ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประเมิน*

   
334 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประเมิน, -ประเมิน-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
无价之宝[wú jià zhī bǎo, ㄨˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓ ㄅㄠˇ] เป็นสำนวน แปลว่า ของหรรือสิ่งของที่มีค่ามาก; ล้ำค่า; ประเมินค่ามิได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเมิน[V] estimate, See also: assess, evaluate, appraise, approximate, Syn. ประมาณ, กะ, คะเน, คาดคะเน, หยั่ง, เก็ง, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ของจีดีพี, Thai definition: กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น กะประมาณคุณค่าหรือผล
ประเมินผล[V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. ให้คะแนน, ประมวลผล, วัดผล, Example: คณะกรรมการประเมินผลการจัดงานว่าอยู่ในระดับดี
การประเมิน[N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
ประเมินค่า[V] evaluate, See also: assess, value, appraise, Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน, Example: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท
ผู้ประเมิน[N] assessor, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กะประมาณคุณค่า ราคา หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ประเมินภาษี[V] assess, See also: assess the tax of, Example: เธอให้เขาช่วยประเมินภาษีที่ดินเพื่อที่เธอจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง, Thai definition: กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้
ประเมินราคา[V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ราคาประเมิน[N] cost estimate, See also: cost appraisal, cost assessment, Example: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ, Thai definition: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร
ราคาประเมิน[N] cost estimate, See also: cost appraisal, cost assessment, Example: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ, Thai definition: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
ประเมินคุณค่า[V] appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงินได้พึงประเมินน. เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร.
ประเมินก. กำหนดหรือให้ค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น เจ้าหน้าที่กรมที่ดินประเมินราคาที่ดินผืนนี้ไว้ ๗ ล้านบาท.
ประเมินผลก. พิจารณาและวัดคุณค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น ประเมินผลการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของบริษัท
ประเมินผลวัดคุณค่าหรือผลความก้าวหน้าการศึกษา เช่น การสอบไล่เป็นวิธีประเมินผลการศึกษาวิธีหนึ่ง.
ประเมินภาษีก. กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้.
ค่าน. มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองคำเป็นของมีค่า เวลามีค่ามาก
ค่าเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ามากจนไม่อาจประเมินเป็นเงินได้ว่า เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้.
อำนรรฆ(-นัก) ว. หาค่ามิได้, เกินที่จะประเมินราคาได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
project evaluationการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
PR (ply rating)พีอาร์ (ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
programme evaluation and review technique (PERT)เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ (เพิร์ต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ply rating (PR)ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ (พีอาร์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
published ratingค่าประเมินรับรอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassessmentการประเมินใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rated capacityวิสัยสามารถประเมิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating๑. อัตรา๒. ค่าประเมิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating scaleมาตราการประเมิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rating, serviceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
risk assessmentการประเมินภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
service ratingการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service ratingค่าประเมินน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special assessmentการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard ratingค่าประเมินมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard rating conditionsภาวะค่าประเมินมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
