ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บรรลุนิติภาวะ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บรรลุนิติภาวะ, -บรรลุนิติภาวะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
บรรลุนิติภาวะreach his legal age

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรลุนิติภาวะ(v) become one's legal age, See also: reach the one's majority, Example: เขายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยต้องให้ฝ่ายมารดาเป็นผู้ดูแล, Thai Definition: มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง เช่น บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือโดยการสมรสเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรลุนิติภาวะก. มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะความเป็นผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดยสมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อผู้เยาว์ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย.
นิติภาวะน. ความมีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง. <i>(ดู บรรลุนิติภาวะ ประกอบ)</i>.
ผู้ใช้อำนาจปกครองน. บิดามารดาที่มีอำนาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ.
ผู้ปกครองบุคคลซึ่งศาลตั้งให้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง.
ผู้เยาว์น. บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.
เร็ว ๆ นี้ว. ไม่นาน (ใช้แก่อดีต) เช่น เขามาถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาเพิ่งบรรลุนิติภาวะเร็ว ๆ นี้, ไม่ช้า (ใช้แก่อนาคต) เช่น เขาจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ เขาจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawful ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sui juris (L.)บรรลุนิติภาวะ [ ดู full age ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
of ageอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
age of majorityอายุที่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attain of majorityบรรลุนิติภาวะ [ ดู come of age ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrogation๑. การอ้างสิทธิโดยมิชอบ๒. การรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นบุตรบุญธรรม (ก.โรมัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
become sui jurisบรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority๑. คะแนนเสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก๒. การบรรลุนิติภาวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
come of ageบรรลุนิติภาวะ [ ดู attain of majority ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full ageบรรลุนิติภาวะ [ ดู sui juris ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non sui juris (L.)ยังไม่บรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
legal ageบรรลุนิติภาวะ [การทูต]
Immature Personsคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop trying to drag things down to your own level.หยุดความพยายามที่จะลากลงสิ่ง ในระดับของคุณเอง มันคือยังไม่ บรรลุนิติภาวะลูกชาย Help! (1965)
This will just make his finger shrink a little.อง เขาหดตัว เล็กน้อย มันคือความลับทาง การแพทย์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Help! (1965)
Now that you're of age, you are free to go.เธอบรรลุนิติภาวะแล้ว จะไปไหนก็ได้ Wild Reeds (1994)
I'm of age now. I can do whatever I want.ฉันบรรลุนิติภาวะแล้ว จะไปไหนก็ได้ Wild Reeds (1994)
After all, he's 21 years old."เขาบรรลุนิติภาวะแล้ว" Wild Reeds (1994)
My co-founder just died in the bed of an underage black whore!ร่วมก่อตั้งของฉันเพียงแค่เสียชีวิตอยู่บนเตียงของโสเภณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสีดำ! The Birdcage (1996)
Until I attain my majority, the regent is the political leader of Tibet.จนกว่าเราจะบรรลุนิติภาวะ ผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ดูแลด้านการเมืองแทนเรา Seven Years in Tibet (1997)
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Coach Carr, step away from the underage girls.โค้ชคาร์, ถอยออกไปห่างๆ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพวกนี้นะ Mean Girls (2004)
He's underage.เขายังไม่บรรลุนิติภาวะ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Gentlemen, it's Friday afternoon, we've got a full tank of gas, a quarter ounce of weed, three cases of beer, a ten-pound tank of nitrous, we're underage...พวกเรา วันนี้เป็นวันศุกร์บ่าย และเรามีันํ้ามันเต็มถัง กัญชาอีก 1/4 ออนซ์ เบียร์อีกสามโหล และกรดไนตรัสดีปอนด์ และพวกเรายังไม่บรรลุนิติภาวะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
To bring up tight older folk criminal trial... to deal with a simple matter of Underage Magic?พิจารณาคดีการใช้เวทมนตร์เมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
{ \pos(192, 210) }Find out which Nords get hard for underage pussy.หาดูว่านอร์ดกลุ่มไหนที่อิ๊บจิ๋มที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Fun Town (2008)
