Search result for

*บาดแผล*

(198 entries)
(0.5234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บาดแผล, -บาดแผล-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เจ็บหัว (jargon ) ในภาษาเหนือจะแปลว่า อาการปวดหัว มึนหัว วิงเวียน (ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือมีบาดแผลที่หัว) เช่น เมื่อฉันคืนนอนน้อยตื่นมาเลยเจ็บหัวมาก แปลว่า เมื่อคืนฉันนอนน้อยตื่นมาเลยเวียนหัว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดแผล[N] wound, See also: cut, injury, Syn. รอยแผล, Example: หมอสั่งว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำเป็นอันขาด, Thai definition: เนื้อหนังที่แยกออกเพราะถูกกระแทกโดยแรงหรือของมีคมบาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาดแผลน. เนื้อหนังที่แตกแยกออกเพราะถูกตีฟันทิ่มแทงเป็นต้น.
กฤษณา(กฺริดสะหฺนา) น. ส่วนของเนื้อไม้ซึ่งมีสีดำ เกิดเมื่อต้นไม้มีบาดแผล พบเฉพาะในต้นไม้สกุล Aquilaria โดยเฉพาะชนิด A. crassna Pierre ex Lecomte.และ A. malaccensis Lam. ในวงศ์ Thymelaeaceae กลิ่นหอม ใช้ทำยาได้.
กำแพงขาวน. ชื่อว่านชนิดหนึ่ง ใบคล้ายหมากผู้หมากเมีย ต้นและใบเขียว มีลายดั่งว่านเสือ แต่ลายเบา มีพรายปรอท หัวเหมือนกระชาย ตุ้มรากกลมทอดไปยาว หัวมีกลิ่นหอม ใช้อยู่คงเขี้ยวเขานองา, อีกชนิดหนึ่งเรียก มายาประสาน เป็นว่านประสานบาดแผล.
ชันสูตร(ชันนะสูด) ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือหลักฐานข้อเท็จจริง เช่น ชันสูตรบาดแผล ชันสูตรพลิกศพ, สอบสวนโดยเหตุผล.
บาดเจ็บก. มีบาดแผลหรือรอยฟกช้ำทำให้เจ็บปวด.
ปากฉลาม, ปากช้างน. รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง.
ผ้าพันแผลน. ผ้าที่ทอด้วยฝ้าย เป็นแถบยาว ๆ มีลักษณะโปร่งบาง สีขาว ใช้สำหรับพันหุ้มบาดแผล.
เลือดเข้าเลือดออกก. มีบาดแผล เช่น แค่หนามเกี่ยวก็ถึงกับเลือดเข้าเลือดออกแล้ว.
เลือดตกยางออกก. มีบาดแผลถึงเลือดออก เช่น ต่อสู้กันจนถึงเลือดตกยางออก
ใส่ยาก. เอายาโรยหรือทาเป็นต้นที่บาดแผล.
เหตุในลักษณะคดีน. ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งมิใช่เหตุส่วนตัวเฉพาะผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเหตุที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้นด้วยกันทุกคน เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่าลักษณะบาดแผลที่ถูกทำร้ายเป็นอันตรายแก่กายถึงสาหัสหรือไม่สาหัส.
