ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นานาชาติ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นานาชาติ, -นานาชาติ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานาชาติ(n) various nations, See also: all the nations, various countries, all the countries, Syn. นานาประเทศ, Example: งานวิจัยชิ้นนี้จัดว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อนานาชาติ, Thai Definition: ประเทศหลายๆ ประเทศ
นานาชาติ(adj) international, See also: internat., Syn. นานาประเทศ, Example: โรงแรมแห่งนี้มีห้องที่จะรองรับนักลงทุนนานาชาติได้อย่างสบาย, Thai Definition: ที่มีหลายๆ ประเทศรวมกัน
ระดับนานาชาติ(n) international, Example: การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรอาจมีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติ(n) international school, Count Unit: โรง, แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เส้นวันที่น. เส้นสมมุติซึ่งนานาชาติได้ตกลงกันโดยกําหนดให้ใช้เป็นเขตการเปลี่ยนวันที่เมื่อเดินทางข้ามเส้นนี้ไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
community of nationsประชาคมนานาชาติ [ ดู family of nations ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
family of nationsประชาคมนานาชาติ [ ดู community of nations ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
WIPOชื่อย่อขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ (World Intellectual Property Organization), ชื่อย่อขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ (World Intellectual Property Organization), Example: ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้การคุ้มครองตามเจตนาของมนุษยชาติ ขยายขอบเขตถึงสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ศิลปะ WIPO มีบทบาทสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพ และความสุขในชีวิตของมนุษย์และรวมถึงสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศต่าง ๆ สำนักงานใหญ่ WIPO ตั้งอยู่ที่ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์และยังเป็น 1 ใน 16 หน่วยงานพิเศษเฉพาะของสหประชาชาติ (UN) ทำหน้าที่บริหารจัดการ สนธิสัญญาระดับนานาชาติ 23 เรื่องที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ของทรัพย์สินทางปํญญาซึ่งมีประเทศสมาชิก จำนวน 184 ประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
International Patent Applicationคำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ, คำขอรับสิทธิบัตรเดียว ที่สามารถยื่นในระดับนานาชาติ 142 ประเทศ, Example: ตามข้อตกลง PCT โดยผ่านจากหมายเลขเดียว ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิบัตรของแต่ละประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
World musicดนตรีนานาชาติ [TU Subject Heading]
Council for Security and Cooperation in the Asia-Pacificชมรมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก เป็นสถาบันเอกชนก่อตั้งขึ้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2536 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (Institute of Security and International Studies : ISIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันก่อตั้งร่วมกับสถาบันอื่น ๆ จากประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก CSCAP เป็นกลไกที่ไม่ใช่เป็นทางการ เพื่อให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฐานะส่วนตัวและบุคคลอื่นได้อภิปรายปัญหาทางการเมืองและ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]
