีกโบราณ ภาษาละติน ภาษาฝรั่งเศส.
ยุทธปัจจัยน. สิ่งของทั้งปวงที่มิใช่ยุทธภัณฑ์ แต่เป็นสิ่งเกื้อกูลต่อการรบ เช่น อาหาร ยา เคมีภัณฑ์ รวมถึงสัตว์พาหนะด้วย.
กัปปิยการก(-การก) น. ผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่องปัจจัย ๔ คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค.
กัปปิยภัณฑ์น. สิ่งของที่ควรแก่ภิกษุ ได้แก่ ปัจจัย ๔ คือ จีวร อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และสิ่งอื่น ๆ เช่น ร่ม รองเท้า.
จตุปาริสุทธิศีล(-ปาริสุดทิสีน) น. ศีลคือความบริสุทธิ์ หรือ ศีลคือเครื่องให้บริสุทธิ์ ๔ ประการ คือ ๑. สำรวมในพระปาติโมกข์ (ปาติโมกฺขสํวร) ๒. สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อินฺทฺริยสํวร) ๓. เลี้ยงชีพโดยทางชอบ (อาชีวปาริสุทฺธิ) ๔. บริโภคปัจจัยด้วยการพิจารณา (ปจฺจยสนฺนิสฺสิต).
ทายก(-ยก) น. ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นเพศหญิงเรียกว่า ทายิกา.
ทำบุญก. ประกอบกรรมดี มีการเลี้ยงพระ ตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เป็นต้น, ทำบุญทำกุศล ก็ว่า.
ธนาคารรับอนุญาตน. ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ.
บูชากัณฑ์เทศน์ก. ติดกัณฑ์เทศน์ด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นต้น.
ปฏิคาหกน. ผู้รับทาน หมายถึง สมณพราหมณ์ เช่น วันรุ่งพรุ่งนี้จะมีเหตุด้วยปฏิคาหก ยาจกจะมารับพระราชทาน (ม. ร่ายยาว กุมาร), คู่กับ ทายก คือ ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร.
ปรัตยัย(ปฺรัดตะ-) น. ปัจจัย.
ปัตยัย(ปัดตะ) น. ปัจจัย.
ผัสสาหารน. อาหารคือผัสสะ หมายเอาการประจวบกันแห่งอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ เป็นปัจจัยแห่งเจตสิกอันจะพึงเกิดโดยวิถีมีเวทนาเป็นต้น เป็นประการหนึ่งในอาหารทั้ง ๔ (อีก ๓ อย่าง คือ กวลิงการาหาร อาหารคือคำข้าว มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา และวิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ).
ภาษาคำติดต่อน. ภาษาแบบที่มีการสร้างคำด้วยการเติมอุปสรรค อาคม หรือปัจจัย ซึ่งเป็นหน่วยคำไม่อิสระและไม่มีความหมาย ผสานเข้ากับคำบางคำซึ่งเป็นคำตั้ง ทำให้เกิดเป็นคำใหม่ แต่จะมีรูปและความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำตั้งนั้น เช่น ภาษาเขมร ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตุรกี ภาษาฮังการี.
มูลค่า(มูนละ-, มูน-) น. ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ, เช่น ถวายจตุปัจจัยมีมูลค่า ๓๐ บาท.
ยาวชีวิก(ยาวะ-) น. ของที่พระสงฆ์เก็บไว้ฉันได้เสมอไป ไม่มีจำกัดกาล, ตามวินัยบัญญัติได้แก่ของที่ใช้ประกอบเป็นยาสงเคราะห์เข้าในคิลานปัจจัย.
สังขตธรรมน. สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้น.
สังขารธรรม(สังขาระ-) น. สิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง.
สังคมนิยม(สังคมมะ-, สังคม-) น. ทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต.
อเหตุกทิฐิ(อะเหตุกะทิดถิ) น. ความเห็นว่าบาปบุญในโลกไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย เป็นความเห็นของเดียรถีย์พวกหนึ่ง.
อัญมัญ-(อันยะมันยะ-) ว. ซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน, ของกันและกัน, เช่น เป็นอัญมัญปัจจัย คือ เป็นปัจจัยของกันและกัน.
