ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บริวาร*

   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บริวาร, -บริวาร-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมืองบริวาร[N] satellite town, Example: นักวิจัยจุฬาฯ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ต้องจำกัดความเจริญด้วยการสร้าง “เมืองบริวาร” 4 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดาวบริวารน. ดาวหรือวัตถุท้องฟ้าที่โคจรรอบดาวเคราะห์.
บริวาร(บอริวาน) น. ผู้แวดล้อมหรือผู้ติดตาม เช่น พระพุทธเจ้ามีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร, สิ่งที่เป็นส่วนประกอบหรือสมทบสิ่งอื่นที่เป็นประธาน เช่น บริวารกฐิน.
บริวาร(บอริวาน) ว. ที่แวดล้อม เช่น ดาวบริวาร.
บริษัทบริวารน. คนแวดล้อม เช่น เขามีบริษัทบริวารมาก.
กฐิน, กฐิน-คำ กฐิน นี้ ใช้ประกอบกับคำอื่นอันเนื่องด้วยพิธีกฐิน ผ้าที่ถวายแก่ภิกษุสงฆ์ในพิธีนี้ เรียกว่า ผ้ากฐิน ในฤดูกาลเรียกว่า กฐินกาล [กะถินนะกาน] คือระยะเวลาตั้งแต่แรมคํ่าหนึ่ง เดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ระยะเวลานี้เรียกเป็นสามัญว่าเทศกาลกฐิน [เทดสะกานกะถิน] ฤดูกฐิน หรือ หน้ากฐิน ก็มี ก่อนจะถึงกฐินกาลผู้ประสงค์จะถวายผ้ากฐินแก่ภิกษุสงฆ์วัดใดจะต้องไปแจ้งความจำนงว่าจะนำผ้ากฐินไปทอดที่วัดนั้นเป็นการล่วงหน้า การแสดงความจำนงล่วงหน้านี้ เรียกว่า จองกฐิน การทำพิธีถวายผ้ากฐิน เรียกว่า ทอดกฐิน พระภิกษุผู้ได้รับมอบผ้ากฐินจากสงฆ์โดยวิธีที่กำหนดไว้ในพระวินัย เรียกว่า ผู้กรานกฐิน ผู้ครองกฐิน หรือ องค์ครองกฐิน เฉพาะผ้ากฐิน บางทีก็เรียกว่า องค์กฐิน ถ้าพร้อมกับของอื่นอันเป็นบริวารสำหรับถวายภิกษุสงฆ์ เรียกว่า เครื่องกฐิน หรือ บริวารกฐิน [บอริวานกะถิน] เมื่อนำผ้ากฐินไปทอดโดยมีขบวนแห่ เรียกว่า แห่กฐิน ถ้ามีพิธีฉลอง เรียกว่า ฉลองกฐิน การที่ภิกษุสงฆ์ผู้ร่วมอยู่ในพิธีอนุโมทนาต่อองค์ครองกฐินตามพระวินัย หรือการที่บุคคลแสดงความยินดีในการที่เขาทอดกฐิน เรียกว่า อนุโมทนากฐิน [อะนุโมทะนากะถิน] ภิกษุสงฆ์ผู้ได้อนุโมทนากฐินแล้วนั้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็น ผู้กรานกฐิน ด้วย ผลของการทอดกฐิน เรียกว่า อานิสงส์กฐิน , ในทางวินัยสิทธิพิเศษ ๕ ประการซึ่งมีแก่ภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้ว ก็เรียกว่า อานิสงส์กฐิน เช่นกัน. (ดู กรานกฐิน และ จุลกฐิน).
เกียรติมุข(เกียดมุก) น. อมนุษย์บริวารพระศิวะ ทำเป็นรูปหน้ายักษ์ปนหน้าสิงห์ ตากลมถลน ไม่มีคาง ปากแสยะ ไม่มีขากรรไกรล่าง ไม่มีร่างกาย ไม่มีแขนขา เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้ารักษาธรณีประตู เป็นเครื่องป้องกันบ้านเรือน ขับไล่เสนียดจัญไร และคอยคุ้มครอง นับถือพระศิวะ มักทำเป็นลวดลายแกะสลักหรือปูนปั้น เช่นที่ทับหลังปราสาทหินบางแห่ง ตามซุ้มปรางค์หรือเจดีย์ และที่ฐานพระพุทธรูป, กาฬมุข หรือ หน้ากาฬ ก็เรียก.