octane ratingค่าประเมินออกเทน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
octane ratingค่าประเมินออกเทน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
application ratingค่าประเมินใช้งานจริง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
appraisalการประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appraisal, performanceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentการประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment insurance๑. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย๒. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment, specialการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentismระบบประเมิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessorผู้ประเมิน(ความเสียหาย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admitted assetsสินทรัพย์ประเมินแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antiknock ratingค่าประเมินกันการน็อก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antiknock ratingค่าประเมินกันน็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessed taxesภาษีประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job evaluationการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ (เนื่องจากการปรับปรุงสภาพทรัพย์สินให้ดีขึ้น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capacity ratingค่าประเมินวิสัยสามารถ มีความหมายเหมือนกับ rated capacity [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
evaluation, jobการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaluation, projectการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
excessive assessmentการประเมินภาษีเกินส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valuationการประเมินค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
viscosity ratingค่าประเมินความหนืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
true value ruleหลักเกณฑ์ประเมินราคาตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collection evaluationการประเมินคุณค่าทรัพยากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Appraisal Wellหลุมประเมินผล
หลุมที่เจาะในพื้นที่ที่ได้มีการเจาะหลุมสำรวจ พบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว และเจาะหลุมประเภทนี้เพื่อหาขนาด ขอบเขต และประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Economic evaluationการประเมินค่าทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Empowerment evaluationการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ [การจัดการความรู้]
Radiological surveyการสำรวจทางรังสี, การประเมินภาวะทางรังสีและอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิต การใช้ การขนถ่าย การปลดปล่อย การขจัด หรือการที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือต้นกำเนิดรังสีอยู่ในที่นั้นๆ [นิวเคลียร์]
Projected doseปริมาณรังสีประมาณการ, ปริมาณรังสีที่ประเมินล่วงหน้าว่ากลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสีขึ้น [นิวเคลียร์]
Potential exposureการรับรังสีไม่คาดหมาย, การรับรังสีเชิงศักย์, การรับรังสีที่ไม่ได้คาดไว้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุของต้นกำเนิดรังสี เครื่องมือชำรุดเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน การรับรังสีนี้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อลดโอกาสการรับรังสี [นิวเคลียร์]
Monitoringการเฝ้าสังเกต, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี หรือ การเปื้อนของสารกัมมันตรังสีจากการตรวจวัด เพื่อประเมินหรือควบคุมการรับรังสี แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. การเฝ้าสังเกตตามจุดตรวจ ได้แก่ การเฝ้าสังเกตตามรายบุคคล สถานที่ปฏิบัติการ ต้นกำเนิดรังสี และสิ่งแวดล้อม

2. การเฝ้าสังเกตตามความมุ่งหมาย ได้แก่ การเฝ้าสังเกตเป็นประจำ หรือตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นกรณีพิเศษ
[นิวเคลียร์]
Habit surveyการสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด
[นิวเคลียร์]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
นิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Work capacity evaluation การประเมินสมรรถภาพของร่างกายในการทำงาน [TU Subject Heading]
