Search result for

*บ้าย*

(123 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บ้าย, -บ้าย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้าย[V] smear, See also: blame on, Syn. ป้าย, โยน, Example: คุณนายบ้ายความผิดให้ผมหน้าตาเฉย ทั้งๆ ที่ผมไม่รู้เรื่องเลยสักนิด, Thai definition: ซัดหรือยกความผิดให้ผู้อื่น
บ้าย[V] smear, See also: daub or rub on roughly or carelessly, Syn. ป้าย, Example: ย่าเอาปูนบ้ายที่ใบพลูบางๆ พลางหยิบโน่นหยิบนี่ใส่จนเต็มใบ, Thai definition: ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง
บ้าย[V] be crazy for the rank, See also: be infatuated with honour, Syn. เห่อยศ, บ้ายศบ้าตำแหน่ง
บ้าย[V] be fond of flattery, Example: เขาบ้ายอเป็นที่หนึ่ง, Thai definition: ชอบให้คนสรรญเสริญตัว, หลงคำที่เขายกยอปอปั้น
เบี้ยบ้ายรายทาง[N] incidental expenses, Example: ในวงการผู้รับเหมานั้นทุกคนรู้ดีว่า การประมูลงานแต่ละครั้ง ต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางอีกมากมาย, Thai definition: เงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อยๆ เป็นระยะๆ ในขณะทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้ายว. ชอบให้คนเยินยอ.
บ่ายน. เวลาในระหว่างเที่ยงกับเย็น.
บ่ายก. เบน เช่น บ่ายหัวเรือออกไป, คล้อย เช่น ตะวันบ่าย
บ่ายหัน, ก้าว
บ่ายเลี่ยงไป เช่น เฒ่าก็ประดิษฐ์ประดับกายเป็นปะขาวดาบสเบือนบ่ายจำแลงเพศ (ม. ร่ายยาว ชูชก).
บ่ายควายน. เวลาที่ควายบ่ายหน้ากลับบ้าน, เวลาเย็น, เช่น สุริยประภาธรงกลด จนกำหนดบ่ายควาย ชายสามนาลิกาเศษ (ตะเลงพ่าย).
บ่ายเบี่ยงก. เลี่ยงพอให้พ้นไป (มักใช้แก่กริยาพูด), เบี่ยงบ่าย ก็ว่า.
บ่ายหน้าก. เปลี่ยนไปสู่ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง, หันหน้า, เช่น บ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ, มุ่งหน้า เช่น ยามเย็นชาวนาบ่ายหน้ากลับบ้าน.
บ้ายก. ป้าย, ทำให้ติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทาอย่างหยาบ ๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง เช่น เอาปูนบ้ายพลู, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น เช่น เอามินหม้อบ้ายหน้า
บ้ายซัดความผิดให้ผู้อื่น ในความว่า บ้ายความผิดให้ผู้อื่น.
เบี้ยบ้ายรายทางน. เงินที่จะต้องใช้จ่ายหรือเสียไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ทำธุรกิจสำเร็จ.
เบียกบ้ายก. เฉลี่ยให้แห่งละเล็กละน้อย, เบียดแว้ง ก็ใช้.
เบี่ยงบ่ายก. เลี่ยงพอให้พ้นไป (มักใช้แก่กริยาพูด), บ่ายเบี่ยง ก็ว่า.
มุมบ่ายเบนน. มุมระหว่างแนวเมริเดียนแม่เหล็กโลกกับแนวเมริเดียนภูมิศาสตร์, มุมเห ก็เรียก.
กะ ๑รอบการเข้าเวร เช่น กะเช้า กะบ่าย, ระยะเวลาที่ผลัดเปลี่ยนกันทำงาน เช่น กะแรก กะที่ ๒.
ของว่างน. ของกินนอกเวลากินอาหารตามปรกติ มักกินในเวลาบ่าย, อาหารว่าง หรือ เครื่องว่าง ก็ว่า.