Geneva Conference on the Problem of Restoring Peace in Indo-Chinaการประชุม ณ นครเจนีวา ว่าด้วยปัญหาการนำสันติภาพกลับคืนสู่อินโดจีน ในการประชุมนี้ มีการทำความตกลงกันเกี่ยวกับการหยุดสู้รบระหว่างกำลังทหารในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว กับกำลังทหารฝรั่งเศส ความตกลงดังกล่าวได้กระทำกันในนครเจนีวา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 มีผู้แทนจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ฝรั่งเศส ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) สหภาพโซเวียต สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการประชุมตามข้อตกลงนี้ให้มีการยุติการสู้รบในกัมพูชา ลาว และเวียดนาม และการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติในความตกลงดังกล่าว ให้อยู่ใต้ความควบคุมและดูแลระหว่างประเทศ ที่ประชุมเจนีวาได้แสดงความมั่นใจว่า ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะปล่อยให้กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ได้แสดงบทบาทภายใต้ความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของตนอย่างสมบูรณ์ภายใน ประชาคมนานาชาติ สำหรับความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามใด้ห้ามมิให้นำกองทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่าย ทหารของต่างชาติ รวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทุกชนิดเข้าไปในประเทศนั้น ที่ประชุมยังได้รับรองว่า วัตถุประสงค์สำคัญยิ่งของความตกลงเกี่ยวกับเวียดนามคือ ต้องการระงับปัญหาต่าง ๆ ทางทหาร เพื่อยุติการสู้รบ และการปักปันเส้นเขตแดนทางทหารนั้น ให้ถือเป็นการชั่วคราว มิได้หมายความว่าเป็นแนวแบ่งเขตทางการเมืองหรือทางดินแดนแต่ประการใดทั้งสิ้น [การทูต]
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์ เป็นบุคคลแรกที่ได้ประกาศเสรีภาพของทะเล (Freedom of the Seas) ในตำราของท่านชื่อ Mare Liberumนักกฎหมาย รัฐบุรุษ และปรัชญาเมธีด้านมนุษยธรรมของเนเธอร์แลนด์ผู้นี้ ภายหลังเกิดมาได้ไม่กี่ปีก็ส่อให้เห็นว่าเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดอย่างน่า มหัศจรรย์ เขาเริ่มศึกษาวิชากฎหมายตั้งแต่มีอายุได้ 11 ขวบ ณ สถาบันศึกษาชั้นสูงแห่งเลย์เด็นในเนเธอร์แลนด์ และได้รับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัย ณ เมืองออร์ลีนส์ ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี โดยที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการเมือง เขาได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1618 ด้วยข้อหาทางการเมือง แต่ต่อมาใน ค.ศ. 1621 ได้หลบหนีไปยังประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ 1625 เขาได้แต่งตำรากฎหมายซึ่งถือกันว่าเป็นตำราอมตะชื่อว่า Jure Belli ac Pacis (แปลว่า เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสงครามและสันติภาพ) เป็นงานเขียนที่เหมาะกับสมัย และเขียนอย่างนักวิชาการอันเยี่ยมยอดที่สุดไม่มีใครเหมือนในสมัยนั้น และด้วยความรู้สึกที่รักความยุติธรรมอย่างแรงกล้าด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงขนานนาม Hugo Grotius ว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายนานาชาติ (Father of the Law of Nations) [การทูต]
International Conference on Financing for Developmentการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงิน สำหรับการพัฒนา [การทูต]
International Force in East Timorกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1264 (1999) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 มีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ ฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพในติมอร์ตะวันออก ป้องกันและสนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ และอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กองกำลังนานาชาติปฏิบัติหน้าที่ในติมอร์ตะวันออกจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 [การทูต]