อาขยาต(-ขะหฺยาด) น. ชื่อคำกริยาประเภทหนึ่งในไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต ประกอบด้วย ธาตุ วิภัตติ กาล บท พจน์ บุรุษ วาจก ปัจจัย เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกเนื้อความให้ชัดเจน เช่น กโรติ = ย่อมกระทำ ประกอบด้วย กรฺธาตุ ติวิภัตติ ปัจจุบันกาล ปรัสสบท เอกพจน์ ปฐมบุรุษ กัตตุวาจก โอปัจจัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predisposing factorปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pull factorปัจจัยชักจูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
push factorปัจจัยผลักดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
precipitating factorปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
risk factorปัจจัยเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separation factorปัจจัยแยกแยะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
syntropic๑. -ร่วมทิศ๒. -ปัจจัยสัมพันธ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute contrabandยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Aristotle's causeเหตุของอาริสโตเติล, ปัจจัยของอาริสโตเติล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biotic factorปัจจัยชีวนะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
means of subsistenceปัจจัยการยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting factorsปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, Aristotle'sเหตุของอาริสโตเติล, ปัจจัยของอาริสโตเติล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, efficientสัมฤทธิเหตุ, สัมฤทธิปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, finalอันตเหตุ, อันตปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, formalรูปเหตุ, รูปปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
causalityเหตุภาพ, ปัจจัยภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
causeเหตุ, ปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause, materialวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraband, absoluteยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
formal causeรูปเหตุ, รูปปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
factor, precipitatingปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor, predisposingปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor, riskปัจจัยเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
final causeอันตเหตุ, อันตปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
factorปัจจัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
efficient causeสัมฤทธิเหตุ, สัมฤทธิปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
escalation factorปัจจัยที่ทำให้ปรับราคา, ปัจจัยที่ทำให้ปรับอัตรา (เช่น อัตราค่าครองชีพ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visible means of supportปัจจัยอันปรากฏชัดสำหรับดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
teratogen๑. สารก่อวิรูป๒. ปัจจัยก่อวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
จตุปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา ๔ อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานเภสัช (ยา) [ศัพท์พระราชพิธี]
Agricultural inputปัจจัยการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Farm inputปัจจัยการผลิตด้านไร่นา [เศรษฐศาสตร์]
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
Delayed neutronsดีเลย์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสในช่วงเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีภายหลังการเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส ดีเลย์นิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้มีไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการออกแบบและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู prompt neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ, Example: [นิวเคลียร์]
Dose Reduction Factorปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ [นิวเคลียร์]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน, Example: เป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Climatic factorsปัจจัยภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Human factorsปัจจัยมนุษย์ [TU Subject Heading]
Input-output analysisการวิเคราะห์ปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]
Input-output tablesตารางปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]
Requisitesปัจจัย [TU Subject Heading]
Risk factorsปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Suffixes and prefixesอุปสรรคและปัจจัย [TU Subject Heading]
Antagonismปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย, Example: สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Synergistic Effectปัจจัยเสริมผลกระทบมาก, Example: ผลของสารเคมี 2 ชนิด ที่เมื่อรวมกันก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าที่เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่ละชนิด สารเคมีดังกล่าวเรียกว่า มีคุณสมบัติเป็น synergism [สิ่งแวดล้อม]
Waste Factorปัจจัยของเสีย, Example: อัตราส่วนพลังงานที่วัดได้จากการแปรรูปของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Capital Recovery Factor (IRF)ปัจจัยคืนทุน [สิ่งแวดล้อม]