อรุน. แผล, บาดแผล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puncture woundบาดแผลถูกแทง [มีความหมายเหมือนกับ wound, penetrating] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septic woundบาดแผลติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
open woundบาดแผลเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aseptic woundบาดแผลไร้เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bullet wound; wound, gunshotบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
closed woundบาดแผลปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contused woundบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gunshot wound; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incised woundแผลบาด, บาดแผลถูกของมีคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
injury; trauma; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerary๑. -บาดแผล๒. -รักษาบาดแผล๓. สิ่งรักษาบาดแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatosis; traumatism๑. ภาวะบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ injury; trauma; wound ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatic๑. -บาดเจ็บ๒. -บาดแผล, -แผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatism; traumatosis๑. ภาวะบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ injury; trauma; wound ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatogenic๑. -ทำให้เกิดการบาดเจ็บ๒. -เหตุบาดแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma; injury; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wound, incisedแผลบาด, บาดแผลถูกของมีคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, laceratedบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, openบาดแผลเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, penetratingบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, punctureบาดแผลถูกแทง [มีความหมายเหมือนกับ wound, penetrating] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, septicบาดแผลติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound; injury; trauma๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woundบาดแผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wound, asepticบาดแผลไร้เชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, bullet; wound, gunshotบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, closedบาดแผลปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, contusedบาดแผลช้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wound, gunshot; wound, bulletบาดแผลถูกลูกปืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronic intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อเนื่อง, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานาน ดังนั้น ปริมาณรังสีผูกพันจึงเป็นผลรวมของปริมาณรังสีผูกพันที่ได้รับในคราวเดียวของแต่ละช่วง [นิวเคลียร์]
Intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสี, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล [นิวเคลียร์]
Wound healing การหายของบาดแผล [TU Subject Heading]
Wound infection การติดเชื้อที่บาดแผล [TU Subject Heading]
Wound treatment equipment industry อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์รักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Wounds and injuries บาดแผลและบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Surgical wound infectionการติดเชื้อที่บาดแผลศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Traumatologyวิทยารักษาบาดแผล [TU Subject Heading]
Abrasionแผลถลอก, การขัดสี, บาดแผลถลอก, รอยแผลถลอก, การถลอก [การแพทย์]
Antibacterial Drugs, Topicalยาทำลายแบคทีเรียต่อบาดแผลโดยตรง [การแพทย์]
Approximation, Directการเย็บขอบบาดแผลปิดเข้าหากัน [การแพทย์]
