ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ประจบสอพลอ*

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ประจบสอพลอ, -ประจบสอพลอ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจบสอพลอ[V] fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจบสอพลอก. ประจบประแจงผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีฐานะสูงกว่าด้วยการกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นเป็นต้นเพื่อประโยชน์ของตน.
ลิ้นยาวถึงตาตุ่มว. ประจบสอพลอ.
ลืมตัวลืมตน, ขาดความระลึกถึงฐานะเดิมของตน, เช่น เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา มีคนประจบสอพลอมาก ทำให้เขาลืมตัว.
ลูกขุนพลอยพยักน. ผู้ที่คอยว่าตามหรือเห็นด้วยกับผู้ใหญ่เป็นเชิงประจบสอพลอเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How the devil can you dream of fawning on me?ปีศาจตนใด ดลใจให้เธอประจบสอพลอฉัน Wuthering Heights (1992)
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง A Walk to Remember (2002)
Don't try to butter me up. Next time you're late,ไม่ต้องมาประจบสอพลอเลย ถ้าวันหลังสายอีกล่ะก็... No Regret (2006)
20 pages on ass kissing!20 หน้า โทษฐานที่ประจบสอพลอEnvironmental Science (2009)
Fake flattery. Stupid, dimpled grin.ประจบสอพลอจอมปลอม ยิ้มยิงฟันแห้งๆ The Turning Point (2009)
Madam, you are being heinously bamboozled by these lickspittle toadies you surround yourselves with.มาดาม? ท่านกำลังถูกพวกที่ชอบ ประจบสอพลอรอบตัวนี่หลอกอยู่นะ Alice in Wonderland (2010)
Because you prefer to be in the company of sycophants.เพราะคุณมันชอบ พวกประจบสอพลอ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
The more depraved the killer, the more women fawn on him.ชั่วช้าเลวทรามมากกว่าฆาตกร มากกว่าผู้หญิงแกล้งประจบสอพลอเขา Episode #1.3 (2010)
All the other ones have to, like, kiss his ass.คนอื่นๆทั้งหมด ชอบเลียเเข้งเลียขาประจบสอพลอเขา Fly (2010)
Flattery to appease a malignant narcissist - a frivolous tactic.ประจบสอพลอเพื่อเอาใจ ชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว... ชั้นเชิงเล็กๆน้อยๆ Episode #1.2 (2010)
If I tell you this, it will sound like I'm flattering you.ถ้าฉันบอกคุณเรื่องนี้ มันจะเหมือนกับว่าฉันประจบสอพลอคุณ Episode #1.14 (2010)
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.และถึงแม้การเลียนแบบอย่างสูงนี่ แน่นอน เหมือนมาจากการประจบสอพลอ การเลียนแบบของเขามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
♪ flatter, flatter, flatter ♪ประจบสอพลอ ประจบสอพลอ ประจบสอพลอ Supply and Demand (2011)
♪ flatter, flatter, flatter, flatter ♪ประจบสอพลอ ประจบสอพลอ ประจบสอพลอ ประจบสอพลอ Supply and Demand (2011)
Imitation might be the sincerest form of flattery.การเลียนแบบคือรูปแบบที่จริงใจที่สุดของการประจบสอพลอ The Fasting and the Furious (2011)
And it won't be awarded based on brownnosing, bootlicking or cupcake making.ไม่ได้ดูจากการประจบสอพลอ เลียแข้งเลียขาหรือคัพเค้ก Witch's Lament (2011)
Are you a fool? don't you have pride? You're like a fox who kisses ass.โง่หรือเปล่า ไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรือไง เหมือนกับจิ้งจอกจอมประจบสอพลอ A Thousand Days' Promise (2011)
Doesn't mean we need to kiss his ass for seven courses.ไม่ได้จะมาประจบสอพลอ เพื่ออาหารเจ็ดคอร์ส Bringing Out the Dead (2012)
The rest of these bootlicks are too afraid to hit hard.พวกประจบสอพลอพวกนี้กลัวโดนซ้อมหนัก Soul Train (2012)
I'm almost flattered the police think me capable of such a Byzantine scheme to bring down a government plane, murder my accomplice, then frame an innocent tycoon for the crime.ฉันแทบเป็นคนประจบสอพลอ ตำรวจที่คิดว่าฉันเป็นคนที่สามารถทำได้ อย่างที่แผนการไบเซนไทน์ ที่ทำให้เครื่องบินรัฐร่วงลงมา ฆาตกรรมผู้สมรู้ร่วมคิดของฉัน Penance (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blarney[N] การพูดยกยออย่างไม่จริงใจ, See also: ประจบสอพลอ, Syn. flattery