Application Factorปัจจัยประยุกต์, Example: ผลหารของความเข้มข้นของสารใดๆ ที่ไม่เป็นพิษ หลังจากการสัมผัส เป็นเวลานานหรืออย่างต่อเนื่อง ด้วยค่า TLm 96 ชม. ของสารนั้น [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Regional Forumการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก " เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners) ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป ผู้สังเกตการณ์ (Observers) ของอาเซียน ได้แก่ ปาปัวนิวกินี และประเทศอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดย ARF ได้ใช้ ""geographical footprint"" หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณารับสมาชิกใหม่ ปัจจุบัน ARF มีประเทศสมาชิก 22 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม (สหภาพยุโรป) โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกปีในช่วงต่อเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting - AMM) เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ระดับพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพัฒนาแนวทางการ ดำเนินการทางการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) ที่มุ่ง ป้องกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแย้ง โดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures - CBMs) ระหว่างกัน ทั้งนี้ ARF มีการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 และไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ARF ระดับรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 นอกจากการประชุม ARF ประจำปีแล้วยังมีการดำเนินกิจกรรมระหว่างปี (Inter-sessional Activities) ในสองระดับ คือ กิจกรรมที่เป็นทางการ (Track I) และกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ (Track II) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถาบันวิชาการของ ประเทศผู้เข้าร่วม ARF ได้แก่ (1) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนว่าด้วยมาตรการสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจของ ARF (ARF Inter-sessional Support Group on Confidence Building Measures - ARF ISG on CBMs) (2) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Disaster Relief - ARF ISM on DR) (3) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการรักษาสันติภาพของ ARF (Inter-sessional Meeting on Peace-keeping Operations - ARF ISM on PKO) และ (4) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการประสานและร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัย ของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Search and Rescue Coordination - ARF ISM on SAR) " [การทูต]
Mekong - Ganga Cooperationความร่วมมือแม่นำโขง - คงคา ริเริ่มขึ้นเมื่อกรกฎาคม พ.ศ.2543 ที่กรุงเทพฯ มีสมาชิก 6 ประเทศ คือกัมพูชา อินเดีย ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศในลุ่มแม่น้ำคงคาในด้านการ ท่องเที่ยว การศึกษาวัฒนธรรม และคมนาคมขนส่งโดยอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันและความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างกัน และเป็นยุทธศาสตร์เชื่อมโยง GMS (จีน) ไปสู่อินเดีย [การทูต]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
Personal Inviolability of Diplomatic Agentsหมายถึง ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดมิได้ กล่าวคือ มาตรา 29 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้ว่า ?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ ตัวแทนทางการทุตจะไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด ๆ ให้รัฐผู้รับปฏิบัติต่อตัวแทนทางการทูตด้วยความเคารพตามสมควร และดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประทุษร้ายใด ๆ ต่อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือเกียรติของตัวแทนทางการทูต?ตัวบุคคลของตัวแทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้ นั้น ได้ถือเป็นปัจจัยหลักในการที่ให้ผู้แทนทางการทูตได้รับสิทธิและความคุ้มกัน ทั้งมวล ถึงกับมีการพูดกันว่า ผู้ใดประทุษร้ายต่อตัวเอกอัครราชทูต จักถือว่าเป็นการทำร้ายต่อประมุขของประเทศซึ่งผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเป็น ตัวแทนอยู่ ทั้งยังถือว่าเป็นการยังผลร้ายต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชาติทั้ง มวลด้วยตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1964 ชายหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งมีจิตวิปลาส ได้ใช้มีดแทง นายเอ็ดวิน โอไรส์ชาวเออร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศญี่ปุ่น ในเขตนอกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ในกรุงโตเกียว รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยญี่ปุ่นได้ลาออกจากตำแหน่งทันทีและรุ่งขึ้นใน วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1964 นายอิเคดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในสมัยนั้น ได้ทำการขอโทษต่อประชาชนชาวอเมริกันทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการดำเนินการในทำนองนี้ และการที่นายกรัฐมนตรีอิเคดะได้ปฏิบัติดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตจะถูกละเมิดมิได้นั้น มีความสำคัญมากเพียงใดตัวแทนทางการทูตจะถูกจับ ถูกฟ้องศาล หรือถูกลงโทษฐานประกอบอาชญากรรมนั้นไม่ได้ เพราะถือว่าผู้แทนทางการทูตมิได้อยู่ในอำนาจศาลของรัฐผู้รับ อย่างไรก็ดี หากผู้แทนทางการทูตกระทำความผิดอย่างโจ่งแจ้ง รัฐผู้รับอาจขอให้รัฐผู้ส่งเรียกตัวกลับไปยังประเทศของเขาได้ในทันที [การทูต]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Antidegradantสารเคมีที่เติมลงไปในยางเพื่อลดอัตราเร็วในการเสื่อมสภาพของยางอัน เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ออกซิเจน ความร้อน แสงแดด และโอโซน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Age Factorsอายุ, ปัจจัยเกี่ยวกับ [การแพทย์]
