ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประนีประนอม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประนีประนอม, -ประนีประนอม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประนีประนอม(adj) compromising, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม, Example: ผู้นำชาติอาหรับทุกชาติต่างยอมรับหนทางประนีประนอมเกี่ยวกับปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลาง, Thai Definition: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ประนีประนอม(v) compromise, See also: come to terms with, reconcile, Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม, Example: ประธานาธิบดีอิยิปต์พยายามประนีประนอมปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการเสนอให้จัดตั้งกองกำลังของสันนิบาตอาหรับ, Thai Definition: ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน
ประนีประนอม(v) compromise, See also: conciliate, reconcile, Syn. ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย, Example: คู่ความเขาไม่ยอมประนีประนอมกับใคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประนีประนอมก. ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน, ปรองดองกัน, อะลุ้มอล่วยกัน.
ประนีประนอมยอมความน. ชื่อสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้ง ๒ ฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน.
ปรองดอง(ปฺรอง-) ก. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต.
ผ่อนสั้นผ่อนยาวก. ประนีประนอมกัน, อะลุ้มอล่วยกัน, ผ่อนผันสั้นยาว ก็ว่า.
มิตรจิตน. ความมีนํ้าใจเอื้อเฟื้อเสมือนเพื่อนรัก, ความรักใคร่ประนีประนอมฐานเพื่อนรัก, เช่น มีมิตรจิตต่อกัน.
รอมชอมก. ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย, ลอมชอม หรือ ออมชอม ก็ว่า.
ลอมชอมก. ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย, รอมชอม หรือ ออมชอม ก็ว่า.
หัวรุนแรงว. ที่นิยมการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น การปฏิบัติ หรือนโยบายเป็นต้น อย่างหักหาญโดยไม่ยอมประนีประนอมใด ๆ.
ออมชอมก. ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย, รอมชอม หรือ ลอมชอม ก็ว่า.
เอาเถอะ, เอาเถอะ ๆ, เอาเถิด ๑, เอาเถิด ๆน. คำพูดแสดงความยินยอมหรือแสดงความประนีประนอม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compromisข้อตกลงกำหนดหลักเกณฑ์ประนีประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compromiseการประนีประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compromise๑. ประนีประนอมยอมความ (ก. แพ่ง)๒. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Compromise (Ethics)การประนีประนอม (จริยธรรม) [TU Subject Heading]
Compromise (Law)การประนีประนอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Pacific Settlement of International Disputesหมายถึง การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี คงจะจำกันได้ว่า ในตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศในโลกฝ่ายเสรีซึ่งเป็นผู้ชนะ ต่างมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะหาทางมิให้เกิดสงครามขึ้นอีกในโลก จึงตกลงร่วมกันก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (Charter of the United Nations)ดังนั้น ข้อ 2 ของกฎบัตรสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องหาทางระ งังกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี และข้อ 33 ของกฎบัตรก็ได้บัญญัติไว้ว่า ?1. ผู้เป็นคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดำเนินอยู่ต่อไป น่าจะเป็นอันตรายแก่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจักต้องแสวงหาการแก้ไขโดยการเจรจา ไต่สวน ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การหันเข้าอาศัยทบวงการตัวแทน การตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธีประการอื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก 2. เมื่อเห็นว่าจำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจักเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่น ว่านั้น? [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Moderatingการประนีประนอม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, we must not compromise territorial range.ช่วงดินแดนประนีประนอม แต่ จำไว้ Mad Max (1979)
