Search result for

*นึกฝัน*

(65 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นึกฝัน, -นึกฝัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นึกฝัน[V] imagine, See also: dream, fancy, think, have an idea about, Syn. ฝัน, จินตนาการ, คิดฝัน, Example: พวกเรานึกฝันว่าจะได้ไปเที่ยวเมืองเวนิชสักครั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝันกลางวันก. นึกฝันถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I never dreamed in my life I could be so happy.ฉันไม่เคยนึกฝันมาก่อน ฉันมีความสุขมาก It Hurts Me Too (2010)
I got skills you can't even dream of, cowboy.โอ ฉันมีความสามารถมากกว่า ที่คุณจะนึกฝันอีกนะ 9 Crimes (2010)
The world as we imagine the world.โลกแบบที่เรานึกฝัน Perfect Sense (2011)
Oh, no, I wouldn't dream of adding to your burden.โอ้ ไม่ ผมจะไม่นึกฝันว่าจะเป็นการเพิ่มภาระของคุณ The Princess Dowry (2012)
He raised me up and gave you a future I could never have imagined.และทรงมอบอนาคต ที่ข้าไม่เคยนึกฝันแก่เจ้า Blackwater (2012)
I figured you that were just crying wolf or pulling strings, but I never imagined that you'd be willing to throw it all away.ผมพบว่าคุณเป็นแค่ เด็กเลี้ยงแกะ หรือชอบชักใยคนอื่น แต่ผมไม่เคยนึกฝันว่า คุณยินดีที่จะโยนทุกอย่างทิ้ง That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
Your dark...- เท่าที่ผมเคยนึกฝันมาเลย The Dark... Whatever (2012)
Hey, Pierce just did you the biggest favor of your life.เขาจ้างชายคนที่ผมใช้เวลา 2 ปีนึกฝัน Introduction to Finality (2012)
One day you look up and suddenly discover a line has been crossed, something you never intended, but there's no turning back.สักวันหนึ่งเมื่อเธอมองย้อนกลับไป แล้วทันใดนั้นก็ค้นพบว่า มีเส้นที่ถูกก้าวข้าม อะไรบางอย่างที่เธอไม่เคยนึกฝัน Promise (2012)
I hope it lays out as cleanly as it does in my dreams.หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมนึกฝัน Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
I never thought I'd meet a Groot.ไม่นึกฝันจะเจอกรู้ท Guardians of the Galaxy (2014)
Back then I'd never imagined I'd actually get to climb with him.สมัยนั้นผมไม่เคยนึกฝันว่า จะได้ร่วมไต่กับเขา Meru (2015)
Did you imagine that he would be with you forever, is that it?นึกฝันว่าเขาจะอยู่กับเจ้าตลอดไป อย่างนั้นใช่ไหม? Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
It's a device that's capable of harnessing energy beyond anything that mankind has ever attempted.เครื่องนี้ควบคุมพลังงานได้มหาศาล เกินกว่าที์ใครเคยนึกฝันถึง Max Steel (2016)
Our spooky friends from V Section, they will come calling just when you least expect it.หน่วยผีอย่างวีเซ็กชั่น จะเรียกใช้ ในยามที่ไม่นึกฝันที่สุด Allied (2016)
I never imagined this could happen in my life.ฉันไม่เคยนึกฝันเลยว่า จะได้รับโอกาสเช่นนี้ในชีวิต Absolute (2017)
He showed me things I never would have imagined in 1,000 years.เขาให้ฉันดูอะไรที่ไม่เคยนึกฝัน มาในรอบ 1000 ปี เลยล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
Dearest Lizzy, since writing the above, something has occurred of a most unexpected and serious nature.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ตั้งแต่เขียนจดหมายฉบับที่แล้ว บางสิ่งได้เกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้นึกฝันและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ Episode #1.5 (1995)
It is hard that the man can't come to a house he's legally rented, without raising all this speculation.มันยากนะที่ผู้ชายจะมาที่บ้านซึ่ง เขาเช่าไว้อย่างถูกกฏหมายโดยไม่ได้นึกฝันไว้ Episode #1.6 (1995)
Things even you never dreamt of. - Like what?สิ่งที่เธอไม่เคยนึกฝันมาก่อน James and the Giant Peach (1996)
It was as if she was living in a dream with you.มันเหมือนว่าแม่นึกฝันว่าได้อยู่กับเธอนะ Autumn in My Heart (2000)
I never thought I'd see puppies in the Ferntiuktuk Annual Dog Sled Race.ไม่นึกฝันว่าจะได้เห็น ลูกสุนัขเข้าแข่งในงาน ประจำปีของเฟิร์นทิยักทัก Snow Buddies (2008)
This is not how I imagined it over and over, but... let's get you to bed, huh?ไม่เคยนึกฝันมาก่อน... เดี๋ยวฉันพาพี่ไปนอนนะ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นึกฝัน[v. exp.] (neuk fan) EN: imagine ; dream ; fancy ; think ; have an idea about ; daydream   FR: imaginer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fancied[ADJ] ซึ่งนึกฝัน, See also: ซึ่งจินตนาการ, Syn. illusory, imaginary
fanciful[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ, Syn. imaginary, fictitious, Ant. real
fancy[VT] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose
fancy[N] จินตนาการ, See also: การนึกฝัน, ความนึกฝัน, Syn. imagination, fantasy
fantasise[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
fantasise[VT] สร้างจินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝันถึง, Syn. dream, imagine
fantasize[VI] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน, Syn. dream, imagine
fantasize[VT] สร้างจินตนาการ, See also: นึกฝัน, เพ้อฝันถึง, Syn. dream, imagine
fantasy[N] การจินตนาการ, See also: ความเพ้อฝัน, ความนึกฝัน, ความฟุ้งซ่าน, Syn. imagination, fancy
ideally[ADV] ถ้าสมบูรณ์แบบ, See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
image[VT] นึกฝัน, See also: วาดภาพ, นึกคิด
imagine[VT] จินตนาการ, See also: นึกฝัน, นึกคิด, Syn. conceive, envision
imagine[VI] มีจินตนาการ, See also: นึกฝัน, นึกคิด, Syn. conceive, envision
mind's eye[N] การนึกฝัน, See also: การจินตนาการ, Syn. fantasy, imagination
revery[N] การฝันกลางวัน, See also: การนึกฝัน, Syn. daydream, meditation
airy-fairy[SL] ความเพ้อฝัน, See also: ความไม่มีแก่นสาร, ความนึกฝัน
surreal[ADJ] เหมือนฝัน, See also: เกี่ยวกับการนึกฝัน, เหนือความจริง, Syn. dreamlike, fantastic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
fancied(แฟน'ซีด) adj. ไม่จริง,ซึ่งนึกฝันเป็นที่ต้องการ
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking
fantast(แฟน' แทสทฺ) n. นักจินตนาการ,นักนึกฝัน,
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary

English-Thai: Nontri Dictionary
conceive(vi) คิด,เชื่อ,นึกฝัน,ตั้งครรภ์,มีท้อง
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dream(vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน
fancy(n) ความนึกฝัน,ความชอบ,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,รสนิยม
fancy(vi,vt) นึกฝัน,เพ้อฝัน,คิดฝัน,ลองนึก,จินตนาการ
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
ideal(n) อุดมคติ,อุดมการณ์,สิ่งที่ดีเลิศ,ความนึกฝัน
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
imagine(vi,vt) นึกฝัน,เข้าใจ,คิด,คาดการณ์,จินตนาการ
theorize(vt) สร้างทฤษฎี,นึกฝัน
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน,ฉับพลัน,คาดไม่ถึง
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top