Search result for

*บังคับเอา*

(32 entries)
(0.0397 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บังคับเอา, -บังคับเอา-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บังคับเอา[V] extort from, See also: exact, Syn. บังคับ, Example: ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กดขี่ก. ข่มให้อยู่ในอำนาจตน, ใช้บังคับเอา, ทำอำนาจเอา, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ข่มเหง เป็น กดขี่ข่มเหง.
กดคอก. บังคับเอา.
ขูดรีดก. แสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับเอา, แสวงหาประโยชน์โดยวิธีบีบบังคับให้จำยอม.
ริบทรัพย์สินน. โทษทางอาญาประเภทหนึ่งที่บังคับเอาทรัพย์สินมาจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ทรัพย์สินที่ถูกริบจะตกเป็นของแผ่นดิน หรือศาลอาจสั่งให้ทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้ หรือทำลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้.
รีดใช้กำลังหรืออิทธิพลบังคับเอาทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น รีดเอาเงิน รีดเอาทรัพย์, ใช้ว่า รีดไถ ก็มี.
รีดเลือดกับปูก. เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้, หาเลือดกับปู หรือ เอาเลือดกับปู ก็ว่า.
ลากตัวก. ใช้อำนาจหรือกำลังบังคับเอาตัวมา.
แล่เนื้อเถือหนังก. บีบบังคับเอาทรัพย์สินจนอีกฝ่ายหนึ่งยากแค้น.
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก. บังคับเอาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของเอกชนคืนมาเป็นของรัฐโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม.
หักคอก. ถือวิสาสะบังคับเอา.
หักด้ามพร้าด้วยเข่าก. หักโหมเอาด้วยกำลัง, ใช้อำนาจบังคับเอา.
หาเลือดกับปูก. เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้, รีดเลือดกับปู หรือ เอาเลือดกับปู ก็ว่า.
เอาเลือดกับปูก. เคี่ยวเข็ญหรือบีบบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีจะให้, รีดเลือดกับปู หรือ หาเลือดกับปู ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deprivation of propertyการบังคับเอาทรัพย์ของเอกชนโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreclosure of mortgageการบังคับเอาทรัพย์จำนองหลุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
General, it's targeting us -That's the idea, Lieutenant. Hold your courseท่านนายพล มันพุ่งเป้ามาที่เรา\ คืองี้นะผู้กอง คุณบังคับเอาไว้ Monsters vs. Aliens (2009)
If I force Dae-woong to give up your bead... will you kill yourself with that?ถ้าผมจะบังคับเอาลูกแก้วจากแดวุง คุณคิดจะตายด้วยมีดนี่ใช่ไหม Episode #1.13 (2010)
Including the brutal theft of one used, twisted, hairy right leg.รวมถึง การบีบบังคับเอาขาขนปุย ไปอย่างผิดศิลธรรม Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
When he exhausted his line of credit, he was forced to take money from less reputable lenders.เมื่อเขาไม่มีเครดิตเหลือ เขาถูกบังคับเอา เงินจากพวกเจ้าหนี้ Many Happy Returns (2012)
Otherwise, somebody could just come in off the street, forge somebody's signature and take all their shit.ไม่อย่างนั้น ก็จะมีคน เดินออกไปตามถนน บังคับเอาลายเซ็นต์ของใครซักคน แล้วก็เอาสมบัติของเขาไปหมดน่ะสิ Pain & Gain (2013)
Qyburn hopes your father will force the Citadel to give him back his chain.ไคเบิร์นหวังใช้เส้นพ่อเจ้า เพื่อบังคับเอาสายโซ่คืนจากซิทาเดล The Bear and the Maiden Fair (2013)
I'd rather not take it from you.ผมไม่อยากต้อง ใช้กำลังบังคับเอา Amuse-Bouche (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact   FR: extorquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compel from[PHRV] บีบบังคับจาก (เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่ง), See also: บังคับเอา
expropriate from[PHRV] ยึดมาจาก, See also: ริบจาก, บังคับเอามาจาก
put the arm/bite on[IDM] ขู่เอาเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: บังคับเอาเงิน, รีดไถ
screw out of[PHRV] รีดเอาเงินจาก, See also: ขู่เอาเงินจาก, บังคับเอาเงินจาก
squeeze out[PHRV] รีดไถ, See also: ขูดรีด, บังคับเอา, Syn. squeeze from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
expropriate(vt) ริบ,ยึด,เวนคืน,บังคับเอา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top