ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บวก*

   
316 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บวก, -บวก-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
บวก (vt ) จู่โจม ปะทะ โจมตี มักใช้กันในกลุ่มผู้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ บ้างก็ว่ามาจากวงการมวย คือ จังหวะบวกสวน เอาแรงชกของคู่ต่อสู้ที่ชกมาแล้วพลาด สะท้อนสวนกลับไปให้แรงยิ่งขึ้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลบวก[N] sum, See also: summation, Example: การหาผลบวกของสัมประสิทธิ์ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีที่สำคัญ, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มจำนวน
ติดบวก[V] be in surplus, Example: บัญชีติดบวกขึ้นมากกว่าไตรมาสที่แล้ว, Thai definition: เพิ่มจำนวน (ใช้เฉพาะการบัญชี)
แง่บวก[ADJ] positive, Syn. แง่ดี, Ant. แง่ลบ, Example: การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้น ข้อสำคัญคือจะต้องมีความคิดในแง่บวกอยู่เสมอ, Thai definition: ในด้านดี
ขั้วบวก[N] anode, See also: positive electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน, Ant. ขั้วลบ, Example: ก่อนใช้ถ่ายไฟฉายต้องแกะฉลากที่ขั้วบวกก่อน, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง
ไอออนบวก[N] cation, Syn. แคตไอออน, Notes: (อังกฤษ)
บวกลบคูณหาร[V] compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข
บวกลบคูณหาร[V] consider, See also: think over, meditate, ponder, deliberate, Syn. คิด, พิจารณา, Example: ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยไม่ได้ลงทุนไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขั้วบวกน. ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง.
จำนวนบวกน. จำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์.
ติดบวกก. เพิ่มจำนวน (ใช้เฉพาะการบัญชี).
บวกก. เอาจำนวนหนึ่งรวมเข้ากับอีกจำนวนหนึ่งหรือหลายจำนวนให้เป็นจำนวนเพิ่มขึ้นจำนวนเดียวกัน, เพิ่มเติมเข้าไป.
บวกว. ที่เป็นไปในทางสนับสนุน ทางดี หรือเชิงสร้างสรรค์ เช่น มองในทางบวก
บวกในทางคณิตศาสตร์เรียกจำนวนเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ ว่า จำนวนบวก.
บวกน. เรียกเครื่องหมายคณิตศาสตร์รูปดังนี้ + ว่า เครื่องหมายบวก.
กหังปายา(กะ-) น. เกณฑ์สำหรับลบพุทธศักราชเป็นจุลศักราช และบวกจุลศักราชเป็นพุทธศักราช ตรงกับเลข ๑๑๘๑.
เก้าน. จำนวนแปดบวกหนึ่ง
เจ็ดน. จำนวนหกบวกหนึ่ง
ตัว ๒น. จำนวนเลขที่ใช้ในการคำนวณหาคำตอบตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น ตัวบวก ตัวลบ ตัวคูณ ตัวหาร, ลักษณนามใช้เรียกตัวเลข เช่น เลขท้าย ๒ ตัว.
ตัวคูณร่วมน้อยน. จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำจำนวนเต็มบวกอื่น ๆ ตั้งแต่ ๒ จำนวนขึ้นไปมาหาร แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น ๗๐ เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ ๑๔ และ ๓๕, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ตัวตั้ง ๒น. จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร.
ตัวหารร่วมมากน. จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่น ๆ ตั้งแต่ ๒ จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี เช่น ๗ เป็นตัวหารร่วมมากของ ๑๔ และ ๓๕, ใช้อักษรย่อว่า ห.ร.ม.
ถ่านไฟฉายน. เซลล์ไฟฟ้าชนิดปฐมภูมิ มีรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก ภายในบรรจุผงคาร์บอน แมงกานีสไดออกไซด์ ซิงก์คลอไรด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ ซึ่งผสมนํ้าให้มีลักษณะคล้ายแป้งเปียกหุ้มอยู่รอบแท่งคาร์บอนซึ่งเป็นขั้วบวก ภายนอกหุ้มด้วยกระบอกสังกะสีซึ่งเป็นขั้วลบ ตอนปากของกระบอกสังกะสีมีครั่งหุ้มปิดไว้ เหลือแต่หมวกโลหะที่ครอบแท่งคาร์บอนเท่านั้นที่โผล่พ้นพื้นครั่งขึ้นมา ใช้ใส่ในไฟฉาย วิทยุ เป็นต้น.
ทดเลขก. ยกจำนวนเลขครบสิบไปบวกกับผลของหลักหน้า.
นิพจน์น. พจน์หนึ่งพจน์ เช่น ๕x หรือพจน์หลายพจน์บวกลบกัน เช่น x -๓x + ๑.
นิยต, นิยต-ตระหนักแน่, เป็นที่ยอมรับ, เชิงสร้างสรรค์, ทางบวก.
โบก ๒ก. ทา, ฉาบ, เช่น โบกปูน, โบราณใช้ว่า บวก.