คล้อย(คฺล้อย) ก. บ่าย, ชาย, เรียกอาการที่ดวงตะวันเลยเที่ยงไปแล้ว ว่า ตะวันคล้อย, เรียกอาการที่ดวงจันทร์เลยเที่ยงคืนไปแล้ว ว่า เดือนคล้อย
เครื่องว่างน. ของว่าง, ของกินนอกเวลากินอาหารตามปรกติ มักกินในเวลาบ่าย.
จำงายน. สาย, บ่าย, เช่น ลูกไม้บ่ทันงาย จำงายราชอดยืน (ม. คำหลวง มัทรี).
เจียนหมากก. ผ่าหมากดิบสดตามยาวเป็นซีก ๆ แล้วใช้มีดเล็กปอกเปลือกชั้นนอกตรงกลางผล ลอกเปลือกถกขึ้นไปเกือบถึงด้านขั้วผล แล้วเจียนเปลือกชั้นในให้ขาดจากเนื้อหมาก แกะเอาเนื้อที่ติดกับเปลือกนอกออกมากินกับพลูที่บ้ายปูน หรือตากให้แห้งเพื่อเก็บไว้กินได้นาน ๆ.
โฉมหน้าก. บ่ายหน้า.
ชปโยค(ชะปะโยก) น. มนตร์กระซิบ เช่น สมมุขบ่ายบูชา ชปโยค (เฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์).
ช่วง ๑น. ตอน เช่น ช่วงเช้า ช่วงบ่าย, ระยะ (ที่ต่อเนื่อง) เช่น ช่วงถนน ช่วงตึก.
ชั้นฉายน. ชื่อหน่วยในมาตราวัดเวลาในสมัยโบราณ วัดโดยอาศัยการวัดเงาของตัวคนที่เกิดจากแสงแดดด้วยระยะความยาวของฝ่าเท้าของบุคคลนั้น ตอนเช้าหรือเย็นเงาจะทอดยาว และตอนเที่ยงเงาจะสั้นที่สุดหรืออาจไม่มีเลย เงาจะเปลี่ยนสั้นยาวได้จากเดือนหนึ่งไปสู่อีกเดือนหนึ่ง, เงายาว ๑ ฝ่าเท้า เรียกว่า ๑ ชั้นฉาย สามารถเทียบเวลาได้ ถ้าเป็นตอนเช้าเท่ากับ ๑๑.๔๕ นาฬิกา ถ้าเป็นตอนบ่ายเท่ากับ ๑๒.๑๕ นาฬิกา เช่น ปีขาลวันอังคารเดือนห้า ตกฟากเวลาสามชั้นฉาย (ขุนช้างขุนแผน).
ชาย ๓คล้อย, บ่าย, เช่น ตะวันชาย
ชำงาย ๑ว. ชาย, คล้อย, สาย, บ่าย, (ใช้แก่เวลา), เช่น จำพี่โหยไห้ช้าง ค่ำเช้าชำงาย (นิ. นรินทร์).
ไซร้(ไซ้) ว. คำสำหรับเน้นความหมายของคำหน้า มีความหมายไปในทางว่า อย่างนั้น, เช่นนั้น, ทีเดียว, เช่น ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ ภายนอกแดงดูฉัน ชาดบ้าย (โลกนิติ), ไซ้ ก็ว่า.
เดื่อน. มะเดื่อ เช่น ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้ มีพรรณ ภายนอกแดงดูฉัน ชาดบ้าย (โลกนิติ).
เต้า ๒น. นม เช่น แสงสอดลอดในพระไทรพราย เดือนบ่ายต้องเต้าเจ้าวันทอง (ขุนช้างขุนแผน), บัวตูมติดขั้วบังใบ บังใบท้าวไท ว่าเต้าสุดาดวงมาลย์ (อนิรุทธ์)
แต่วัน, แต่หัววันว. ก่อนเวลากำหนดมาก เช่น งานเริ่มทุ่มหนึ่ง มาแต่วันเชียว, ก่อนเวลาที่ควรเป็น (มักใช้เฉพาะเวลาช่วงบ่ายค่อนไปทางเย็น) เช่น วันนี้กลับบ้านแต่วัน กินข้าวแต่วัน กินเหล้าแต่หัววัน.