Arteriovenous Fistulaหลอดเลือดแดงและดำ, แผลชอนทะลุ; แผลชอนทะลุหลอดเลือดแดงและดำ; รูติดต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับดำ; ทางทะลุติดต่อถึงกันระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ; การติดต่อระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ; บาดแผลชอนทะลุระหว่างหลอดเลือดแดงและดำ; ทางลัดของหลอดเลือดแดงสู่หลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Assessment of the Extent of Damageการประเมินความรุนแรงของบาดแผล [การแพทย์]
Blister, Feverบาดแผลในปาก [การแพทย์]
Burn Wound Bacteriologyเชื้อโรคที่พบในบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Burn Wound Careการดูแลรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก [การแพทย์]
Burnsไฟไหม้น้ำร้อนลวก,การบาดเจ็บจากไฟไหม้,ไฟไหม้,บาดเจ็บจากการถูกเผาไหม้,ความร้อนลวก,แผลไฟไหม้,แผลถูกความร้อน,ไหม้,บาดแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก,บาดแผลไฟไหม้,ไฟลวก,แผลไหม้,แผลไฟไหม้ [การแพทย์]
Burns, Chemicalแผลไหม้จากสารเคมี,บาดแผลไฟไหม้จากสารเคมี,บาดเจ็บจากสารเคมี,การถูกสารเคมี,อุบัติเหตุจากสารเคมี [การแพทย์]
Burns, Circumferentialบาดแผลไฟไหม้ที่เกิดรอบลำตัวหรือแขนขา [การแพทย์]
Burns, Electricบาดเจ็บเนื่องจากกระแสไฟฟ้า,บาดแผลไฟไหม้จากการถูกกระแสไฟฟ้า,แผลไหม้จากไฟฟ้า [การแพทย์]
Burns, Full Thicknessบาดแผลที่มีความรุนแรงขั้นที่สาม [การแพทย์]
Burns, Second Degreeบาดแผลรุนแรงเป็นขั้นที่สอง [การแพทย์]
Burns, Third Degreeบาดแผลไฟไหม้ลึกถึงใต้ผิวหนัง [การแพทย์]
Centripetal Forceแรงหดตัวจากขอบบาดแผลเข้าหากลางบาดแผล [การแพทย์]
Chemotherapeutic Agents, Topicalการใช้ยาฆ่าเชื้อบริเวณบาดแผล [การแพทย์]
Contusionsอาการฟกช้ำ,ชอกช้ำ,สมองที่ชอกช้ำ,ช้ำ,การช้ำชอก,บาดแผลฟกซ้ำ,สมองช้ำ,การฟกช้ำ [การแพทย์]
Cutsบาดแผลจากของมีคม [การแพทย์]
Debridementการเล็มแผล,การตัดเล็มเนื้อตายของบาดแผล,ตัดเนื้อตาย,การตัดขอบแผลให้เรียบ,ตัดเนื้อที่ตายออก,ตัดแต่งแผล,การผ่าตัดนำเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออก [การแพทย์]
Decubitus Soreบาดแผลกดทับ [การแพทย์]
Dressing, Wetแต่งบาดแผล,การทำแผลให้เปียกอยู่ตลอดเวลา [การแพทย์]
Forcepsคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Fractures, Compoundกระดูกหักแผลเปิด,กระดูกหักและมีแผลติดต่อกับภายนอก,กระดูกหักอย่างมีบาดแผล,กระดูกหักชนิดที่มีบาดแผล,กระดูกหักชนิดละเอียด,กระดูกหักที่โผล่ออกมาภายนอก,กระดูกหักและมีบาดแผลติดต่อ [การแพทย์]
Fractures, Openedกระดูกหักอย่างมีบาดแผล [การแพทย์]
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]
blood clottingการแข็งตัวของเลือด, การแข็งตัวของเลือด กระบวนการที่มีการสร้างไฟบรินอุดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณบาดแผล ทำให้เลือดหยุดไหล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plateletเพลตเลต, เกล็ดเลือด, ชิ้นส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ชนิดหนึ่งในไขกระดูกและเข้าสู่เส้นเลือด มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 - 2 ไมโครเมตร ทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
fibrinไฟบริน, สารที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียวพบในเลือด ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล โดยไฟบรินจะประสานกันเป็นร่างแหอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือดตรงบริเวณปากแผล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alpha phylloquinone [α - phylloquinonel]แอลฟาฟิลโลควิโนน, วิตามิน K เป็นวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกาย ถ้าร่างกายขาดวิตามินชนิดนี้จะทำให้เลือดแข็งตัวช้าเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
haemophilia (hemophilia)โรคฮีโมฟีเลีย, โรคที่เลือดไหลไม่หยุดเมื่อมีบาดแผล เนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gauze Dressingการตกแต่งบาดแผลโดยใช้ผ้าก๊อสหรือผ้าโปร่ง [การแพทย์]
Incision, Surgicalบาดแผลชนิดที่เกิดจากการผ่าตัด การกรีด [การแพทย์]
Inflammatory Processปฏิกิริยาที่เกิดในการอับเสบของบาดแผล [การแพทย์]
Injuriesการบาดเจ็บ, บาดแผล, การฉีกขาด, บาดเจ็บ, ภยันตราย [การแพทย์]
