ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บัญชี*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บัญชี, -บัญชี-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้
waitlist[เวทลีสต์] (n) บัญชีรอเรียก

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การบัญชีเบื้องต้น(n, phrase) Introduction to Accounting
บัญชีครัวเรือนhousehold accounting
บัญชีเงินฝากประจำ(n) fixed deposit account, time deposit account

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชี(n) account, Example: เธอมีหน้าที่ทำบัญชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน, Thai Definition: สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
บัญชี(n) account book, Syn. สมุดบัญชี, Example: เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน
บัญชี(n) debt, Syn. หนี้สิน, Example: แต่ละเดือนรายการบัญชีที่เขาต้องเคลียร์มีมากเหลือเกิน, Thai Definition: รายการหนี้สิน
บัญชีดำ(n) black list, Example: รายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพลถูกบันทึกลงในบัญชีดำของกองบัญชาการตำรวจนครบาล, Thai Definition: รายชื่อบุคคลที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
ลงบัญชี(v) charge it to one's account, See also: put it to one's account, keep the accounts, Syn. ค้าง, เชื่อ, Example: ของที่ซื้อวันนี้ผมลงบัญชีไว้ก่อน สิ้นเดือนจะจ่ายให้, Thai Definition: ลงบันทึกไว้ในบัญชี
การบัญชี(n) accountancy, Example: เขาทำงานอยู่ฝ่ายการบัญชี, Thai Definition: ระบบการจัดการและควบคุมบัญชี
คิดบัญชี(v) calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดเงิน, เก็บเงิน
คิดบัญชี(v) revenge, See also: get even with, retaliate, Syn. ล้างแค้น, แก้แค้น, Example: งานนี้เขาจะต้องคิดบัญชีกับเพื่อนรักที่ทำเขาเสียเจ็บแสบเป็นแน่
ปิดบัญชี(v) close an account, Example: ในแต่ละวันหลังจากปิดบัญชีซื้อขายแล้วพนักงานต้องรวบรวมเอกสารส่งด้วย, Thai Definition: บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจการเมื่อสิ้นงวดหรือครบปีบัญชีเพื่อแสดงให้รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร
หักบัญชี(v) debit one's account, See also: deduct from one's account, put one's account, make a partial payment, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยให้เขาหักบัญชีสะดวกดี, Thai Definition: ตัดเงินออกจากบัญชีเงินฝาก
หักบัญชี(v) make an auto payment through account number, See also: pay by withdrawing the amount of money in the bank, Syn. หักหนี้, ลบล้าง, ชำระหนี้, Example: จ่ายค่าไฟฟ้าโดยหักบัญชีสะดวกดี
แทงบัญชี(v) record, See also: make a note of, enter, strike off
ขึ้นบัญชี(v) enter one's name, Syn. ลงบัญชี, Example: เราจะขึ้นบัญชีชื่อคุณไว้ในฐานะเป็นผู้สมัคร
บัญชีชื่อ(n) list, See also: roll, register, roster, party list, Syn. บัญชีรายชื่อ, Example: สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
สมุดบัญชี(n) account book, Example: เขาฉีกสมุดบัญชีออกไปหลายใบ, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดที่ลงรายการต่างๆ
สมุหบัญชี(n) chief accountant, See also: accountant general, Syn. สมุห์บัญชี, Example: พรรคการเมืองต้องยื่นแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สมุหบัญชี, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
เข้าบัญชี(v) deposit, See also: bank, Syn. ฝากบัญชี, Thai Definition: นำเงินฝากบัญชีธนาคาร
เปิดบัญชี(v) open an account, Example: ผมจะเปิดบัญชีที่ธนาคารนี้, Thai Definition: เปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร, Notes: (ปาก)
เปิดบัญชี(v) open an account, Example: ผมตัดสินใจจะเปิดบัญชีที่ธนาคารนี้, Thai Definition: บันทึกรายการทรัพย์สินไว้ในสมุดกับธนาคาร, ซื้อเชื่อโดยจดเป็นทรัพย์สินไว้
สมุห์บัญชี(n) accountant, Example: บริษัทต้องการรับสมุห์บัญชีที่มีประสบการณ์ประจำที่สาธุประดิษฐ์, Count Unit: คน, Thai Definition: หัวหน้าพนักงานบัญชี
บัญชีบัณฑิต(n) Bachelor of Accountancy, See also: B.Acc., Syn. บช.บ.
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้สอบบัญชี(n) auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
กรมบัญชีกลาง(n) Comptroller General's Department, Example: กรมบัญชีกลางได้เสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการข้าราชการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
บัญชีรายชื่อ(n) list, See also: name list, roster, rota, roll, Example: เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
บัญชีเงินฝาก(n) deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count Unit: บัญชี
พนักงานบัญชี(n) accountant, See also: bookkeeper, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบัญชี
บัญชีมหาบัณฑิต(n) Master of Accountancy, See also: M.Acc., Syn. บช.ม.
บัญชีออมทรัพย์(n) savings account, Example: แม่ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์จะได้เบิก-ถอนเงินได้สะดวก, Count Unit: บัญชี, Thai Definition: บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากสะสมเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝาก
พนักงานทำบัญชี(n) book-keeper
ผู้ตรวจสอบบัญชี(n) auditor, Example: ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ
บัญชีกระแสรายวัน(n) account current, See also: A/C
พนักงานตรวจบัญชี(n) auditor, Syn. คนตรวจบัญชี, Count Unit: คน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์(n) Department of Cooperative Auditing, Count Unit: กรม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี(n) accounting manager

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดบัญชีก. แก้แค้น.
ชำระบัญชีก. ชำระสะสางการงานให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงินและแจกจำหน่ายสินทรัพย์เมื่อเลิกกิจการ อันเป็นอำนาจและหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี.
บอกบัญชีก. บอกศาลา.
บัญชีน. สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เช่น บัญชีเงินสด บัญชีพัสดุ บัญชีพล บัญชีเรียกชื่อ.
บัญชีกระแสรายวันน. บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ทุกเวลา.
บัญชีซะกาตน. บัญชีที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นเพื่อบริจาคและรับดำเนินการบริจาคตามหลักการของศาสนาอิสลาม.
