Search result for

*บันทึกเทป*

(48 entries)
(0.5333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บันทึกเทป, -บันทึกเทป-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บันทึกเทป[V] record, See also: copy, Syn. อัดเทป, Example: รายการของเขาถูกถอดออกจากผัง หลังจากบันทึกเทปไปแค่ 4 เทปเท่านั้น, Thai definition: ทำการบันทึกสัญญาณภาพหรือเสียง, ทำให้เรื่องราวยังอยู่ ในรูปสัญญาณภาพหรือเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, the White House taping system.โอเค ระบบบันทึกเทปของทำเนียบขาว Frost/Nixon (2008)
Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe, that we would cover Watergate in our last taping session.ครับคุณฟรอสต์ ผมรู้สึกประหลาดใจ กับคำถามของคุณ เนื่องจากเรามีข้อตกลง มีข้อสัญญาในการถามแล้ว ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย Frost/Nixon (2008)
- Tape it.-บันทึกเทปไว้ Duplicity (2009)
You'll be so glad you had that tape recorder.คุณจะดีใจมาก คุณมีเครื่องบันทึกเทป Crime Doesn't Pay (2009)
Wouldn't you love to hear what Bruce said into his tape recorder on the ride home?คุณคงไม่ชอบฟังสิ่งที่บรู๊ซพูด ในเครื่องบันทึกเทปของเขา ตอนกลับบ้าน Crime Doesn't Pay (2009)
We should look into how the timing on the counter was changed.เราต้องค้นหาคนที่ทำการเปลี่ยนเวลาในการบันทึกเทปนี้ Episode #1.7 (2009)
The Met passed on data from two thousand hours of CCTV footage,ตรวจสอบข้อมูลผ่าน 2 พันชั่วโมง ของกล้องบันทึกเทปวงจรปิด Episode #1.4 (2010)
Let me turn this on.ผมขอเปิดการบันทึกเทปนะครับ Episode #1.1 (2010)
All right, so we need to review the footage going back seven days before the sabotage, see if we can't find our man on his recce.เอาล่ะ งั้นเราจำเป็นต้องย้อนภาพบันทึกเทป กลับไปอีก 7 วันก่อน ก่อนที่จะเกิดเหตุก่อวินาศกรรม เผื่อว่าเราอาจจะไม่เห็นรถลาดตระเวนของเรา ผมขอฟังเสียง 999 อีกครั้งได้ไหม Episode #1.2 (2010)
Go on camera. Tell him to stop. Rescind the order.ไปยังกล้องบันทึกเทป บอกให้เขาหยุด ยกเลิกคำสั่งซะ Episode #1.2 (2010)
Now, if you can do that for me, you can come back and you can bring all the cameras that you want.ทีนี้ ถ้าคุณทำสิ่งนั้นให้ผมได้ แล้วค่อยกลับมาคุยกันและคุณเอากล้องมาด้วยนะ มาบันทึกเทปกี่ตัวก็ได้ตามที่คุณต้องการ Episode #1.2 (2010)
And we're rolling.และเรากำลังบันทึกเทปครับ Episode #1.2 (2010)
Not really. I'd like to acknowledge that, here on record.ไม่เลยจริงๆ ฉันอยากจะแจ้งให้ทราบว่า กำลังบันทึกเทปกันอยู่ Episode #1.2 (2010)
Yeah, was that before or after she duct-taped you to that springy rocking horse?ช่าย... ก่อน หรือ หลัง... เธอบันทึกเทป คุณ ที่ม้าโยกสปริง Pilot (2010)
Adam's episode is taping tonight, so Eli wanted to go.ตอนที่อดัมเขียนบทจะบันทึกเทปคืนนี้ อีไลเขาอยากไปหน่ะ... No Strings Attached (2011)
- I taped this meeting.- ฉันบันทึกเทปการประชุมครั้งนี้ Contagion (2011)
That's $49.99. Gets you this tv recorder.49.99 เหรียญเท่านั้น สำหรับเครืองบันทึกเทปทีวี Love Machine (2011)
Who made that recording, Conrad?ใครเป็นคนบันทึกเทปหละ คอนราด Intrigue (2011)
I just got a tape recorder from OfficeMax.ฉันก็แค่ได้เครื่องบันทึกเทปมาจากออฟฟิศแม็กซ์ Michael (2012)