ของระบาดน. ทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวารทั้งหมดที่ถูกริบราชบาต.
ข้า ๑น. ประชาชน, ราษฎร, เช่น ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, คน, บริวาร, เช่น ข้าเก่าเต่าเลี้ยง ข้าหนีเจ้าบ่าวหนีนาย, ทาส เช่น ข้าทาส.
ข้าไทน. บริวารของผู้เป็นใหญ่.
แขนขวาน. บริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเปรียบเสมือนแขนข้างขวา.
แขนซ้ายแขนขวาน. บริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเปรียบเสมือนแขนซ้ายแขนขวา.
คนธรรพ-, คนธรรพ์(คนทันพะ-, คนทับพะ-, คนทัน) น. ชาวสวรรค์พวกหนึ่ง เป็นบริวารท้าวธตรฐ มีความชำนาญในวิชาดนตรีและขับร้อง.
เคราะห์ ๒(เคฺราะ) น. เรียกดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ ว่า ดาวเคราะห์ มี ๘ ดวง เรียงลำดับจากใกล้ดวงอาทิตย์ออกไป คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune).
เจดีย์ทิศน. เจดีย์บริวารตั้งอยู่บนฐานไพทีหรือลานประทักษิณล้อมเจดีย์ประธาน มี ๔ องค์ เหมือนดังประจำทิศต่าง ๆ ตามคตินิยมทางจักรวาล.
ดารากรน. หมู่ดาว เช่น คืนนั้นจันทร มีดารากร เป็นบริวาร (กาพย์พระไชยสุริยา).
ดาวเคราะห์น. ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี ๘ ดวง คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune) มองจากโลกจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพียง ๕ ดวง คือ พุธ ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์.
ดาวเทียมน. วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบดาวบริวารของดาวเคราะห์ เพื่อให้โคจรรอบโลกหรือรอบเทห์ฟากฟ้าอื่น มีอุปกรณ์สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศและถ่ายทอดข้อมูลนั้นมายังโลก, วัตถุลักษณะดังกล่าวที่โคจรรอบโลก ใช้เป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมด้วย เช่น ถ่ายทอดคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ข้ามทวีป.
บริชน(บอริชน) น. คนผู้แวดล้อม, บริวาร.
บริณายก(บอรินายก) น. ปริณายก, ผู้นำบริวาร, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่.
บริสชน(บอริสะชน) น. บริวาร.
ปริณายก(ปะ-) น. ผู้นำบริวาร, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่.
ปริวาร(ปะริวาน) น. บริวาร.
ผ้าป่าน. ผ้า (พร้อมทั้งเครื่องบริวาร ถ้ามี) ที่นำเอาไปวางทอดไว้เสมือนว่าเป็นผ้าที่ทิ้งอยู่ในป่า เพื่อให้พระชักเอาไป เป็นทำนองผ้าบังสุกุล มักทำเป็นปรกติต่อท้ายทอดกฐิน เรียกว่า ทอดผ้าป่า.
ระบบสุริยะน. ระบบที่ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแรงดึงดูด รวมทั้งดาวเคราะห์ใหญ่น้อยและบริวารของดาวเคราะห์ ดาวเหล่านี้หมุนอยู่รอบ ๆ ดวงอาทิตย์ และมีวงโคจรอยู่ในแนวระนาบใกล้เคียงกัน.
รากษส(รากสด) น. ยักษ์ร้าย, ผีเสื้อนํ้า, ชื่อพวกอสูรชั้นต่ำ มีนิสัยดุร้าย ในคัมภีร์โลกทีปกสารว่า เป็นบริวารของพญายม, ในคัมภีร์โลกบัญญัติว่า เป็นบริวารของพระวรุณ, ใช้ รากโษส ก็มี.
ริบราชบาต, ริบราชบาทว์(-ราดชะบาด) ก. ยึดทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวารทั้งหมดในครอบครองของผู้ต้องโทษถูกริบให้ตกเป็นของหลวง.
ลูกน้องน. บริวาร, ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา, ผู้ใกล้ชิดเป็นกำลังสำคัญในการงาน.
ลูกสมุนน. บริวาร, คนอยู่ในบังคับ.