Risk Assessmentการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพหรืออนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงประเภทสารมลพิษ หรือความรุนแรงของพิษในสารนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Appraisersนักประเมินราคาทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Behavioral assessmentการประเมินทางพฤติกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Contingent valuationการประเมินราคาจากการสมมุติเหตุการณ์ [TU Subject Heading]
Control self-assessment (Auditing)การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (การตรวจสอบ) [TU Subject Heading]
Curriculum evaluationการประเมินหลักสูตร [TU Subject Heading]
Customs appraisalการประเมินราคาศุลกากร [TU Subject Heading]
Disability evaluationการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Drug evaluationการประเมินคุณภาพยา [TU Subject Heading]
Ecological assessment (Biology)การประเมินทางนิเวศ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Ecological risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Educational evaluationการประเมินผลทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Evaluationการประเมินผล [TU Subject Heading]
Evaluation research (Social action programs)วิจัยประเมินผล (โปรแกรมกิจกรรมทางสังคม) [TU Subject Heading]
Health risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ [TU Subject Heading]
Job evaluationการประเมินผลงาน [TU Subject Heading]
Landscape assessmentการประเมินทางภูมิภาพ [TU Subject Heading]
Needs assessmentการประเมินความต้องการ [TU Subject Heading]
Nursing assessmentการประเมินทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nutrition assessmentการประเมินภาวะโภชนาการ [TU Subject Heading]
Participatory rural appraisalการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม [TU Subject Heading]
Personality assessmentการประเมินบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personality assessment of teenagersการประเมินบุคลิกภาพของวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Ratingการประเมินค่าความนิยม [TU Subject Heading]
Rating ofการประเมินศักยภาพ [TU Subject Heading]
Ratingsการประเมินค่าความน่าเชื่อถือ [TU Subject Heading]
Risk assessmentการประเมินความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Self rating ofการประเมินศักยภาพตนเอง [TU Subject Heading]
Self-evaluationการประเมินผลด้วยตนเอง [TU Subject Heading]
Sensory evaluationการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส [TU Subject Heading]
Special assessmentsเงินค่าประเมิน [TU Subject Heading]
Tax assessmentการประเมินภาษี [TU Subject Heading]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Valuationการประเมินราคา [TU Subject Heading]
Process of Risk Assessment กระบวนการประเมินความเสี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Environmental impact assessment การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Land Appraisal การประเมินราคาที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With businessmen, estimates, competitive bids, and no doubt a bribe or two.มีนักธุกิจ, นักประเมินราคา และมีการประมูลแข่งขันกัน และเป็นที่แน่นอนว่า มีการติดสินบนกันด้วย Night and Fog (1956)
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
If my estimations are correct... we should be very close to the Honorable Richard J. Daley Plaza.ถ้าการประเมินของผมถูกต้อง เราควรจะอยู่ใกล้ๆที่ ฮอนโนแอบล ริชาดแจแดยลี พลาซา The Blues Brothers (1980)
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
Bury it in the sand for a thousand years and it becomes priceless.ฝังมันไว้ในทรายสัก 1,000 ปี มันจะกลายเป็นมีค่าประเมินไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I might go up in their estimation.เขาอาจจะประเมินค่าผมสูงไปก็ได้ Clue (1985)
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
I underestimated him.ฉันประเมินค่าเขาต่ำเกินไป Akira (1988)
The fact is that you underestimated your competition.อันที่จริง แกประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไป Rambo III (1988)
Most of the Afghan people are very strong, and we are determined not to be driven from our land.คนอัฟกันส่วนใหญ่เป็นคนเข้มแข็ง และเราถูกประเมินว่าNไม่สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองของเรา Rambo III (1988)
