ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บิดา*

   
237 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บิดา, -บิดา-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พี่น้องร่วมบิดามารดา (n ) brother and sister of full blood

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บิดา[N] father, Syn. บิดร, พ่อ, ชนก, คุณพ่อ, Example: ลูกที่ดีควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครู อาจารย์, Thai definition: ผู้ให้กำเนิด, Notes: (สุภาพ)
ฝ่ายบิดา[N] paternal, Syn. ข้างบิดา, Example: ผู้ที่มียีนลักษณะด้อย 2 ยีน โดยได้รับจากฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาซึ่งเป็นผู้พาโรคก็จะเป็นโรคได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บิดาน. พ่อ (ใช้ในภาษาทางการ), โดยปริยายหมายความว่า ผู้ให้กำเนิด เช่น บิดาแห่งประวัติศาสตร์.
กระทำ ๑ทำการใด ๆ ที่เกิดผลในทางกฎหมาย แต่การงดเว้นการกระทำใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ ก็ถือว่าเป็นการกระทำด้วย เช่น บิดามารดามีหน้าที่ดูแลบุตรซึ่งยังเล็กอยู่ การที่บิดามารดาอยู่เฉยไม่หาอาหารให้ ก็อาจถือว่าเป็นการกระทำได้.
กระไรว. อะไร เช่น เขาไม่ว่ากระไร, อย่างไร เช่น จะทำกระไรดี, เท่าไร เช่น ถูกปรับเพียง ๑๐๐ บาทก็ไม่กระไรนัก, ทำไม, ไฉน, เช่น ข้าแต่นเรศูรสมเด็จพระบิดาเจ้าข้าเอ่ย กระไรเลยไม่ปรานี (ม. ร่ายยาว กุมาร).
กลางเมืองเรียกหญิงที่บิดามารดายินยอมยกให้เป็นภรรยาชาย ว่า เมียกลางเมือง. (สามดวง)
กำเนิด(กำเหฺนิด) น. การเกิด เช่น บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดแก่บุตร, มูลเหตุดั้งเดิม เช่น ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร.
กำพร้า ๒(-พฺร้า) ว. ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก, (โบ) หมายถึง ร้างลูกร้างเมียด้วย เช่น สองจะลีลาสู่ฟ้า ลาแม่เป็นกำพร้า เจ้าแม่เอ้ยปรานี แม่รา (ลอ), (กลอน) ใช้เป็น ก่ำพร้า ก็มี เช่น เจ้าจะละเรียมไว้ ก่ำพร้าคนเดียว (ลอ).
ค่าน้ำนมน. เงินที่ฝ่ายชายต้องจ่ายให้แก่บิดามารดาฝ่ายหญิงในการสู่ขอเพื่อตอบแทนเป็นค่าที่ได้เลี้ยงดูมา, (โบ) นิยมใช้เข้าคู่กับคำ ข้าวป้อน เป็น ค่าน้ำนมข้าวป้อน เช่น ให้คิดเอาค่าน้ำนมเข้าป้อนค่าเลี้ยงรักษาแก่มันแลชายซึ่งภาเอาหญิงไปเลี้ยงนั้นให้มันช่วยหญิงเสียกึ่งหนึ่ง (สามดวง)
คาทอลิกน. ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน พระเยซูมี ๒ สภาวะ คือ สภาวะพระเป็นเจ้า กับ สภาวะมนุษย์ ยกย่องแม่พระและนักบุญ มีนักบวชเรียกว่า บาทหลวง, เรียกเต็มว่า โรมันคาทอลิก.
เจ้าฟ้าน. สกุลยศของพระราชโอรสหรือพระราช-ธิดาที่ประสูติแต่พระมเหสี หรือประสูติแต่พระมารดาที่เป็นพระราชธิดาหรือพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์, สกุลยศของพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์ที่ทั้งพระบิดาและพระมารดาเป็นเจ้าฟ้า
ชื่อสกุลน. ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว, นามสกุล
ตรีเอกภาพ, ตรีเอกานุภาพน. คติความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่ว่าพระบิดา พระบุตร และพระจิต (คาทอลิก) หรือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ (โปรเตสแตนต์) เป็น ๓ บุคคลที่รวมเป็นหนึ่ง ซึ่งความจริงก็คือพระเป็นเจ้าองค์เดียวกันนั่นเอง.