ประจุไฟฟ้าน. อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ.
แปด ๑น. จำนวนเจ็ดบวกหนึ่ง
โปรตอน(โปฺร-) น. อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสแห่งอะตอมของธาตุทุกชนิด อนุภาคนี้มีประจุไฟฟ้าบวก มีมวล ๑.๖๗๒๕๒ x ๑๐-๒๗ กิโลกรัม.
ผนวก(ผะหฺนวก) ก. เพิ่มเข้า, บวกเข้า, เช่น ผนวกดินแดน.
ผลจำนวนที่ได้จากการคำนวณ เช่น ๕ กับ ๗ บวกกัน ได้ผลเท่ากับ ๑๒, ผลลัพธ์ ก็ว่า.
พลาสมาภาวะหนึ่งของสสาร ณ ภาวะนี้สสารอยู่ในสภาพแก๊สที่ร้อนจัดอย่างยิ่งยวด และแตกตัวเป็นอนุภาคบวกกับอิเล็กตรอนซึ่งมีจำนวนเท่ากันโดยประมาณ สสารในภาวะนี้เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดียิ่ง.
โพซิตรอน(-ตฺรอน) น. อนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่ง มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอน มีประจุไฟฟ้าเท่ากับประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน แต่เป็นประจุไฟฟ้าบวก เมื่อโพซิตรอนและอิเล็กตรอนอย่างละ ๑ อนุภาคมากระทบกัน ทั้งคู่จะทำลายล้างกันสูญหายไปด้วยกันทั้งสิ้น และให้พลังงานมากมายเกิดขึ้นในรูปของรังสีแกมมา, แอนติอิเล็กตรอน ก็เรียก.
รวมก. บวกเข้าด้วยกัน, ผสมเข้าด้วยกัน, เช่น รวมคะแนน รวมเงิน, เข้าร่วมกัน, คละปนกัน, เช่น รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย อยู่รวมกัน, ผนึกเข้าด้วยกัน เช่น รวมนํ้าใจ รวมพลัง.
โลห-, โลหะธาตุซึ่งมีสมบัติสำคัญ คือ เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดี มีขีดหลอมเหลวสูง ขัดให้เป็นเงาได้ ตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้ เมื่อนำมาเคาะมีเสียงดังกังวาน เมื่ออยู่ในสภาพไอออนจะเป็นไอออนบวก.
วงรีรูปคล้ายรูปไข่ที่เกิดจากเซตของจุดบนระนาบเซตหนึ่ง โดยผลบวกของระยะจากจุดแต่ละจุดไปยังจุดตรึงอยู่กับที่ ๒ จุด มีค่าคงตัวเสมอ.
สองน. จำนวนหนึ่งบวกหนึ่ง
สาม ๑น. จำนวนสองบวกหนึ่ง
สิบ ๑น. จำนวนเก้าบวกหนึ่ง
สี่น. จำนวนสามบวกหนึ่ง
หก ๓น. จำนวนห้าบวกหนึ่ง
ห้าน. จำนวนสี่บวกหนึ่ง
แอโนดน. แผ่นหรือแท่งตัวนำที่โยงต่อกับขั้วบวกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่.
ไอออนน. อะตอมหรือหมู่ของอะตอมที่ไม่เป็นกลาง มี ๒ ชนิด คือ ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าบวก เรียกว่า ไอออนบวกหรือแคตไอออน (cation) ชนิดที่แสดงอำนาจไฟฟ้าของประจุไฟฟ้าลบ เรียกว่า ไอออนลบหรือแอนไอออน (anion).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial sumผลบวกย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive pole; positive terminalขั้วบวก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive pressureความดันบวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium loadingส่วนบวกเพิ่มเบี้ยประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ loading [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
positiveบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive definiteบวกแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
positive discriminationการเลือกปฏิบัติเชิงบวก, การเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
positive eugenicsสุพันธุศาสตร์เชิงบวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressure, positiveความดันบวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plusบวก, เพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
loss loadingส่วนบวกเพิ่มค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loadingส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loading profitกำไรจากส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lower sumผลบวกล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strictly positiveบวกโดยแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
seropositiveเลือดบวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sumผลบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
summandส่วนของผลบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
one-plus-one address-เลขที่อยู่หนึ่งบวกหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
one-plus-one address instructionคำสั่งเลขที่อยู่หนึ่งบวกหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aquadagสารเคลือบเร่งประจุบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
additive functionฟังก์ชันการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
additive inverseตัวผกผันการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
additive set functionฟังก์ชันเซตการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