Aggravating Factorsปัจจัยที่ทำให้อาการมากขึ้น [การแพทย์]
Aggressive Factorsปัจจัยที่กระตุ้น [การแพทย์]
Antenatal Factorsปัจจัยก่อนคลอด [การแพทย์]
Antithiamine Factorsปัจจัยต่อต้านไธอามีน [การแพทย์]
Blood Coagulation Factorsเลือด, ปัจจัยทำให้แข็งตัว;เลือดอด, ปัจจัยการแข็งตัว [การแพทย์]
Biological Factorsปัจจัยทางชีวภาพ, ปัจจัยทางชีววิทยา, ปัจจัยเกี่ยวกับชีววิทยา, มูลเหตุทางด้านชีววิทยา [การแพทย์]
Biological Factors Flow of Wealthปัจจัยทางชีววิทยา [การแพทย์]
Blood Group Factorsปัจจัยเกี่ยวกับหมู่เลือด [การแพทย์]
Cardiovascular Risk Profile, Totalเหตุปัจจัยเสี่ยงรวมต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Causationสาเหตุ, การอาศัยซึ่งกันและกัน, สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อโรค [การแพทย์]
Causes, Secondaryสาเหตุชนิดเซกันดารี่, ปัจจัยรอง [การแพทย์]
Ceteris Paribusปัจจัยต่างๆคงที่ [การแพทย์]
Chemical Factorsปัจจัยทางเคมี [การแพทย์]
Clotting Factorsองค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด, การจับลิ่มของเลือด, ปัจจัยการตกตะกอนของเลือด, ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด [การแพทย์]
Co-Factorsปัจจัยร่วม, การเป็นส่วนประกอบปัจจัยร่วม [การแพทย์]
Coagulation Factorsปัจจัยในการแข็งตัวของเลือด, สารที่ทำให้เลือดแข็งตัว, ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด, องค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือด, ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด, ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด, สารช่วยห้ามเลือด, สารที่ทำให้เลือดแข็งตัว [การแพทย์]
Coagulation Factors, Labileปัจจัยการแข็งตัวของเลือดชนิดที่สลายง่าย [การแพทย์]
Cofactorsโคแฟคเตอร์, ปัจจัยร่วม, ตัวประกอบร่วม [การแพทย์]
Common Factorsปัจจัยร่วม [การแพทย์]
Conception Variablesปัจจัยที่ยังผลต่อการตั้งครรภ์ [การแพทย์]
Constitutional Factorsปัจจัยเฉพาะตัวบุคคล, สิ่งที่ติดตัวเด็กมาแต่กำเนิด, ความอ่อนแอเฉพาะบุคคล, ลักษณะส่วนตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just do that for their lack of money.ผมทำเพราะว่าพวกเขาขาดแคลนปัจจัย Rambo III (1988)
"Yet, no child was ever denied these essentials ... because, in the background, there was always Dr. Graham.""แต่ไม่มีเด็กคนไหน ปฏิเสธปัจจัยเหล่านี้" "เพราะมีคุณหมอเกรแฮมคอยช่วย อยู่เบื้องหลังตลอดเวลา" Field of Dreams (1989)
Granted that, uh, you guys here in Salem... are all into these, uh, black cats and witches and stuff.สิ่งที่คุณเล่ามา, เออ.. , เพื่อนของคุณที่อยู่ในซาเร็ม... พวกเค้าอาจจะเชื่อเรื่อง, แมวดำและแม่มดและปัจจัยอื่นๆ Hocus Pocus (1993)
- Stuff?- ปัจจัยอื่นๆ? Hocus Pocus (1993)
- I bet you could cut down on the hero factor in a place like this.- ฉันเดิมพันที่คุณสามารถลดปัจจัยพระเอกในสถานที่เช่นนี้ Pulp Fiction (1994)
If I'm curt with you, it's because time is a factor.ถ้าผมสั้น ๆ กับคุณก็เพราะเวลาเป็นปัจจัย Pulp Fiction (1994)
If we're dealing with causality, and I don't even know for sure.พอเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย ฉันก็ไม่รู้แน่หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น Primer (2004)
I'm trying to recreate the conditions in the panic room.ฉันจะสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อม ให้เหมือนกับห้องนิรภัย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Because of the 2 missing elements.เพราะขาดปัจจัยไปสองอย่าง Compulsion (2005)
- The risk factor is high, Farmer.- ปัจจัยเสี่ยงมันสูงนะ ฟาร์มเมอร์ The Astronaut Farmer (2006)
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
A number of very reputable scientists have said that one factor of air pollution is oxides of nitrogen from decaying vegetation.นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากหลายท่าน ได้บอกว่าปัจจัยหนึ่งของมลพิษทางอากาศ คือออกไซด์ของไนโตรเจนจากพืชที่เน่าเปื่อย An Inconvenient Truth (2006)
coral reefs all over the world, because of global warming and other factors, are bleaching and they end up like this.แนวประการังทั่วโลก เนื่องจากภาวะโลกร้อนและปัจจัยอื่นๆ กำลังซีดเซียวและมีจุดจบเช่นนี้ An Inconvenient Truth (2006)
But I want to focus on West Antarctica because it illustrates two factors about Iand-based ice and sea-based ice.แต่ผมอยากจะเจาะจงไปที่แอนตาร์คติกตะวันตก เพราะมันแสดงภาพของปัจจัย 2 อย่างของ น้ำแข็งภาคพื้นดินกับน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