That was our assessment, as well.นั่นคือการประเมินค่าของเรา เหมือนกัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, if it's strategic, we can't evaluate it without the Americans.ดีถ้ามันเป็นเชิงกลยุทธ์เราไม่สามารถประเมินได้โดยไม่ต้องชาวอเมริกัน The Russia House (1990)
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
When I did Catherine Tramell's assessment, I read that report.ตอนที่ผมประเมินแคทเธอรีน ทราเมล ผมได้อ่านสำนวน Basic Instinct (1992)
Instead, it completely disappeared, leaving no lesions.นี่มันอยู่นอกเหนือ จากที่เคยประเมินเอาไว้ The Lawnmower Man (1992)
You hold yourself in high esteem.เธอประเมินตัวเองสูงไป Wild Reeds (1994)
They undergo psychiatric evaluations, especially those in Security.พวกเขาผ่านการประเมินมาแล้ว, โดยเฉพาะพวกที่ดูแลรักษาความปลอดภัย. Ghost in the Shell (1995)
Humanity has underestimated the consequences of computerization.พวกมนุษย์ได้ประเมินผลกระทบ ที่จะเกิดจากคอมพิวเตอร์ต่ำไป Ghost in the Shell (1995)
Is there a renewed assessment of security threat?ขอบคุณ มีการประเมินการต่ออายุของ ภัยคุกคามความปลอดภัย? Contact (1997)
Well, as a matter of fact, I won't, because Wood drastically underestimates the impact of-ความจริงก็คือเพราะวูดประเมิน ผลกระทบของสังคมต่ำไป Good Will Hunting (1997)
- We've already assessed them.-เราประเมินไว้เรียบร้อยแล้ว The Red Violin (1998)
- These are the estimates?-นี่คือราคาประเมินเหรอ The Red Violin (1998)
Don't underestimate women...อย่าประเมินค่าผู้หญิงต่ำเกินไป... Blues Harp (1998)
Sample-package mouthwash.ถ้าเอ๊กซ์น้อย กว่าค่าที่เราประเมิน Fight Club (1999)
That way management can assess who's valuable...วิธีนี้ทำให้ฝ่ายจัดการ ประเมินได้ว่าใครมีคุณค่า American Beauty (1999)
One gathers that is a good thing.ตนประเมินว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับ Bicentennial Man (1999)
Here the detailed assessment criteriaนี่คือรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน GTO (1999)
I thought if I told the truth it would affect my aptitude assessmentฉันคิดว่าถ้าฉันบอกความจริง มันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความถนัดของฉัน GTO (1999)
For the sake of the assessment people lose their sense of right and wrongเพื่อประโยชน์ในการประเมิน ผู้คนสูญเสียความรู้สึกของพวกเขาเรื่องถูกและผิด GTO (1999)
you don't assess the value of a man by his academic achievementคุณอย่าประเมินคุณค่าของความเป็นคน จากผลการเรียนของเขา GTO (1999)
- Thank you for that assessment.- ขอบใจสำหรับการประเมินคุณวีสลีย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Which is the most underrated show in history.ซึ่งเป็นรายการประเมินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Showtime (2002)
Not to engage but to evaluate the situation... evaluate the level of danger, make sure things are all clear.ไม่โจมตี แค่ประเมินสถานการณ์ ดูระดับความอันตราย ดูให้แน่ใจว่าปลอดโปร่ง Signs (2002)
-You'll have your formal review in May.- เดือน พ.ค. เราจะประเมินผลคุณ Mona Lisa Smile (2003)
...the most comprehensive independent assessment of the drug"... ผลจากการประเมินยาตัวนี้อย่างเป็นกลางและรอบด้าน The Corporation (2003)
Can you tell if she's five-foot-four and a 34c or five-foot-seven and a 36d?นี่เป็นสาเหตุว่าทำใมเราต้องวาดรูปที่เกิดเหตุ แล้วถึงประเมิน ขอบคุณ Yankee White (2003)
Satellite readings show a temperature drop...ดาวเทียมประเมินว่าอุณหภูมิจะลดลง... The Day After Tomorrow (2004)
And I think you may have overestimated their affection for you.และฉันคิดว่าคุณประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของพวกท่านไว้สูงไปสำหรับคุณ The Notebook (2004)
Maybe the bastards just underestimated us.บางทีไอ้เพียงแค่เราประเมิน Cubeº: Cube Zero (2004)
KOH underestimated my size and held back... and with one lucky kick I defeated him.โกประเมินขนาดตัวฉันต่ำไป เลยรีรอ... และการเตะแบบโชคช่วยนั้น เลยทำให้ฉันชนะ Spin Kick (2004)
We got the jewelry appraised last year.เราเอาเครื่องประดับไปประเมินค่า เมื่อปีที่แล้ว Lost Son (2004)
This is the performance chart from last month.นี่คือกราฟการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อเดือนที่แล้ว Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Dr. Walsh sent me down for a final evaluation.หมอวอลซ์ ส่งผมมา ให้ทำประเมินครั้งสุดท้าย Just Like Heaven (2005)