บัญชีเดินสะพัดน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคล ๒ คนตกลงกันว่าสืบแต่นั้นไป หรือในชั่วเวลากำหนดอันใดอันหนึ่ง ให้ตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนอันเกิดขึ้นแต่กิจการในระหว่างเขาทั้งสองนั้นหักกลบลบกัน และคงชำระแต่ส่วนที่เป็นจำนวนคงเหลือโดยดุลยภาค.
ปิดบัญชีก. บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจการเมื่อสิ้นงวดหรือครบปีบัญชีเพื่อแสดงให้รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร.
เปิดบัญชีก. บันทึกรายการทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนไว้ในสมุดเมื่อเริ่มเปิดดำเนินกิจการ
เปิดบัญชียกยอดสรุปที่ได้จากการปิดบัญชีมาเริ่มต้นใหม่
เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร.
หักบัญชีก. เอาออกจากจำนวนที่มีอยู่ในบัญชี, หักกลบลบหนี้ทางบัญชี.
กรมการอำเภอน. คณะพนักงานปกครองซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และสมุห์บัญชีอำเภอ มีหน้าที่ร่วมกันในการดำเนินการให้การปกครองอำเภอเรียบร้อย ในปัจจุบันอำนาจหน้าที่ของกรมการอำเภอถูกโอนไปเป็นของนายอำเภอ.
กรอก ๑ลงข้อความหรือจำนวนเลข เช่น กรอกบัญชี.
ขึ้นทะเบียนทหารก. แสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า ๑๘ ปี, ผู้ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ถือว่าเป็นทหารกองเกิน.
เครดิตรายการเจ้าหนี้ตามบัญชี, เงินที่เข้าบัญชีเป็นรายรับ
เคลื่อนไหวก. ขยับ, ไหวตัว, เช่น นอนนิ่ง ๆ อย่าเพิ่งเคลื่อนไหว, ไม่อยู่นิ่ง, ไม่คงที่, เช่น ราคาหุ้นตัวนี้ไม่เคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว
งบ ๓ก. ปิด, รวม, เช่น งบบัญชี.
งบดุลน. รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยมีบัญชีกำไรและขาดทุนประกอบด้วย.
จำหน่ายเอาออก เช่น จำหน่ายจากบัญชี.
เซ็น ๓ก. ลงลายมือชื่อ, เซ็นชื่อ ก็ว่า, (ปาก) ซื้อโดยค้างชำระเงินและผู้ขายลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน เช่น เซ็นค่าก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อน.
ดรรชนี ๓น. บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, ดัชนี ก็ใช้.
ดัชนี ๓น. บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญ ๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้น ๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, ดรรชนี ก็ใช้.
เดินสะพัดก. หมุนเวียน, เรียกบัญชีกระแสรายวัน ว่า บัญชีเดินสะพัด.
ต้น ๖น. ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีหน้าที่รักษาสิ่งของหรือทำกิจการประจำ เช่น ต้นกุญแจ ต้นห้องต้นบัญชี.
ตรวจ(ตฺรวด) ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่.
ตั๋วเงินจ่ายน. ตั๋วแลกเงินของฝ่ายลูกหนี้ที่ต้องใช้เงินตามสัญญา ลงบัญชีในช่องหนี้สิน.
ตั๋วเงินรับน. ตั๋วแลกเงินของฝ่ายเจ้าหนี้ที่จะได้รับเงินตามสัญญา ลงบัญชีในช่องทรัพย์สิน.
ติดบวกก. เพิ่มจำนวน (ใช้เฉพาะการบัญชี).
ติดลบขาดจำนวน (ใช้แก่เลขและการบัญชี).
ทหารกองเกินน. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้าสิบแปดปี หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินภายหลังอายุย่างเข้าสิบแปดปีแต่ไม่เกินสี่สิบหกปี.
ทะเบียนน. บัญชีจดลักษณะจำนวนคน จำนวนสัตว์ หรือจำนวนสิ่งของ ตลอดจนการงานต่าง ๆ ที่รัฐบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง.
ธุรกิจเงินทุนน. การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด.
บรรณานุกรม(บันนานุกฺรม) น. บัญชีรายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการค้นคว้า, บัญชีรายชื่อหนังสือในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยุคใดยุคหนึ่ง หรือของผู้เขียนคนใดคนหนึ่ง มักจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์.
บริษัทเงินทุนน. บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ ซึ่งมิใช่การรับฝากเงินหรือรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิกถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด.
บานแผนก(-ผะแหฺนก) น. บัญชีเรื่อง, สารบาญ, โบราณใช้ว่า บานแพนก.
บานแพนก(-พะแนก) น. ตารางแบ่งปันไพร่หลวง. (สามดวง), (โบ) บัญชีเรื่อง, สารบาญ.
ใบสำคัญคู่จ่ายหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และรวมถึงใบนำส่งเงินต่อคลังด้วย.
ใบสำคัญทหารกองเกินน. เอกสารที่นายอำเภอออกให้แก่ชายที่มีสัญชาติไทยและมีอายุย่างเข้า ๑๘ ปี ที่ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เพื่อแสดงว่าได้ไปลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว<i></i>.
โผ ๒น. บัญชีรายชื่อบุคคลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า.
พับตัดบัญชีเป็นสูญ เช่น เป็นพับไป.
โพย ๑น. บัญชี, ทะเบียน.
ยันกันก. พิสูจน์ต่อหน้าให้รู้ข้อเท็จจริง เช่น เอาพยานมายันกัน, สอบข้อมูลหรือรายการให้ตรงกัน เช่น เอาบัญชีมายันกัน.
ยื่นเสนอ, ส่ง, มอบ, เช่น ยื่นเรื่องราว ยื่นบัญชี ยื่นฟ้อง
รับผิดชอบก. ยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ทำลงไปหรือที่อยู่ในความดูแลของตน เช่น สมุห์บัญชีรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการเงิน, รับเป็นภารธุระ เช่น งานนี้เขารับผิดชอบเรื่องอาหาร เธอจะไปไหนก็ไปเถอะ ฉันรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านเอง.
รายการน. บัญชีแจ้งชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่าง ๆ เช่น รายการอาหาร รายการแสดง.
ลงจด เช่น ลงบัญชี
ละเอียดลออว. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, เช่น ตรวจบัญชีอย่างละเอียดลออ ดูแลข้าวของอย่างละเอียดลออ ไม่ให้ตกเรี่ยเสียหาย.