บัดแมล่ง(-มะแล่ง) น. เวลาบ่ายเย็น.
บ้า ๑ว. เสียสติ, วิกลจริต, สติฟั่นเฟือน, หลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้น ๆ จนผิดปรกติ เช่น บ้ากาม บ้ายศ บ้าฟุตบอล
เบียดแว้งก. เฉลี่ยให้แห่งละเล็กละน้อย, เบียกบ้าย ก็ใช้.
มุมเหน. มุมบ่ายเบน.
โมง ๑น. วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวัน, ถ้าเป็นเวลาก่อนเที่ยงวัน ตั้งแต่ ๗ นาฬิกา ถึง ๑๑ นาฬิกา เรียกว่า โมงเช้า ถึง ๕ โมงเช้า, ถ้าเป็น ๑๒ นาฬิกา นิยมเรียกว่า เที่ยงวัน, ถ้าหลังเที่ยงวัน ตั้งแต่ ๑๓ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา เรียกว่า บ่ายโมง ถึง บ่าย ๕ โมง, ถ้า ๑๘ นาฬิกา นิยมเรียกว่า ๖ โมงเย็น หรือ ยํ่าคํ่า.
ยามตูดชายน. เวลาบ่าย.
รอบช่วง เช่น ภาพยนตร์รอบเช้า รอบบ่าย, วาระ เช่น รอบสุดท้าย รอบชิงชนะเลิศ
ล้ายก. ไล้, บ้าย, ทา.
สะบัดย่างว. อาการที่ม้าวิ่งหรือเดินสะบัดขาอย่างสง่างาม เช่น ว่าพลางทางขับม้าสีหมอก ให้ออกสะบัดย่างวางใหญ่ (ขุนช้างขุนแผน), ฝ่ายสมิงพระรามขึ้นม้าควบไปแต่เวลาเช้าจนสามโมงบ่ายฝึกหัดม้านั้นให้รู้จักทำนองรบรับได้คล่องแคล่วสันทัดแล้ว ก็ชักม้าสะบัดย่างน้องเป็นเพลงทวนกลับมา (ราชาธิราช).
หมากเจียนน. ผลหมากดิบสดที่ผ่าตามยาวออกเป็นซีก ๆ นำมาเจียน ใช้กินกับพลูที่บ้ายปูน หรือตากให้แห้งเพื่อเก็บไว้กินได้นาน ๆ.
หมากหอม ๑น. หมากแห้งที่ป่นเป็นผง ผสมกับเครื่องเทศบางอย่างที่มีกลิ่นหอม ใช้กินควบกับหมากและพลูที่บ้ายปูน หรืออมดับกลิ่นปาก.
อาหารว่างน. ของกินนอกเวลากินอาหารตามปรกติ มักกินในเวลาบ่าย, ของว่าง ก็ว่า, ราชาศัพท์ใช้ว่า เครื่องว่าง.