Come on.จนกว่าจะรู้ผลการประเมินสภาพจิตของเขาก่อน แต่ฉันคิดว่าเรากำลัง ต่อกรกับพวกโรคจิตอยู่ โอ้ว! L.D.S.K. (2005)
We're assessing the bag situation.เรากำลังประเมินสถานการ์ณตอนนี้อยู่ The Sweet Taste of Liberty (2005)
You should never underestimate a wall.นายไม่ควรประเมินกำแพงต่ำเกินไป Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn kān rīenrū) EN: learning assessment   
การประเมินค่า[n. exp.] (kān pramoēn khā) EN: appraisal ; valuation   
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn khwāmsīahāi) EN: appraisal of damage ; assessment of damage   
การประเมินภาษี[n. exp.] (kān pramoēn phāsī) EN: tax assessment   
การประเมินผล[n.] (kān pramoēnphon) EN: evaluation   FR: évaluation [f]
การประเมินผลการปฏิบัติงาน[n. exp.] (kān pramoēnphon kān patibat ngān) EN: performance appraisal   
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēnphon krathop) EN: impact evaluation   FR: évaluation de l'impact [f]
การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (kān pramoēn phū tāi bangkhapbanchā) EN: performance rating   
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn tām saphāp jing ) EN: authentic assessment   
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn ton-ēng) EN: self-assessment   
กิจกรรมประเมิน[n. exp.] (kitjakam pramoēn) FR: exercice d'évaluation [m]
พนักงานประเมินภาษี[n. exp.] (phanakngān pramoēn phāsī) EN: tax assessor   
ภาษีประเมินพิเศษ[n. exp.] (phāsī pramoēn phisēt) EN: betterment tax   
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate   FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินผลการปฏิบัติงาน[n. exp.] (pramoēn phon kān patibatngān) EN: assess the performance ; performance appraisal   
ประเมินค่า[v. exp.] (pramoēn khā) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise   FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[v. exp.] (pramoēn khunkhā) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge   FR: estimer ; évaluer
ประเมินภาษี[v. exp.] (pramoēn phāsī) EN: assess ; assess the tax of   
ประเมินผล[v. exp.] (pramoēnphon) EN: evaluate ; assess ; estimate   FR: évaluer
ประเมินราคา[v.] (pramoēn rākhā) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise   FR: évaluer ; estimer ; expertiser
ประเมินอย่างหยาบ ๆ[v. exp.] (pramoēn yāng yāp-yāp) EN: make a rough estimate   FR: estimer grossièrement
ราคาประเมิน[n. exp.] (rākhā pramoēn) EN: estimated price   FR: prix estimé [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account[VT] พิจารณา, See also: ประเมินค่า, Syn. consider, judge, value
appraisal[N] การประเมิน, Syn. appraisement
appraise[VT] ประเมินคุณค่า, See also: ประเมินคุณภาพ, Syn. evaluate
appraise[VT] ประเมินราคา, See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า, Syn. estimate
appraisement[N] การประเมิน, Syn. appraisal
appreciable[ADJ] ซึ่งพอประเมินค่าได้, Syn. considerable, perceptible
appreciably[ADV] อย่างพอประเมินค่าได้, Syn. considerably, markedly
appreciation[N] การประเมินค่า, Syn. evaluation
assess[VT] กำหนดค่า, See also: ตีค่า, ประเมินค่า, Syn. evaluate, estimate
assess[VT] ประเมิน, See also: ประเมินราคา
assessable[ADJ] ที่ประเมินค่าได้
assessment[N] การประเมินค่า
budget for[PHRV] คำนวณค่าใช้จ่ายให้พอกับ, See also: ประเมินเงินให้เพียงพอกับ
count[N] การนับ, See also: การคำนวณ, การประเมิน
criticism[N] การประเมินผลงาน, Syn. study, analysis
cost up[PHRV] ตีราคา, See also: ประเมินราคา
estimate at[PHRV] ประเมินไว้ที่ (จำนวน, ราคา)
estimable[ADJ] ซึ่งสามารถประเมินได้ (คำโบราณ), See also: ซึ่งสามารถคาดคะเนได้, Syn. calculable, computable
estimate[VT] ประมาณ, See also: อนุมาน, คาดคะเน, คาด, ประเมิน, ประมาณค่า, ประมาณการ, Syn. appraise, evaluate, guess
estimation[N] การประเมิน, See also: การวินิจฉัย, การอนุมาน, Syn. assessment, evaluation, judgement
eudaemonism[N] หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข, Syn. eudemonism
eudemonism[N] ความสุข, See also: หลักคำสอนที่ประเมินคุณค่าของชีวิตจากความสุข, Syn. eudaemonism
evaluate[VT] ประเมินผล, See also: ประเมินค่า, Syn. appraise, assess, judge