ล้าต้าน. คนถือบัญชีเรือสำเภา.
วัดราษฎร์น. วัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ๓. บัญชีรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ (ผู้พิพากษาหรือลูกขุน)๓. บัญชีรายชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preauditการสอบบัญชีก่อนจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisional liquidatorผู้ชำระบัญชีชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodic registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งเป็นระยะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party listบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postauditการสอบบัญชีหลังจ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
list, eligibilityบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง, บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquidationการชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidatorผู้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidator's bondกรมธรรม์ค้ำประกันผู้ชำระบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserve accountบัญชีเงินสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurance of common accountการประกันภัยต่อบัญชีร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurance of joint accountการประกันภัยต่อบัญชีร่วม มีความหมายเหมือนกับ reinsurance of common account [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration, permanentการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registration, periodicการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งเป็นระยะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Syndicate Listบัญชีรายชื่อคณะผู้ร่วม(รับประกันภัย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings accountบัญชีออมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settled accountบัญชีที่ชำระสะสางแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
setting down for actionการลงบัญชีนัดพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary listบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shell accountบัญชีเปลือกระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
open accountบัญชีเปิดสินเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overdraftการเบิกเงินเกินบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
official liquidatorเจ้าพนักงานผู้ชำระบัญชี (บริษัท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountบัญชีผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amortization๑. การผ่อนชำระหนี้๒. การทยอยตัดบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auditสอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auditingการสอบบัญชี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditing, internalการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditorผู้สอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountบัญชีผู้ใช้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting yearปีบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accounting, falseการทำบัญชีเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
average statementรายการบัญชีความเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
balance on current accountดุลบัญชีเดินสะพัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
book debts insuranceการประกันภัยหนี้ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ballot, blanketบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsheet ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ ดู blanket ballot ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bill of mortalityบัญชีคนตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ ดู bedsheet ballot ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank clearingsการหักบัญชีทางธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blacklistบัญชีหมายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
make an inventoryทำบัญชีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Publisher's catalogบัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์, Example: <P>บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ (Publisher's catalog) ใช้สำหรับแสดงรายการสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แต่ละแห่งเป็นเจ้าของ รวมทั้งรายการสิ่งพิมพ์ที่สำนักพิมพ์วางแผนจะผลิตหรือตีพิมพ์จำหน่าย <p>ในห้องสมุด บรรณารักษ์งานจัดหา ใช้บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ สำหรับการติดตาม และตรวจสอบรายการสิ่งพิมพ์ใหม่ที่น่าสนใจ ในการพิจารณาคัดเลือกเข้าห้องสมุด <p>ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อของสำนักพิมพ์ เช่น ของสมาคม American Chemical Society (ACS) ได้จัดทำบัญชีรายชื่อ ACS Publications Product Catolog 2012 หรือ Karger Libri Catolog 2012 ของสำนักพิมพ์ Karger Libri AG เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accountingการบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Accounts payableบัญชีเจ้าหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Accounts receivableบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Flow of funds accountingการบัญชีกระแสเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Auditingการสอบบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Clearing agreementความตกลงในการหักบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Inflation accountingการบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ [เศรษฐศาสตร์]
Social accountบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social accounting matrixเมทริกซ์การบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Unit of accountหน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี), หน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี) [เศรษฐศาสตร์]
blacklistบัญชีหมายหัว [เศรษฐศาสตร์]
Net clearingการชำระบัญชีแบบยอดสุทธิ, Example: ตลาดหลักทรัพย์ใช้หลักการชำระบัญชีแบบยอดสุทธิ ในการชำระราคาและส่งมอบหุ้นที่ซื้อขายระหว่างบริษัทสมาชิก สมาชิกที่มียอดซื้อสุทธิจะชำระเงิน โดยส่งมอบเช็คเพียง 1 ใบแก่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสมาชิกที่มียอดขายสุทธิ จะได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยเช็ค 1 ใบในการส่งมอบหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะหักจำนวนหุ้นในบัญชีฝากหุ้นของสมาชิกฝ่ายขายตามยอดขายสุทธิ และโอนหุ้นเข้าบัญชีฝากหุ้นของสมาชิกฝ่ายซื้อตาม ยอดซื้อสุทธิ [ตลาดทุน]