New Diplomacyการทูตแบบใหม่ ภายหลังสงครามโลกครั้งแรก หรือตั้งแต่ ค.ศ. 1918 เป็นต้นมา ได้เกิดการทูตแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจาการทูตแบบเก่า อันได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี นักวิชาการบางท่านมีความเอนเอียงที่จะตำหนิว่า การที่เกิดสงครามโลกขึ้นนั้น เป็นเพราะการทูตประสบความล้มเหลวมากกว่าอย่างไรก็ดี บางท่านเห็นว่าแม้ส่วนประกอบของการทูตจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา แต่เนื้อหาหรือสาระสำคัญของการทูตยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นการผสมผสานเข้าด้วยกันระหว่างการทูตแบบเก่ากับการทูตแบบใหม่อาจกล่าวได้ ว่า มีปัจจัยสำคัญ ๆ อยู่สามประการ ที่มีอิทธิพลหรือบังเกิดผลโดยเฉพาะต่อวิธีการหรือทฤษฎีของการเจรจาระหว่าง ประเทศ กล่าวคือ ข้อแรก ชุมชนนานาชาติทั้งหลายเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ข้อที่สอง ได้มีการเล็งเห็นความสำคัญของมติสาธารณะ ( Public Opinion) มากขึ้น และประการสุดท้าย เป็นเพราะการสื่อสารคมนาคมได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วอดีตนักการทูตผู้มี ชื่อเสียงคนหนึ่งของอินเดีย ได้แสดงความไม่พอใจและรังเกียจความหยาบอย่างปราศจากหน่วยก้านของการดำเนิน การทูตแบบใหม่ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเข้าใส่กัน การใช้ถ้อยคำในเชิงผรุสวาทต่อกัน การเรียกร้องกันอย่างดื้อ ๆ ขาดความละมุนละไมและประณีต อาทิเช่น การเรียกร้องข้ามหัวรัฐบาลไปยังประชาชนโดยตรงในค่ายของฝ่ายตรงกันข้ามการ กระทำต่าง ๆ ที่จะให้รัฐบาลต้องเสียชื่อหรือขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา ห้ามไม่ให้ประชาชนติดต่อกันทางสังคม และอื่น ๆ เป็นต้น [การทูต]
Open Diplomacyคือการทูตแบบเปิดเผย อดีตประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลที่สนับสนุนและเผยแพร่วิธีการทูตแบบเปิดเผยอย่างเต็มที่ หวังจะให้ชุมชนนานาชาติพร้อมใจกันสนับสนุนการทูตนี้เช่นเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1918 วูดโรว์ วิลสัน ได้ประกาศให้โลกทราบนโยบายของท่าน 14 ข้อ ข้อหนึ่งในจำนวนนั้นท่านปรารถนาว่า ในอนาคตประเทศต่าง ๆ ควรจะทำความตกลงกันเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพอย่างเปิดเผย และต่อไปไม่ควรจะมีการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศแบบลับเฉพาะอย่างใดทั้ง สิ้นแม้ว่าโดยทั่วไปจะเห็นพ้องด้วยกับนโยบายข้อแรกของ วูดโรว์ วิลสัน คือ ความตกลงหรือสนธิสัญญาใด ๆ เมื่อตกลงเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศเปิดเผยให้โลกทราบ แต่สำหรับข้องสองคือการเจรจาในระหว่างทำสนธิสัญญาให้กระทำกันอย่างเปิดเผย นั้น ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะเห็นว่าลำพังการเจรจานั้น โดยสารัตถะสำคัญแล้วควรจะถือเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าจะเสร็จการเจรจา ทั้งนี้ เซอร์เดวิด เคลลี่ อดีตนักการทูตอังกฤษเคยให้ทรรศนะว่า การทูตแบบเปิดเผยนั้นเป็นถ้อยคำที่ขัดกันในตัว คือหากกระทำกันอย่างเปิดเผยเสียแล้วก็ไม่ใช่การทูตเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติว่า ?1. สนธิสัญญาทุกฉบับ และความตกลงระหว่างประเทศทุกฉบับ ซึ่งสมาชิกใด ๆ แห่งสหประชาชาติได้เข้าเป็นภาคี ภายหลังที่กฎบัตรปัจจุบันได้ใช้บังคับ จักต้องจดทะเบียนไว้กับสำนักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจักได้พิมพ์ขึ้นโดยสำนักงานนี้ 2. ภาคีแห่งสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่าใด ซึ่งมิได้จดทะเบียนไว้ตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งข้อนี้ ไม่อาจยกเอาสนธิสัญญาหรือความตกลงนั้น ๆ ขึ้นกล่าวอ้างต่อองค์กรใด ๆ ของสหประชาชาติ? [การทูต]
pariah stateรัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ อาทิ มีรัฐบาลที่ถูกนานาชาติคว่ำบาตร [การทูต]
The Foreign Officeในสมัยก่อน เมื่อสังคมนานาชาติมีสมาชิกประเทศอยู่เพียงไม่กี่แห่ง และการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือหัวหน้าของรัฐบาลจะเป็นผู้บริหารกิจการต่างประเทศด้วยตนเอง แต่มาในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ที่จะกระทำเช่นนี้ ดังนั้นทุกวันนี้ รัฐบาลของประเทศเกือบจะทุกแห่งจะมีสำนักงานในระดับกระทรวงแยกออกต่างหาก เพื่อดำเนินกิจการต่างประเทศโดยเฉพาะสำนักงานนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ เช่นเรียกว่า The Ministry of (หรือ for) Foreign Affairs, The Ministry of External Affairs, The Department of State หรือ The Department of Foreign Affairs หรือ Gaimusho เป็นต้น