ทะนุบำรุงก. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น ทะนุบำรุงบิดามารดา ทะนุบำรุงบุตรธิดา
ท้าทายก. ชวนวิวาท เช่น เพราะเขาว่าท้าทายว่าจะทำอันตรายแก่ท่านไท้บรมนาถราชบิดา (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์)
ทายาทโดยธรรมน. ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายในมรดกของผู้ตาย ได้แก่ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ตามลำดับและส่วนแบ่งที่กฎหมายกำหนดไว้.
ทำนุบำรุงก. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น ทำนุบำรุงบิดามารดา ทำนุบำรุงบุตรธิดา
ทิศ ๖น. ทิศที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล มี ทิศเบื้องหน้าหรือบูรพทิศ ได้แก่ บิดามารดากับบุตร ทิศเบื้องขวาหรือทักษิณทิศ ได้แก่ ครูอาจารย์กับศิษย์ ทิศเบื้องหลังหรือปัจฉิมทิศ ได้แก่ สามีกับภรรยา ทิศเบื้องซ้ายหรืออุตรทิศ ได้แก่ มิตร ทิศเบื้องบนหรือปุริมทิศ ได้แก่ สมณพราหมณ์กับศาสนิกชน และทิศเบื้องล่างหรือเหฏฐิมทิศ ได้แก่ นายกับบ่าวหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา.
ทูลกระหม่อม ๑น. คำที่พระราช-โอรสพระราชธิดาทรงเรียกพระราชบิดาที่เป็นพระมหากษัตริย์
น้องน. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง, ลูกของอาหรือของน้า, เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง
นิคาลัยก. ตาย เช่น ทราบว่าพี่กับบิดานิคาลัย (อภัย).
บทเรศ(บดทะ-) น. เท้า เช่น กราบบทเรศราชบิดา ท่านแล (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).
บุตรบุญธรรม(บุดบุนทำ) น. บุคคลหนึ่งซึ่งบุคคลอื่นที่มิใช่บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุตรโดยสายโลหิตของผู้รับบุตรบุญธรรม.
บุพการีน. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา. (ป. ปุพฺพการี)
บุพการีญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด.
บุพพาจารย์น. อาจารย์ในเบื้องต้น คือ บิดามารดา, อาจารย์คนก่อน ๆ ของสถาบันการศึกษา.
บุรพาจารย์, บูรพาจารย์(บุระ-, บูระ-) น. อาจารย์ในเบื้องต้น คือ บิดามารดา, อาจารย์คนก่อน ๆ ของสถาบันการศึกษา.
ปฏิบัติปรนนิบัติรับใช้ เช่น ปฏิบัติบิดามารดา ปฏิบัติครูบาอาจารย์.
ปราชาปัตยวิวาหะ(ปฺราชาปัดตะยะ-) น. การสมรสวิธีหนึ่งที่บิดายกลูกสาวให้เจ้าบ่าวโดยปราศจากการเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งจากเจ้าบ่าว.
ปาปอหยีสังฆาตา(-ปอหฺยี-) น. บิดา, พ่อ.
ปิตาน. บิดา, พ่อ.
แปดสาแหรก(-แหฺรก) น. คำเรียกต้นวงศ์สกุล คือ บิดามารดาของปู่และย่า ๔ ของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘ ที่เป็นผู้ดีทั้งฝ่ายบิดาและมารดา เรียกว่า ผู้ดีแปดสาแหรก (เทียบสาแหรกที่มีข้างละ ๔ ขา ๒ ข้างเป็น ๘ ขา). (ดู ผู้ดีแปดสาแหรก ที่ ผู้ ประกอบ).
ผ้าไหว้น. ผ้าที่ฝ่ายชายนำไปให้แก่ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการเคารพในเวลาแต่งงาน, ปัจจุบันหมายถึง ผ้าที่บ่าวสาวนำไปแสดงความเคารพแก่บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของทั้ง ๒ ฝ่าย.
ผู้ใช้อำนาจปกครองน. บิดามารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ.