anodeขั้วบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additionการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addition to ageอายุบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
addบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addendตัวบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addendตัวบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adder๑. เครื่องบวก๒. วงจรบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
adder-subtracterวงจรบวกลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augendตัวตั้งบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augendตัวตั้งบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary half adderวงจรบวกครึ่งอัตราฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bonus loadingส่วนบวกเพิ่มเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binary adderวงจรบวกฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct sumผลบวกตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
digital adderวงจรบวกเชิงเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructive additionการบวกแบบทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full adderวงจรบวกเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
front-end loadingส่วนบวกเพิ่มระยะแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expense loadingค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrode positiveอิเล็กโทรดขั้วบวก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
two-plus-one address instructionคำสั่งเลขที่อยู่สองบวกหนึ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half adderวงจรบวกครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
upper sumผลบวกบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
False positiveผลบวกลวง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gram-positive bacteriaแบคทีเรียแกรมบวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Electronอิเล็กตรอน, อนุภาคมูลฐานที่เป็นส่วนประกอบของอะตอม มีประจุไฟฟ้าลบ และมีมวล 1 ใน 1873 ส่วนของมวลโปรตอน โดยแต่ละอะตอมจะมีอิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสที่มีประจุบวก สำหรับอะตอมที่เป็นกลางจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนและเป็นตัวกำหนดสมบัติทางเคมีของอะตอม [นิวเคลียร์]
Protonโปรตอน, อนุภาคมูลฐานที่มีประจุไฟฟ้าบวกหนึ่งหน่วย มีมวลประมาณ 1837 เท่าของอิเล็กตรอน โปรตอนเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียสทุกชนิด เลขเชิงอะตอม ของอะตอมใด ๆ จะเท่ากับจำนวนของโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอมนั้น [นิวเคลียร์]
Positronโพซิตรอน, อนุภาคมูลฐานที่มีมวลเท่ากับอิเล็กตรอนแต่มีประจุเป็นบวก เรียกอีกอย่างว่า “แอนติอิเล็กตรอน” เกิดจาก แพร์โพรดักชัน หรือจากการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์บางชนิด เช่น โซเดียม-22 (ดู antimatter; electron และ pair production ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nucleusนิวเคลียส, แกนกลางของอะตอม มีประจุเป็นบวก และขนาดเล็กประมาณ 10-15 เมตร หรือประมาณ 1 ใน 10,000 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอม เป็นที่รวมของมวลเกือบทั้งหมดของอะตอม ทุกนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ยกเว้นนิวเคลียสของไฮโดรเจนธรรมดาที่มีเพียงโปรตอนหนึ่งอนุภาค [นิวเคลียร์]
Ion pairคู่ไอออน, ไอออนบวกและไอออนลบที่มีขนาดประจุเท่ากัน เกิดจากการแตกตัวของอะตอมหรือโมเลกุลที่เป็นกลางเมื่อได้รับรังสี โดยอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุลจะเป็นไอออนลบ ส่วนอะตอมหรือโมเลกุลที่อิเล็กตรอนหลุดออกไปนั้นจะเป็นไอออนบวก [นิวเคลียร์]
Ionไอออน, อะตอมหรือโมเลกุลที่มีประจุไฟฟ้าจากการสูญเสียหรือได้รับอิเล็กตรอนหนึ่งอนุภาคหรือมากกว่า อะตอมหรือโมเลกุลที่สูญเสียอิเล็กตรอนจะเป็นไอออนบวก ถ้าได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาจะเป็นไอออนลบ [นิวเคลียร์]
Anodic oxidationการออกซิเดชั่นที่ขั้วบวก [TU Subject Heading]
Cationsประจุบวก [TU Subject Heading]
CD4-positive T-lymphocytesที-ลิมโฟไซต์ชนิดซีดี4 เป็นบวก [TU Subject Heading]
Continuous positive airway pressureการปรับความดันบวกตลอดทางเดินหายใจ [TU Subject Heading]
Cost-plus contractsสัญญาการกำหนดราคาจากต้นทุนบวกส่วนเพิ่มที่ตกลงกัน [TU Subject Heading]