แล ๓สัน. และ, กับ, เช่น ให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายหน้าฝ่ายในและราษฎรในกรุงแลหัวเมืองให้ทราบทั่วกัน (ประกาศ ร. ๔), ฝูงเทพยดาถือค้อนแลตระบองเทียรย่อมแก้วมณีรัตนะเป็นบริวาร (ไตรภูมิ).
วสุชื่อเทวดาหมู่หนึ่งมี ๘ องค์ด้วยกัน เป็นบริวารของพระอินทร์.
แวดล้อมห้อมล้อม เช่น มีบริวารแวดล้อม พอร้องเพลงจบก็มีคนมาแวดล้อมขอลายเซ็น.
ศฤงคาร(สิงคาน, สะหฺริงคาน) น. สิ่งให้เกิดความรัก, บริวารหญิงผู้บำเรอความรัก เช่น สาวศฤงคารคนใช้ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ศุกร-, ศุกร์ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๒ ในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ ๑๐๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒,๑๐๔ กิโลเมตร ไม่มีบริวาร เป็นดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศหนาทึบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไอของกรดกำมะถัน ปรากฏสว่างที่สุดบนฟ้า, ถ้าเห็นทางตะวันตกในเวลาหัวคํ่า เรียกว่า ดาวประจำเมือง, ถ้าเห็นทางตะวันออกในเวลาใกล้รุ่ง เรียกว่า ดาวรุ่ง หรือ ดาวประกายพรึก.
สมบูรณ์ก. บริบูรณ์ เช่น สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ สมบูรณ์ด้วยข้าทาสบริวาร, ครบถ้วน เช่น หลักฐานยังไม่สมบูรณ์
สมุน ๑(สะหฺมุน) น. บริวาร, คนอยู่ในบังคับ, มักเรียกว่า ลูกสมุน.
สิงคาร(-คาน) น. ศฤงคาร, สิ่งให้เกิดความรัก, บริวารหญิงผู้บำเรอความรัก.
อังคารชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๔ ในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๒๒๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖,๗๘๗ กิโลเมตร มีพื้นผิวขรุขระและมีบรรยากาศเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีบริวาร ๒ ดวง
อัฐเคราะห์น. เรียกดาวเฉพาะ ๘ ดวง คือ อาทิตย์ (ประจําทิศอีสาน ใช้เลข ๑ แทน) จันทร์ (ประจําทิศบูรพา ใช้เลข ๒ แทน) อังคาร (ประจําทิศอาคเนย์ ใช้เลข ๓ แทน) พุธ (ประจําทิศทักษิณ ใช้เลข ๔ แทน) เสาร์ (ประจําทิศหรดี ใช้เลข ๗ แทน) พฤหัสบดี (ประจําทิศประจิม ใช้เลข ๕ แทน) ราหู (ประจําทิศพายัพ ใช้เลข ๘ แทน) และศุกร์ (ประจําทิศอุดร ใช้เลข ๖ แทน) เขียนเป็นแผนภูมิดังนี้

ว่า ทักษา, ถ้าเกิดวันใด ก็ถือวันนั้นเป็นบริวาร แล้วนับเวียนขวาไปตามทิศทั้ง ๘ เช่น เกิดวันอาทิตย์ อาทิตย์เป็นบริวาร จันทร์เป็นอายุ อังคารเป็นเดช พุธเป็นศรี เสาร์เป็นมูละ พฤหัสบดีเป็นอุตสาหะ ราหูเป็นมนตรี และศุกร์เป็นกาลกรรณี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satelliteดาวบริวาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
satellite cityเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
state, satellite; satellite stateรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite state; state, satelliteรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite townเมืองบริวาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
community, satelliteชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city, satelliteเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dependent of the defendantบริวารของจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]
Inviolabilityหมายถึง ความละเมิดมิได้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตัวแทนทางการทูตต้องได้รับการคุ้มครองมากยิ่งกว่าบุคคล ธรรมดา มีการกล่าวกันว่า ตัวเอกอัครราชทูตนั้นจะได้รับการเคารพยกย่องพอ ๆ กับตัวประมุขของรัฐทีเดียว การให้ความคุ้มครองเช่นนี้จะขยายไปถึงสิ่งของทุกชิ้นที่เป็นของเอกอัคร ราชทูตบุคคลในครอบครัว บริวาร คนใช้ เครื่องเรือน เอกสาร และจดหมายโต้ตอบของเอกอัครราชทูต เป็นต้น [การทูต]