Thailand Clearing House Co., Ltd.บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด, Example: จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับตลาดทุนไทย และเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การประกอบการในฐานะสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) นั้นอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ของสำนักหักบัญชี [ตลาดทุน]
Margin accountบัญชีซื้อขายหุ้นโดยวางหลักประกัน, Example: บัญชีซื้อขายหุ้นที่ลูกค้าขอเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อจากบริษัทนั้นและ/หรือ เพื่อการ Short Sell ในการเปิด Margin Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทนายหน้าเพื่อเป็นหลัก ประกัน ทั้งนี้มูลค่าของหลักประกันที่นำมาวางเมื่อเทียบกับวงเงินที่จะซื้อหุ้นหรือที่จะขายชอร์ตจะต้องไม่ต่ำกว่า Initial Margin Rate ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด [ตลาดทุน]
Cash accountบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด, Example: บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวนด้วยเงินสด โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าให้แก่ผู้ลงทุนนั้น จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Book valueมูลค่าตามบัญชี, Example: เป็นมูลค่าของหุ้นสามัญ 1 หุ้นที่ได้จากการประเมินค่าสินทรัพย์สุทธิ (net asset value) ต่อหุ้นตามงบดุลล่าสุดของบริษัทผู้ออกหุ้นซึ่งหมายความว่าหากบริษัทนี้เลิกกิจการและสามารถนำสินทรัพย์รวมถึงหนี้สินต่าง ๆ ไปแปรเป็นเงินสดได้ตามมูลค่าที่ระบุในงบดุลนั้นแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนในจำนวนเท่ากับมูลค่าตามบัญชีต่อการถือหุ้น 1 หุ้น <br>มูลค่าตามบัญชี =$ \frac{ สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม }{ จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทออกเรียกชำระเงินค่าหุ้นแล้ว } $</br> [ตลาดทุน]
Credit balanceระบบบัญชีลูกค้าเงินกู้เพื่อหลักทรัพย์, Example: เป็นระบบบัญชีลูกค้าเงินกู้เพื่อหลักทรัพย์ (margin account) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้นำมาใช้แทนระบบ margin account ที่ใช้กันมาแต่เดิม ตามระบบ credit balance ผู้ลงทุนที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำเงินสดจำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทนายหน้าของตน เช่น 1, 000, 000 บาท จากนั้นบริษัทนายหน้าก็จะกำหนดวงเงินให้ซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับ initial margin rate ที่กำหนดไว้ หาก initial margin เท่ากับ 50% วงเงินให้ซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับ 1, 000, 000 / 50% = 2, 000, 000 บาท ซึ่งความหมายว่า 1, 000, 000 บาทแรกซื้อด้วยเงินสดของผู้ลงทุนส่วนที่เกินจากนั้นอีก 1, 000, 000 บาทเป็นเงินที่บริษัทสมาชิกให้กู้หากผู้ลงทุนซื้อหุ้นน้อยกว่า 1, 000, 000 บาทที่วางไว้ เช่นซื้อหุ้นเพียง 400, 000 บาท เงินสดส่วนที่เหลืออีก 600, 000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยทำนองเดียวกับการฝากเงิน หากซื้อหุ้น 1, 700, 000 บาท ส่วน 700, 000 บาทที่เกินจากเงินสดของตน ผู้ลงทุนต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่บริษัทสมาชิกผู้ให้กู้นอกจากนี้หลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนซื้อไว้ในบัญชี credit balance จะต้องมีการ mark to market (ปรับมูลค่าตามราคาตลาด) ทุกวัน เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หากราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้ปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลให้กำลังซื้อของผู้ลงทุนรายนี้เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับมูลค่าที่สูงขึ้นของหลักทรัพย์ แต่ถ้าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้นั้นมีราคาลดลง กำลังซื้อของผู้ลงทุนนั้นก็จะลดลงตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลดลง [ตลาดทุน]
Price/book value ratioอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี, Example: อัตราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญกับมูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั้นโดยคำนวณขึ้น <br>จากสูตร P/BV =$ \frac{ ราคาตลาดของหุ้น }{ มูลค่าตามบัญชีของหุ้น }$</br> <br>ค่าอัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นสูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าในทางบัญชีของหุ้นดังกล่าว หากมีค่าสูง เป็นการแสดงว่าผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมายว่าบริษัทดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง แต่ขณะเดียวกันก็แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่สูงด้วย</br> [ตลาดทุน]
Accountantsนักบัญชี [TU Subject Heading]
Accountingการบัญชี [TU Subject Heading]
Accounting firmsสำนักงานทางการบัญชี [TU Subject Heading]
Accounts currentบัญชีเดินสะพัด [TU Subject Heading]
Accrual basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง [TU Subject Heading]
Activity based costingการบัญชีต้นทุนกิจกรรม [TU Subject Heading]
Assets (Accounting)การบัญชีสินทรัพย์ [TU Subject Heading]
Auditingการสอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditorsผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Auditors' reportsรายงานของผู้สอบบัญชี [TU Subject Heading]
Bookkeepingการบันทึกบัญชี [TU Subject Heading]
Cash basis accountingการบัญชีแบบเกณฑ์เงินสด [TU Subject Heading]
Check collection systemsระบบการหักบัญชีเช็ค [TU Subject Heading]
Clearing of securitiesการหักบัญชีหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Clearinghouses (Banking)สำนักหักบัญชี (การธนาคาร) [TU Subject Heading]
Communication in accountingการสื่อสารทางการบัญชี [TU Subject Heading]
Comparative accountingการบัญชีเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
Controllershipการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม [TU Subject Heading]
Cost accountingการบัญชีต้นทุน [TU Subject Heading]
Disclosure in accountingการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี [TU Subject Heading]
Forensic accountingการบัญชีนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Fund accountingการบัญชีกองทุน [TU Subject Heading]
Liabilities (Accounting)หนี้สิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
Liquidationการชำระบัญชี [TU Subject Heading]
Amortizationการทยอยตัดบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Clearing agreementข้อตกลงในการหักบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Managerial accountingการบัญชีบริหาร [TU Subject Heading]