ผู้ดีแปดสาแหรกน. ผู้ดีที่สืบทอดกันลงมาตั้งแต่ต้นวงศ์สกุลคือบิดามารดาของปู่และย่า ๔ บิดามารดาของตาและยาย ๔ รวมเป็น ๘
ผู้บุพการีน. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด
ผู้ปกครองบุคคลซึ่งศาลตั้งให้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง.
พรหม, พรหม-ผู้มีพรหมวิหารทั้ง ๔ (เช่น บิดามารดามีพรหมวิหารทั้ง ๔ ต่อบุตร ได้ชื่อว่า เป็นพรหมของบุตร).
พรหมไทยของที่บิดามารดาให้.
พรากเด็กน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำพาเอาเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควร.
พรากผู้เยาว์น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำพาเอาผู้เยาว์ที่มีอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย.
พี่น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน, ผู้ที่มีศักดิ์เสมอพี่
พี่น้องน. ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมบิดาเดียวกัน หรือร่วมมารดาเดียวกัน
โยมน. คำที่พระสงฆ์ใช้เรียกบิดามารดาของตนหรือเรียกผู้ใหญ่รุ่นราวคราวเดียวกับบิดามารดา เช่น โยมพ่อ โยมแม่ โยมย่า โยมยาย โยมน้า
โยมเป็นคำใช้แทนชื่อบิดามารดาของพระภิกษุสามเณร
โยมเรียกผู้ที่เป็นบิดามารดาของพระ ว่า โยมพระ
ลบหลู่ก. แสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อผู้มีอุปการคุณโดยถือว่าไม่สำคัญควรแก่การเคารพนับถือ เช่น ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาที่ตนไม่ได้นับถือ ลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ นาย ก ลบหลู่บิดานาย ข.
ล้างบาปน. พิธีทางศาสนาคริสต์ซึ่งทำแก่ทารกที่บิดามารดานับถือศาสนาคริสต์ หรือแก่บุคคลที่เดิมนับถือศาสนาอื่น แล้วหันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยจุ่มหัวหรือตัวลงในน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๓ ครั้งหรือเทน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงบนหน้าผาก ซึ่งถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการล้างบาปเพื่อรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน เรียกว่า พิธีศีลล้างบาปหรือพิธีศีลจุ่ม.
ลูกหมู่น. ลูกหลานที่ต้องถูกเกณฑ์รับราชการตามสังกัดของบิดามารดาในครั้งโบราณ.
สถานภาพสิทธิหน้าที่ตามบทบาทของบุคคล เช่น เขามีสถานภาพทางครอบครัวเป็นบิดา.
สัตตาหกรณียะ(-กะระนียะ, -กอระนียะ) น. กิจที่พึงทำเป็นเหตุให้ภิกษุออกจากวัดไปพักแรมในที่อื่นในระหว่างพรรษาได้ไม่เกิน ๗ วัน เช่นเพื่อไปพยาบาลภิกษุสามเณรหรือบิดามารดาที่ป่วยไข้หรือเพื่อบำรุงศรัทธาของทายก.