Bangkok Plan of Actionแผนปฏิบัติการกรุงเทพ (ในการประชุมอังค์ถัด) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของแนวนโยบาย วิธีการ และมาตรการในการดำเนินนโยบายด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการพัฒนาที่ประเทศสมาชิกอังค์ถัดได้ตกลงโดยฉันทามติเมื่อการประชุมอัง ค์ถัด ครั้งที่ 10 เพื่อให้ประเทศสมาชิกอังค์ถัดและสำนักเลขาธิการอังค์ถัดดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่แถลงไว้ในแถลงการณ์กรุงเทพ และเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมืองเช่นเดียวกัน แผนปฏิบัติการกรุงเทพแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) การประเมินผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีต่อการ พัฒนา (2) การประมวลพัฒนาการของข้อริเริ่มระหว่างประเทศที่สำคัญ ๆ (3) มาตรการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่นำมาใช้โดยประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนารวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ และ (4) บทบาทในอนาคตของอังค์ถัด [การทูต]
The Foreign Officeในสมัยก่อน เมื่อสังคมนานาชาติมีสมาชิกประเทศอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือหัวหน้าของรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารกิจการต่างประเทศด้วยตนเอง แต่มาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเช่นนี้ ดังนั้นทุกวันนี้ รัฐบาลของประเทศเกือบจะทุกแห่งจะมีสำนักงานในระดับกระทรวงแยกออกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักงานนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ เช่นเรียกว่า The Ministry of (หรือ for) Foreign Affairs, The Ministry of External Affairs, The Department of State หรือ The Department of Foreign Affairs หรือ Gaimusho เป็นต้น ส่วนหัวหน้าสำนักงานหรือเจ้ากระทรวงนั้น จะเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรี และเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ กัน เช่น The Secretary of Foreign Affairs, The Minister of External Affairs, The Secretary of State หรือ Foreign Minister หรือ Foreign Secretary ตัวรัฐมนตรีนี้จะมีผู้ช่วย ซึ่งบางตำแหน่งเรียกว่า ปลัดกระทรวง (Under-Secretaries), ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Under-Secretaries) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่ายธุรการ (Home Service) ทำหน้าที่บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเกี่ยวกันกับกิจการต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับคณะทูตานุทูต และฝ่ายที่สองเรียกว่า Foreign Service เป็นฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในต่างแดน อันมีสถานทูต สถานกงสุล และสำนักงานอื่น ๆ เป็นตัวแทน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายการทูตและฝ่ายวิชาการ ซึ่งประจำทำงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยเรายังมิได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหัวหน้าคณะทูตภายในนครหลวงของแต่ละประเทศจะทำการติดต่อใด ๆ ทั้งหมดกับกระทวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นกรม กอง โดยถือตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กรมหรือกองการเอเชีย กรมการแอฟริกา กรมการอเมริกัน กรมการยุโรป และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกรมกองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านธุรการ และด้านการสื่อสารติดต่อ การประชุม การประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การคลัง การบริการในต่างประเทศ การสารนิเทศ การกฎหมาย การห้องสมุด การหนังสือเดินทาง การบุคลากร การพิธีการทูต การวิจัย การสนธิสัญญา การตรวจลงตรา (Visa) และการสหประชาชาติในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ที่สมัครขอรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กระทรวง กำหนด เช่น จะต้องผ่านการสอบไล่ ทั้งในภาคปากเปล่า และข้อเขียน ตลอดจนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบไล่ (Board) ซึ่งจะเป็นฝ่ายให้คะแนนบุคลิกและคุณภาพส่วนตัว แล้วนำคะแนนไปบวกกับคะแนนสอบข้อเขียน ในบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรม และให้อยู่ในระหว่างการทดลองดูความประพฤติ (Probationary period) อีกด้วย [การทูต]
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้หลักวิชาการในการทำนายหรือคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบของการดำเนินโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน
คาดการณ์ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและทางเศรษฐกิจ สังคมเพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นกลับมา ได้อย่างมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขผลกระทบ (Migitation measure) และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Plan) ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ [ปิโตรเลี่ยม]