Social accounting matrixแบบตารางความสัมพันธ์บัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Overdraftsการเบิกเงินเกินบัญชี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like, some account exec will get up and he'll say:เช่น exec บัญชีบางส่วนจะได้รับการขึ้นและเขาจะกล่าวว่า 12 Angry Men (1957)
But any one of you might be called upon to be conversant with the triangle.แต่หนึ่งของคุณใด ๆ ที่อาจจะมี การเรียกร้อง ที่จะคุ้นเคยกับตามบัญชีและ การแสดงของสามเหลี่ยม ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
It's too far south for us, anyway.ฉันไม่เคยได้รับมันผ่านบัญชี How I Won the War (1967)
He's definitely on Sollozzo's payroll, and for big money.เขาแน่นอนในบัญชีเงินเดือน Sollozzo และสำหรับเงินใหญ่ The Godfather (1972)
That's a terrific story. We have newspaper people on the payroll, right?นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เรามีคนหนังสือพิมพ์ในบัญชีเงินเดือนใช่มั้ย? The Godfather (1972)
Trouble with books. -Humping check-out girls in the freezer.ปัญหาบัญชี เล่นกับสาวเช็คของในห้องเย็น Oh, God! (1977)
I'll call payroll and have them get your severance pay ready.ผมจะให้บัญชีเตรียมเงินค่าแรงงวดสุดท้ายของคุณ The Blues Brothers (1980)
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี? Idemo dalje (1982)
You're on my shit list, flyboy.มึงอยู่ในบัญชีดำของกูแล้ว Day of the Dead (1985)
Well, guys, I better get home before my mom puts me on the "1 0 Most Wanted List."งั้น เพื่อน ฉันขอกลับบ้านก่อนที่แม่ฉัน จะขึ้นบัญชีประกาศจับนะ Stand by Me (1986)
Well, if you'd read your industry breakdown, ... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ Big (1988)
I mean, a body bag's a body bag.ตายแหงแก๋ แทงบัญชีกลับบ้านในหีบ Casualties of War (1989)
A Lisbon bank account, my dears!บัญชีธนาคารลิสบอน Dears ของฉัน! The Russia House (1990)
The trouble is, a lot of highly paid favourite sons are in danger of having their rice bowls broken and going hungry, all on account of these goddamn notebooks.ปัญหาคือคนจำนวนมากที่ชื่นชอบจ่ายสูง ตกอยู่ในอันตรายของการมีชามข้าวหักและจะหิว ทั้งหมดในบัญชีของโน้ตบุ๊ค goddamn เหล่านี้ The Russia House (1990)
No problem. Tell him to put it on my tab. Of course.ไม่มีปัญหา บอกมันลงบัญชีฉันไว้ Goodfellas (1990)
Especially run up bills on the joint's credit. And why not?โดยเฉพาะ ใช้เงินจากบัญชีของร้าน ทำไมล่ะ? Goodfellas (1990)
I'll think about it. But it'll cost you, Hill.ฉันขอคิดดูก่อน แต่ฉันจะคิดบัญชีกับนาย ฮิล Goodfellas (1990)
We'll just put it on his employee account.เราก็แค่ลงบัญชีไว้ในฐานข้อมูลพนักงานเท่านั้นเอง Mannequin: On the Move (1991)
I've got an 8:00 accounting class.ฉันมีเรียนบัญชีตอน 8โมงเช้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
There's Mr. Camilla, the accountant.นั่นคุณ คามิลล่า นักบัญชี. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I've opened an account at the bank for Julie, and they'll pay in money from my account every week, so all that's taken care of.แม่เปิดบัญชีในชื่อจูลี่ไว้ ลูกไปเบิกใช้ได้ทุกสัปดาห์ The Cement Garden (1993)
And there's hell to payและนรกจะคิดบัญชี Hocus Pocus (1993)
The way we account for everything. What we share, what we don't share.เรื่องที่เราต้องทำบัญชีทุกอย่าง เราแชร์อะไร ไม่แชร์อะไร ฉันเบื่อกับมันเต็มทีแล้ว The Joy Luck Club (1993)
There's a company you did the books for on Lipowa Street.นายเคยทำบัญชีบริษัทแถวลิโพวา Schindler's List (1993)
I was just the accountant.ผมก็แค่ทำบัญชีให้เขา Schindler's List (1993)
Your name goes on a list.- ถ้าไม่ใช่ล่ะ - ก็ถูกใส่ชื่อในบัญชี Schindler's List (1993)
"a good doctor, a forgiving priest... and a clever accountant. "หมอเก่งๆ... พระที่เมตตา... กับนักบัญชีที่ฉลาด Schindler's List (1993)
make sure I see my cut... from the, uh, factory owners in this camp, leaving you to take care of my main account-- the Schindler account.จะดูแลส่วนแบ่งจาก ร.ง. ในค่าย ส่วนแกต้องคุมบัญชีหลักของฉัน บัญชีชินด์เลอร์ Schindler's List (1993)
Dealings with our black market contacts, listed as suppliers... in the legitimate ledger, are more complicated.บัญชีติดต่อตลาดมืด... อยู่ในเล่ม "ซัพพลายเออร์" Schindler's List (1993)
[ Stern ] I don't know, but they're in my office now reviewing our books.ไม่ทราบ... เขาขอดูบัญชี Schindler's List (1993)
As my accountant, tell me, should I be alarmed... that the auditors are reviewing my books ? Well--แกเป็นคนทำบัญชีของฉัน... Schindler's List (1993)
...sed libera nos a malo.อิตซัค สเติร์น ฝ่ายบัญชีของผม Schindler's List (1993)
Put it on my tab.ลงในบัญชีผม Squeeze (1993)
Word 'round the campfire is it was on account of Marsellus Wallace's wife.คำว่า 'รอบแคมป์ไฟที่มันเป็นในบัญชีของภรรยา Marsellus วอลเลซ Pulp Fiction (1994)
- on account of your dumb ass.- ในบัญชีของตูดใบ้ของคุณ Pulp Fiction (1994)
The silent silent partner. He's the guilty one, Your Honor. The man with the bank accounts.คนที่เงียบเงียบ เขาเป็นหนึ่งในความผิดเกียรติยศของคุณ คนที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร The Shawshank Redemption (1994)
If they ever trace any of those accounts, they're going to wind up chasing a figment of my imagination.ถ้าพวกเขาเคยติดตามใด ๆ ของบัญชีเหล่านั้น พวกเขากำลังจะลมขึ้นไล่ความฝันของจินตนาการของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
Um, they say there's been unusual activity on your account.เขาว่ารายการในบัญชีเธอไม่ปกติ The One with George Stephanopoulos (1994)
And put it on my account.- ใส่ในบัญชีฉันเลยนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Your account?บัญชีของคุณเหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And put them on my account.ใส่ในบัญชีฉันด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
When you take into account what I shall save on Lydia's board and pocket allowance, เมื่อลูกลองคิดบัญชีดูว่าพ่อควรจะประหยัดอะไร เพื่อให้เป็นค่ากินอยู่ของลิเดียและเงินที่จ่ายได้จากกระเป๋า Episode #1.6 (1995)
There are dozens of reasons that would account for what happened there.มีหลายสิบเหตุผลที่จะมี การบัญชีสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น Dante's Peak (1997)
- Son, my turn. I've been sitting here for ten minutes now lookin' over this rap sheet of yours.ลูกชาย ตาศาลบ้าง ศาลนั่งอยู่ตรงนี้มา 1 0 นาทีกำลังอ่าน บัญชีหางว่าว Good Will Hunting (1997)
- Sure. - Put it on my tab.เอามา 2 แก้วเลย ลงบัญชีชั้น Good Will Hunting (1997)