figure[VT] คิดคำนวน, See also: ประเมิน, คาดคะเน, Syn. calculate, guess, reckon
gauge[VT] วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด, See also: ประเมิน, ตัดสิน, Syn. weigh, calculate, judge, estimate
guess[VT] เดา, See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ, Syn. presume, infer, speculate, predict
rate someone[IDM] ประเมินว่าดี, See also: ให้ความเห็นว่าชอบ
imponderable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถวัดได้, See also: ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได, Syn. inculculabe, inestimable, Ant. caculable, estimable
judgement[N] การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. opinion, appraisal, estimate
judgment[N] การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. judgement, appraisal, estimate
make[VT] คาดคะเน, See also: กะ, ประเมิน, ประมาณ, Syn. reckon
measure[N] มาตรการ, See also: วิธีการประเมิน, วิธีตัดสิน, Syn. rule, test, standard
misestimate[VT] ประเมินผิด, See also: คาดผิด, คำนวณผิด, Syn. miscalculate, misread
mistime[VT] คำนวณเวลาผิด, See also: ประเมินเวลาผิด, Syn. misdate
mistiming[N] การประเมินเวลาผิด
overestimate[VT] ประเมินมากเกินไป, Syn. overvalue, overprice
overestimation[N] การประเมินมากเกินไป, Syn. exaggeration, mistake
priceless[ADJ] ที่ประเมินค่ามิได้, Syn. inestimable, invaluable
prize[VT] ตีราคาสูง, See also: ประเมินค่าสูง, Syn. value, esteem
psephology[N] การประเมินผลการเลือกตั้งทางสถิติ
prize above[PHRV] ประเมินค่าสูงกว่า
put a premium on[IDM] ประเมินค่าสูง, Syn. place at, place on
ratable[ADJ] ซึ่งประเมินได้, See also: ซึ่งตีราคาได้, Syn. rateable
rate[VT] ประเมินค่า, Syn. evaluate, value
rateable[ADJ] ซึ่งประเมินได้, See also: ซึ่งตีราคาได้, Syn. ratable
rating[N] การประเมิน, See also: การแบ่งแยกตามลำดับชั้น, Syn. assessment, classification
revaluate[VT] ประเมินใหม่
revaluation[N] การประเมินใหม่
revalue[VT] ประเมินค่าใหม่, See also: ตีราคาอีก
rate at[PHRV] ตีค่า (ทรัพย์สิน), See also: ประเมิน (ทรัพย์สิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate)
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
appreciable(อะพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าได้,จำนวนมาก (discernible,noticeable)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) {capitalized,capitalised,capitalizing,capitalising,capitalizes,capitalises} vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่,เสนอทุนให้,ให้ทุน,ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น,ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
cessn. ภาษี,การประเมิน,โชค,ดวง -vt. เก็บภาษี,ประเมิน
cost(คอสทฺ) {cost,cost,costing,costs} n. ทุน,ต้นทุน,ทุนที่ซื้อมา,ค่าโสหุ้ย,ค่าใช้จ่าย,ค่าตอบแทน,ค่าเสียหาย,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า,เป็นราคา,ต้องใช้,ต้องเสีย vi. หมดเปลือง,สิ้นเปลือง,หาค่าประเมิน -Conf.
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate
estimation(เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ,การประเมิน,การวินิจฉัย,ความคิดเห็น,ความนับถือ,ความเคารพ, Syn. estimate
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
extend(อิคซฺเทนดฺ') v. ขยายออก,ยืดออก, ประเมินค่า, ไปถึง,เพิ่มขึ้น., See also: extendibility,extendability n. extendible,extendable adj., Syn. stretch,reach
extent(อิคซฺเทนทฺ') n. ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า, Syn. size
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
make(เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา
measure(เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ), Syn. extent
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
overrate(โอ'เวอะเรท) vt. ตีค่าสูงเกินไป,ประเมินค่าสูงเกินไป
pilot systemระบบนำร่องหมายถึง วิธีการที่ทดลองนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อน หรืออาจหมายถึง ระบบการนำข้อมูลตัวอย่างจำนวนหนึ่งมาประมวลผล เพื่อจะได้ประเมินผล แล้วนำไปปรับปรุงกระบวนการที่จะทำจริงต่อไป
prize(ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง, Syn. reward,award
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
put(พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้
ratable(เร'ทะเบิล) adj. ประเมินได้,ตีราคาได้,เป็นสัดส่วน,ต้องเสียภาษี., Syn. rateable, See also: ratability,ratableness n. ratably adv.