And there are three factors that are causing this collision, and the first is population.มี 3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมาชนกันเช่นนี้ ปัจจัยที่ 1 คือจำนวนประชากร An Inconvenient Truth (2006)
And that brings me to the second factor that has transformed our relationship to the Earth.และนั่นนำไปสู่ปัจจัยที่สอง ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเรากับโลก An Inconvenient Truth (2006)
And so it is up to us to look at how we think about it, because our way of thinking is the third and final factor that transforms our relationship to the Earth.มันจึงขึ้นอยู่กับเราที่จะมองว่าเราคิดกับมันอย่างไร เพราะวิธีการคิดของเราคือปัจจัยที่ 3 ปัจจัยสุดท้าย ที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อโลก An Inconvenient Truth (2006)
Now that we have no ammunition, it is with regret that we must perish.เพราะเราขาดยุทธปัจจัย น่าเสียดายที่พวกเราต้องตายไป Letters from Iwo Jima (2006)
It's all we've had to live on.และนั่นก็เป็นปัจจัยที่เราต้องใช้เลี้ยงชีวิต Milarepa (2006)
I know time is of the essence.ศาลรู้ว่าเวลาคือปัจจัยสำคัญ The Rat (2006)
You can request as much money or staff as you need, so... catch Kira right away!คุณจะเรียกร้องเงินหรือปัจจัยอะไรก็ได้ตามต้องการ, ดังนั้น... จับคิระให้ได้ Death Note: The Last Name (2006)
Yeah, yeah. Two big prerequisites, I guess.ใช่ 2 ปัจจัยหลักเลยมั้ง Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Any combination of those factors?การรวมกันของปัจจัยเหล่านั้นหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Military supplies.- - ยุทธปัจจัย . National Treasure: Book of Secrets (2007)
- That's the key. So, it's all in the grip.- ปัจจัยหลักอยู่ที่การจับไม้ High School Musical 2 (2007)
"Radical architecture is a rejection of all formal and moral parameters."พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคือการปฏิเสธกฏเกณฑ์ และปัจจัยทางศีลธรรม" The Sunshine State (2008)
There must have been a secondary trigger that motivated him to change who he was.มันต้องมีปัจจัยรองอะไรซักอย่าง ที่เป็นแรงกระตุ้นให้เค้าเปลี่ยนตัวเอง 52 Pickup (2008)
The guns we sell fuel the cause. Without it, we lose ground.ปืนที่เราขายเป็นปัจจัยครองชีพ ไม่มีมัน เราต้องเสียดินแดน Fun Town (2008)
We support the cause, McKeavy.เราสนับสนุนเรื่องปัจจัยอยู่แล้ว แมคเควี่ Fun Town (2008)
Yeah, factor in membership fees, downloads, she's making three times that much.ใช่ ปัจจัยค่าภาษีของสมาชิก การขนส่ง เธอหาเงินได้ถึงสามครั้งนั่นมากพอ The Pull (2008)
personal relationships personal loyalties and personal favorites will no longer be a factor in our training program.ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความซื่อสัตย์ และ คนโปรดปราน จะไม่ใช่ปัจจัยของที่นี่อีกต่อไป Here Comes the Flood (2008)
Well, also, there are of course genetic factors.ครับ ก็มันมีปัจจัยทางพันธุกรรมด้วยน่ะครับ Burn After Reading (2008)
One can't disregard psychology when forming a diagnosis.เราไม่สามารถมองข้ามปัจจัยทางจิตวิทยา เมื่อทำการวินิจฉัย Pathology (2008)
London, and Chicago due to the shortages of such basic commodities as fuel, food and drinking water.ลอนดอน และชิคาโก้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัย ในการปะทังชีพ อาทิ เชื้อเพลิง อาหาร และน้ำดื่มสะอาด หลายฝ่ายชี้ประเด็นไปที่ The Day the Earth Stood Still (2008)
The elements on which it relies have been disrupted.ปัจจัยที่อากาศเคยพึ่งพาได้ถูกทำลายลง Home (2009)
High-risk factors.ปัจจัยเสี่ยงสูง Dead Like Me: Life After Death (2009)
High-risk factor.ปัจจัยเสี่ยงสูง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I really need some Viagra in, like, an IV thing that goes in your arm.ผมต้องการไวอากร้ามากๆเลย มันเหมือนกับปัจจัย 4 เลยล่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You should have much better pictures. I have pictures I can give you.ผมว่าปัจจัยอีกเรื่องที่ควรปรับปรุง ก็คือพวกรูปถ่าย The Girlfriend Experience (2009)
That is not the only factor.นั่นไม่ใช่ปัจจัยเดียว Mandala (2009)
You corner the market, then raise the price.ปัจจัยทางเศรษฐกิจอันแสนกล้วยๆ Negro Y Azul (2009)
There are a lot of contributing factors.มีปัจจัยเสี่ยงจำนวนมาก Dare (2009)
And the primary cause of seizures is stress.แล้วหนึงในปัจจัยหลักที่อาการจะกำเริบ คือ ความเครียด Bloodline (2009)
Th-There's an element who believesมีปัจจัยชี้สำหรับคนที่เชื่อว่า Demonology (2009)
Let's just stay logical and examine all the parameters, if that's possible.ก็อยู่ที่เหตและ ผล และ ได้ไตรตรอง ตามปัจจัยทั้งหมด มันน่าจะเป็นไปได้ Did You Hear About the Morgans? (2009)
You're worried about outside forces influencing john henry?คุณกังวลปัจจัยภายนอก บังคับโน้มน้าวจอห์น เฮนรี่ The Good Wound (2009)
And given the condition of the ship, it could experience a fatal breakdown at any time.และให้ ปัจจัยแวดล้อม ของยาน มันควรจะมีประสบการณ์ การหยุดความหายนะไม่ว่าเวลาใดๆ Earth (2009)
is this really the material from which male prostitutes are made?คือจริงๆ เป็นปัจจัยสำคัญ กลายเป็นผู้ชายขายตัว จะทำดีไหม The Pickle Jar (2009)