ส่วนหัวหน้าสำนักงานหรือเจ้ากระทรวงนั้น จะเป็นบุคคลในคณะรัฐมนตรี และเรียกชื่อตำแหน่งต่างๆ กัน เช่น The Secretary of Foreign Affairs, The Minister of External Affairs, The Secretary of State หรือ Foreign Minister หรือ Foreign Secretary ตัวรัฐมนตรีนี้จะมีผู้ช่วย ซึ่งบางตำแหน่งเรียกว่า ปลัดกระทรวง (Under-Secretaries), ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (Assistant Under-Secretaries) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วงาน ของกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายแรกเรียกว่าฝ่ายธุรการ (Home Service) ทำหน้าที่บริหารกิจการต่าง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเกี่ยวกันกับกิจการต่างประเทศ รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวข้องกับคณะทูตานุทูต และฝ่ายที่สองเรียกว่า Foreign Service เป็นฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในต่างแดน อันมีสถานทูต สถานกงสุล และสำนักงานอื่น ๆ เป็นตัวแทน ประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายการทูตและฝ่ายวิชาการ ซึ่งประจำทำงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสำนักงานระหว่างประเทศอื่น ๆ แต่ประเทศไทยเรายังมิได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวกลาง ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างประเทศ ส่วนหัวหน้าคณะทูตภายในนครหลวงของแต่ละประเทศจะทำการติดต่อใด ๆ ทั้งหมดกับกระทวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นกรม กอง โดยถือตามเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น กรมหรือกองการเอเชีย กรมการแอฟริกา กรมการอเมริกัน กรมการยุโรป และอื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกรมกองอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ด้านธุรการ และด้านการสื่อสารติดต่อ การประชุม การประสานงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การคลัง การบริการในต่างประเทศ การสารนิเทศ การกฎหมาย การห้องสมุด การหนังสือเดินทาง การบุคลากร การพิธีการทูต การวิจัย การสนธิสัญญา การตรวจลงตรา (Visa) และการสหประชาชาติในปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศ ผู้ที่สมัครขอรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิตามที่กระทรวง กำหนด เช่น จะต้องผ่านการสอบไล่ ทั้งในภาคปากเปล่า และข้อเขียน ตลอดจนจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบไล่ (Board) ซึ่งจะเป็นฝ่ายให้คะแนนบุคลิกและคุณภาพส่วนตัว แล้วนำคะแนนไปบวกกับคะแนนสอบข้อเขียน ในบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรม และให้อยู่ในระหว่างการทดลองดูความประพฤติ (Probationary period) อีกด้วย [การทูต]
International Committee Standard of Physical Fiแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานนานาชาติ [การแพทย์]
International Enzyme Commissionคณะกรรมาธิการเอนไซม์นานาชาติ, คณะกรรมาธิการนานาชาติ, คณะกรรมาธิการเอ็นไซม์นานาชาติ [การแพทย์]
International Organizationsองค์การระดับนานาชาติ, องค์การระหว่างประเทศ [การแพทย์]
International Reference Center for Abortion Resศูนย์บรรณนุกรมนานาชาติสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They have formed a group of international candidates.พวกเขาได้กลายเป็นกลุ่ม ของผู้สมัครนานาชาติ Contact (1997)
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ Contact (1997)
What's so national security about this?ความปลอดภัยนานาชาติเข้ามาเกี่ยวอะไรด้วยหรอ The Forgotten (2004)
National security, huh?หน่วยรักษาความปลอดภัยนานาชาติ หืม? The Forgotten (2004)
Sheremetyevo International Airport, Moscow, Russiaสนามบินนานาชาติเชอร์เมตเยโว มอสโคว์ รัสเซีย The Bourne Supremacy (2004)
All connecting international flights will be listed on arrival.ท่านสามารถตรวจสอบ เที่ยวบินนานาชาติได้ที่บอร์ด Goal! The Dream Begins (2005)
To build up this international organization called the United Nations, เพื่อสร้างองการนานาชาติ เรียกว่า องกรสหประชาชาติ The Constant Gardener (2005)
