ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*นัยสำคัญ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นัยสำคัญ, -นัยสำคัญ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นัยสำคัญ(n) significance, See also: meaning, trace, hint, consequence, point, theme, Thai Definition: ความหมายที่เป็นข้อสำคัญทางสถิติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
level of significanceระดับนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
significance levelระดับนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significance testingการทดสอบนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significantนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant differenceความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
significant digit; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significant digits; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant figure; significant digitตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Naturally occurring radioactive materialวัสดุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, วัสดุที่ประกอบด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ และอาจมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นปนอยู่ในปริมาณที่ไม่มีนัยสำคัญ <br>(ดู naturally occurring radionuclides ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Naturally occurring radionuclidesนิวไคลด์กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพื้นโลกในปริมาณที่มีนัยสำคัญ (significant quantities) โดยทั่วไปหมายถึงนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก ซึ่งได้แก่ โพแทสเซียม-40 ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 และผลผลิตการสลายกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังรวมถึงทริเทียมและคาร์บอน-14 ซึ่งเกิดจากกระบวนการเชิงก่อกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติด้วย, Example: [นิวเคลียร์]
Heavy waterน้ำมวลหนัก, น้ำที่มีองค์ประกอบของอะตอมไฮโดรเจนมวลหนัก ต่ออะตอมไฮโดรเจนธรรมดาสูงกว่าสัดส่วนตามธรรมชาติ (1 ส่วนต่อ 6, 500 ส่วน) อย่างมีนัยสำคัญ ใช้เป็นตัวลดความเร็วนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางชนิด [นิวเคลียร์]
Association, Non-Statisticalความสัมพันธ์ที่ปราศจากนัยสำคัญทางสถิติ [การแพทย์]
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Level of Significanceระดับนัยสำคัญ, ระดับความมีนัยสำคัญ, ที่ระดับนัยสำคัญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a quiet, frightened, insignificant old man who... who has been nothing all his life.ที่นี้จะเงียบกลัว ชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญ ... ที่ได้รับไม่มีอะไรตลอดชีวิตของเขา 12 Angry Men (1957)
We spent years trying to attach some cosmic significance to that and came up with nothing.เราใช้เวลาหลายปีพยายามที่จะ แนบ บางอย่างมีนัยสำคัญของ จักรวาลนั้น และมาพร้อมกับอะไร 2010: The Year We Make Contact (1984)
Our research indicates the presence of a chemical in Perrinia immortalis that can significantly prolong cellular life.จากการวิจัยของเรานั้น ชี้ชัดแล้วว่า สารเคมีที่อยู่ในตัวยาเพอริเนียนั้น มันมีนัยสำคัญ ในการยืดอายุให้กับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Are not symbolically significant, ไม่ได้เป็นจุดที่มีนัยสำคัญ Amplification (2009)
Those leads have already lead to significant breaks in the case.ตัวนำเหล่านั้นได้นำพา ไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ ในทางคดี Gimme Some Truth (2009)
"Significant" might be overstating things a little, "อย่างมีนัยสำคัญ" อาจเป็นคำกล่าว เกินจริงไปบ้าง Gimme Some Truth (2009)
Town comes up a bunch of times in wiretaps, but we never found out the significance.มีชื่อเมืองนี้โผล่มาหลายครั้ง จากการดังฟังโทรศัพท์ แต่เราไม่เคยพบเจอ นัยสำคัญใดๆ Black Swan (2009)
Now, you're lucky that you suffered no significant injuries.ตอนนี้คุณโชคดีที่คุณประสบ ระบบการบาดเจ็บอย่างมีนัยสำคัญ Death Race 2 (2010)
And what is the significance of the shin length?แล้วนัยสำคัญของขนาด ความยาวของหน้าแข้งคืออะไร? The Boy with the Answer (2010)
That would certainly qualify.ซึ่งนั้นจะมีนัยสำคัญอย่างมาก Countdown (2010)
But if this is true, there are significant national security implications.แต่ถ้าเรื่องนี้จริง มันมีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยของชาติอย่างมาก I Know Who You Are (2010)
Well, I mean, it does have... historical significance, right?เหรอ ผมหมายถึง มัน... . มีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์ ใช่มั้ย The Tell (2011)