All we have to find is one and document it.เราต้องหาให้เจอสักอันแล้วบันทึกเทป The New World (2012)
I didn't force her to do it for the camera.ฉันไม่ได้ขู่ให้เธอต้องบันทึกเทปนี่ซะหน่อย Monstrous Ball (2012)
A statement, on the record.การให้ปากคำ ในการบันทึกเทป Buried (2013)
I want to go on record as saying that this is a very bad idea.ฉันอยากจะไปฟังการบันทึกเทป อย่างที่จะพูดว่านี่ เป็นความคิดที่แย่เอาซะมากๆ ฮันนิบาลล่ะ Trou Normand (2013)
We need to document the conditions, the filth, these people are forced to live in.เราต้องบันทึกเทปสภาพสิ่งแวดล้อม ความโสโครก ที่คนเหล่านี้ถูกบังคับให้ต้องอาศัยอยู่ Madness Ends (2013)
Okay, I'd like you to acknowledge that I am recording this and that everything you say is on the record.เอาล่ะ, ฉันอยากให้คุณทราบ ฉันจะอัดเทป และทุกอย่างที่คุณบอก จะถูกบันทึกเทป Uh... Oh... Ah... (2013)
Yeah, I'm being recorded.คะ, ฉันจะถูกบันทึกเทป Uh... Oh... Ah... (2013)
If you record any messages, I can get them to transmit it to Cooper.ถ้าหากว่าคุณบันทึกเทป ผมสามารถจะส่งให้คูเปอร์ได้ Interstellar (2014)
You were great! I've got to record you.คุณเยี่ยมมาก ผมต้องการบันทึกเทปคุณ The Blues Brothers (1980)
And this conversation is being tape recorded.และการสนทนานี้ ก็ถูกบันทึกเทปไว้หมดแล้ว Clue (1985)
Tape recordings aren't admissible evidence.การบันทึกเทปเป็นหลักฐานที่ยอมรับไม่ได้ Clue (1985)
Hey, are you putting this on tape?เฮ้ย, แกบันทึกเทปอยู่หรือป่าวเนี่ย ? Visitor Q (2001)
Stop recording immediately!หยุดบันทึกเทปเดี๋ยวนี้เลย ! Visitor Q (2001)
No more recording!ห้ามบันทึกเทปVisitor Q (2001)
- Maybe it's a good thing, because at least now, there'll be a record of me telling you to get your priorities straight.- มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ เพราะว่าอย่างน้อยตอนนี้ เป็นการบันทึกเทปคำสั่งจากผมต่อคุณ เพื่อให้้คุณการจัดลำดับความสำคัญอย่างเป็นระเบียบ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Wait, is that thing on?เดี๋ยวก่อน กล้องบันทึกเทปอยู่ใช่ไหม Mr. Monk Gets Fired (2004)
You can edit this out, right? This doesn't have to be in the movie.คุณลบการบันทึกเทปนี้ออกได้ ใช่ไหม ฉากนี้ไม่จำเป็นต้องมีในหนังก็ได้ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Sharona, is that it? Is it the copy of the TV special?ชาโรน่า ได้มาแล้วใช่ไหม บันทึกเทปการแสดงพิเศษของทีวี Mr. Monk and the Blackout (2004)
I've been making tapes...- ผมกำลังบันทึกเทป... White Noise (2005)
Right after this little audition tape.ทันทีที่บันทึกเทปแนะนำตัวเสร็จ The Fog (2005)
A tape recorder.เครื่องบันทึกเทป [Rec] (2007)
Are you recording this?คุณบันทึกเทปอยู่หรือ? No Such Thing as Vampires (2007)
We've recorded him at over three dozen scenes, all of which relate to The Pattern.เราบันทึกเทปเขามากกว่า36ตอน ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแพทเทริน์ The Arrival (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instant replay[N] การถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันทีหลังจากบันทึกเทปไว้
record[VT] บันทึกเทป, Syn. tape-record
tape-record[VT] บันทึกเทป, See also: บันทึกเสียงด้วยสายเทป, Syn. videotape
wow[N] ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top