Cost and freightต้นทุนบวกค่าขนส่ง [การบัญชี]
Footingการบวกแนวตั้ง [การบัญชี]
Adsorption, Positiveการดูดซับทางบวก [การแพทย์]
Air Ionization, Positiveประจุบวกเพิ่มขึ้นในอากาศ [การแพทย์]
Anodeอะโนด, ขั้วบวก, แอโนด [การแพทย์]
Anode Plateแผ่นขั้วบวก [การแพทย์]
Anticus Signการตรวจโดยการเคาะกล้ามเนื้อหน้าแข้งผลบวกข้อเท้า [การแพทย์]
Anvil Testการทดสอบวัณโรคข้อตะโพกโดยการทุบส้นเท้าผลบวก [การแพทย์]
Association, Positiveความสัมพันธ์บวก [การแพทย์]
Atmospheric, Positive toความดันบวก-ความดันบรรยากาศ [การแพทย์]
Balance, Positiveดุลย์บวก [การแพทย์]
Beta Hemolytic Streptococciเชื้อในแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกชนิดกรัมบวก [การแพทย์]
Bragard Signการตรวจที่ให้ผลบวกที่มีอาการปวดเมื่อยกขาผู้ป่วย [การแพทย์]
Breathing, Positive Pressureเครื่องช่วยหายใจชนิดความดันบวก [การแพทย์]
Breathing, Positive Pressureการหายใจแบบใช้ความดันบวก [การแพทย์]
Cationicมีประจุไฟฟ้าบวก,มีประจุบวก,สารที่มีประจุ [การแพทย์]
Cationsอิออนบวก,ไอออนประจุบวก,แคทไอออน,แคทอิออน,แคทไออ้อน,แคตไอออน,ประจุบวก,ไอออนบวก,อิออนที่มีประจุบวก,อีออนบวก,แคตอิออน,อานุภาคที่มีประจุบวก,อิออนประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Complexสารเชิงซ้อนที่มีประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Largeประจุบวกขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Cell Wall, Gram-Positiveผนังเซลล์แบคทีเรียกรัมบวก [การแพทย์]
Control, Positiveการควบคุมผลทางบวก [การแพทย์]
Crystals, Positiveผลึกบวก [การแพทย์]
Detergents, Cationicสารชำระล้างประจุบวก,สารชะล้างประจุบวก [การแพทย์]
Deviation, Positiveความเบี่ยงเบนในทางบวก,การเบี่ยงเบนไปทางบวก [การแพทย์]
Dorsiflexผลบวก,เหยียดนิ้วหัวแม่เท้า,เหยียดแขนทั้งสองตรงไปข้างหน้าและงอที่บริเวณข้อ [การแพทย์]
Electrodes, Positiveขั้วบวก,ขั้วไฟฟ้าบวก [การแพทย์]
Electronic Effectผลบวกอิเล็กทรอนิก [การแพทย์]
Emulsifiers, Cationicตัวทำอีมัลชั่นประจุบวก,สารทำให้เกิดอิมัลชั่นชนิดประจุบวก [การแพทย์]
Endocochlear Potentialsศักย์บวกภายในอวัยวะรูปหอยโข่งที่เป็นกระแสสลับ [การแพทย์]
False Positiveผลบวกเทียม,ผลทางบวกที่ไม่ถูกต้อง,ผลบวกลวง,ผลบวกปลอม,ผลบวกเทียม,ผลบวกลวง,บวกเทียม,ผลบวกที่ไม่เป็นจริง [การแพทย์]
False Positive Rateผลบวกเท็จ,อัตราบวกหลอก [การแพทย์]
False Positive Resultsผลบวกเทียม [การแพทย์]
False Positive Serologic Tests, Chronicผลเลือดบวกเท็จเรื้อรัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า 12 Angry Men (1957)
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน 12 Angry Men (1957)
He said 15. He was positive about it.เขากล่าวว่า 15 เขาเป็นบวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)
How could he be positive about anything?ว่าเขาจะเป็นบวกเกี่ยวกับอะไร? 12 Angry Men (1957)
Four hundred million and 997,000 plus six, equals 400,997,006!...997,000 บวก 6 เท่ากับ 400,997,006 The Little Prince (1974)
Plus one. Five hundred million and 32!บวก 1 500,000,032 The Little Prince (1974)
Five hundred million and 32 plus three. Those things.500,000,032 บวก 3 พวกนั้น... The Little Prince (1974)
Now I shall have to start all over again. Here, add up these figures.ทีนี้ฉันต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง นี่ บวกตัวเลขพวกนี้ The Little Prince (1974)
Its strength rests with its leader- That is, with its head.พลังของแม่มดที่เหลือบวกกับหัวหน้า-- นั่นคือ, หัวของมัน. Suspiria (1977)
1,355,000 plus or minus 1,000.1,355,000 บวกหรือ ลบ 1000 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm afraid you gave yourself away.มันนำไปสู่การพิสูจน์ทางบวก ผมคิดว่าคุณทำตัวคุณยอมรับสารภาพเองมากกว่า Clue (1985)
Plus one is...บวกหนึ่งคือ... Clue (1985)
- One plus two plus two plus one.- หนึ่งบวกสองบวกสองบวกหนึ่ง Clue (1985)
That's one plus two plus one plus one.นั่นคือหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ง Clue (1985)
Even if you're right, that'll be one plus one plus two plus one.แม้ว่าคุณจะถูก นั่นคือหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่ง Clue (1985)
Not one plus two plus one plus one.ไม่ใช่หนึ่งบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ง Clue (1985)
Okay, fine, one plus two plus one...ก็ได้ หนึ่งบวกสองบวกหนึ่ง... Clue (1985)
One plus two...หนึ่งบวกสอง... Clue (1985)
Plus one...บวกหนึ่ง... Clue (1985)
Plus two...บวกสอง... Clue (1985)