Factor in skills and strengths to increase their chances of surviving.ปัจจัยอยู่ที่ ความเชี่ยวชาญ และ ความแข็งแรง เพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดของพวกเขา Light (2009)
See, it's that "I love you" stuff.เห็นไหม นั่นคือ ผมรักคุณ ปัจจัย Do It, Monkey (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุปัจจัย[jatupatjai] (n) EN: the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine
การวิเคราะห์ปัจจัย[kān wikhrǿ patjai] (n, exp) EN: factor analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[kān wikhrǿ patjai pheūnthān] (n, exp) EN: fundamental analysis
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค[kān wikhrǿ patjai thāng thēknik] (n, exp) EN: technical analysis
คำปัจจัย[kham patjai] (n, exp) EN: suffix  FR: suffixe [ m ]
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[khø jamkat jāk patjai phāinøk] (n, exp) EN: external constraints
ปัจจัย[patjai] (n) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration  FR: élément [ m ] ; facteur [ m ] ; moyen [ m ]
ปัจจัย[patjai] (n) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential
ปัจจัยเบื้องต้น[patjai beūangton] (n, exp) EN: basic factor
ปัจจัยชี้ขาด[patjai chīkhāt] (n, exp) EN: decisive factor ; deciding factor
ปัจจัยการดำรงชีวิต[patjai kān damrongchīwit] (n, exp) EN: means of livelihood ; means of subsistence
ปัจจัยการผลิต[patjai kān phalit] (n, exp) EN: means of production ; capital goods
ปัจจัยหลัก[patjai lak] (n, exp) EN: basic necessity
ปัจจัยภายใน[patjai phāinai] (n, exp) EN: internal factor ; intrinsic factor
ปัจจัยภายนอก[patjai phāinøk] (n, exp) EN: external factor
ปัจจัยพื้นฐาน[patjai pheūnthān] (n, exp) EN: basic factor
ปัจจัยสำคัญ[patjai samkhan] (n, exp) EN: key element
ปัจจัยสี่[patjai sī] (n, exp) EN: four requisites
ปัจจัยเสี่ยง[patjai sīeng] (n, exp) EN: risk factor  FR: facteur de risque [ m ]
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[patjai thī mai samāt khūapkhum dāi] (n, exp) EN: uncontrollable factors  FR: facteurs incontrôlables
วัตถุปัจจัย[watthu patjai] (n, exp) EN: material element

English-Thai: Longdo Dictionary
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cofactor(n) ปัจจัยที่เกิดร่วม
condition(n) ปัจจัยแวดล้อม
element(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion
essential(n) องค์ประกอบสำคัญ, See also: เนื้อแท้, ปัจจัยพื้นฐาน, สิ่งจำเป็น
factor(n) ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
keep(n) อาหารและที่พัก, See also: ปัจจัยสี่, Syn. maintenance
necessary(n) ปัจจัย, See also: สิ่งจำเป็น
parameter(n) ตัวแปร, See also: พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด, Syn. limiting factor
watershed(n) จุดบอกการเปลี่ยนแปลง, See also: จุดผกผัน, ปัจจัยที่บอกการเปลี่ยนแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxin(ออค'ซิน) n. สารที่เป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช (regulate the growth of plants)
auxochrome(ออค'ซะโครม) n. กลุ่มของอะตอมที่เป็นปัจจัยทำให้สีของสารเข้มขึ้น. -auxochromatic adj.
cacognicsn. การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมของพันธุ์
chantry(ชาน'ทรี) n. ปัจจัยที่ถวายพระ, โบสถ์เล็ก ๆ ในสังกัด
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม
determinant(ดิเทอ'มิเนินทฺ) n. ปัจจัย, ตัวกำหนด, ลักษณะชี้เฉพาะ
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ, ธาตุแท้, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, ที่อยู่ตามธรรมชาติ, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, รากฐาน, พื้นฐาน, ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
essence(เอส'เซินซฺ) n. ส่วนประกอบสำคัญ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, ปัจจัย, จุดสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำมัน, หัวน้ำหอม, เอกลักษณ์, สิ่งที่มีอยู่จริง, Syn. quintessence
essential(อะเซน'เชิล) adj. จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นปัจจัย, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำมัน, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง., See also: essentialness n. ดูessential, Syn. funda
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวคูณ, ตัวหาร, ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n., adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
inability(อินอะบิล' ลิที) n. การขาดความสามารถ, การไม่มีความสามารถ, การไร้กำลังหรือปัจจัย, Syn. incapability, incapacity
latency(เลท'เทินซี) n. การซ่อนเร้นอยู่ภายใน, การแฝงอยู่, ศักยภาพ, ระยะแฝง, สิ่งที่แฝงอยู่, ปัจจัยที่แฝงอยู่, Syn. abeyance
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ, ส่วนประกอบ, วัสดุ, ปัจจัย, เนื้อหา, เนอความ, สาระ, กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล, สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ, ทางกาย, เป็นปัจจัยสำคัญ, เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
monism(มอน'นิซึม, โม'นิสซึม) ความเชื่อที่ว่ามีเพียงปัจจัย, See also: monist n. monistic adj. monistical adj.