earthโลก, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ระหว่างดาวศุกร์และดาวอังคาร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12,755 กิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 1 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Marsดาวอังคาร, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากโลกออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 228 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,648 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neptuneดาวเนปจูน, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวยูเรนัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 4,498 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 44,800 กิโลเมตรมีดาวบริวาร 2 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวเกตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plutoดาวพลูโต, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเนปจูนออกไปและอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 5,900 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,000 กิโลเมตร ไม่มีดวงจันทร์บริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
satellite1.ดาวบริวาร 2.ดาวเทียม, 1.ดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์  เช่น ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารของโลก 2.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่งไปโคจรอยู่รอบโลกเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
solar systemระบบสุริยะ, ระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ใหญ่น้อย รวมทั้งบริวารโคจรอยู่รอบๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturnดาวเสาร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lesions, Satelliteพยาธิสภาพบริวาร, รอยโรคเล็กๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Than the rest of the coven, which is like a serpent.มากกว่าแม่มดบริวารที่เหลือทั้งหมด, เหมือนกับนางพญางู. Suspiria (1977)
Oh, it's wonderful. I wonder what it would be like to live there, to have servants and valets...ฉันได้แต่คิดว่า คงจะดีถ้าได้อยู่ที่นั่น มีบริวาร Aladdin (1992)
He's got slaves, he's got servants and flunkies!เขามีทาส เขามีคนใช้ และบริวาร Aladdin (1992)
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์ Gattaca (1997)
... andservantandmaster shall be reunited once more....และบริวารและนายจะกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งอีกครั้ง! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Big estate, servants, polo ponies. All quite lovely. Hey, look, I understand.มีมรดก มีบริวาร โปโลคลับ ดูไม่เลวทีเดียว Match Point (2005)
But every king needs subjects to boss around.แต่ราชาก็ต้องมีบริวารไม่ใช่หรอ Epic Movie (2007)
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า The Other Boleyn Girl (2008)
Well, it's good you have troops, but we need some fortifications.ดีมาก, เราใกล้ถึงแล้ว... เปลี่ยนเป็น บริวาร The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Jiminy Cricket.เหล่าบริวาร Up (2009)
If you go down the rabbit hole, it's going to take moreit's going to take more than Blair Waldorf and your army of minions to drag you back out.ถ้าคุณลงไปในรูกระต่าย จะต้องใช้แรงมากกว่า แบล วาลดอร์ฟ และบริวาร ดึงคุณขึ้นมา The Last Days of Disco Stick (2009)
Knowing how the queen controls her minions could have proven valuable.การที่รู้ว่าราชินีควบคุม บริวารได้อย่างไรนั้นมีค่ามาก Legacy of Terror (2009)
To the pharaohs their greatest secrets entrusted to their servants buried alive with them in sand-floored chambers.ดื่มให้ฟาโรห์... ...และเคล็ดลับในการ ที่จะเชื่อใจเหล่าบริวาร... ...ฝังพวกเค้าทั้งเป็น ลงในใต้พื้นทรายพร้อมกับพระศพ Watchmen (2009)
If Mr. Scott can get us to warp factor 4... and if we drop out of warp behind one of Saturn's moons, say Titan.ถ้าคุณสก็อตวาปเราไปที่เซ็กเตอร์ 4 แล้ว... เราออกจากการวาปไปหลบหลังดาวบริวารของดาวเสาร์ อย่าง... Star Trek (2009)
so much that she would charm Hassan and make him her subordinate.อย่างมากนั่นคือเทอหลวงฮัสซาน และทําให้เขาเป็นบริวาร Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Very nice to see you... Mrs. Simpson.แล้วการเป็นกษัตริย์นี่หมายถึง การปลดบริวาร 80 คนที่แซนดริงแฮม The King's Speech (2010)
The duchess and her retinueท่านดุชเชสกับบริวาร Voyage of Temptation (2010)