Words of significant worth.คำพูดของมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ Empty Hands (2012)
A different time is somehow very important to this unsub.ช่วงเวลาที่แตกต่างนี้ บางที อาจมีนัยสำคัญต่อผู้ต้องสงสัยของเรา Heathridge Manor (2012)
That is significant.นี่เป็นนัยสำคัญ Heathridge Manor (2012)
So go home with your significant other, and make love, and then hold each other afterwards, and say, "That movie delivered.เพื่อกลับบ้านไปกับคนอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญของคุณ และทำให้ความรักแล้วกด กันหลังจากนั้น และพูดว่า "ภาพยนตร์ที่ส่ง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
But I just gave you information that is substantially more important.แต่ฉันเพียงแค่ให้ข้อมูลว่า เป็นความสำคัญมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ. Now You See Me (2013)
I feel that I need to play it out to fully acknowledge the significance of the relationship.ฉันรู้สึกว่า ฉันต้องปลดปล่อยมันออกไป ให้เต็มรับรู้นัยสำคัญ ของความสัมพันธ์ Read Before Use (2013)
Is that name significant in some way?ชื่อมีนัยสำคัญอะไรใช่มั๊ย? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
If you had spent any significant time beggaring--หากคุณได้ใช้เวลาในการขอทางอย่างมีนัยสำคัญ Out of the Frying Pan (2013)
Who'd have known untrained men... would do so well against such a considerable adversary?ใครจะได้รู้ว่าคนที่ได้รับการฝึกฝน ... ... จะทำดีเพื่อ เช่นฝ่ายตรงข้ามอย่างมีนัยสำคัญ? 300: Rise of an Empire (2014)
And a partner significantly more pleasing to the eye.และหุ้นส่วนมีนัยสำคัญมากยิ่งกว่า เจริญหูเจริญตาน่าชวนมอง VIII. (2014)
Something tripped my fly-by-wire. Exactly. But of all these anomalies, the most significant is this:ใช่แล้วครับ แต่ค่าผิดปกติทั้งหมด ที่มีนัยสำคัญสุดคือนี่ Interstellar (2014)
In our world, genes have an almost spiritual significance.ในโลกของเรามียีน อย่างมีนัยสำคัญทางจิตวิญญาณเกือบ Jupiter Ascending (2015)
It's the first time we've made significant progress.มันเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำให้ ความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ Arrival (2016)
Leaving me behind will significantly increase your chances of survival, Doctor.ทิ้งฉันอยู่เบื้องหลังอย่างมี นัยสำคัญจะเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดหมอ Star Trek Beyond (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นัยสำคัญ[naiyasamkhan] (n) EN: significance
ตัวเลขนัยสำคัญ[tūalēk nai samkhan] (n, exp) EN: significant figure

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fiscal cliffหน้าผาทางการคลัง (ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายปี 2012 เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 เหตุการณ์ได้แก่ การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการ และการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐฯ)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม เนื่องจากมีความแตกต่างด้านสมบัติวัสดุทั้งสองชนิดทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆทำให้การเชื่อมรอยต่อโลหะทั้งสองได้ค่อนข้างยาก งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยการเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลความต้านแรงดึงและค่าความแข็งด้วยโปรแกรม ทางสถิติ โดยใช้กระบวนการเชื่อม มิกส์ ลวดเชื่อมสเตนเลสSpeedarc308 Lsi*1.2mm การทดสอบประกอบด้วยโครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ความแข็งแรงดึง การดัดโค้ง และการใช้โปรแกรมทางสถิติ กระแสไฟเชื่อม 112A ความเร็วเชื่อ 2 m/s แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม Ar 80% + CO2 20 % การทดสอบตามมาตรฐาน ASME BPVC IX ผลการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ย 166.23 HV ความแข็งแรงดึงเฉลี่ย 262.25 MPa การดัดโค้งพบว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นแตกหัก (Broken) ทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบนั้นไม่สามารถรับแรงดัดโค้งได้ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ เมื่อกำหนดค่า α มีค่าเท่ากับ 0.05 พิจารณาอันตรกิริยาจากค่า P-Value Strength เท่ากับ 0.884 และค่าความแข็ง Hardness เท่ากับ 0.227 การทดลองทั้งหมดมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% ทำให้การทดลองครั้งนี้ไม่มีอิทธิพลต่อผลการทดลองอย่างนี้นัยสำคัญ คำสำคัญ: เหล็กคาร์บอน SS400 , เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 , การเชื่อมมิก , โปรแกรมทางสถิติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top