Search result for

*นักบวช*

(125 entries)
(0.1907 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นักบวช, -นักบวช-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
saint[เซนท์] (n ) วิสุทธิชน ธรรมิกชน นักบวช นักบุญ
See also: S. ธรรมิกชน นักบุญ,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักบวช[N] priest, See also: clergyman, abbot, hermit, ascetic, friar, Syn. บรรพชิต, ผู้ถือบวช, Example: เหล่านักบวชในศาสนาต่างๆ ร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักบวชน. ผู้ที่ได้เข้าพิธีบวชตามลัทธิศาสนาต่าง ๆ เช่น ภิกษุ สามเณร บาทหลวง.
กงเต๊กน. การทำบุญให้แก่ผู้ตายตามพิธีของนักบวชนิกายจีนและญวน มีการสวดและเผากระดาษที่ทำเป็นรูปต่าง ๆ มีบ้านเรือน คนใช้ เป็นต้น.
กมัณฑลุ(กะมันทะ-) น. กะโหลกนํ้าเต้า, เต้านํ้า, หม้อนํ้า, ภาชนะใส่นํ้าเล็ก ๆ เป็นบริขารเครื่องใช้ประจำของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ทำด้วยไม้หรือดิน, เช่น กมัณฑลุภาชน์ ว่า ภาชนะใส่น้ำ คือ เต้านํ้า (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์), ใช้ว่า กมัณฑลู ก็มี เช่น บัดนี้คาวียุพราชาชัยลีลา ก็เอากมัณฑลูลง (เสือโค).
กะดีน. ที่อยู่ของนักบวชเช่นพระภิกษุ, เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่ เช่น วัดกะดีทอง (สามดวง)
กุฎีน. ที่อยู่ของนักบวชเช่นพระภิกษุ, เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่, โบราณเรียกว่า กะดี
ขบฉันก. เคี้ยวกิน (ใช้แก่นักบวช).
ขบฉันน. เรียกอาหารการกินของนักบวช ว่า ของขบฉัน.
ครองนุ่งห่ม (ใช้แก่นักบวช) เช่น ครองจีวร ครองผ้า
คฤหัสถ์(คะรึหัด) น. ผู้ครองเรือน, ผู้ไม่ใช่นักบวช, ฆราวาส, ภาษาปากใช้ว่า กระหัด.
คาทอลิกน. ชื่อนิกายหนึ่งของคริสต์ศาสนา มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เชื่อถือในตรีเอกภาพ คือถือว่า พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน พระเยซูมี ๒ สภาวะ คือ สภาวะพระเป็นเจ้า กับ สภาวะมนุษย์ ยกย่องแม่พระและนักบุญ มีนักบวชเรียกว่า บาทหลวง, เรียกเต็มว่า โรมันคาทอลิก.
ฆราวาส(คะราวาด) น. คนผู้อยู่ครองเรือน, คนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่บรรพชิตหรือนักบวช.
ชี ๑น. นักบวช เช่น ท้าวธคือไกรษรงามสง่า เสด็จเข้าป่าเปนชี (ม. คำหลวง วนประเวศน์)
ชีปะขาว ๑น. นักบวชนุ่งขาวห่มขาว.
ชีเปลือยน. นักบวชจำพวกหนึ่ง ถือเพศเปลือยกาย, โดยปริยายใช้เรียกคนที่ไม่นุ่งผ้า.
ดบัสวิน, ดบัสวี(ดะบัดสะ-) น. ผู้ประพฤติความเพียร, ฤษี, เพศหญิงว่า ดบัสวินี, เขียนเป็น ดบัศวี ก็มี เช่น รอยมึงบยำชีหน้าหนวด นักบวชด้วยดบัศวี แต่ก่อนฤๅ (ม. คำหลวง ชูชก).
เดียรถีย์(-ระถี) น. นักบวชนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียสมัยพุทธกาล.
ถึงแก่มรณภาพก. ตาย (ใช้แก่พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น), ที่ใช้สั้น ๆ ว่า ถึงมรณภาพ หรือ มรณภาพ ก็มี.
ถึงมรณภาพก. ตาย (ใช้แก่พระภิกษุสามเณร หรือนักบวชในลัทธิศาสนาอื่น), มรณภาพ ก็ว่า, ใช้เต็มว่า ถึงแก่มรณภาพ.
ถือเพศก. ประพฤติปฏิบัติตนเยี่ยงนักบวชหรือผู้ครองเรือน เช่น ถือเพศเป็นฤๅษี ลาจากสมณเพศมาถือเพศเป็นคฤหัสถ์.
ทชี(ทะชี) น. นักบวช เช่น พระบาททงงสองฉลองขึ้นเหนือเกล้า ทชีเถ้ากาฬเทพิลน้นน (ม. คำหลวง ทศพร).
