Search result for

*ประจำวัน*

(139 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประจำวัน, -ประจำวัน-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำวัน[ADJ] daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ
งานประจำวัน[N] daily routine, See also: daily work, Syn. งานประจำ, Example: เขามีงานประจำวันแต่ละอย่างที่ต้องทำมากมาย จนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัว, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ต้องทำเป็นปกติ ประจำทุกวัน
ชีวิตประจำวัน[N] every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน
อาหารประจำวัน[N] daily food, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกาก หรือใยพืชสูง ซึ่งจะช่วยในการขับถ่าย
กิจวัตรประจำวัน[N] daily routine, See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work, Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร, Example: การวิ่งรอบสนามหน้าหมู่บ้านถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุริมสิทธิสามัญน. บุริมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน ค่าปลงศพ ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ทำให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นนายจ้าง ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวัน ในอันที่จะได้รับชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตนจากทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้.
ประดิทินว. ประจำวัน, ทุกวัน, เสมอไป, เช่น อนึ่งผู้อยู่ในราชการอันบรรดาจำบำเรอประดิทิน (กฎ. ราชบุรี).
ฤกษ์บนน. ฤกษ์ที่ดาวนพเคราะห์เสวยประจำวัน มี ๒๗ ฤกษ์.
สัปตเคราะห์น. ชื่อเทวดาประจำวันทั้ง ๗ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์.
อนุทินน. สมุดบันทึกประจำวัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
journal๑. วารสาร๒. บันทึกประจำวัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
quotidian feverไข้ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diurnal๑. -กลางวัน๒. ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diurnal๑. กลางวัน๒.ประจำวัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
genre paintingภาพชีวิตประจำวัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fever, quotidianไข้ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assistive Technologyเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก, เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้สำหรับคนพิการหรือผู้สูงวัย หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ [Assistive Technology]
Birthflowersดอกไม้ประจำวันเกิด [TU Subject Heading]
Diariesบันทึกประจำวัน [TU Subject Heading]
Diurnal variationsการผันแปรประจำวัน [TU Subject Heading]
Amnesty Internationalองค์การนิรโทษกรรมสากล องค์การนี้เริ่มต้นจากเป็นขบวนการเล็ก ๆ ก่อน เพื่อทำหน้าที่ประท้วง (Protest) แต่ภายในเวลาไม่นานนัก ได้ขยายตัวออกเป็นองค์การ เพื่อให้สมกับเป้าหมายและภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากมาย คติดั้งเดิมของการรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนบรรดาบุคคลที่ต้องถูกคุม ขังอยู่ทั่วโลก ด้วยข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อถือทางการเมืองและการศาสนานั้น ได้บังเกิดจากความคิดของบุคคลหนึ่งชื่อปีเตอร์ เบเนนสันปีเตอร์ เบเนนสัน ได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ประจำวันอาทิตย์ของอังกฤษชื่อ Sunday Observer เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 โดยให้หัวเรื่องบทความว่า ?