as the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน Spies Like Us (1985)
And 2 plus 2 is 22.และบวก 2 เป็น 22 An American Tail (1986)
Add that to the minutes that those guys want.บวกเวลานาทีนึง ที่คนนั้นเข้าไปด้วย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Synaptic reaction positive.ผลตอบรับเป็นบวก The Lawnmower Man (1992)
But are they all positive?แต่พวกเขาจะบวกทั้งหมดหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
Positive.บวก In the Name of the Father (1993)
Oh, seven weeks, give or take.เจ็ดสัปดาห์ บวกลบ Junior (1994)
- Positive?- บวกPulp Fiction (1994)
Eight hours a night adds up to 46,120 hours of sleep since I was born.8 ชั่วโมงต่อคืน บวกกับ 46,120 ชั่วโมง ของการนอนตั้งแต่เกิด Wild Reeds (1994)
Yeah, I got the extended disco version with three choruses of:อ้อ ใช่ๆ แล้วฉันยังได้ฟังเวอร์ชั่นดิสโก้บวกคำว่า The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Plus is positive, minus is negative!บวกด้านบวก, ลบด้านลบ! Toy Story (1995)
Mr. Andrews, forgive me...ขอโทษนะคะ ฉันบวกลบคูณหารในใจ Titanic (1997)
You need a double A+.\ เธอต้องได้ดับเบิล A บวกเลยมั้ง Show Me Love (1998)
I'll do her time and mine. Just let her go, please.ฉันจะรับโทษเป็นเวลาจำคุกของเธอบวกของฉันเอง แค่ปล่อยเธอไป ได้โปรดเถอะ Brokedown Palace (1999)
We are God's unwanted children?คงมีแต่พระเจ้าที่จะรู้ว่าเค้าบวกเพิ่มไปเท่าไหร่ นี่เป็นสบู่ชั้นเยี่ยม Fight Club (1999)
Honey, do me a favor and say whatever you want to say and spare me the propaganda.ที่รัก ช่วยทีนะ ถ้าจะพูดอะไร ช่วยพูดในแง่บวกด้วย American Beauty (1999)
Come up easy... and let me put the harpoon into you.มาซะง่ายๆ เถอะ และอย่าให้ฉันต้องใช้ฉบวก\ ไปที่เจ้าเลย The Old Man and the Sea (1999)
You can have a good time as well. It's allowed.มันก็สนุกดีนะ ..แค่มองในทางบวกเข้าไว้ Rock Star (2001)
No, I'm not. He says he likes girls with positive attitudes.เขาบอกว่า เขาชอบผู้หญิงที่มีทัศนคติด้านบวก All About Lily Chou-Chou (2001)
I'm not positive.ฉันไม่ใช่ด้านบวก เธอเป็น... All About Lily Chou-Chou (2001)
Sure you are... I forgot all things "positive" and "negative."ฉันลืมไปหมดแล้ว ด้านบวก ด้านลบ All About Lily Chou-Chou (2001)
She got five A's and one B plus.เธอได้ เอห้าตัว กับบีบวกอีกหนึ่ง Ken Park (2002)
The B plus was in English.บีบวกวิชาภาษาอังกฤษ Ken Park (2002)
I want to help. Plus I need an ending for the finale.ฉันต้องการที่จะช่วยให้ บวกฉันจะต้องตายตอนจบ Showtime (2002)
Well, it is a well-known science factoid that metal plus heat equals...มันคือเกร็ดความรู้ที่ใครๆก็รู้นะคะ ว่าโลหะ บวก ความร้อน ได้เท่ากับ The O.C. (2003)
With a little bit of alcohol and sweet words, he melts her heartด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เล็กน้อยบวกกับคำพูดหวานๆอีกหน่อย จะทำให้เขาละลายหัวใจของเธอได้ Crazy First Love (2003)
A Patronus is a positive force.เอาล่ะ คาถาผู้พิทักษ์เป็นคาถาที่มีพลังในด้านบวก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- Thirty seconds. - Plus or minus.- 30วินาทีเองเหรอ บวกลบนิดหน่อย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I actually had to pay for the souvenir and the real one, so you owe me $35, plus tax.ผมจ่ายค่าของที่ระลึกและของจริง ดังนั้นคุณเป็นหนี้ผม 35 ดอลล่าร์, บวกภาษี. National Treasure (2004)
I didn't know the Lion's Roar could be done with a speaker!ไม่นึกเลยว่าราชสีห์คำราม บวกกับระฆังยักษ์จะได้ระบบเสียงดอลบี้ Kung Fu Hustle (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอออนบวก[n. exp.] (ai-øn būak) EN: cation   FR: cation [m]
บวก[v.] (būak) EN: add   FR: additionner
บวก[adj.] (būak) EN: positive   FR: positif
บวก[conj.] (būak) EN: plus ; +   FR: plus ; +
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-khūn-hān) EN: compute ; calculate ; do sums   FR: calculer ; faire des calculs
ด้านบวก[adj.] (dān būak) EN: positive   
ดุลการค้าเป็นบวก[n. exp.] (dun kānkhā pen būak) EN: positive balance of trade   
จำนวนบวก[n. exp.] (jamnūan būak) EN: positive number   FR: nombre positif [m]
จำนวนจริงบวก[n. exp.] (jamnūan jing būak) EN: positive real number   FR: nombre réel positif [m]
จำนวนเต็มบวก[n. exp.] (jamnūan tem būak) EN: positive integer ; natural number ; counting number   FR: entier positif [m] ; nombre entier positif [m]