Have information from the National court come in?มีข่าวจาก สนามกีฬานานาชาติ เข้ามาหรือเปล่า? Sweet Spy (2005)
I had entered the national competition when I wasted my youth and even won a gold medal.ผมเคยเข้าแข่งขันนานาชาติเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น และก็ชนะได้เหรียญทองมาด้วย Sweet Spy (2005)
Welcome to Miami International Airport.ยินดีต้อนรับสู่ สนามบินนานาชาติ ไมอามี่ Casino Royale (2006)
National affairs are important too.ถึงระดับนานาชาติเลยทีเดียว Fearless (2006)
National affairs? There are scholars like you to sort it outนานาชาติเหรอ เด็กเรียนอย่างแกนี่คิดจะหาแต่กำไรท่าเดียวเลยนะ Fearless (2006)
Untill today, the martial art develop internationalจนถึงทุกวันนี้ ศิลปะการต่อสู้ ได้ถูกพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ Fearless (2006)
and also "One Piece" lately anyways he's a famous producer and he has won international awards and we want to ask him to work on this CM but why am I here?แล้วก็ วันพีซ เค้าเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมาก และเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว แล้วเราก็จะขอให้เขาช่วยงานนี้ Sapuri (2006)
Guys like Michael Jackson, international rock stars they pay millions for this stadium.ไมเคิล แจ๊คสัน ร็อคสตาร์ระดับนานาชาติ จ่ายค่าเช่าเป็นล้าน Faith Like Potatoes (2006)
International disputes were buffered by a breed of genetically engineered... humans cal/ed bioroids, who were designed never to feel anger or hatred.เหล่านานาชาติโต้เถียงถึงผลกระทบ จากการกำเนิดจากพันธุวิศกรรม... . ...มนุษย์ ซึ่งถูกเรียกว่าไบโอรอยด์ ผู้ถูกออกแบบเพื่อไม่ให้รู้สึกถึงความโกรธหรือเกลียดชัง Appleseed Ex Machina (2007)
One of the topics at the peace conference... is your desire to enhance surveillance... by controlling international satellite systems... is it not?นั่นคงเป็นหัวข้อหนึ่ง ในการประชุมสันติภาพ... ...คุณต้องการที่จะเพิ่ม การควบคุมที่เข้มงวด... ...โดยการควบคุมระบบดาวเทียมนานาชาติ Appleseed Ex Machina (2007)
These pictures were released of the Englishman eleived to have abducted the son of Cannes Film Festiva Jury member Emil Dechevskyนี่คือชายชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย ลักพาตัวลูกชายของหนึ่งในผู้ตัดสินงานเทศกาล ภาพยนตร์นานาชาติแห่งคานส์ คุณเอมิล เดเชฟสกี้ Mr. Bean's Holiday (2007)
Honey the best oncologist, I mean, not even just in New Mexico but one of the top 10 in the entire nation his name is Dr. Delcavoli and we see him on Friday.ที่รัก หมอเนื้องอกวิทยาฝีมือดีที่สุด ไม่ได้มีอยู่แค่นิมเม็กซิโก แต่ 1 ใน 10 ระดับนานาชาติ Cancer Man (2008)
Detecting 76% probability valid threat at Los Angeles International Airport.ที่สนามบินนานาชาติ ลอสแองเจลิส Eagle Eye (2008)
We are now approaching Dayton International Airport.ขณะนี้ เรากำลังเข้าสู่ สนามบินนานาชาติ เดย์ตัน Eagle Eye (2008)
Multinational corporation. Secret biological research.ความร่วมมือนานาชาติ ในการวิจัยทางชิวะภาพอย่างเป็นความลับ The Dreamscape (2008)
You even made an internationally awarded tuba player completely give up on music.และคุณยังทำให้นักดนตรีทูบาที่ได้รับรางวัลนานาชาติมาแล้ว \ ต้องถึงกับทิ้งวงการเพลงไป Beethoven Virus (2008)
Who exactly is Shin Tae Hwan to go internationally.ใครคือชินแทฮวาน ที่ไปถึงระดับนานาชาติได้. Episode #1.5 (2008)
Perhaps you'd like to join our excursion to Montreal for the internationals?บางทีคุณอาจจะสนใจ ไปงานหมากรุกนานาชาติที่ มอลทรีออล WarGames: The Dead Code (2008)
There was a lot of international pressure on us at the time.มีนานาชาติ กำลังกดดันเราอยู่ District 9 (2009)