pages per minuteใช้ตัวย่อว่า ppm. (อ่านว่า พีพีเอ็ม) เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มี
ppm(พีพีเอ็ม) ย่อมาจาก pages per minute เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มีดู lpm เปรียบเทียบprecedence : การทำก่อนในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การดำเนินการที่ทำก่อนอย่างอื่น เช่น ในนิพจน์ใดที่เครื่องหมาย + - * (คูณ) / (หาร) และวงเล็บ () ก็ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วมาทำ * และ / หลังจากนั้นจึงจะทำ + และ - เช่นนี้ เรียกว่า วงเล็บเป็นลำดับก่อน
requisition(เรคควิซิช'เชิน) n. การเรียกร้อง, ความต้องการ, คำเรียกร้อง, ปัจจัยที่ต้องการ, ปัจจัยที่จำเป็น, แบบหนังสือเรียกร้อง vt. เรียกร้อง, ต้องการ, See also: requisitionary adj. requisite ist n. requisitioner n.
strategic(สทระที'จิค) adj. เกี่ยวกับ (กลยุทธ, ยุทธวิธี) , เป็นยุทธปัจจัย., See also: strategically adv., Syn. strategical, major, vital
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย, วัตถุดิบ, ไส้ขนม, ยัดไส้, เนื้อแท้, แก่นแท้, ธาตุแท้, ความเชี่ยวชาญ, ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง, การกระทำเฉพาะอย่าง, สระ, สัพเพเหระ, ของเลว, คำพูดที่ไร้สาระ, เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้, ใส่ไส้, บรรจุ, อัด, เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป, กินอย่างตะกละ
subsistence(ซับซิส'เทินซฺ) n. การมีอยู่, การยังชีพ, การดำรงชีพ, วิธีการอยู่รอดหรือดำรงชีพ, แหล่งอาหารและปัจจัยการยังชีพอื่น ๆ , สิ่งที่มีอยู่, สิ่งที่เป็นของจริง, Syn. life, existence, sustenance
suffix(ซัฟ'ฟิคซฺ) n. คำเสริมท้าย, คำต่อท้าย, อาคม, ปัจจัย, สิ่งต่อท้าย, เครื่องหมายต่อท้าย. vt. ต่อท้าย, เสริมท้าย, เติมปัจจัย., See also: suffixal adj. suffixion n. suffixation n.
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย, ท้าย, กำลังสิ้นสุด, สรุป, ลงเอย, มีกำหนดเวลา, เกี่ยวกับสถานีรถไฟ, เกี่ยวกับขอบเขต, สุดเขต, เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต, บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย, ส่วนท้าย, ส่วนหาง, สุดเขต, ขั้วปลายสายไฟ, สถานีปลายทาง, สถานีชุมทาง, ปลายทาง, คำที่อยู่ท้ายคำ, ปัจจัย.
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด, การยุติ, การลงเอย, การลงท้าย, การจบลง, จุดหมาย, ปลาย, สุดเขต, ขอบเขต, ส่วนท้าย, ส่วนปลาย, ข้อสรุป, ผล, คำลงท้าย, ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
utility(ยูทิล'ลิที) n. ประโยชน์, ผลประโยชน์, การบริการสาธารณะ (เช่นรถเมล์ รถราง, รถไฟ, โทรศัพท์, ไฟฟ้า) , ปัจจัยที่เป็นประโยชน์, หลักการของลัทธิผลประโยชน์, adj. สำหรับใช้สอย (มากกว่าสำหรับการประดับตกแต่งให้สวยงาม), See also: utilities n. หุ้นหรือหลักทรัพย์ของทรัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
auxiliary(adj) เป็นองค์ประกอบ, เป็นปัจจัยส่งเสริม
chantry(n) ปัจจัยถวายพระในการบังสุกุล
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
determinant(n) ตัวกำหนด, สิ่งที่แสดงผล, ลักษณะเฉพาะ, ปัจจัย
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับธาตุ, เป็นปัจจัย, สำคัญ, เป็นพื้นฐาน
essence(n) สิ่งจำเป็น, ส่วนสำคัญ, ปัจจัย, หัวใจ, แก่นแท้
essential(adj) จำเป็น, สำคัญ, เป็นหัวใจ, เป็นปัจจัย, เป็นเนื้อแท้, เป็นธรรมชาติ
factor(n) ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ส่วนย่อย, เหตุ, กรณี
material(n) สิ่งของ, วัตถุ, เนื้อหา, ส่วนประกอบ, ปัจจัย, สิ่งทอ
requisition(n) การเรียกร้อง, ปัจจัยที่จำเป็น
strategic(adj) เป็นกลยุทธ์, สำคัญทางยุทธศาสตร์, เป็นยุทธปัจจัย
stuff(n) สิ่งของ, เนื้อแท้, ปัจจัย, วัตถุดิบ, ความเชี่ยวชาญ
suffix(n) อาคม, วิภัตติ, ปัจจัย, คำต่อท้าย
suffix(vt) ต่อท้าย, เติมท้าย, เติมปัจจัย