สินสอดน. เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patriarchal societyสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patricideการฆ่าบิดา, ผู้ฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
putative fatherผู้ถูกอ้างว่าเป็นบิดา (ของบุตรนอกกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenthoodความเป็นบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentsบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planned parenthoodความเป็นบิดามารดาตามแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parentalทางบิดามารดา, เกี่ยวกับบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parental powerอำนาจปกครองของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parental right and dutyสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parricideความผิดฐานฆ่าบิดา, ผู้มีความผิดฐานฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternalฝ่ายบิดา, เกี่ยวกับบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternalฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal generationเชื้อสายฝ่ายบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
paternal lineเชื้อสายฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal powerอำนาจของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternity suitการฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patrimonyทรัพย์มรดกจากฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsible parenthoodความเป็นบิดามารดาที่มีความรับผิดชอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
siblingsพี่น้องร่วมบิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
society, patriarchalสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
siblingพี่น้องร่วมบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agnateญาติทางบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affiliation orderคำสั่งศาลให้ (ชายที่ศาลตัดสินว่าเป็นบิดา) จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of full bloodพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of half bloodพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mean age of fathersอายุเฉลี่ยของบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
godfatherบิดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
full bloodร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filiationสายสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex parte paternaทางฝ่ายบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half sister; half brotherพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-bloodร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-brotherพี่ชายหรือน้องชายร่วมแต่บิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-sisterพี่สาวหรือน้องสาวร่วมแต่บิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bragg’s lawกฎของแบรกก์, กฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ตกกระทบ มุมตกกระทบและระยะห่างของอะตอมซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ กฎนี้ ดับเบิลยู. แอล. แบรกก์ (W. L. Bragg) คิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2455 และได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกับบิดา คือ ดับเบิลยู. เอช. แบรกก์ (W. H. Bragg) ในปี พ.ศ. 2458 [นิวเคลียร์]
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Aging parentsบิดามารดาสูงอายุ, บิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุมาก) [TU Subject Heading]
Father and childบิดาและบุตร [TU Subject Heading]
Father and infantบิดากับทารก [TU Subject Heading]
Fatherhoodความเป็นบิดา [TU Subject Heading]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Fathersบิดา [TU Subject Heading]
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Older parentsบิดามารดาสูงอายุ (บุตรอายุน้อย) [TU Subject Heading]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Parent and childบิดามารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Parent and child (Law)บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Parent and infantบิดามารดาและทารก [TU Subject Heading]
Parent and teenagerบิดามารดากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Parenthoodความเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parentingการเป็นบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parentsบิดามารดา [TU Subject Heading]
Parents of AID patientsบิดามารดาของผู้ป่วยภูมิคุ้มกันเสื่อม [TU Subject Heading]
Parents of autistic childrenบิดามารดาของเด็กออทิสติก [TU Subject Heading]
Parents of children with disabilitiesบิดามารดาของเด็กพิการ [TU Subject Heading]
Single fathersบิดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Single parentsบิดามารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Single-parent familiesครอบครัวที่บิดามารดาเป็นโสด [TU Subject Heading]
Social work with single parentsสังคมสงเคราะห์สำหรับบิดามารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Stepparentsบิดามารดาเลี้ยง [TU Subject Heading]