We're coming to you from the entrance of District 9 as today, Multi National United sets out to relocate approximately 1.8 million alien residents from their homes.เรากำลังรายงานจากทางเข้าเขต 9 ขณะนี้ นานาชาติได้เริ่มออกเดินทาง เพื่อที่จะย้ายถิ่นฐาน ของพวกเอเลี่ยนประมาณ1.8ล้านตัวจากบ้านของพวกมัน District 9 (2009)
I want the International Task Force mobilized and ready to go in five minutes.ผมต้องการให้ติดต่อกองกำลังนานาชาติ และเตรียมรถให้พร้อมใน5นาที Ninja Assassin (2009)
An unprecedented international endeavor is underway.นี่เป็นครั้งแรกที่นานาชาติ.. ร่วมแรงร่วมใจกันขนาดนี้ 2012 (2009)
Captain, I want a prelaunch briefing.ทีมงานนานาชาติ พร้อมแล้วครับ 2012 (2009)
To save the human race we have an obligation to stick to this plan which every nation on this flotilla has signed up for.และในคำสั่งให้รักษามนุษย์ชาติ เรามีหน้าที่ต้องทำตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเรือรบนานาชาติต่างก็รู้กันดี 2012 (2009)
Haven't we seen the result of such violations both internationally and domestically, case in point, would be Dave v McDonough doc #0413825เรายังไม่เคยเห็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ยกตัวอย่างคดี เดฟ กับ แมคโดนัลด์ คดีหมายเลข #0413825 Law Abiding Citizen (2009)
We're chilling at the International Magician's Convention which is a dope chance to tip my hat to the wicked cats who came before me.ตอนนี้ เราอยู่ที่หอประชุมนักมายากลนานาชาติ และนับเป็นโอกาศอันดี ที่จะกล่าวทักทายผู้ที่มาถึงก่อนผม Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Good-bye doing vodka shots with Kate Moss, and hello to sipping international coffee with you girls.ลาก่อน ก๊งว้อดก้ากับเคท มอส และ สวัสดี กับการจิบกาแฟนานาชาติกับพวกคุณ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
It's the stress that kills them.ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติใน บัลติมอร์ The Cove (2009)
You're on international soil.คุณกำลังยืนอยู่บนพื้นที่นานาชาติ VS. (2009)
Not long ago, she passed the French International Lawyer exam.เมื่อไม่นานมานี้ เธอก็ยังสอบผ่านเป็นนักกฏหมายนานาชาติฝรั่งเศษอีก Episode #1.2 (2009)
"Narita International Airport""สนามบินนานาชาตินาริตะ" Gokusen: The Movie (2009)
But ask anyone who's safely walked the immaculate sidewalks of Singapore after winning an international cheerleading competition, and they'll tell you one thing.แต่ถ้าถามใครสักคน ที่เดินถนนในสิงคโปร์ ซึ่งเพิ่งชนะการแข่งเชียร์นานาชาติ พวกเขาจะบอกคุณได้อย่างนึง Preggers (2009)
On the International Space Station having a 3-way with Hillary Clinton and Sarah Palin.ฉันอยู่บนสถานีอวกาศ นานาชาติ อยู่กันทั้งหมดสามเสือสาว ฮิลลารี คลินตัน และซารา พาลิน Gimme Some Truth (2009)
International Butter Club?รวมมิตรเนยแข็งนานาชาติ Bride Wars (2009)
The International Butter Club?รวมมิตรเนยแข็งนานาชาติ Bride Wars (2009)
My friend said you could travel the world in an afternoon and never leave the confines of Shanghai's international settlement.เพื่อนผมบอกนายสามารถท่องโลก ภายในบ่ายวันเดียว โดยไม่ต้องออกไปนอกขอบเขต นานาชาติของเซี่ยงไฮ้เลย Shanghai (2010)
Conner lived in the International Settlement.ตัวคอนเนอร์อยู่ในเขตนานาชาติ Shanghai (2010)
Opium addiction amongst the various armed forces in Shanghai.การติดฝิ่นในหมู่ทหารนานาชาติ ในเซี่ยงไฮ้ Shanghai (2010)
Ladies and gentlemen... we are pleased to welcome you onboard our flight to Abu Dhabi International Airport.เรียนท่านผู้โดยสาร ยินดีต้อนรับท่านสู่เที่ยวบิน ปลายทางสนามบินนานาชาติอาบูดาบี Sex and the City 2 (2010)