Now what I would like to do is to come to some compromise over the new--ทีนี้ สิ่งที่ผมอยากทำก็คือ ประนีประนอมเรื่องกฎหมายใหม่ Gandhi (1982)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
The time is out of joint!จบสิ้นแล้วกับการประนีประนอม Pola X (1999)
Did she buy that?พอจะประนีประนอมได้มั้ยที่ IMF? Mission: Impossible III (2006)
COMPROMISE. THAT WASN'T SO HARD, WAS IT?คงต้องยอมประนีประนอมสินะ Poison Ivy (2007)
Why don't you know how to compromise?นี่เธอไม่รู้จักการประนีประนอมรึไง 9 Ends 2 Out (2007)
I thought it was about rapping people on the knuckles and sending them on their way.ฉันคิดว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพูดประนีประนอม -แล้วส่งพวกเขาออกไป Hot Fuzz (2007)
Oh, all right. The teddy bear has been compromised.โอ้ ตกลงว่า เจ้าหมีเท็ดดี้คงอยากประนีประนอม The Nanny Diaries (2007)
claire's not one of you.คุณประนีประนอมสิ่งที่เรากำลังทำ Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
Sir.เราจะคอยเฝ้าระวัง เราจะไม่ประนีประนอม Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
I have worked out a compromise that will solve all of this.ฉันคิดออกแล้วว่าเราจะประนีประนอมกันได้ยังไง Ghosts (2008)
When it comes to my brand of justice, I don't have to compromise.ถ้ามันเข้ากฎผมเมื่อไหร่ ผมไม่จำเป็นต้องประนีประนอม Turning Biminese (2008)
Maybe she fought back.And when becky went over the railing, his routine had been compromised because he knew the police would respond.บางที เธออาจะขัดขืนและเมื่อ เบคกี้ไปที่ราวลูกกรง เค้าก็เลยยอมประนีประนอมพิธิของเค้า เพราะเค้ารู้ว่าตำรวจจะต้องสนใจ 52 Pickup (2008)
"you considered violence and you considered reconciliation."" โดยคำนึงถึงความรุนแรงที่จะตามมาและการประนีประนอม" Summer Kind of Wonderful (2008)
I got a compromiseฉันยอมการประนีประนอม Hell Followed (2008)
For their request, how far are we willing to compromise?สำหรับคำขอของพวกมัน, เราจะประนีประนอมที่เท่าไหร่? Episode #1.8 (2008)
Compromise?ประนีประนอม? Episode #1.8 (2008)
You still think I'm compromised?คุณยังคิดว่า ฉันจะประนีประนอมอีกเหรอ? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
- compared to a compromise.เทียบกับการประนีประนอมนะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I have some professional ethics that need compromising.ฉันมีเรื่องจรรยาบรรณที่ต้องประนีประนอม The Story of Lucy and Jessie (2009)
General Windu, perhaps we can come to a compromise.นายพลวินดู บางทีเราอาจจะประนีประนอมกันได้ Liberty on Ryloth (2009)
I like this compromise.- ผมชอบประนีประนอม Showmance (2009)
It's a compromise that I want to make.- ฉันอยากประนีประนอม Showmance (2009)
We will have to sacrifice, compromise, work together without exceptions.เราอาจจะต้องเสียสละ ประนีประนอม รวมมือกัน Earth (2009)
I've always liked modern art. So uncompromising.ชอบศิลปะสมัยใหม่เสมอ ไม่ประนีประนอมล่ะนะ Episode #3.3 (2009)
It's a compromise, shue.- ผมประนีประนอมแล้ว Mattress (2009)
But I had to compromise to do it.แต่ฉันต้องประนีประนอม Mattress (2009)
We have a compromise to suggest--เราต้องมีข้อประนีประนอม เพื่อเสนอแนะ-- 137 Sekunden (2009)
What kind of brother would I be if I didn't try to intercede?ผมเป็นพี่ชายแบบไหนกัน? ถ้าผมไม่พยายามประนีประนอม The Plain in the Prodigy (2009)