การบวก[n.] (kānbūak) EN: combination   FR: addition [f]
การบวก ลบ คูณ หาร[n. exp.] (kān būak-lop-khūn-hān) FR: calcul [m]
การคิดในเชิงบวก[n. exp.] (kān khit nai choēng būak) EN: positive thinking   FR: pensée positive [f]
การพัฒนาในด้านบวก[n. exp.] (kān phatthanā nai dān būak) EN: positive development   
การเสริมแรงทางบวก[n. exp.] (kān soēm raēng thāng būak) EN: positive reinforcement   
เครื่องหมายบวก[n. exp.] (khreūangmāi būak) EN: « + » ; plus   FR: « + » ; signe plus [m]
ขั้วบวก[n.] (khūa būak) EN: anode ; positive pole   FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]
ความคิดเชิงบวก[n. exp.] (khwāmkhit choēng būak) EN: positive thinking   FR: pensée positive [f]
มุมบวก[n. exp.] (mum būak) EN: positive angle   
ในเชิงบวก[adj.] (nai choēng būak) EN: positive   FR: positif
ในด้านบวก[adj.] (nai dān būak) EN: positive   
แง่บวก[adj.] (ngāe būak) EN: positive   
ภาษาซีบวกบวก[TM] (phāsā Sī būak-būak) EN: C++ language   FR: langage C++ [m]
ผลบวก[n.] (phon būak) EN: sum ; summation   FR: somme [f] ; résultat de l'addition [m]
ผลในเชิงบวก[n. exp.] (phon nai choēng būak) EN: positive effect   
ประจุไฟฟ้าบวก[n. exp.] (praju faifā būak) EN: positive charge   FR: charge positive [f]
ซีบวกบวก[n. prop.] (Sī būak-būak) EN: C++   FR: C++ [m]
สมบัติการบวก[n. exp.] (sombat kān būak) EN: additive property   FR: propriété de l'addition [f]
ทัศนคติด้านบวก[n. exp.] (thatsanakhati dān būak) EN: positive attitude   FR: attitude positive [f]
ทัศนคติด้านบวก[n. exp.] (thatsanakhati dān būak) EN: positive attitude   FR: attitude positive [f]
ตัวบวก[n.] (tūabūak) EN: addenda   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addend[N] จำนวนที่บวกเข้าไป
adder[N] ผู้บวก
adding machine[N] เครื่องบวกเลข, Syn. adder
addition[N] การบวก, Syn. summing up, computing, totaling
alpha particle[N] อนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน
anode[N] ขั้วบวก, See also: ขั้วบวกในแบตเตอรี่
add in[PHRV] เพิ่มเข้าไป, See also: ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
add on[PHRV] เพิ่มเข้าไป, See also: ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
add together[PHRV] รวม, See also: บวก
amount to[PHRV] รวมกันเป็น, See also: รวมเป็น, บวกกันเป็น, Syn. add up to, come to
binomial[N] การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน
cation[N] ไอออนบวก
figure in[PHRV] รวมเข้ากับ, See also: บวกไปกับ
electropositive[ADJ] ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก, See also: ซึ่งมีแนวโน้มจะให้อิเล็กตรอน
ion[N] อิออน, See also: อะตอมที่มีประจุบวกหรือลบ
plus[PREP] เพิ่มอีก, See also: บวกเพิ่ม, เพิ่มเข้าไป
plus[ADJ] เพิ่ม, See also: บวก, Ant. minus
plus[N] เครื่องหมายบวก, See also: บวก
positive[ADJ] ทางบวก, See also: แง่บวก, ซึ่งมองในแง่ดี, Syn. optimistic, bright, confident, Ant. pessimistic
sum[N] จำนวนรวม, See also: ผลรวม, ผลบวก, Syn. aggregate, total, whole
triton[N] อนุภาคซึ่งมีประจุบวกประกอบด้วย1protonและ2neutron
zero[N] เลขศูนย์, See also: ศูนย์, เครื่องหมายศูนย์, เลขศูนย์, ระดับศูนย์, ค่าทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ระหว่าง บวก และ ลบ, Syn. naught, nothing
zwitterion[N] ไอออนซึ่งมีประจุบวกและลบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
add(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
adder 1(แอด' เดอะ) n. ผู้บวก,ตัวบวก
adding machineเครื่องบวกเลข
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
ampicillin(แอมพิซิล' ลิน) n. ยาเพนนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ด้านแบคทีเรียชนิดกรัม-บวกและกรัม-ลบ
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
anodic(แอนนอด' ดิค) adj. เกี่ยวกับขั้วบวก
anodise(แอน' นะไดซ) vt. ทำให้เป็นขั้วบวกต่อ
anolyte(แอน' นะไลท) n. ส่วนของ electrolyte ที่ใกล้ขั้วบวกระหว่างขบวนการ electrolysis (ano (de) + (electro) lyte)
atomic numberจำนวนประจุบวกหรือโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม หรือเท่ากับจำนวนอีเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมอย่างปกติ
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร <คำแปล>ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
binomial(ไบโน'เมียล) n. การแสดงค่าผลบวกหรือผลต่างของสองจำนวน,สองชื่อ,ทวินาม adj. ประกอบด้วยสองชื่อ, See also: binomialism n.