นักโทษที่ถูกลืม? (The Forgotten Prisoners) บทความนี้ได้ประทับใจมติมหาชนทั่วโลกทันที และภายในปีเดียว องค์การได้รับเรื่องร้องเรียนในนามของนักโทษกว่า 200 รายองค์การนิรโทษกรรมสากลมีเป้าหมายนโยบายกว้างๆ อยู่ 3 ข้อ คือ ต้องการให้ปล่อยนักโทษผู้มีนโนธรรม (Prisoners of Conscience) ทั้งหมด ให้มีการยุติการทรมานนักโทษไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งการลงโทษประหารชีวิตและให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีนักโทษการเมืองทั้ง หมดอย่างเป็นธรรมและไม่รอช้า องค์การนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ดำรงความเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใด และเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลและข้อสนเทศที่สำคัญ ซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆ ทางการเมืองทั่วโลกได้ใช้อ้างอิงอีกด้วยในปัจจุบัน องค์การนิรโทษกรรมมีสมาชิกและผู้สนับสนุนเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านคน จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ องค์การอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารจำนวน 9 คน รวมทั้งตัวเลขาธิการอีกผู้หนึ่ง ทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมติเกี่ยวกับนโยบาย และเป็นหัวหน้าของสำนักเลขาธิการขององค์การด้วย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ องค์การมีผู้แทนของตนประจำอยู่กับองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1978 ได้รับรางวัลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และในปี ค.ศ. 1977 ก็ได้รับรางวัลสันติภาพโนเบลมาแล้ว [การทูต]
soap operaบริษัทผลิตสบู่, ละครวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอนๆ ต่อเนื่องกันเป็นประจำ เนื้อเรื่องที่นำมาแสดงมักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครในเรื่อง ในช่วงแรกเริ่มผู้อุปถัมภ์รายการละครวิทยุหรือโทรทัศน์ ลักษณะนี้เป็นบริษัทผลิตสบู่ จึงถูกเรียกว่า soap หรือ soap opera [อื่นๆ]
Activitiesกิจกรรม, กัมมันตภาพ, การออกฤทธิ์, การกระทำของบุคคล, ความแรงฤทธิ์, กิจวัตรประจำวัน, การปฎิบัติกิจกรรม, การทำงาน, ความไว [การแพทย์]
Activities of Daily Livingกิจกรรมชีวิตประจำวัน, การดูแลตัวเอง, งานกิจวัตรประจำวัน, การฝึกให้ช่วยตัวเองในชีวิตประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน [การแพทย์]
Activities, Physicalกิจกรรมประจำวัน [การแพทย์]
Capacity, Functionalความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน [การแพทย์]
Diary Report, Longรายงานผลประจำวัน [การแพทย์]
Dietary Allowance, Recommendedปริมาณที่แนะให้รับประทาน,ปริมาณไวตามินที่ควรได้รับประจำวัน,ปริมาณที่แนะนำให้รับประทาน [การแพทย์]
ความผิดปกติทางจิตความผิดปกติทางจิต, อาการที่แสดงออกที่ผิดแปลก ทำให้การปรับตัวหรือสัมพันธภาพหรือความรับผิดชอบหรือชีวิตประจำวันที่เคยมี เสียไป หรือแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างผิดปกติ ซึ่งสามารถแสดงออกหลายด้านไล่เรียงตั้งแต่สิ่งที่สังเกตยากที่สุด คือ ความคิด ความรู้สึก การรับรู้ อารมณ์ หรือพฤติกรรม [สุขภาพจิต]
arithmetic numberจำนวนเลขคณิต, จำนวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เศษส่วน ทศนิยม และจำนวนจริง(ที่เป็นบวก) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inanimate Environmental Surfaceเชื้อติดเปื้อนอยู่ที่ผิวของเครื่องใช้ประจำวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A routine checkup can wait. What else you got?การตรวจประจำวันรอได้ คุณต้องการอะไร Last Resort (2008)
Let me tell you about my day so far.ผมขอเล่าชีวิตประจำวันของผมนะ Jumper (2008)
You know, everyday stuff.คุณก็รู้ พวกเรื่องประจำวัน Marley & Me (2008)
"If you wanted to stay in a place like home, then why not stay at home?"ถ้าคุณอยากจะอยู่ที่ที่เหมือนกับเป็นบ้านของคุณ แล้วทำไมคุณถึงต้องจากบ้านของคุณมา เพื่อที่จะหนีจากชีวิตประจำวันของเรางั้นหรอ Bedtime Stories (2008)
The uncertainties of nature weigh on daily life.ความไม่แน่นอนของธรรมชาิติ ก็ถ่วงทับชีวิตประจำวัน Home (2009)
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่ Home (2009)