brownnose[VT] ประจบสอพลอ
brown-nose[VT] ประจบสอพลอ
fawn on[PHRV] ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ), See also: ทำประจบสอพลอ, Syn. toady to
fawn upon[PHRV] ทำประจบประแจง (อย่างไม่จริงใจ), See also: ทำประจบสอพลอ, Syn. toady to
flatteringly[ADV] อย่างประจบสอพลอ
flattery[N] การประจบสอพลอ, See also: คำยกยอ, คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง, Syn. adulation, overpraise, laudation
flunky[N] คนประจบสอพลอ, Syn. toady, yes-man, sycophant
obsequiously[ADV] อย่างประจบสอพลอ, See also: อย่างประจบประแจง, Syn. servilely, fawningly
obsequiousness[N] การประจบสอพลอ, See also: การประจบประแจง, Syn. pretense
arse-licker[SL] คนที่ประจบคนอื่นเพื่อหวังผล, See also: คนที่ประจบสอพลอ
arse-licking[SL] ที่ประจบสอพลอ
kiss arse[SL] จูบก้น, See also: ประจบสอพลอ, Syn. kiss ass
kiss ass[SL] จูบก้น, See also: ประจบสอพลอ, Syn. kiss arse
sycophant[N] คนประจบประแจง, See also: คนประจบสอพลอ, คนเลียแข้งเลียขา, Syn. toady, flunky, fawner, flatterer
toady[N] ผู้ประจบสอพลอ
unctuosity[N] การประจบสอพลอ
unctuous[ADJ] ที่ประจบสอพลอ
unflattering[ADJ] ไม่ประจบสอพลอ, See also: ตรงไปตรงมา, Syn. unbecoming, inappropriate, unfitting, infelicitous, unlovely, unconducive, unsuitable, Ant. fitting, conducive, appropriate, becoming, flattering, felicitous, apt
worm[N] คนประจบสอพลอ (การดูถูก), See also: คนน่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butteryadj. คล้ายเนย,ทำด้วยเนย,ประจบสอพลอ n. ห้องเก็บเหล้า,ห้องขายอาหาร
claquern. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
claqueurn. คนเชียร์,คนประจบสอพลอ
courtier(คอร์ท'เทียร์) n. ข้าราชสำนัก,คนประจบสอพลอ
courtly(คอร์ท'ลี) adj. สภาพ,สุภาพเรียบร้อย,ช่างประจบสอพลอ,เกี่ยวกับหรือเหมาะกับราชสำนัก adv. อย่างสุภาพเรียบร้อย,ช่างเอาใจ, See also: courtliness n. ดูcourtly, Syn. ceremonial
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
snob(สนอบ) n. ผู้ประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงแต่วางตัวปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คนเห่อ,คนเสแสร้ง,คนปลอมแปลง,ผู้อยากเป็นผู้ดี
snobbery(สนอบ'เบอรี) n. ลักษณะที่เห่อ,ความบ้าเห่อ,การประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงกว่าแต่วางท่าปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คำพูดประจบสอพลอดังกล่าว,ความอยากเป็นผู้ด'
soap(โซพ) n. สบู่,โครงการที่ถูกปฏิเสธ. vt. ถูด้วยสบู่,ใส่สบู่ลงบน,ประจบสอพลอ.
soapy(โซ'พี) adj. ทาด้วยสบู่,แช่สบู่,เกี่ยวกับสบู่,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ,ลื่น,ลื่นไหล., See also: soapily adv. soapiness n., Syn. sudsy
sycophant(ซิค'คะเฟินทฺ) n. ผู้ประจบสอพลอ,คนเลียแข้งเลียขา., See also: sycophantic (al) , sycophantish adj.
toadeater(โทด'อีทเทอะ) n. คนประจบสอพลอ,คนประจบประแจง, Syn. toady
unctuous(อังคฺ'ชูเอิส) adj. เป็นน้ำมัน,เป็นมัน,ลื่น,หล่อลื่น,ลื่นเกินไป,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ., See also: unctuousity n. unctuousness n. unctuously adv.
unflattering(อันแฟลท'เทอริง) adj. ไม่ประจบสอพลอ,ตรงไปตรงมา,ไม่ผิดพลาด,แม่นยำ
wench(เวนชฺ) n. เด็กผู้หญิง,เด็กสาว,สาวบ้านนอก,โสเภณี,สาวใช้ vi. ประจบสอพลอ,เอาใจ,เที่ยวโสเภณี,เป็นชู้, See also: wencher n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
bootlick(vt) ประจบสอพลอ,ป้อยอ,เยินยอ
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
flatterer(n) คนประจบประแจง,คนประจบสอพลอ
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ
ingratiate(vt) ทำให้คนชอบ,ประจบสอพลอ,เอาใจ
obsequious(adj) เยี่ยงทาส,ประจบ,ประจบสอพลอ
truckle(vi) ยอมราบ,ยินยอม,ประจบสอพลอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
諂う[へつらう, hetsurau] (vi) ประจบสอพลอ

eg.
彼は目上の人にへつらってばかりいる
เขามักจะประจบสอพลอเจ้านายเสมอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top