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
c & f abbrev. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
c.f.v. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
carbidePref. n. สารประกอบคาร์บอนที่มีธาตุหรือกลุ่มธาตุที่มีประจุบวก,แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
cardamomn. กระวานคอลัมน์ (ของบัตร) สดมภ์ (ของบัตร) หมายถึง คอลัมน์หรือตำแหน่งเจาะตามแนวตั้งของบัตร บัตรทั่วไปจะมี 80 คอลัมน์ ในการเจาะแต่ละคอลัมน์นั้น ถ้าเจาะรูเดียว จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวเลข ถ้าเจาะ 2 รูในหนึ่งคอลัมน์จะเป็นรหัสบอกว่าเป็นตัวอักษร ถ้าเจาะ 1-3 รู อาจเป็นเครื่องหมายบางตัว เช่น + (บวก) - (ลบ) ฯลฯดู Hollerith code ประกอบ
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
cathode(แคธ'โธด) n. ขั้วบวก, Syn. kathode., See also: cathodic adj. ดูcathode
cation(แคท'ไอออน) n. ไอออนบวก,อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุบวก, Syn. kation, See also: cationic adj. ดูcation
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำงานไปตามคำสั่ง เช่น อ่านข้อมูล นำข้อมูลไปเก็บ นำข้อมูลมาบวก ลบ ฯ เป็นต้น แล้วได้ผลตามที่ต้องการ
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
electropositiveadj. ซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวก
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
ion(ไอ'อัน,ไอ'ออน) n. อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่มีประจุบวกและลบโดยขึ้นอยู่กับการได้หรือสูญเสียอีเล็กตรอน
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
meson(มี'ซอน,เมซ'ซัน) n. อนุภาคที่มีมวลระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตรอน มีประจุเป็นกลาง หรือเป็นบวกหรือลบ มีค่าการหมุนรอบ
op codeรหัสดำเนินการย่อมาจาก operation code (แปลว่า รหัสดำเนินการ) หมายถึงส่วนของคำสั่งในภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ที่เป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติ เช่น คำสั่งให้เครื่องบวกหรือลบ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งของคำสั่งซึ่งเป็นตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า operandดู operand เปรียบเทียบ
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ,การทำงาน,ปฏิบัติการ,ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง,การสู้รบ,วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ) ,กิจการ,ปฏิบัติการทางทหาร,ยุทธการ, Syn. working,act,maneuver
operation codeใช้ตัวย่อว่า op code (อ่านว่า ออป โคด) หมายถึงส่วนของคำสั่งในภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ที่เป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติ เช่น คำสั่งให้เครื่องบวกหรือลบ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งของคำสั่งซึ่งเป็นตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า operandดู operand เปรียบเทียบ
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์
plus(พลัส) prep. มาก,เพิ่ม,เพิ่มเข้าไป,กับ,adj. เพิ่ม,บวก,ดีเป็นพิเศษ. n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,ของส่วนเพิ่ม,ส่วนเกิน,ผลกำไร. conj. ด้วยและ
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
proton(โพร'ทอน) n. อนุภาคของอะตอมที่มีประจุบวกซึ่งมีขนาดประจุเท่ากับของอิเล็กตรอน., See also: protonic adj.
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion,summing up

English-Thai: Nontri Dictionary
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก
plus(pre) บวก,เพิ่มขึ้น,มากขึ้น
positive(adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์
sum(n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข
sum(vt) รวม,บวก,สรุป,ย่อ,รวบยอด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Free Carrier ( FCA )การเสนอราคา ที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการมอบสินค้าตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ขายได้จัดสินค้าส่งมอบให้กับผู้รับขนส่ง ณ สถานที่ของผู้รับขนส่ง(เช่น บรรดาบริษัท shipping ต่างๆ) ตามที่ผู้ซื้อระบุไว้เพราะฉะนั้นในการเสนอราคา ผู้ขายก็จะเสนอราคาขาย ที่บวกค่าส่งมอบสินค้าในเบื้องต้นลงไปด้วย
give or take (adv ) ประมาณนั้น, ราวๆ นั้น, บวกลบนิดหน่อย
visionary[วิเชินน่ารี่] (n ) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
補数[ほすう, hosuu] ภาษาไทยมักใช้ทับศัพท์ว่า Complement เป็นศัพท์เฉพาะทางในสายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ One Complement 1の補数, Two Complement 2の補数 One Complement คือ จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เป็นค่าสูงสุดของเลขฐานนั้นๆ ในจำนวน digit ที่เท่ากัน เช่น คำถาม: ให้หา One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 คำตอบ: 345 มี 3 หลัก (digit) ค่าสูงสุดของเลขฐาน 10 ที่มี 3 หลักคือ 999 999-345=654 654 คือ One Complement ของ 345 ในระบบเลขฐาน 10 Two Complement คือ จำนวนน้อยที่สุดที่บวกเพิ่มเข้าไปกับค่าค่าหนึ่งแล้วทำให้จำนวนหลัก (digit) ของผลลัพธ์เพิ่มขึ้น 1 หลัก (digit) โดยปกติ วิธีการหา Two Complement ก็คือ เอา One Complement + 1 เช่น คำถามข้างบน ก็จะได้ Two Complement ของ 345 เป็น 655
やばい[やばい, yabai] (adj) สุดตีน(แสลง)(ใช้ในความหมายได้ทั้งในแง่ลบและบวก)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足す[たす, tasu] Thai: บวก(เลข) English: to add (numbers)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Jaใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - ใช่ค่ะ
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top