It's a cliche for a reason,and it's marvin's routine.มันเป็นเหตุผลไงล่ะ มันเป็นกิจวัตรประจำวันของมาร์ติน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
And the top news of the day here in South Africa and around the world.และข่าวเด่นประจำวันนี้ของแอฟริกาใต้.. และของทั่วทั้งโลกเลย ก็คือ.. Invictus (2009)
Come on. It's the highlight of my day.เอาน่า มันเป็นเรื่องพิเศษประจำวันของฉันเลยนะ It's a Terrible Life (2009)
Lucifer's first?เรื่องเล่าปิศาจประจำวันอาทิตย์ When the Levee Breaks (2009)
So when could he get back to his normal routine?แต่เขาใช้ชีวิตประจำวันของเขาได้ไหม ฉันหมายถึง แค่ คุณรู้นะ โดยกิจวัตรปกติทั่วไป ABQ (2009)
Yeah, citrine. It's Henry's birthstone.ใช่, ไซทรินหนะ เป็นหินประจำวันเกิดของเฮนรี่ Cold Comfort (2009)
In his everyday life, This will very likelyในชีวิตประจำวันของเขา ทำให้เขายืดหยุ่นไม่เป็น Omnivore (2009)
What's your birthstone?""เพชรประจำวันเกิดเธอนี่อะไรหรอ" The Story of Lucy and Jessie (2009)
And today's plat du jour?อาหารประจำวันคืออะไรน่ะเหรอ Gone with the Will (2009)
If you start treatment now, it will not effect your daily life, but for swimming...ถ้าคุณจะรักษาตอนนี้ มันจะไม่กระทบต่อชิวิตประจำวันของคุณ แต่สำหรับการว่ายน้ำแล้ว... Episode #1.13 (2009)
- What happened to the daily cucumber sammy?แซนวิชแตงกวา ประจำวันไปไหนซะล่ะ? Remains to Be Seen (2009)
Day planner, emails,บันทึกประจำวัน อีเมล์ Faceless, Nameless (2009)
The note says not to deviate from my routine,อย่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน Faceless, Nameless (2009)
There was a page missing from your day plannerมีบางหน้าหายไป จากบันทึกประจำวันของคุณ Faceless, Nameless (2009)
I came across julie's journal.ฉันดูบันทึกประจำวันของจูลี่ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Oh, you'd like to catch up on the events of the day. All right. Well, there was a half-hour wait at the bank to get into my safe deposit box,อยากรู้เหตุการณ์ประจำวันสินะ ได้ ฉันต้องรอคิวครึ่งชม.ที่ธนาคาร The Jiminy Conjecture (2009)
Penny's Christmas pageant is tonight.ฉันมีงานแสดงละครของเพนนีประจำวันคริสท์มาสคืนนี้นะ Would I Think of Suicide? (2009)
Father is still taking photographs of the sky everyday, because somehow I feel that you are in the sky.พ่อของคุณคือการบันทึกภาพในชีวิตประจำวัน เพราะดูเหมือนว่าคุณกำลังจะปรากฏ Postman to Heaven (2009)
Over feature stories on the daily news.เป็นข่างเด่น ในข่าวประจำวัน The Lovely Bones (2009)
And this is the gendarmerie's preliminary accident report.และนี่เป็นบันทึกประจำวันโรงพัก รายงานเบื้องต้นของอุบัติเหตุ The International (2009)
That the Supreme Court ruled in favor of the use of surrogates in daily life.สภาสูงสุดถือกฏเกณฑ์ของการใช้เซฮร์โรเกทในชีวิตประจำวัน Surrogates (2009)
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI ,ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน Surrogates (2009)
Years before it compromises your daily activities.กว่ามันจะไม่สร้างปัญหา ให้กับกิจวัตรประจำวันของคุณ You Don't Know Jack (2010)
That's a ruby. That's my birthstone.นี่เป็นทับทิม อัญมณีประจำวันเกิดของหนู Frankie & Alice (2010)
And that's amethyst for Maxine.และนั่นหินเขี้ยวหนุมาน หินประจำวันเกิดแม็กซีน Frankie & Alice (2010)
I mean, is everyday life really so exciting?ความหมายของผมก็คือ ชีวิตประจำวันมันน่าตื่นเต้นจริงๆเหรอ Kick-Ass (2010)
It's just to make a record. To satisfy the complaining gentleman.เจ้าหน้าที่ต้องลงบันทึกประจำวัน ตามที่ได้รับแจ้งร้องเรียน Sex and the City 2 (2010)