Injuries, Gunshotบาดแผลจากการถูกยิง [การแพทย์]
Irrigationการชะล้างบาดแผล, การหลั่งล้าง, การล้าง, การชะล้าง, ล้างเนื้อเยื่อในร่างกาย [การแพทย์]
Kutler's Flapการปิดบาดแผลปลายนิ้วจากด้านข้างทั้งสองของปลายนิ้ว [การแพทย์]
Lacerationบาดแผลฉีกขาด [การแพทย์]
Laceration, Complicatedบาดแผลฉีกขาดรุนแรง [การแพทย์]
Laceration, Simpleบาดแผลฉีกขาดธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That chuck wound up being the more human of the two.ในบรรดาบาดแผลที่สองคนนั้นทำ Pret-a-Poor-J (2008)
Got one lower limb flesh wound,มีคนหนึ่งแขนขาไม่มีแรง อีกคนหนึ่งมีบาดแผลสด Last Resort (2008)
Single puncture wound.บาดแผลลึกที่เดียว.. And How Does That Make You Kill? (2008)
Scissors match the width and depth of the wound.กรรไกรนี่มีความกว้างและลึกตรงกันกับบาดแผล And How Does That Make You Kill? (2008)
You can see the wounds where he was bitten.องค์ชายสามารถไปดูบาดแผลเขาได้ มีรอยงูกัดอยู่ Valiant (2008)
Should we tend to his wounds?พวกเราจะเฝ้าดูแลกับบาดแผลของเขาไหม? Excalibur (2008)
But I didn't anticipate that the wound is this deepแต่ข้าไม่คิดว่าจะทำให้เกิดบาดแผลลึกเช่นนี้ Iljimae (2008)
I was saving a scarred soul, okay?ฉันกำลังบันทึกจดจำบาดแผล โอเค? Heartbreak Library (2008)
I'm afraid your injuries are more severe then we've previously thought, my dear.ฉันเกรงว่า บาดแผลของเธอในคราวนี้/Nอาจจะสาหัสจนยากที่จะรักษามันได้... พวกเราก็เลยร่วมกันคิดอยู่นานเลยล่ะ/Nสาวน้อย Bolt (2008)
Because, you know, it's common among post-traumatic patients... to develop phobias--คุณรู้มั๊ย มันไม่แปลกที่เกิดกับคนป่วยที่มีบาดแผลในอดีต... ทำให้เกิดโรคกลัว... . Passengers (2008)
Did the wounds look like bite marks?บาดแผลเหมือนจะเป็นเฉพาะรอยกัดไหม Day of the Dead (2008)
Then how do you explain your injuries?งั้น, เจ้าจะอธิบายเรื่องบาดแผล อย่างไร? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It left a big scar on the families and many friends of the girls.มันได้ทิ้งบาดแผลขนาดใหญ่ ไว้ในใจครอบครัวของเด็กพวกนั้น Cyborg Girl (2008)
You wouldn't find any information after a fatal wound like this.คุณไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้ หลังจากบาดแผลร้ายแรงขนาดนี้ Pathology (2008)
Signs of livor mortis, algor mortis, rigor mortis, in the percede external wounds.มีหลักฐานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสารเคมีในร่างกายทำให้เสียชีวิต ก่อนที่จะเกิดบาดแผลภายนอก Pathology (2008)
some cuts and bruises,-มีบาดแผล และรอยฟกช้ำ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
They get graded after the degree of injury of the patient:แล้วก็ต้องมาวัดระดับกัน.. ด้วยความสาหัสของบาดแผล The Breath (2009)
Looks like massive head trauma. She's bleeding bad. I'm going in, man.ดูเหมือนบาดแผลที่หัวจะใหญ่มาก เธอเลือดไหลเยอะมาก ฉันจะเข้าไปเองพวก Emotional Rescue (2009)
You know, playing at demons and magic when the real thing will kill you bloody.อย่างหมอนั่นที่ตายด้วยบาดแผลโดนแทงสิบแห่ง \ แต่ที่เสื้อไม่มีรอยขาดแม้แต่รอยเดียว Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
You guys find a death wound?พวกนายเห็นบาดแผลทำให้ตายไหม Seven Thirty-Seven (2009)
At this point, I identified the suspect as Mr. Salamanca and observed what appeared to be a gunshot wound in his midsection.ณ จุดนี้ ผมระบุได้ว่าผู้ต้องสงสัยคือนายซาลามังก้า และปรากฏตามลำตัวเขา มีบาดแผลถูกยิง Bit by a Dead Bee (2009)
There are four straps around your limbs and you have four tests you must complete.มีสายรัดบาดแผลสี่อันรอบๆ ตัวแก และการทดสอบ 4 อย่างที่กำลังจะมา Saw VI (2009)
The neck wounds-- something's off.บาดแผลที่คอ บางอย่างหายไป Bloodline (2009)
The first two were found strangled with blunt force head traumas,คนหนึ่งในสอง พบถูกทำร้ายโดยการบีบคอ บาดแผลใหญ่บริเวณศีรษะ A Shade of Gray (2009)