terminal(n) บั้นปลายชีวิต, สถานีปลายทาง, ขั้วปลายสายไฟ, ปัจจัย, คำท้าย
termination(n) การสิ้นสุด, การลงเอย, จุดหมายปลายทาง, ขอบเขต, ปัจจัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
overlapping territorial claims area(n) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ
ทุกขอริยสัจ[ทุก-อะ-ริ-ยะ-สัต] (n) ทุกขอริยสัจ คือความรู้สึกจากสภาพธรรมชาติ 3 อย่างของมนุษยชาติวิญญูชนคือรู้สึกว่าเกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาปัจจัยเครื่องค้ำจุนให้มีชีวิตอยู่รอด รู้สึกร่างกายของตนจะต้องแก่เพื่อพัฒนาไปวัยต่าง ๆ ตามสภาพธรรมชาติ 3 อย่างคือเกิด แก่ และตายของมนุษยชาติ และรู้สึกว่าในที่สุดจะต้องตาย ซึ่งพุทธะศาสดาของศาสนาพุทธเรียกโดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ 5 หรือตัวทุกข์หรือตัวปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยชาติวิญญูชนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ทุก ๆ คนเหมือนกันเป็นตัวทุกข์ในอริยสัจ 4 เมื่อมนุษยชาติวิญญูชนใช้วิธีแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4
ทุกขอริยสัจ[ทุก-อะ-ริ-ยะ-สัต] (n) ทุกขอริยสัจ คือความรู้สึกจากสภาพธรรมชาติ 3 อย่างของมนุษยชาติวิญญูชนคือรู้สึกว่าเกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาปัจจัยเครื่องค้ำจุนให้มีชีวิตอยู่รอด รู้สึกร่างกายของตนจะต้องแก่เพื่อพัฒนาไปวัยต่าง ๆ ตามสภาพธรรมชาติ 3 อย่างคือเกิด แก่ และตายของมนุษยชาติ และรู้สึกว่าในที่สุดจะต้องตาย ซึ่งพุทธะศาสดาของศาสนาพุทธเรียกโดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ 5 หรือตัวทุกข์หรือตัวปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยชาติวิญญูชนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ทุก ๆ คนเหมือนกันเป็นตัวทุกข์ในอริยสัจ 4 เมื่อมนุษยชาติวิญญูชนใช้วิธีแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4
ทุกขอริยสัจ[ทุก-อะ-ริ-ยะ-สัต] (n) ทุกขอริยสัจ คือความรู้สึกจากสภาพธรรมชาติ 3 อย่างของมนุษยชาติวิญญูชนคือรู้สึกว่าเกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาปัจจัยเครื่องค้ำจุนให้มีชีวิตอยู่รอด รู้สึกร่างกายของตนจะต้องแก่เพื่อพัฒนาไปวัยต่าง ๆ ตามสภาพธรรมชาติ 3 อย่างคือเกิด แก่ และตายของมนุษยชาติ และรู้สึกว่าในที่สุดจะต้องตาย ซึ่งพุทธะศาสดาของศาสนาพุทธเรียกโดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ 5 หรือตัวทุกข์หรือตัวปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยชาติวิญญูชนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ทุก ๆ คนเหมือนกันเป็นตัวทุกข์ในอริยสัจ 4 เมื่อมนุษยชาติวิญญูชนใช้วิธีแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4
ทุกขอริยสัจ[ทุก-อะ-ริ-ยะ-สัต] (n) ทุกขอริยสัจ คือความรู้สึกจากสภาพธรรมชาติ 3 อย่างของมนุษยชาติวิญญูชนคือรู้สึกว่าเกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาปัจจัยเครื่องค้ำจุนให้มีชีวิตอยู่รอด รู้สึกร่างกายของตนจะต้องแก่เพื่อพัฒนาไปวัยต่าง ๆ ตามสภาพธรรมชาติ 3 อย่างคือเกิด แก่ และตายของมนุษยชาติ และรู้สึกว่าในที่สุดจะต้องตาย ซึ่งพุทธะศาสดาของศาสนาพุทธเรียกโดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ 5 หรือตัวทุกข์หรือตัวปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยชาติวิญญูชนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ทุก ๆ คนเหมือนกันเป็นตัวทุกข์ในอริยสัจ 4 เมื่อมนุษยชาติวิญญูชนใช้วิธีแก้ปัญหาแบบอริยสัจ 4

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
要素[ようそ, youso] (n) [ N ] องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสำคัญ, ส่วนสำคัญ, Syn. component, constituent, portion

German-Thai: Longdo Dictionary
Risikofaktor(n) |der, pl. Risikofaktoren| ปัจจัยการเสี่ยง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top