There's also a bar pool, five international restaurants, a spa... a fitness center, a nightclub... and, of course, the beach and beach clubs.สระว่ายน้ำใหญ่ ภัตตาคารนานาชาติ 5 ร้าน สปา ศูนย์ฟิตเนส ไนต์คลับ และแน่นอน ชายหาดและสโมสรริมหาด Sex and the City 2 (2010)
Here are the final results of the violin category... for the 24th Cantona lnternational Concours.ได้เวลาที่จะประกาศผลการแข่งขันไวโอลินรอบสุดท้าย.. สำหรับการแข่งขันไวโอลินนานาชาติ Cantona ครั้งที่24 Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
A worldwide organizationองค์กรนานาชาติ องค์กรหนึ่ง Static (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทนานาชาติ[børisat nānāchāt] (n, exp) EN: multinational corporation
การประชุมนานาชาติ[kān prachum nānāchāt] (n, exp) EN: internzational conference [ f ]  FR: réunion internationale [ f ] ; conférence internationale [ f ]
เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ[khaoruam kān prachum nānāchāt] (v, exp) EN: attend an international conference  FR: participer à une conférenvce internationale
กฎหมายนานาชาติ[kotmāi nānāchāt] (n, exp) EN: international law
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด[Mahāwitthayālai nānāchāt Sátaēmføt] (org) EN: Stamford International University  FR: université internationale de Stamford [ f ]
นานาชาติ[nānāchāt] (n) EN: various nations ; all the nations ; various countries ; all the countries ; foreign countries
นานาชาติ[nānāchāt] (x) EN: International  FR: international
งานแสดงสินค้านานาชาติ[ngān sadaēng sinkhā nānāchāt] (n, exp) EN: international trade fair  FR: foire internationale [ f ]
ปฏิกิริยานานาชาติ[patikiriyā nānāchāt] (n, exp) EN: international response  FR: réponse internationale [ f ]
ผู้ตัดสินนานาชาติ[phūtatsin nānāchāt] (n, exp) EN: international referee ; international juru  FR: arbitre international [ m ]
ระดับนานาชาติ[radap nānāchāt] (adj) FR: international ; de niveau international
โรงแรมที่มีมาตรฐานการบริการระดับนานาชาติ[rōngraēm thī mī māttrathān kān børikān radap nānāchāt] (n, exp) FR: hôtel de classe internationale [ f ]
โรงเรียนนานาชาติ[rōngrīen nānāchāt] (n, exp) EN: international school  FR: école internationale [ f ]
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ[Sahaphan Futbøn Nānāchāt] (org) EN: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)  FR: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
สหพันธ์กีฬานานาชาติ[sahaphan kīlā nānāchāt] (n, exp) FR: fédération sportive internationale [ f ]
สายการบินนานาชาติ[sāikānbin nānāchāt] (n, exp) EN: international airline  FR: compagnie aérienne internationale [ f ] ; compagnie internationale [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
aci(abbrev) ACI(Airports Council International) สภาการท่าอากาศยานนานาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
international(adj) ระหว่างประเทศ, See also: สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Syn. global, worldwide
internationally(adv) ระหว่างประเทศ, See also: โดยเป็นสากล, นานาชาติ, Syn. globally
world's fair(n) การแสดงสินค้านานาชาติ, See also: นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงผลิตผลทางด้านการค้าและวัฒนธรรมจากนานาประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
world's fairn. การแสดงสินค้านานาชาติ, นิทรรศการขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และศิลปกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ, สากล, ระหว่างประเทศ, ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ, ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
千葉[ちば, chiba] (n, name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
国際[こくさい, kokusai] TH: นานาชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top