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts.แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ The Jackal (1997)
I need you to open me a Luxemburg account.เปิดบัญชีที่ลักเซมเบิร์ก The Jackal (1997)
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง The Jackal (1997)
- Isn't there another passenger list?- ไม่มีบัญชีรายชื่ออื่นอีกหรือ Titanic (1997)
Born, raised, and died on a ship Maybe I'm not registered thereเกิดโตและตายบนเรือ สงสัยในบัญชีคงไม่มี The Legend of 1900 (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[banchī] (n) EN: list ; roll ; roster ; catalog  FR: liste [ f ] ; rôle [ m ]
บัญชี[banchī] (n) EN: account ; account book  FR: compte [ m ] ; livre de compte [ m ]
บัญชีชื่อ[banchī cheū] (n, exp) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ]
บัญชีเชื่อ[banchī cheūa] (n, exp) EN: charge account ; accounts payable
บัญชีดำ[banchī dam] (n) EN: blacklist  FR: liste noire [ f ]
บัญชีเดินสะพัด[banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีเจ้าหนี้[banchī jaonī] (n, exp) EN: accounts payable
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บัญชีการเงิน[banchī kānngoen] (n, exp) EN: financial accounting
บัญชีขาย[banchī khāi] (n, exp) EN: sales account
บัญชีค่าจ้าง[banchī khājāng] (n, exp) EN: payroll
บัญชีกระแสรายวัน[banchī krasaērāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีลูกค้า[banchī lūkkhā] (n, exp) EN: customers' accounts
บัญชีลูกหนี้[banchī lūknī] (n, exp) EN: accounts receivable
บัญชีเงินเชื่อ[banchī ngoencheūa] (n, exp) EN: credit account
บัญชีเงินเดือน[banchī ngoendeūoen] (n, exp) EN: payroll
บัญชีเงินฝาก[banchī ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit account ; bank account ; account  FR: compte d'épargne [ m ] ; compte sur livret [ m ] ; compte bancaire [ m ]
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[banchī ngoenfāk ømsap] (n, exp) EN: savings account  FR: compte d'épargne [ m ] ; compte sur livret [ m ] ; compte bancaire [ m ]
บัญชีเงินฝากธนาคาร[banchī ngoenfāk thanākhān] (n, exp) EN: bank account  FR: compte bancaire [ m ]
บัญชีเงินสด[banchī ngoensot] (n, exp) EN: cash account
บัญชีงบดุล[banchī ngopdun] (n, exp) EN: balance sheet  FR: bilan [ m ]
บัญชีหนี้สูญ[banchī nī sūn] (n, exp) EN: bad debts
บัญชีออมทรัพย์[banchī ømsap] (n, exp) EN: savings account ; deposit account  FR: compte d'épargne [ m ]
บัญชีเป็น[banchī pen] (n, exp) EN: active account  FR: compte actif [ m ]
บัญชีพัสดุ[banchī phatsadu] (n, exp) EN: inventory
บัญชีผี[banchī phī] (n, exp) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account
บัญชีผู้ใช้[banchī phūchai] (n) EN: account  FR: compte [ m ]
บัญชีรายชื่อ[banchī rāicheū] (n, exp) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll  FR: liste [ f ] ; répertoire [ m ] ; rôle [ m ]
บัญชีรายวัน[banchī rāiwan] (n, exp) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account  FR: compte courant [ m ]
บัญชีเรียกชื่อ[banchī rīek cheū] (n, exp) EN: list of names
บัญชีร่วม[banchī ruam] (n, exp) EN: joint account
บัญชีทรัพย์สิน[banchī sapsin] (n, exp) FR: inventaire [ m ]
บัญชีซื้อ[banchī seū] (n, exp) EN: purchase account
บัญชีธนาคาร[banchī thanākhān] (n, exp) EN: deposit account  FR: compte bancaire [ m ]
บัญชีถูกระงับ[banchī thūk ra-ngap] (n, exp) EN: suspended account
บัญชีทุน[banchī thun] (n, exp) EN: capital account
บัญชีต้นทุน[banchī tonthun] (n, exp) EN: cost accounting
บัญชีแยกประเภท[banchī yaēk praphēt] (n, exp) EN: ledger  FR: grand-livre [ m ]
เบิกเกินบัญชี[boēk koēn banchī] (v, exp) EN: overdraw
ชำระบัญชี[chamra banchī] (v) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account  FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ดุลบัญชีเดินสะพัด[dun banchī doēnsaphat] (n, exp) EN: balance on current account
ดุลบัญชีทุน[dun banchī thun] (n, exp) EN: balance on capital account
ฝากเงินเข้าบัญชี[fāk ngoen khao banchī] (v, exp) EN: pay money into an account
หักบัญชี[hak banchī] (v, exp) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank  FR: solder un compte
หักเงินจากบัญชี[hak ngoen jāk banchī] (v, exp) EN: debit a sum to an account
เจ้าของบัญชี[jaokhøng banchī] (n, exp) EN: account holder  FR: titulaire d'un compte [ m ]
กำไรที่ปรากฏตามบัญชี[kamrai thī prākot tām banchī] (n, exp) EN: book profit
การบัญชี[kān banchī] (n) EN: bookkeeping ; accounting  FR: comptabilité [ f ]
การบัญชีบริหาร[kān banchī børihān] (n, exp) EN: management accounting ; managerial accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ[kān banchī pheūa] (n, exp) EN: managerial accounting

English-Thai: Longdo Dictionary
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
government accountability office(org) สำนักงานบัญชีกลาง
blockchain(n) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
account(vi) ทำรายการบัญชี, See also: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
account(n) บัญชี, See also: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี
account(n) บัญชีเงินฝาก, See also: บัญชีธนาคาร
accountancy(n) การบัญชี
accountant(n) นักบัญชี, See also: สมุห์บัญชี
accounting(n) หลักการบัญชี, See also: ทฤษฎีการทำบัญชี
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
audit(vi) ตรวจสอบบัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
auditor(n) ผู้สอบบัญชี, See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี, Syn. accountant, examiner
bank balance(n) ยอดเงินเหลือในบัญชี
bank statement(n) รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก, Syn. statement
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) วิชาการทำบัญชี, Syn. accounts, double entry
balance the books(idm) งบดุลบัญชีลงตัว
bring someone to book(idm) ต้องลงบันทึก, See also: ต้องลงบัญชีไว้
cashbook(n) สมุดบัญชีเงินสด
catalog(adj) เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue
catalog(n) บัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, list
catalog(vt) บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalogue, record
catalogue(adj) เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, list
catalogue(vt) บันทึกในบัญชีรายชื่อ, Syn. catalog, record
charge(vi) จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, See also: จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต
credit(n) จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี
credit(n) ยอดคงเหลือในบัญชี
credit(vt) ลงบัญชีรายรับ
current account(n) บัญชีเดินสะพัด
chalk up(phrv) บันทึก, See also: จดไว้, ลงบัญชี, Syn. charge against, charge down, charge to, mark up, put down
chalk up(phrv) คิดบัญชี (คำไม่เป็นทางการ), See also: ลงบัญชี, Syn. clock up, log up, notch up, score up
charge against(phrv) ลงบัญชี, See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
charge down(phrv) ลงบัญชี (หนี้สิน), See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
charge to(phrv) ลงบัญชี, See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้, Syn. chalk up
credit to(phrv) ใส่ไว้ในบัญชี (การธนาคาร), Syn. credit with
credit with(phrv) ใส่ไว้ในบัญชี (การธนาคาร), Syn. credit to, debit to
debit against(phrv) ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit to, debit with
debit to(phrv) ลงบัญชีว่าติดหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit against
debit with(phrv) ลงบัญชีว่าเป็นหนี้ตามจำนวน, Syn. credit to, credit with, debit against
DA(abbr) บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
debit(n) รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: เดบิต
debit(vt) หักบัญชี
deposit account(n) บัญชีเงินฝาก, Syn. savings account, checking account
pay as you go(idm) จ่ายค่าสินค้า (เพราะไม่ยอมติดหนี้หรือลงบัญชีไว้ก่อน), See also: จ่ายสด, จ่ายเงิน
item(n) รายการ, See also: รายการสิ่งของ; บัญชีรายการ, Syn. listing, matter
list(n) รายการ, See also: บัญชี, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, Syn. record, roll
list(vt) ลงรายการ, See also: ลงรายชื่อ, ลงบัญชี
listing(n) การรวบรวมรายชื่อ, See also: การรวบรวบรวมรายการ, การถูกรวมอยู่ในรายชื่อ, การลงรายการ, การลงรายชื่น, รายชื่อ, รายการ, บัญชี
manifest(n) รายการสินค้า, See also: บันทึกในใบรายการสินค้า, บัญชีรายการสินค้า, Syn. statement, bill invoice
money of account(n) หน่วยเงินตราสำหรับชำระบัญชี
panel(n) บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
a/oabbr. account of (บัญชีของ)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession
account(อะเคานทฺ') n., vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว, ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate
accountant(อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี, สมุหบัญชี. -accountantship n.
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี, วิชาการทำบัญชี
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ฟัง, นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล, ดุลยภาพ, สติ, ความสุขุม, ตาชั่ง, ตาเต็ง, ตาชู, คันชั่ง, งบดุล, ยอดยกไป, ปิดบัญชีคงเหลือ, จำนวนเหลือ, กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
balance sheetn. บัญชีงบดุล
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bill of faren. รายการสินค้า, โปรแกรม, บัญชีรายการอาหาร
boohoo(บูฮู') { boohooed, boohooing, boohoos } vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ, ตำรา, หนังสืออ้างอิง, คัมภีร์, ภาค, เล่ม, แบบ, สมุดบัญชี, เนื้อเพลง, บทละคร, ถ้อยคำ, สมุดเช็ค, สมุดแสตมป์, สมุดรายชื่อ, สมุดบันทึก, บัญชี, บันทึก, บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
bookkeepern. คนทำบัญชี
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี, การทำบัญชี
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน, บัญชีเงินสด
catalog(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ, รายชื่อ, ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer, catalogist n.
catalogue(แคท'ทะลอก) n. บัญชีรายชื่อ, รายชื่อ, ระบบรายชื่อ vt. ใส่รายชื่อในบัญชีรายชื่อ, See also: cataloger, cataloguer, catalogist n.
chart(ชาร์ท) n. ผัง, แผนภูมิ, บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ, วางแผนการ
chartered accountantn. ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เป็นผู้สอบบัญชี'
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง, การทำความสะอาด, ที่โล่ง, การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร, การหักบัญชี, ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน, หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
close(โคลส) { closed, closing, closes } adj. ใกล้, สนิทสนม, รอบคอบ, แน่นหนา, แคบ, คับ, อึดอัด, ไม่มีลมเข้า, มิดชิด, เป็นความลับ, ทัดเทียมกัน, พอ ๆ กัน, ขี้เหนียว, หวงแหน, หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด, ใกล้ v., n. (การ) ปิด, ลงเอย, สิ้น, ตกลง, ปิดบัญชี, ทำให้ติดกับ, ทำให้ประชิดกับ, สรุป, สถานที่ปิด
collect(คะเลคทฺ') { collected, collecting, collects } vt., vi. รวบรวม, สะสม, เก็บ (เงิน, บัญชี, ค่าเช่า, ฯลฯ) , คุมสติ, สำรวม, ไปรับ (จดหมาย) , จับกลุ่ม adj., adv. ให้ผู้รับจ่ายเงิน., Syn. obtain, receive, gather
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
control accountบัญชีควบคุมบัญชีอื่น
controlling account n.บัญชีควบคุมบัญชีอื่น
credit(เครด'ดิท) { credited, crediting, credits } n. ความน่าไว้วางใจ, ความเชื่อถือ, ชื่อเสียง, เกียรติยศ, เกียรติภูมิ, ฐานะ, หลักฐาน, สินเชื่อ, การเชื่อของ, เงินสินเชื่อ, เงินคงเหลือในธนาคาร, บัญชีรายรับ, หน่วยกิตวิชา, หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ, ไว้วางใจ, เลื่อมใส, นำชื่อ
cross entryการนำเข้าบัญชีเพื่อหักล้างกัน, การหักบัญชีกัน
current accountn. บัญชีกระแสรายวัน
day of reckoningn. วันชำระบัญชี, ดูJudgment day
debit(เดบ'บิท) { debited, debiting, debits } vt., n. (รายการ, การ) ลงบัญชีลูกหนี้, หักบัญชี, คิดเงิน, Syn. debt
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า, การบันทึก, การจดบันทึก, การลงทะเบียน, การเข้าบัญชี, ผู้เข้าแข่งขัน, การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door, access
item(ไอ'เทิม) n. เรื่อง, อัน, ชิ้น, สิ่งของในรายการ, รายการในบัญชี, ข่าว, มาตรา, ข้อ. adv. ด้วย, เช่นเดียวกัน. vt. ลงรายการ, ลงบันทึก
ledger(เลด'เจอะ) n. บัญชีแยกประเภท, หินแผ่นหลุมฝังศพ
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้, หนี้เงิน, หนี้สิน, ความรับผิดชอบ, ภาระหน้าที่, ด้านลูกหนี้ของบัญชี, ข้อเสียเปรียบ, ความโน้มเอียง, Syn. accountability
liquidate(ลิค'ควิเดท) v. ชำระหนี้, ชำระบัญชี, สะสาง, เป็นเงินสด
liquidation(ลิคควิเด'เชิน) n. การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
list(ลิสทฺ) n., v. (ลง) รายการ, รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ, สารบาญ, รายชื่อหลักทรัพย์.