The hole in my chest, well, when I'm with Jake, it's like it's almost healedบาดแผลในใจฉัน เวลาอยู่กับเจค เหมือนกับมันจะหาย The Twilight Saga: New Moon (2009)
I need a little time to lick my wounds.ผมแค่ต้องการเวลาเลียบาดแผล Crime Doesn't Pay (2009)
When she comes back in the morning, she's covered in cuts and bruises.เมื่อเธอกลับมาตอนเช้า เธอเต็มไปด้วยบาดแผล Today Is the Day: Part 1 (2009)
Forget about all that pain,ลืมทุกอย่างเกี่ยวกับบาดแผลในใจ Episode #1.5 (2009)
Although giving Young Master Jun Pyo a scar was bad of you, love doesn't always go as planned, does it?แม้ว่าการสร้างบาดแผลให้กับคุณชายจุนพโยจะเลวร้ายสำหรับลูก ความรักก็ไม่ได้เป็นดังที่ออกแบบไว้เสมอหรอก, ใช่มั้ย? Episode #1.8 (2009)
Wounds also indicate a raised bumper, so they're thinking large SUV or truck.บาดแผลบ่งชี้ว่ารถที่ชนเป็นรถขนาดใหญ่ พวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นรถเอสยูวีหรือรถบรรทุก Roadkill (2009)
Did they show symptoms that we're seeing now-- the lesions?มีอาการที่เราเห็นได้ไหมตอนนี้ พวกบาดแผลAmplification (2009)
what do we know? Nichols is dead. blunt force trauma to his head.นิโคลตายแล้ว บาดแผลจากของไม่มีคมที่ศีรษะ Amplification (2009)
- my sister doesn't deserve to be in this kind of pain.-น้องสาวฉันไม่สมควรที่จะได้รับบาดแผลนี้จริงๆ Dirty Harry (2009)
Died in an alley of a fatal head wound.ตายในตรอกมีบาดแผลที่หัว If I Had a Hammer (2009)
Luckily, the wounds from the weapon were superficial but in the fall on the stairs she took quite a blow to the head.โชคดี ที่บาดแผลจากอาวุธไม่ลึกนัก ...แต่ศรีษะของเอถูกกระแทกอย่างแรงจากการตกบันได Episode #1.3 (2009)
And they're a perfect match to the wounds.และมันก็สอดคล้องกับบาดแผลด้วยค่ะ Episode #1.3 (2009)
My 3-D imaging suggests that a shaft shot from a speargun through the soft palate would've caused the wound.จากภาพสามมิติบ่งชี้ว่าด้ามยาวนี้ มาจากปืนฉมวก ทะลุผ่านเพดานปาก ที่เป็นสาเหตุ ให้เกิดบาดแผล Harbingers in a Fountain (2009)
Keep the pressure on the wound.กดปิดบาดแผลเอาไว้น่ะ Harbingers in a Fountain (2009)
gunshot wounds.บาดแผลถูกยิง The Bond in the Boot (2009)
I'm alyzing the injuries to get the exact position.ผมกำลังหาจุดที่แน่นอน ของบาดแผล The Bond in the Boot (2009)
And then shot in the chest. it was all pretty sloppy.บาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอก ค่อนข้างเละ Faceless, Nameless (2009)
Tyler hayes, multiple gunshot wounds.ไทเลอร์ เฮยส์ บาดแผลถูกยิงหลายนัด Faceless, Nameless (2009)
They say, given the nature of the wounds, you'd expect an explosive device filled with nails or steel ball bearings.พวกเขาบอกว่า บาดแผลที่เกิดดูเป็นธรรมชาติ คุณคงคาดหวัง ให้ชิ้นส่วนระเบิด มีเศษตะปู หรือเศษเหล็กกลมๆ Fracture (2009)
She was wounded.เธอมีบาดแผล 137 Sekunden (2009)
He's still a little tender from his sutures.เขายังอ่อนแออยู่นะ จากการเย็บบาดแผล White to Play (2009)
What do you think?คิดว่ายังไง ไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่ที่เดียว Orutorosu no inu (2009)
A young guy, no wounds, no use of drugs, and a calm expression on his face.เด็กผู้ชาย ไม่มีบาดแผล ไม่มีการใช้ยา และมีใบหน้าสงบนิ่ง Orutorosu no inu (2009)
With just a touch from his hand, it's possible to heal any wound or illness.แค่เพียงสัมผัสจากมือของเขา ก็สามารถรักษาบาดแผลหรืออาการป่วย Orutorosu no inu (2009)
If there was someone who could heal wounds and illnesses with just a touch, what would you think?ถ้าหากว่า มีคนที่สามารถรักษาบาดแผล และโรคร้ายด้วยการสัมผัส คุณคิดว่าไง? Orutorosu no inu (2009)
Without leaving any evidence behind, without being found guilty.ไม่หลงเหลือหลักฐานสักชิ้น หรือแม้แต่บาดแผลสักรอยก็ไม่มี Orutorosu no inu (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut   FR: blessure [f]