Unmarried fathersบิดานอกสมรส [TU Subject Heading]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่ คือบุคคลชาติใดก็ตาม ถือกำเนิด ณ ที่ไหนก็ได้สัญชาติของที่นั้น คนสวีเดนที่เกิดในประเทศไทยจะถือว่าได้สัญชาติไทยไปในตัวผิดกับหลักความ เชื่อถืออีกอันหนึ่งเรียกว่า Jus Sanguinis ซึ่งให้ถือสัญชาติของบุคคลตามสัญชาติของบิดามารดาของบุคคลนั้น ไม่ถือตามสถานที่เกิด [การทูต]
Attitude, Parentalทัศนคติของพ่อแม่, ท่าทีของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก [การแพทย์]
Father Classให้การศึกษาและแนะแนวสำหรับผู้เป็นบิดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Goodbye, Father. - Goodbye, son. Hurry back.ลาก่อน, พระบิดา ลาลูกชาย รีบ กลับ Pinocchio (1940)
Father, it's me!พระบิดาก็ฉัน! Pinocchio (1940)
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า The Old Man and the Sea (1958)
- It's all a load of Father Xmas's.มันคือทั้งหมดที่โหลดมาจากพระ บิดาของคริสต์มาส Yellow Submarine (1968)
- It's not. It's Father Time.มันไม่ใช่ มันคือเวลาที่พระบิดา ดา Yellow Submarine (1968)
Family, family. Father, mother. Mother, father.ครอบครัว, ครอบครัว บิดามารดา พ่อแม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Lord God, we ask you to be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite heart.พระบิดาเจ้า, เราทูลขอพระองค์ทรงกรุณา ด้วยใจที่ถ่อมและสำนึกบาป. Cinema Paradiso (1988)
I absolve you, in the name of the Father...พ่ออภัยให้ลูก, ในพระนามของพระบิดา... Cinema Paradiso (1988)
Father of our Lord Jesus Christ...พระบิดาของพระเยซูเจ้า Wuthering Heights (1992)
Grant this, we beseech Thee, O merciful Father, through Jesus Christ,โปรดทรงรับเรา เราขอคารวะท่าน พระบิดาผู้มีเมตตา ผ่านทางพระเยซูเจ้า Wuthering Heights (1992)
I baptize thee in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost.เราขอศีลจุ่มเจ้า ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต Wuthering Heights (1992)
Our Father who art in Calgary, bobsled be Thy name.พระบิดาพวกเรามาอยู่ที่ คาลการี่ นี้ เพื่อบ๊อบสเลด... Cool Runnings (1993)
In the name of the Fatherในชื่อของ พระบิดา In the Name of the Father (1993)
And soon, even your precious father will forget you were ever alive.บิดาของเจ้าเอง ก็จะค่อยๆลืม ว่าเคยมีเจ้าอยู่ Snow White: A Tale of Terror (1997)
In the name of the Father and of the Son, and of the Holy Ghostในนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ The Legend of 1900 (1998)
That is something you need to ask your father, Your Highness.นั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องถามพระราชบิดาของพระองค์เพคะ Anna and the King (1999)
And she moved on with her life, dedicating' herself to her father's dream.ดำเนินชีวิตต่อไป อุทิศตนสานฝันให้บิดา The Legend of Bagger Vance (2000)
This, of course, is Miss Adele Invergordon's... commitment to her father's dream, possibly the most--เรื่องแรกก็คือ... ...ความผูกพันของคุณอเดลต่อฝันของบิดา The Legend of Bagger Vance (2000)
OK. Father, help us, OK?พระบิดา โปรดช่วยเราด้วยเถิด Woman on Top (2000)
It was in this moment when all hope had faded that Isildur, son of the king, took up his father's sword.และในนาทีวิกฤติ เมื่อความหวังทั้งหมดดับวูบ เจ้าชายอิซิลดัวร์ โอรสแห่งกษัตริย์ คว้าดาบของพระบิดาขึ้นมา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"Your father left this in my possession before he died.บิดาเธอทิ้งของนี้ไว้กับฉันก่อนตาย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
If I am the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother.ถ้าผมคือบิดาแห่งเมทริกซ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคือมารดา The Matrix Reloaded (2003)
If your father saw you now, breaking that vow, what would he say?ถ้าหากพระบิดาได้เห็นพวกท่านทำลายคำสัญญาแบบนี้ องค์ฮ่องเต้จะรู้สึกยังไง? Mulan 2: The Final War (2004)
And after you have loyally served it's kingdom on earth, you're welcome to the kingdom on heaven.เจ้าจะได้รับการต้อนรับจากอาณาจักรแห่งสวรรค์ อาเมน ให้พระองค์ทรงอวยพรแก่เจ้า ในนามของพระบิดา Ladder 49 (2004)
With love for God I swear never to betray again.ด้วยความรักต่อพระบิดา ลูกสาบานว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก Love So Divine (2004)
In the name of the Holy Fatherในนามของ พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ Love So Divine (2004)
And it was he, not my father's physicians who noticed that I felt no pain.และเป็นเขา,ไม่ใช่แพทย์ของบิดาข้า ที่สังเกตุว่าข้าไม่เจ็บแผล. Kingdom of Heaven (2005)
He wept when he gave my father the news. That I am a leper.เขาหลั่งน้ำตา ตอนที่รายงานบิดาของข้า. Kingdom of Heaven (2005)
But remember that even when those who move you be kings or men of power, your soul is in your keeping alone.บิดาอาจอ้างสิทธิบุตร. แต่จำไว้ว่า ไม่ว่าคนที่สั่งเจ้า จะเป็น กษัตริย์ หรือ ผู้มีอำนาจ, แต่จิตวิญญาณของเจ้า เป็นของเจ้าเอง. Kingdom of Heaven (2005)