อุตราภิมุข(อุดตะรา-) ก. บ่ายหน้าไปทางทิศเหนือ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arthrodesis, Lucas and Murrayการผ่าตัดเชื่อมข้อเข่าโดยใช้กระดูกสะบ้ายึดเสริม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What a bunch of Unitologist bullshit.ไอ้พวกบ้ายูนิโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
I love you, Sydney, I can't wait to see you. Goodbye.ฉันรักเธอนะ ซิดนีย์ อดใจรอเจอเธอแทบไม่ไหว บ้าย บาย The Eye (2008)
Well, I know just the Mad Dog for the job.ก็ผมรู้จักหมาบ้ายอดนักบิน นักบินที่หลงตัวเองทุกคน จะมีประสบถึงก้นหุบเขา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
-Bye, Mom! -Bye, honey.บ้ายครับ แม่ บาย ลูกรัก I Love You, Beth Cooper (2009)
Bye, cow!บ้าย น้องวัว! I Love You, Beth Cooper (2009)
- Bye.- บ้ายบาย.. Invictus (2009)
Bye-bye.บ้ายบาย Carrnal Knowledge (2009)
Then you're even crazier than I am.งั้นเธอก็คงบ้ายิ่งกว่าฉันซะอีก Never Let Me Go (2009)
You know what he did that's really crazy?คุณรู้มั้ยว่าเขาทำอะไรที่บ้ายิ่งกว่า? Spanish 101 (2009)
Bye-bye.บ้าย บาย The Coffee Cup (2009)
You know what the crazy thing is, britta?แล้วเธอรู้มั้ยอะไรที่บ้ายิ่งกว่า บริตต้า? Introduction to Statistics (2009)
One guy?ฉันว่าเป็นคนเดียวกับ ไอบ้ายอดมนุษย์ในทีวี Kick-Ass (2010)
Gunner, you cool?กันน่าร์ หายบ้ายัง? The Expendables (2010)
A hundred years during which you will go mad madder even than you are now.ในช่วงร้อยปี แกจะกลายเป็นบ้า บ้ายิ่งกว่าที่แกเป็นตอนนี้ และแกจะเป็นบ้า เสียสติสุดๆ Evil Is Going On (2010)
How--how-- it's crazy.ม.. มัน... มันบ้ายังไงหรอ? I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Are you done?เลิกบ้ายัง? TS-19 (2010)
Bye bye.บ้าย บาย Hanamizuki (2010)
Bye bye.บ้าย บาย Hanamizuki (2010)
Have a nice day. Bye bye!โชคดีนะ บ้ายบาย Hanamizuki (2010)
Bye bye.บ้าย บาย From Me to You (2010)
Oh, fuck me so bad.โธ่ ทำไมมันบ้ายังงี้นะ First Blood (2010)
Can you say "bye-bye, daddy"?ไหนพูดซิ "บ้าย-บาย ป๊ะป๋า" Everything Is Illumenated (2010)
He most likely knocked her out at home and brought her here.เขาน่าจะ/Nทำให้แม่เธอหมดสติที่บ้าย แล้วพามาที่นี่ Remembrance of Things Past (2010)
And there is nothing that you or that waste of painkillers,และไม่มีอะไรที่ พวกคุณกับเจ้าบ้ายาแก้ปวด The Ho Ho Ho Job (2010)
That's right, I'm crazy over branded goods, all right?ใช่แล้ว ฉันมันคนบ้ายี่ห้อ พอใจรึยัง? Episode #1.5 (2010)
I don't know. Ask your guys. I don't know where I read it.ไม่รู้ ถามเพื่อนคุณสิ ฉันบ้ายา ฉันอ่านทุกอย่างแหละ Love & Other Drugs (2010)
I've got a new tube top, I want to cut the tags off.ฉันมีชั้นใต้ดินใหม่\ ชั้นต้องการจะเอาบ้ายออก Bridesmaids (2011)
Don't ever fight that fucking giant things, Are you out of your mind?ไม้เคยสู้กับไอ้บ้ายักษ์ตัวนั้น นายเสียสติไปแล้วเหรอ? The Grey (2011)
- How the fuck we know that they not doing that right now?-นายพูดบ้ายังงั้นได้ไงว่ามันกำลังทำยังงั้นอยู่ตอนนี้? The Grey (2011)
You have a nice day now.บ้ายบาย นี่ๆๆ ไม่นะ The Man Who Would Be King (2011)
My mom divorced him a year ago, and now she's back on the singles scene with a vengeance.ขอบคุณ บ้ายบาย The Art of Getting By (2011)
And we're with Will.- บ้าย-บาย! The Art of Getting By (2011)
Ta and ta.บ้ายบายค่ะ Sense Memory (2011)