So let me ask you. You ever feel like you compromised?.ให้ฉันถามคุณ คุณเคยรู้สึกเหมือนคุณประนีประนอมงั้นเหรอ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
I-I-I came because I have found a compromise that I think will get her off your backs and mine.ฉัน ฉันมาที่นี่เพราะว่า ฉันมีทางประนีประนอม ที่จะสลัดเธอออกจากคุณแล้วก็ฉันด้วย How to Succeed in Bassness (2009)
Nothing short of compromise.ไม่มีการประนีประนอม Watchmen (2009)
Is it a compromise to want to make you well?การประนีประนอม ไม่ช่วยให้คุณรู้สึกดีงั้นเหรอ ? Watchmen (2009)
I live my life free of compromise and step into the shadow without complaint or regret.ชีวิตผมไม่มีคำว่าประนีประนอม... ... และพร้อมเผชิญความมืดทมิฬ โดยไม่อิดออดหรือเสียใจ Watchmen (2009)
Never compromise.ไม่ประนีประนอม Watchmen (2009)
That's why I agree That it should be self-determination without compromise.ฉันเห็นด้วยว่ามันควรเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีการประนีประนอม You Don't Know Jack (2010)
If I stop now, Eli's going to shut me out, and our position will be compromised.ถ้าผมหยุดตอนนี้ อีไลจะไม่ยอมให้ผมเข้าไปแน่ และ ตำแหน่งของพวกเรา จะถูกประนีประนอม Divided (2010)
That might just work out for the best given that he's been compromised.นั้นคงจะแค่ทำงานเพื่อให้ดีที่สุดสินะ ให้คำประนีประนอมไว้ Subversion (2010)
Because after our conciliatory dinner,เพราะหลังจากการประนีประนอมในมื้อเย็นของเรา Hell-O (2010)
Maybe if you had your own apartment, you could talk whenever you want, but we're all making compromises.ถ้าเธอมีอพาร์ทเมนท์ของตัวเอง เธอจะคุยเมื่อไรก็ได้ แต่เราก็ประนีประนอมกันน่ะนะ Blink (2010)
The compromises I make, associations I have... at the end of the day, the thing that allows me to sleep isการประนีประนอม ที่ฉันคบหาสมาคมด้วย ฉันต้อง... สุดท้ายแล้ว สิ่งนั้นมันทำให้ฉันต้องสมรู้ร่วมคิดด้วย The Push (2010)
Settlements are for the guilty-การประนีประนอม มันสำหรับคนที่ทำผิดจริง The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Are you suggesting I've been compromised?นายกำลังแนะนำให้ผม ประนีประนอมกับพวกมันรึ? Course Correction (2010)
Chuck said he loved me while in a compromising position.ชัคบอกรักฉันตอนที่เรา กำลังประนีประนอมกันอยู่ The Witches of Bushwick (2010)
International relationships are often built on compromise.สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เกิดจากการประนีประนอมกันทั้งนั้น Spider and the Fly (2010)
Has it been compromised?เป็นแบบประนีประนอมไหม The Guardian (2010)
All you'd have to do is make a slight moral compromise.ก็คือทำให้การประนีประนอมทางศิลธรรมถูกมองข้ามไป Petty in Pink (2011)
The bank and I have reached an accommodation.ธนาคารกับแม่ประนีประนอมกันได้ Moments Later (2011)
It requires a lot of sacrifice and compromise.เธอต้องเสียสละและประนีประนอมมากมาย Searching (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประนีประนอม[kān pranīpranøm] (n) EN: compromise  FR: compromis [m]
ไม่ประนีประนอม[mai pranīpranøm] (adj) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent  FR: inflexible
ประนีประนอม[pranīpranøm] (v) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile  FR: transiger ; composer
ประนีประนอม[pranīpranøm] (x) EN: compromising
ทำการประนีประนอม[tham kān pranīpranøm] (v, exp) EN: reach a compromise ; reach agreement  FR: parvenir à un compromis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodation(n) การตกลงกัน, See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
compromise(n) การประนีประนอม, Syn. give-and-take, accommodation
compromise(vi) ประนีประนอม
compromise(vt) ประนีประนอม
compromise with(phrv) ประนีประนอมกับ, See also: ทำสัญญากับ
determined(adj) ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