Then go now to your father's house at Ibelin and from there protect the piligrim road.ข้าสัญญา. จงไปที่บ้านบิดาของเจ้าที่ อีเบอลิน และอยู่ปกป้อง ถนนพิลิกริม. Kingdom of Heaven (2005)
In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost.เดชะพระนาม พระบิดา.. พระบุตร และพระจิตร The Great Raid (2005)
Father..unwillingly..gave..บิดา ผู้ไม่เต็มใจให้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit.ในนามของพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณ The Amityville Horror (2005)
Father, please save her from a devil.พระบิดา, ได้โปรดช่วยเธอ ให้หลุดพ้นจากปีศาจร้ายด้วยเถอะค่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Paradise lost. "Moloch, horrid king, besmeared with blood of human sacrifice and parents' tears."บทกวีสวรรค์ล่ม "โมลอค กษัตริย์ชั่วร้าย แปดเปื้อนด้วยโลหิตที่มนุษย์สังเวย/Nและน้ำตาของบิดามารดร" Compulsion (2005)
-Father, son... oh, my god!พระบิดา พระบุตร... Compulsion (2005)
Fath, son... clara...พระบิดา,พระบุตร... คลาร่า... Compulsion (2005)
Father of Crown Princess. Please present ceremonial speech to the Crown Princessบิดาของเจ้าหญิงรัชทายาท ได้โปรดกล่าวต่อ เจ้าหญิงรัชทายาท Episode #1.3 (2006)
Our words shall never pass these walls.ข้าแต่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต อาเมน The Da Vinci Code (2006)
Spartans, citizen-soldiers, freed slaves.พี่น้อง บิดา บุตรชาย เรายาตราไป 300 (2006)
I beg you, bold king, to permit me to redeem my father's name by serving you in combat.บิดาข้าฝึกข้า มิให้รู้จักกลัว ให้หอกและโล่ห์ ทั้งกระบี่เป็นเช่นส่วนหนึ่งของกาย 300 (2006)
My mother's love led my parents to flee Sparta lest I be discarded.แต่โล่ห์ ? และอาวุธของเจ้าเล่า ? ของบิดา ใต้เท้า 300 (2006)
Your shield and armor?ข้าอ้อนวอนท่าน ราชันผู้อาจหาญ เพื่อให้โอกาสข้าเปลื้องมลทิน แห่งนามบิดา 300 (2006)
My father trained me to feel no fear, to make spear and shield and sword as much a part of me as my own beating heart.เป็นเช่นเดียวกับดวงใจที่เต้น ข้าจักคู่ควรกับอาวุธแห่งบิดา ราชันผู้สง่า ด้วยการรับใช้ท่าน ในการรบ 300 (2006)
Raise your shield.บิดาเจ้าควรบอกว่า แนวรบของเรามีกลยุทธ์ใด 300 (2006)
...clear the battlefield of the dead, tend the wounded, bring them water but as for the fight itself I cannot use you.แต่ในการสู้รบ ข้าไม่อาจใช้เจ้า มารดา บิดา ท่านผิดแล้ว ท่านผิดแล้ว ลีโอนายเดิส 300 (2006)
Spartans, push!บิดา300 (2006)
I am not here to represent Leonidas.มารดา บุตรสาว บิดา บุตรชายเอย 300 (2006)
But it doesn't change the fact that your husband has brought war upon us.และก่อนนั้น บิดามัน ดาริอุส ที่มาราธอน 300 (2006)
Ah, yes, your father.- พระบิดาของท่านจริงๆ The Illusionist (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิดา[n.] (bidā) EN: father   FR: père [m]
บิดาชื่อ [n. exp.] (bidā cheū) EN: father's name   FR: nom du père [m]
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
การฟ้องคดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา[n. exp.] (kān føng khadī pheūa phisūt khwām pen bidā) EN: paternity suit   
ความเป็นบิดา[n. exp.] (khwām pen bidā) EN: paternity   FR: paternité [f]
ปฏิบัติบิดามารดา[v. exp.] (patibat bidā-māndā) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
father[N] บิดา, See also: พ่อ, คุณพ่อ, พ่อเลี้ยง, พ่อบุญธรรม, Syn. dad, daddy
half-brother[N] พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-sister[N] พี่น้องผู้หญิงที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
Hippocrates[N] ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์
legitimate[ADJ] ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย, See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
Mendel[N] บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
old man[N] สามีหรือบิดา
parricide[N] การฆ่าบิดามารดา, See also: ปิตุฆาต, มาตุฆาต, Syn. patricide, matricide, killing
parricide[N] ผู้ฆ่าบิดามารดา, See also: ผู้กระทำปิตุฆาต / มาตุฆาต, Syn. killer
pater[N] พ่อ, See also: บิดา, Syn. father, dad, daddy, papa
paternity[N] ความเป็นบิดา, Syn. fatherhood
patricidal[N] การฆ่าบิดาตนเอง
patrimony[N] มรดกของบิดา, Syn. inheritance, bequest
patronymic[ADJ] ซึ่งมีชื่อมาจากชื่อสกุลของบิดาหรือบรรพบุรุษ
sire[N] บิดา, See also: พ่อ, พ่อพันธุ์, Syn. father, dad, daddy
Trinitarianism[N] ความเชื่อเรื่องพระบิดา พระบุตรและพระจิต (Trinity)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham(เอ' บราแฮม,- ฮัม) n. ผู้ก่อตั้งยิวโบราณเป็นบิดาของ Isaac, Syn. father of Isaac)
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
filiciden. บิดาผู้ฆ่าบุตรของตัวเอง,
freud(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
godparentn. บิดามารดาอุปถัมภ์
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
half sisterพี่น้อง (ผู้หญิง) ที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-bloodn. คนร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน. ลูกผสม,คนครึ่งชาติ., See also: half-blooded adj.