Bye-bye.บ้ายบาย Face Off (2011)
We weren't sure we were going to see you this afternoon.พวกเราไม่ได้เห็นคุณช่วงบ้ายนี้ Pilot (2011)
Goodbye. Go organize.บ้ายบาย ไปจัดการซะ And Hoarder Culture (2011)
Good eye.บ้ายบาย American Reunion (2012)
Goodbye nowบ้ายบาย Piranha 3DD (2012)
I've just wanted to lay low, you know?ฉันแค่อยากจะนอนอยู่บ้ายเฉยๆ Cross Rhodes (2012)
That's even crazier than us being back together.นั่นมันบ้ายิ่งกว่าที่เราจะร่วมมือกัน The End of the Affair? (2012)
You realize you're even crazier than Gossip Girl?เธอรู้ไหม เธอบ้ายิ่งกว่าสาวช่างเมาท์ซะอีก Father and the Bride (2012)
- It'll check, man! I swear! - Bye-bye.มันตรงแน่ ฉันสาบาน บ้าย บาย Headhunters (2012)
If it doesn't work, go nuts, shoot each other all you like, just not when I'm there.ถ้ามันไม่ได้ผล จะเป็นบ้ายังไงก็เชิญ ยิงกันได้เลยถ้าคุณต้องการ ทำเหมือนว่าผมไม่ได้อยู่ที่นั่น Blood Feud (2012)
You're home, Castiel.บ้ายนายไง แคสเทียล A Little Slice of Kevin (2012)
The tyre-changing frenzy caused a huge reshuffling of the pack,บ้ายางเปลี่ยนแปลงที่เกิด reshuffling มากของแพ็ค Rush (2013)
Because he is insane.นั่นเพราะเขาก็บ้ายังไงล่ะ Potage (2013)
Bye-bye, little girl.บ้ายบาย สาวน้อย Graduation (2013)
Only one enemy sniper coulda made that shot.เฉพาะซุ่มยิงศัตรู ทำบ้ายิงที่ American Sniper (2014)
Do you realize that your drug addiction not only makes you more constipated, it makes you crazier?คุณรู้ตัวไหมว่า การติดยาของคุณไม่เพียงแต่ ทำให้คุณท้องผูกมากขึ้น แต่ทำให้คุณบ้ายิ่งขึ้นด้วย Rules Don't Apply (2016)
Say bye to Daddy.- บ้ายบายป๊ะป๋าเร็ว The Angry Birds Movie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าย[n.] (bāi) EN: afternoon   FR: après-midi
บ้าย[v.] (bāi) EN: smear ; daub   FR: barbouiller ; souiller
บ๊ายบาย[X] (bāibāi) EN: good bye ; bye bye ; bye   FR: salut (fam.) ; bye (fam.) ; bye bye (fam.)
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายนี้[n. exp.] (bāi nī) FR: cet après-midi
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง[n. exp.] (bāi sī mōng ) FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง[n. exp.] (bāi søng mōng ) FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bāi yen) EN: morning, afternoon and night   
กะบ่าย[n. exp.] (ka bāi) EN: afternoon shift   
กรอบบ่าย[n. exp.] (krøp bāi) EN: late edition   
เมื่อวานบ่าย[X] (meūa wān bāi) FR: hier après-midi
มุมบ่ายเบน[n. exp.] (mumbāibēn) EN: angle of deviation   
เงินเบี้ยบ้ายรายทาง[n. exp.] (ngoen bīa bāi rāithāng) EN: incidental expenses   
พักตอนเที่ยงถึงบ่าย 1 หนึ่ง[xp] (phak tøn thīeng theung bāi neung) EN: have a break at noon to 1 p.m.   
เพลาบ่าย[n. exp.] (phēlā bāi) EN: afternoon ; in the afternoon   
พรุ่งนี้บ่าย[X] (phrungnī bāi) FR: demain après-midi
สวัสดีตอนบ่าย[n. exp.] (sawatdī tønbāi) EN: good afternoon   FR: bonjour ; bon après-midi
ตกบ่าย[adv.] (tok bāi) EN: in the afternoon   
ตอนบ่าย[n.] (tønbāi) EN: afternoon ; p.m.   FR: après-midi [m, f]
ตอนบ่าย[adv.] (tønbāi) EN: in the afternoon   FR: dans l'après-midi
ยามบ่าย[n. exp.] (yām bāi) EN: afternoon   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ป้ายรางวัลแผ่นบ้ายที่ใช้มอบรางวัลบนเวที

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top