and got emancipated.และบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
which is why you didn't get emancipated.นั่นคือว่าทำไม คุณไม่บรรลุนิติภาวะสักที Emancipation (2008)
I got emancipated because my dad raped me.ฉันบรรลุนิติภาวะ เพราะว่าพ่อข่มขืนฉัน Emancipation (2008)
You obviously forged the emancipation papers.คุณปลอมแปลงเอกสารการบรรลุนิติภาวะ Emancipation (2008)
I think this whole plan sounds a little immature.ผมคิดว่าแผนนี้ทั้งเสียงน้อยยังไม่บรรลุนิติภาวะ Revolutionary Road (2008)
Oh, jeez, there goes my underage nanny fantasy.โธ่เอ้ย ฉันจินตนาการว่า มีพี่เลี้ยงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเสียอีก Albification (2009)
You left campus with an underage studentคุณออกไปจากโรงเรียนพร้อมนักเรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ The Townie (2010)
An inappropriate relationship with my underage daughter.ความไม่เหมาะสมของความสัมพันธ์ ของลูกสาวของฉันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ The Townie (2010)
Other than him, no one was underage involved in any of his arrests.นอกจากเขา ไม่มีผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ โดนจับร่วมกัน 25 to Life (2010)
The thing is, we decided that it was actually a bit immature for a grown-up brother and sister to still be living together with a roommate.คือว่า, เราตัดสินใจแล้วว่า จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ยังบรรลุนิติภาวะ สำหรับพีชายน้องสาว ที่จะสามารถอยู่ร่วกับเพื่อนร่วมห้อง Bridesmaids (2011)
You and I got coffee twice. We're not dating. If we were, I'd get arrested, 'cause you're underage.เพราะเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะ โอ้ ใช่ หูฉันๆ Silly Love Songs (2011)
More disgusting than what you texted to an underage boy?มันก็ไม่ขยะแขยงมากไปกว่า การที่คุณส่งข้อความ ให้เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะหรอก? Celebrity Pharmacology 212 (2011)
At the time, he meant I was under the age of consent.ตอนนั้นเขาหมายความว่า ฉันยังไม่บรรลุนิติภาวะ Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
He assaulted an underage male prostitute.เขาทำร้ายโสเภณีชาย ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ The Apprenticeship (2012)
Yes, with underage drinking.ใช่ แล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Fright Night (2013)
You guys are all underage.และพวกนั้นก็ยังไม่มีใครบรรลุนิติภาวะ Fright Night (2013)
Aren't you underage?เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่? Sadie Hawkins (2013)
Underage girls, drugs.ผู้หญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยาเสพติด Days of Wine and Roses (2013)
You are underage.เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะนะ Pictures of You (2013)
Barbie? I can use your help.กับหญิงสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเลสเบี้ยน 2 คน บาร์บี้? ฉันอยากให้คุณช่วยอะไรหน่อย Blue on Blue (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุนิติภาวะ[banlunitiphāwa] (v) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris  FR: acquérir la majorité
บรรลุนิติภาวะ[banlunitiphāwa] (adj) FR: majeur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adult(n) ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
minor(adj) ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ, See also: ซึ่งยังไม่เป็นผู้ใหญ่
minor(n) ผู้เยาว์, See also: เด็ก, เยาวชน, ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Syn. boy, girl, child, lad
nonage(n) วัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Syn. minority
sui juris(adj) ซึ่งบรรลุนิติภาวะ, Syn. legally competent
underage(adj) ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, See also: ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immature(อิมมะเทียว'เออ) adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ยังเยาว์วัย, ยังอ่อน, See also: immaturity n., Syn. green, unripe, crude
major(เม'เจอะ) n. พันตรี, ผู้บรรลุนิติภาวะ, วิชาเอกadj. ใหญ่, สำคัญ, ส่วนใหญ่, บรรลุนิติภาวะ vi. เรียนวิชาเอก, Syn. larger, leading
underage(อันเดอะเอจฺ') adj. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, ต่ำกว่ากำหนดอายุ, ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ n. ความขาดแคลน, ความไม่พอเพียง, การยังไม่บรรลุนิติภาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
immature(adj) ยังอ่อน, ยังไม่สุก, ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
major(n) พันตรี, วิชาเอก, คนส่วนมาก, ผู้บรรลุนิติภาวะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
come of age(vt) บรรลุนิติภาวะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
未成年[みせいねん, miseinen] (n) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top