listing(ลิส'ทิง) n. การรวบรวมรายชื่อ, การลงรายการ, การลงรายชื่อ, รายชื่อ, รายการ, บัญชีรายชื่อ, สารบัญ, บันทึก, Syn. record, catalogue
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
account(n) บัญชี
accountancy(n) การทำบัญชี
accountant(n) นักบัญชี, สมุหบัญชี
accounting(n) การบัญชี
accredit(vt) รับรอง, เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, ให้อำนาจ
audit(n) การตรวจสอบบัญชี, บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
auditor(n) ผู้ฟัง, ผู้ตรวจสอบบัญชี
book(vt) จองล่วงหน้า, สำรองที่นั่ง, ลงบัญชี, ลงชื่อ, ลงรายการ, ลงบันทึก
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) การทำบัญชี
catalog(n) บัญชีรายชื่อ, สมุดรายชื่อของ, สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalog(vt) ทำบัญชีของ, ทำรายชื่อของ
catalogue(n) บัญชีรายชื่อ, สมุดรายชื่อของ, สมุดแจ้งรายการสินค้า
catalogue(vt) ทำบัญชีของ, ทำรายชื่อของ
chart(n) แผนภูมิ, แผนที่, แผนผัง, บัญชี, ตาราง, แผนภาพ
clearing(n) ที่โล่ง, ที่แจ้ง, การหักบัญชี, การชำระล้าง
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี, ผู้ควบคุม, ผู้ตรวจสอบ
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้, หนี้สิน
debit(vt) ลงบัญชีลูกหนี้, คิดเงิน, หักบัญชี
inventory(n) บัญชีสิ่งของ, สินค้าคงคลัง, รายการสินค้า
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ, ใบส่งของ
invoice(vt) ทำรายการของที่ซื้อ, ทำบัญชีใบส่งของ
ledger(n ) หิน, บัญชีแยกประเภท
liquidate(vt) ชำระบัญชี, ชำระหนี้สิน, เซ้ง
liquidation(n) การชำระบัญชี, การเซ้ง, การชำระหนี้
liquidator(n) ผู้ชำระบัญชี, ผู้ชำระหนี้
list(n) บัญชีรายชื่อ, รายการ, สารบาญ
list(vt) ทำบัญชีรายชื่อ, ลงรายชื่อ, เอียง, ฟัง, ได้ยิน
menu(n) รายการอาหาร, บัญชีอาหาร, เมนู
overdraw(vt) ถอนเงินเกินบัญชี, เรียกร้องมากไป, ขยายความ
panel(n) บัญชีรายชื่อ, คณะลูกขุน, แผ่นรูป, คณะกรรมการ, แผงหน้าปัด
paymaster(n) สมุหบัญชี, พนักงานจ่ายเงิน
payroll(n) บัญชีเงินเดือน
purser(n) เจ้าหน้าที่การเงินในเรือ, ผู้รักษาบัญชี
reckoning(n) การนับ, การคำนวณ, การชำระบัญชี, การคิดบัญชี
register(n) บันทึก, บัญชีชื่อ, ทะเบียน, เครื่องบังคับ
roster(n) บัญชีชื่อ, รายการ, ทะเบียนชื่อ
score(vt) ให้คะแนน, ทำคะแนน, นับแต้ม, ลงบัญชี, ประเมินผล, บันทึก
scroll(n) บัญชีหางว่าว, ม้วนกระดาษ, สมุดรายชื่อ, รายการ
table(n) โต๊ะ, ตาราง, บัญชี, รายการ, แผ่นจารึก, ที่ราบสูง
table(vt) วางบนโต๊ะ, ทำบัญชี, ทำตาราง, บันทึกรายการ
tally(n) การนับ, ติ้ว, ป้าย, บัญชี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adversely(adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ, Syn. hostilely
allocate(vt) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)
auditor's report(n) รายงานของผู้สอบบัญชี
Axapta(n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 , ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41, 000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
Backdoor account(n) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
Bank for International Settlements(org) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
deferred goodwill(n) ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
deferred royalty(n) ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี
Dynamics AX(n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 , ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41, 000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
FIN 48(n) อาพันธภาพในการตีความของคณะกรรมการมาตรฐานทางบัญชีการเงิน
forensic accountant(n) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี, Syn. auditor
IAS(n, name) International Accounting Standard มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ
Kostenberechnung { f }(n) บัญชีต้นทุน
liquidatorการชำระบัญชี
list of shareholders(n) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
notional accountingบัญชีที่คลุมเคลือไม่สมบูรณ์
Perpetual Inventory Methodระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ
Special current depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
入金[にゅうきん, nyuukin] การโอนเงินเข้าบัญชี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) การแจกแจงบัญชี
振込み[ふりこみ, furikomi] การโอนเงินเข้าบัญชี
羽目[はめ, hame] (n) n) บัญชีรายชื่อ, คณะลูกขุน, แผ่นรูป, คณะกรรมการ, แผงหน้าปัด
口座[こうざ, kouza] (n) บัญชี (ธนาคาร)
元帳[もとちょう, motochou] สมุดบัญชีแยกประเภท
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) บัญชีกระแสรายวัน, See also: R. account current

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
記事[きじ, kiji] TH: รายการบัญชี  EN: account
家計簿[かけいぼ, kakeibo] TH: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว  EN: household account book

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Konto(n) |das, pl. Konten| บัญชีธนาคาร
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto eröffnenเปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto schließenปิดบัญชีธนาคาร
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
Lastschrift(n) |die, pl. Lastschriften| รายการของเงินที่ถูกหักจากบัญชี, See also: A. Gutschrift
Gutschrift(n) |die, pl. Gutschriften| ยอดคงเหลือในบัญชี, จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, บัญชีรายรับ, See also: A. Lastschrift
Kontonummer(n) |die, pl. Kontonummern| เลขที่บัญชีธนาคาร
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์

French-Thai: Longdo Dictionary
virement(n) |m| การโอน, การโอนเงิน เช่น par virement sur notre compte โดยโอนเงินเข้าบัญชีของเรา, Syn. transfer
RIB(n, abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top