hard-shell(adj) ไม่อ่อนข้อ, See also: ไม่ประนีประนอม, Syn. dogmatic, uncompromising
strike a happy medium(idm) พบกันครึ่งทาง, See also: หาทางประนีประนอม
intercede(vi) ขอร้องให้คนอื่น, See also: วิงวอนให้คนอื่น, พยายายามประนีประนอม
intransigent(n) คนที่ไม่ยอมประนีประนอม
intransigent(adj) เปลี่ยนยาก, See also: หัวแข็ง, ไม่ยอมประนีประนอม, ดื้อดึง, Syn. uncompromising, stubborn, obstinate, Ant. compromising, docile
mediate(vi) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย, See also: ทำความประนีประนอม, เป็นสื่อกลาง, Syn. interpose, reconcile
mediate(vt) ไกล่เกลี่ย, See also: ทำให้ประนีประนอม, ทำให้เห็นพ้องต้องกัน, ทำให้ตกลงกันได้, Syn. reconcile, harmonize, compromise
reconcile(vt) ทำให้ปรองดองกัน, See also: ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย, Syn. conciliate
uncompromising(adj) ที่ไม่ประนีประนอม, Syn. rigid, obstinate, firm, steadfast, Ant. compromising, conciliatory, flexible
uncompromisingly(adv) โดยไม่ยืดหยุ่น, See also: อย่างไม่ประนีประนอม, อย่างไม่ยินยอม, อย่างเหนียวแน่น, Syn. rigidly, obstinately, firmly, steadfastly, Ant. compromisingly, conciliatorily, flexibly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease, placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
dissociable(ดิไซ'ชีอะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกจากกันได้,ไม่ชอบการสังคม,ซึ่งประนีประนอมกันไม่ได้., See also: dissociability n. ดูdissociable, Syn. separable, Ant. join, compromise
half measureวิธีการประนีประนอม
halfwayadj. กึ่งทาง,กลางคัน,เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม,อะลุ้มอล่วย., Syn. almost, nearly
hard-lineadj. ยึดมั่นในหลักการ,ไม่ยินยอม,ไม่ประนีประนอม, Syn. unyielding
hard-shelladj. ซึ่งมีเปลือกแข็ง,ดื้อรั้น,ไม่อ่อนข้อ,ไม่ประนีประนอม., Syn. hard-shelled, rigid, uncompromising
hatchet(แฮท'ชิท) n.ขวานด้ามเล็ก ๆ ,อาวุธ,ข้อบาดหมาง. -Id. (bury the hatcher (tomahawk) สงบศึก,ประนีประนอมกัน)
intercede(อินเทอะซีด') vi. ขอร้อง,ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,พยายามให้มีการประนีประนอมกัน., See also: interceder n., Syn. arbitrate
intransigent(อินแทรน'ซิเจินทฺ) adj. ไม่ประนีประนอม,ไม่ยอม,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ดื้อ,หัวแข็ง., Syn. uncompromising
patch upn. ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม,ปะติดปะต่อ
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
reconciliatory(เรคเคินซิล'ลิอะทอรี) adj. เกี่ยวกับการประนีประนอม,เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition, anger, rag
temporise(เทม'พะไรซ) vi. หน่วงเหนี่ยว,เล่นกลอนสด,ดำเนินนโยบายชั่วคราว,รับมือชั่วคราว,ประนีประนอม, See also: temporisation n. temporiszation n. temporiser n. temporiszer n., Syn. filibuster, stall
temporize(เทม'พะไรซ) vi. หน่วงเหนี่ยว,เล่นกลอนสด,ดำเนินนโยบายชั่วคราว,รับมือชั่วคราว,ประนีประนอม, See also: temporisation n. temporiszation n. temporiser n. temporiszer n., Syn. filibuster, stall
transigent(แทรน'ซิเจินทฺ) n. ผู้ยอม ประนีประนอม

English-Thai: Nontri Dictionary
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
mediate(vi, vt) ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ากล่อม,ทำให้ประนีประนอม
mediation(n) การไกล่เกลี่ย,การเป็นสื่อ,การประนีประนอม
peacemaker(n) ผู้ประนีประนอม
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย
temper(n) สารเจือปน,อารมณ์,นิสัย,การประนีประนอม,ทางสายกลาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
和解[わかい, wakai] (vt) ประนีประนอม, ยอมความ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
妥協[だきょう, dakyou] (n, vt) ประนีประนอม

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top