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.
incest(อิน' เซสทฺ) n. การร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
pater(เพ'เทอะ) n. พ่อ,บิดา
pater patriaen. บิดาแห่งประเทศ
paterfamilias n.หัวหน้าครอบครัว (มักเป็นบิดา) ,เจ้าบ้าน,หัวหน้าครอบครัวชาวโรมันคาทอลิก,พลเมืองชายที่อิสระ, See also: paterfamiliar adj.
paternalism(พะเทอ'นะลิสซึม) n. ลัทธิปกครองแบบบิดาปกครองบุตร,ลักษณะบิดา, See also: paternalist n.,adj. paternalistic adj.
paternity(พะเทอ'นิที) n. n. ความเป็นบิดา,แหล่งกำเนิด
patriarchy(เพ'ทริอาร์'คี) การปกครองฉันบิดากับบุตร
patricide(เพ'ทริไซด) n. การฆ่าบิดา, See also: patricidal adj.
patrilinealadj. สายบิดา.
patrilinearadj. สายบิดา.
patrimony(เพ'ทระโมนี่) n. มรดกของบิดา, See also: patrimonial adj.
patronymicadj. (ชื่อ) มาจากชื่อสกุลของบิดา.
paw(พอ) n. เท้าสัตว์,อุ้งเล็บมบิดา -v. ตะปบ,ตะกุย
posthumous(โพส'ชะเมิส) adj. หลังมรณกรรมของผู้ประพันธ์,หลังมรณกรรมของบิดา
sigmund(ฟรอยด์,ซิก'มันด) n. นักประสาทวิทยาชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งจิตเวชวิเคราะห์
sire(ไซ'เออะ) n. ฝ่าบาท,บิดา,บรรพบุรุษชาย,พ่อม้า,บุคคลผู้มีตำแหน่งสำคัญ,ม้าพันธุ์ตัวผู้,พ่อพันธุ์สัตว์ vt. แพร่พันธุ์,สืบพันธุ์,มีลูก,เป็นพ่อพันธุ์, Syn. beget
whole bloodn. เลือดทั้งหมดจากร่างกาย,เลือดแท้,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีบิดามารดาเดียวกัน
whole brothern. พี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน
whole sistern. พี่หรือน้องสาวที่มีบิดามารดาเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา
father(n) พ่อ,บิดา,ผู้ก่อตั้ง,ผู้ปกครอง,หลวงพ่อ,บาทหลวง
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา
filial(adj) ของลูกต่อบิดามารดา,เกี่ยวกับพันธุกรรม
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
papa(n) ป๋า,บิดา,พ่อ
paternal(adj) เหมือนบิดา,ฝ่ายบิดา,ทางสายพ่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cronos (name) เทพแห่งเวลาของกรีก หรือบางแห่งก็ว่าเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นบิดาของมหาเทพซูสที่ถูกล้างอำนาจโดยฝีมือของซูส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちち, chichi] (n) บิดา, พ่อ

French-Thai: Longdo Dictionary
père(n) |m| พ่อ, บิดา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top