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
rater(เร'เทอะ) n. ผู้ประเมินราคา,ผู้ประเมินค่า,ผู้กำหนดขั้นหรือลำดับ,บุคคลหรือสิ่งของที่จัดอยู่ในขั้น (ลำดับ,ตำแหน่ง..)
reckon(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน)
revaluate(รีแวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่าใหม่,ประเมินราคาใหม่,, See also: revaluation n.
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
size(ไซซ) n.ขนาด vt. แบ่งแยกตามขนาด,ประเมินตามขนาด size up ประเมิน ประมาณ วินิจฉัยได้มาตรฐาน ได้ขนาด, Syn. magnitude,immensity,rank
span(สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม, Syn. stretch
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench
takeoff(เทค'ออฟ) n. การบินขึ้น,การเลียนแบบ,จุดเริ่มต้น,การหยิบเอาไป,การประเมิน
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
underestimate(อัน'เดอเอส'ทะเมส) vt.,vi.,n. (การ) ประเมินค่าต่ำไป,ดูเบา,ดูถูก, See also: underestimation n.
underrate(อันเดอะเรทฺ') vt. ประเมินค่าต่ำไป,ดูถูก,ดูเบา, Syn. underestimate
underrun(อันเดอะรัน') vt.,n. (สิ่งที่) วิ่งผ่านข้างใต้,ปริมาณผลิตที่ต่ำกว่าการประเมิน
unmeasured(อันเมช'เ?ิร์ด) adj. ไม่ได้วัด,ไม่ได้ประเมิน,วัดไม่ได้,ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไพศาล,มากมาย,ไม่มีจังหวะ,ไม่สัมผัสเสียง.
valuate(แวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,ตีราคา, Syn. appraise,estimate
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
valuator(แวล'ลิวเอเทอะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประมาณค่า,ผู้ตีราคา, Syn. appraiser

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้,ซึ่งรู้สึกได้
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assessor(n) ผู้ประเมิน
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
estimate(vt) ประมาณ,ประเมิน,ตีค่า,กะ,คำนวณ
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า
gauge(vt) วัดดู,คะเน,ประมาณ,ประเมิน
measurably(adv) โดยอาจจะวัดได้,อย่างประเมินได้
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
prize(vt) นับถือ,บูชา,ประเมินค่าสูง
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
reckon(vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา
score(vt) ให้คะแนน,ทำคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชี,ประเมินผล,บันทึก
span(vt) ทอดข้าม,วัดเป็นคืบ,ก้าวข้าม,ประเมินค่า
tax(vt) ตำหนิ,ด่า,ประณาม,เก็บภาษี,ประเมินค่า
valuation(n) การประเมินค่า,การตีราคา
value(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,นับถือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
appraising (n ) การประเมิน
estimator (n) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา, ผู้ประเมินราคา
misprice[มิส-ไพรส์] (vt ) ประเมินค่าพลาด, ประเมินราคาผิด, เช่น investors misprice stocks. I misprice real state during housing bubble . insurers misprice their contracts.
See also: R. valuation
tracking system (n ) ระบบติดตาม ใช้สำหรับติดตามกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดำเนินไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鑑賞[かんしょう, kanshou] ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
評価[ひょうか, hyouka] Thai: การประเมิน English: valuation
踏む[ふむ, fumu] Thai: ประเมิน

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
unterschätzen(vt) |unterschätzte, hat unterschätzt| คาดหรือประเมินค่าต่ำไป เช่น die Gefahr unterschätzen ประเมินอันตรายต่ำไปหรือประมาทเกินไป, See also: A. überschätzen,
Schätzung(n) |die, pl. Schätzungen| การประเมินค่าระยะห่างหรือเวลา, การประมาณ เช่น Nach der Schätzung von Fachleuten reicht das Benzin nur noch dreizig Jahren für die ganze Welt.
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
bewerten(vt) |bewertete, hat bewertet| ตัดสินระดับคุณภาพ, ประเมินค่า
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า
auswerten(vt) |wertete aus, hat ausgewertet| วิเคราะห์ออกมา, ประเมินผลออกมา เช่น Seine Gruppe wertete unter anderem aus, wie viele Patente die Unternehmensgründer zusammen mit Kollegen anmeldeten.

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top