เย็บบาดแผล[v. exp.] (yep bātphlaē) EN: sew up a wound ; stitch up a wound   FR: recoudre une plaie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beat in[PHRV] ตีให้บาดเจ็บ, See also: ตีให้มีบาดแผล, ตีให้เสียหายหรือทำลาย, Syn. bash in, crush in
do to[PHRV] ทำให้บาดเจ็บ, See also: ทำให้มีบาดแผล
mark someone for life[IDM] ทำให้เกิดรอยแผล, See also: สร้างบาดแผลให้กับ (ร่างกายหรือจิตใจ)
probe[N] เครื่องมือสำหรับแหย่ตรวจบาดแผล
probe[N] การตรวจบาดแผลด้วยเครื่องสำหรับตรวจ
probe[VT] ตรวจสอบบาดแผลด้วยเครื่องตรวจ
staunch[VT] ห้ามเลือด, See also: ห้ามเลือดจากบาดแผล
swab[N] สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล, See also: สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับซับแผลหรือทายา, Syn. gauze, absorbent cotton
traumatic[ADJ] ที่ใช้กับบาดแผล
traumatic[ADJ] เกี่ยวกับบาดแผล
vulnerary[ADJ] ซึ่งใช้รักษาบาดแผล, See also: ซึ่งรักษาบาดแผล
vulnerary[N] ยารักษาบาดแผล
wound[N] บาดแผล, See also: แผล, Syn. cut, injury, lesion
wound[VT] ทำให้เป็นบาดแผล, See also: ทำให้บาดเจ็บ
woundwort[N] พืชตระกูลมินต์ใช้สำหรับรักษาบาดแผล
woundwort[N] พืชชนิดใดก็ตามที่เคยใช้รักษาบาดแผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้
catgut(แค็ท'กัท) n. เอ็นเย็บบาดแผล
contusion(คันทู'เชิน) n. บาดแผลฟกช้ำดำเขียว
cut(คัท) {cutted,cutting,cuts} v. ตัด,หั่น,ฟัน,แล่ n. การตัด,การหั่น,การฟัน,บาดแผล,ชิ้นที่ถูกตัดออก,ปริมาณที่ถูกตัดออก,adj. ซึ่งถูกตัด,
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dressing(เดรส'ซิง) n. การแต่งตัว,การตกแต่ง,สิ่งที่ตกแต่ง,เครื่องชูรส,ซอสอาหาร,เครื่องยัดไส้,สิ่งที่ใช้แต่งบาดแผล,ปุ๋ย,จัดแถว,ดุ,ด่า
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure,wound,harm
hurtful(เฮิร์ท'ฟูล) adj. ซึ่งทำให้ได้รับบาดแผล,เป็นอันตราย,ซึ่งทำให้เสียหาย., See also: hurtfully adv. hurtfulness n., Syn. injurious,harmful,
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้
lesion(ลี'เชิน) n. บาดแผล,แผล,รอยแผลแถบหนึ่งของผิวหนัง,รอยโรคของเนื้อเยื่อ, Syn. hurt
maim(เมม) vt. ทำให้เสียแขนขา,ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป,ทำให้พิการ,ทำให้เสื่อมเสีย. n. สภาพบาดเจ็บทางกาย,บาดแผลทางกาย,ข้อบกพร่อง,มลทิน., See also: maimness n. maimer n., Syn. mutilate,cripple
re-dress(รีเดรส') vt. แต่งตัวใหม่,ซ่อมแซมใหม่,ทายาบนบาดแผลใหม่
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
succumb(ซะคัมบฺ') vi. ยอม,ยอมจำนน,เชื่อฟัง,ตกอยู่ในอำนาจ,ได้รับโรค,ได้รับบาดแผล,แก่,ตาย., See also: succumber n., Syn. yield,submit,die ###A. persist,endure
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
traumatic(ทระแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับบาดแผล,สำหรับรักษาบาดแผล., See also: traumatically adv., Syn. shocking,wounding,scarring
vulnerary(วัล'เนอระรี) adj. ซึ่งรักษาบาดแผล. n. ยารักษาบาดแผล
wound(วูนดฺ) n. บาดแผล,การทำให้บาดเจ็บ,ความเสียหายต่อจิตใจความรู้สึกหรือชื่อเสียง vt.,vi. ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้บาดเจ็บ,ทำอันตราย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wondและwind, See also: wouldingly adv., Syn. laceration,injury
wounded(วูน'ดิด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับบาดแผล,ได้รับความเสื่อมเสีย n. ผู้ได้รับบาดเจ็บ, Syn. injured

English-Thai: Nontri Dictionary
bruise(n) บาดแผล,รอยขีด,แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว
bruise(vi) ถลอก,มีบาดแผล
bruise(vt) ทำให้เกิดบาดแผล,ทำให้ฟกช้ำดำเขียว,ทำให้ถลอก,ทำให้เป็นรอยขีดขูด้น
hurt(n) ความบาดเจ็บ,อันตราย,บาดแผล
scar(n) ตำหนิ,แผลเป็น,บาดแผลใจ
wound(n) บาดแผล,การบาดเจ็บ,ความเสียหาย
wound(vt) ทำให้บาดเจ็บ,ทำให้มีบาดแผล,ทำอันตราย

German-Thai: Longdo Dictionary
Wunde(n) |die, pl. Wunden| บาดแผล
verletzen(vt) |verletzte, hat verletzt| ทำให้มีบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, See also: S. verwunden,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top