Cersei will keep her close.เซอร์เซเอานางไว้ใกล้ตัว \ แต่บริวารทั้งหมดของท่าน... The Pointy End (2011)
You shall be given a stout keep beside the sea, with servants to look after your every need.ท่านจะได้ป้อมติดทะเล พร้อมบริวารที่จะรับใช้ท่านทุกสิ่งที่ต้องการ The Pointy End (2011)
And the remains of all those who died in his service must also be returned.รวมถึงศพของบริวารทุกคน ที่เสียชีวิตในหน้าที่ ต้องถูกส่งคืนมาด้วย The North Remembers (2012)
Treat your oaths recklessly and your people will do the same.ถ้าเจ้าบุ่มบ่ามตระบัตย์สัตย์ บริวารของเจ้าก็จะทำเช่นเดียวกัน Valar Morghulis (2012)
You will betray the men serving you.ท่านจะหักหลังบริวารของท่าน Valar Morghulis (2012)
Guy doused an attendant at a gas station.คนราดบริวาร ที่สถานีบริการน้ำมัน. The Call (2013)
Four kingdoms -- followers of the Moon, Elves,อาณาจักร 4 แห่ง บริวารแห่งดวงจันทร์ เอลฟ์ LARP and the Real Girl (2013)
Mace attacks, hobbling, medieval poisoning -- somebody's targeting the queen's people.จู่โจมด้วยคทา ขาเป๋ วางยาพิษ มีบางคนมุ่งเป้าไปที่บริวารของราชินี LARP and the Real Girl (2013)
And some followers even took names to honor the titans instead of the gods.เหล่าบริวารบางคนถึงกับตั้งชื่อตน เพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าเทพไททัน แทนที่จะเป็นทวยเทพโอลิมปัส Visionary (2013)
To abandon his subjects to an evil that he was too gullible to recognize?ที่ปล่อยให้ข้าทาสบริวารต้องอยู่กับคนชั่วร้าย ที่เขาใจง่ายหลงเชื่อว่าซื่อสัตย์ Breaker of Chains (2014)
These demons are known to be servants, not masters.ปีศาจพวกนี้เป็นจำพวกบริวาร ไม่ใช่เจ้านาย I, Witness (2015)
That explains the order Washington told Prescott to deliver to his men.ทำให้เข้าใจคำสั่งที่วอชิงตัน สั่งเพรทค็อตให้บอกบริวาร I, Witness (2015)
- Prescott was letting his men know-เพรสค็อตบอกบริวารว่า I, Witness (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
ดาวบริวาร[n.] (dāo børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
เมืองบริวาร[n. exp.] (meūang børiwān) EN: satellite town   FR: ville satellite [f] ; cité satellite [f]
ประเทศบริวาร[n. exp.] (prathēt børiwān) EN: satellite country   FR: pays satellite [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acropolis[N] เมืองบริวาร
follower[N] ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector
hack[N] บริวารนักการเมือง
minion[N] คนรับใช้, See also: สมุนรับใช้, บริวาร, Syn. slave
retinue[N] ข้าราชบริพาร, See also: บริวาร, กลุ่มผู้ติดตาม, Syn. entourage, follovers
satellite[N] ดาวบริวาร, See also: ดวงจันทร์, Syn. moon, minor planet, asteroid
satellite[N] ประเทศบริวาร, Syn. protectorate, buffer state
satellite[N] บริวาร, See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, Syn. follower
subject[ADJ] อยู่ใต้บังคับบัญชา, See also: ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร, Syn. inferior, obedient, subordinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร
ariel(แอ'ริเอล) n. ชื่อดาวบริวารของดาวมฤตยู
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
subordinate(ซับบอร์'ดิเนท) adj. เป็นรอง,ใต้บังคับบัญชา,สำคัญน้อยกว่า,ในสังกัด,เป็นบริวาร,เป็นข้า,ขึ้นอยู่กับ, (ไวยากรณ์) เสริมแต่ง. n. คนที่เป็นรอง,สิ่งที่เป็นรอง. vt. ทำให้อยู่ในลำดับรอง,ทำให้อยู่ในบังคับบัญชา., See also: subordination n. subordinative adj

English-Thai: Nontri Dictionary
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
menial(n) บ่าว,คนรับใช้,ทาส,บริวาร
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร
retinue(n) ผู้ติดตาม,บริวาร
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง
suite(n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน
train(n) รถไฟ,บริวาร,ชุด,แถว,แนว,ขบวน

German-Thai: Longdo Dictionary
Satellit(n) |der, pl. Satelliten| บริวาร, ดาวเทียม, ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top