"our daily" baking anconfectioner.ร้านขายขนมหวานประจำวัน ของพวกเรา In This Home on Ice (2010)
Especially at things that break up the daily routine.โดยเฉพาะช่องว่างในชีวิตประจำวัน The Next Three Days (2010)
A lot of looking. Especially at things that break up the daily routine.คอยสังเกตการณ์ โดยเฉพาะช่องว่างในชีวิตประจำวัน The Next Three Days (2010)
I gotta go type up a statement.ผมจะต้องไปพิมพ์บันทึกประจำวัน รอผมสักเดี๋ยวนะ Everything Is Broken (2010)
I'll make a note of it in my nightly report.ผมจะลงบันทึกในบันทึกประจำวันนะครับ Smoke and Steel (2010)
Now, that's a showstopper. All in a day's work, I guess.มันเป็นชีวิตประจำวันน่ะ คิดว่านะ Warrior (2010)
With powers like yours, how can you possibly say "all in a day's work"?คุณพูดได้ยังงัยว่า "ชีวิตประจำวัน"? Warrior (2010)
Someone must know his routine.ต้องมีใครบางคนรู้เรื่องชีวิตประจำวันของเขา Caregiver (2010)
Uh, it's kind of become our Saturday tradition.อู้,มันดูเหมือนกลายเป็น ประเพณีประจำวันเสาร์ของเรา The Empire Strikes Jack (2010)
Yeah, well, I just went through the police blotter,ใช่ ฉันเพิ่งอ่าน บันทึกประจำวันของตำรวจ My Bloody Valentine (2010)
If she decides that Bobby's face is the blue plate special, I'd like to be there.ถ้าเธอคิดว่าหน้าบ็อบบี้เป็น เมนูประจำวันละก็ ฉันก็อยากไปอยู่ที่นั่น Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Really? Mm-Hmm.เมื่อไหร่ที่ฉันคิดถึงสิ่ง ที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน Solitary Man (2010)
So, take me through an average day, and then, you talk, I find the problem.งั้น เล่าชีวิตประจำวัน/Nของนายมา จากนั้น นายพูดไป ฉันจะหาต้นตอของปัญหา Chuck Versus the Living Dead (2010)
After Ellie's daily foot rub,หลังจากที่เอลลี่ นวดเท้าประจำวัน Chuck Versus the Living Dead (2010)
It's money for groceries and gas, for birthdays and graduation parties.มันเป็นเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าน้ำมันรถ สำหรับวันเกิดลูกๆ และเงินค่าฉลองการสำเร็จการศึกษา I.F.T. (2010)
A target who broke her routine.เป้าหมายที่เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน Exit Wounds (2010)
It would have been an easy thing To miss a routine traffic ticketมันน่าจะเป็นเรื่องง่าย ที่จะคิดถึงใบสั่งจราจรประจำวัน ...A Thousand Words (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารประจำวัน[n. exp.] (āhān prajamwan) EN: daily food   
บันทึกประจำวัน[X] (bantheuk prajamwan) EN: diary   FR: agenda [m]
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ข่าวประจำวัน[n. exp.] (khāo prajamwan) EN: news of the day   FR: actualité du jour [f] ; nouvelles du jour [fpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat prajamwan) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work   FR: routine quotidienne [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน[n. exp.] (kotmāi kīokap chīwit prajamwan) EN: public laws   
ในชีวิตประจำวัน[xp] (nai chīwit prajamwan) EN: in daily life   FR: dans la vie courante ; au quotidien
งานประจำวัน[n. exp.] (ngān prajamwan) EN: daily routine ; routine work   FR: train-train quotidien [m]
ประจำวัน[adj., adv.] (prajamwan) EN: daily ; everyday   FR: quotidien ; journalier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all in a day's work[IDM] เรื่องประจำวัน, See also: เรื่องปกติ, เรื่องทั่วไป
dail grind[IDM] งานประจำวัน (คำไม่เป็นทางการ)
daily dozen[IDM] การออกกำลังกายประจำวัน (คำไม่เป็นทางการ)
daily[ADJ] ทุกวัน, See also: แต่ละวัน, ประจำวัน, รายวัน, Syn. every day, diurnal
day-to-day[ADJ] ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน, See also: ประจำวัน, Syn. every day, daily
diary[N] สมุดบันทึก, See also: ไดอารี่, บันทึกประจำวัน, Syn. memoir, biography, daybook
earthbound[ADJ] ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ, Syn. mundane, unimaginative
everyday[N] ชีวิตประจำวัน, Syn. routine
everyday[ADJ] ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน, See also: ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
journal[N] บันทึกประจำวัน, See also: ไดอารี, Syn. diary, chronicle, log
journal[N] หนังสือพิมพ์ประจำวัน, Syn. newspaper, gazette
memoir[N] บันทึกชีวิตประจำวัน, See also: บันทึก, ไดอารี่, Syn. diary, autobiography
quotidian[ADJ] รายวัน, See also: ประจำวัน, เป็นรายวัน, Syn. daily
vernacular[ADJ] ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา, See also: ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ประจำวัน, เกี่ยวกับภาษาพูด, Syn. native, domesticated, natural
vernacular[N] ภาษาที่ใช้ประจำวัน, See also: ภาษาธรรมดา, ภาษาพูด, Syn. dialect, idiom, patois, phraseology, slang
vernacularize[VT] แปลเป็นภาษาพูด, See also: ใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
vulgar[ADJ] ที่เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
workaday[ADJ] ปกติ, See also: สามัญ, ประจำวัน, Syn. commonplace, ordinary, routine, Ant. extraordinary, unusual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
day-to-dayadj. วันแล้ววันเล่า,ประจำวัน
diarisevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
diarizevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
diary(ได'อะรี) n. บันทึกประจำวัน,อนุทิน, See also: diarist n. ดูdiary
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily
genre(จาน'ระ) n.จำพวก,ชนิด,แบบ,ประเภท,ภาพเขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน adj. เกี่ยวกับชนิด -pl. genres
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
pdl(พีดีแอล) 1. ย่อมาจาก page description language เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีดีแอลนั้น จะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript) 2. ย่อมาจาก personal digital assistant (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอล) หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบสินค้า แผนที่เส้นทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูล ต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน
per diem(เพอ'เดียม') adv. แต่ละวัน,ค่าใช้จ่ายประจำวัน, Syn. per day
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
vernacular(เวอแนค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับภาษาพื้นเมือง,เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น,ใช้ภาษาธรรมดา ๆ ที่ใช้กันประจำวัน,เกี่ยวกับชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช. n. การพูดภาษาพื้นเมือง,ภาษาพื้นเมือง,ภาษาท้องถิ่น,ภาษาที่ใช้กันประจำวัน,ชื่อธรรมดาหรือชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช
workaday(เวิร์ค'คะเด) adj. เกี่ยวกับวันทำงานเหมาะสำหรับเป็นวันทำงาน,ปกติ,สามัญ,ประจำวัน,พื้น ๆ ,ทั่วไป,น่าเบื่อ
workaday worldn. โลกประจำวัน,โลกียวัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
charwoman(n) หญิงทำความสะอาดประจำวัน
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
routine(n) หน้าที่ประจำ,กิจวัตรประจำวัน,งานประจำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n ) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日記[にっき, nikki] Thai: บันทึกประจำวัน English: diary

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich
Alltag(n) |der, pl. Alltage| ชีวิตประจำวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top