ทิคัมพร(-พอน) น. ชื่อนิกายในศาสนาเชน นักบวชนิกายนี้ประพฤติตนเป็นคนเปลือยกาย, คู่กับ นิกายเศวตัมพรหรือเศวตามพร. [ป., ส. ทิคฺ (ทิศ, ฟ้า) + อมฺพร (เครื่องนุ่งห่ม) = ผู้มีฟ้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมายความว่า ไม่นุ่งผ้า].
ทุศีลว. ล่วงละเมิดศีลหรือวินัย (มักใช้แก่นักบวชนักพรต).
เทพพยากรณ์(เทบ-) น. คำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าที่มนุษย์ได้รับจากพระเจ้าหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง มักมีนักบวชหรือคนทรงเป็นสื่อกลาง.
ธชี(ทะ-) น. พราหมณ์, นักบวช.
นิกายน. หมู่, พวก, หมวด, ใช้เกี่ยวกับศาสนา ในกรณีเช่นคณะนักบวชในศาสนาเดียวกัน ที่แยกออกไปเป็นพวก ๆ เช่น มหานิกาย ธรรมยุติกนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต์
นิครนถ์(-คฺรน) น. นักบวชในศาสนาเชน.
บรรพชิต(บันพะชิด) น. นักบวชในพระพุทธศาสนา.
บริพาชก(บอริพาชก) น. ปริพาชก, นักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่งในอินเดีย.
บริพาชิกา(บอริ-) น. ปริพาชิกา, นักบวชผู้หญิงนอกพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่งในอินเดีย.
บัพชิต(บับพะชิด) น. บรรพชิต, นักบวช, ผู้บวช.
บาทหลวง(บาดหฺลวง) น. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก.
ประชาชน, ประชาราษฎร์น. พลเมือง, สามัญชนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่ข้าราชการ พ่อค้า หรือนักบวช ในความว่า ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน.
ปริพาชก(ปะริ-) น. นักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่งในอินเดีย, เพศหญิงใช้ว่า ปริพาชิกา.
ปริพาชิกา(ปะริ-) น. นักบวชผู้หญิงนอกพระพุทธศาสนาประเภทหนึ่งในอินเดีย.
ปะตาปาน. นักบวช.
พระนักบวช เช่น พระไทย พระแขก พระฝรั่ง พระจีน พระญวน
โยคีน. นักบวชผู้ปฏิบัติตามลัทธิโยคะ, ฤษีพวกหนึ่ง.
รูปชีน. นักบวชหญิง.
แรงงานน. คนงาน, ผู้ใช้แรงในการทำงาน, เช่น การพัฒนาชนบทต้องอาศัยแรงงานจากท้องถิ่น งานก่อสร้างต้องการแรงงานเพิ่ม, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร เช่น วันแรงงาน, แรงที่ใช้ในการทำงาน เช่น ถนนนี้สร้างสำเร็จด้วยแรงงานของชาวบ้าน
โรมันคาทอลิกน. ชื่อนิกายหนึ่งในคริสต์ศาสนา มีสันตะปาปาเป็นประมุข, นักบวชในนิกายนี้ เรียกว่า บาทหลวง.
ฤษี(รึ-) น. ฤๅษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.
ฤๅษีน. ฤษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.
ลูกประคำน. ไม้หรือแก้วเป็นต้นที่ทำเป็นเม็ดกลมมีรูตรงกลางร้อยด้วยด้ายหรือไหม ส่วนมากมี ๑๐๘ ลูก สำหรับนักบวชมีฤษีเป็นต้นใช้สวมคอเพื่อกำหนดนับการบริกรรมภาวนา คือเมื่อบริกรรมภาวนาจบครั้งหนึ่ง ๆ ก็รูดไว้เม็ดหนึ่ง, เครื่องประดับที่ทำเช่นนั้น.
วัด ๑น. สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น.
ศาสนบุคคลน. นักบวชในศาสนา เช่น ภิกษุสามเณรเป็นศาสนบุคคลของพระพุทธศาสนา.
เศวตัมพร, เศวตามพร(สะเหฺวตำพอน, -ตามพอน) น. ชื่อนิกายในศาสนาเชนหรือเดียรถีย์นิครนถ์ นักบวชนิกายนี้ประพฤติตนเป็นผู้นุ่งห่มผ้าขาว, คู่กับ นิกายทิคัมพร.
สมณสาสน์(-สาด) น. จดหมายของสมเด็จพระสังฆราชหรือประมุขของประเทศซึ่งเป็นนักบวชที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ.
เสียพรหมจรรย์ก. ขาดจากความเป็นนักบวชเพราะล่วงละเมิดการประพฤติพรหมจรรย์.
เสียเพศก. เปลี่ยนภาวะจากคฤหัสถ์เป็นนักบวช เช่น ซัดยังเมืองมัทรบุรี เสียเพศเทพี เป็นดาบสศรีโสภา (สมุทรโฆษ), เปลี่ยนภาวะจากนักบวชเป็นคฤหัสถ์ เช่น เสียฤษีพรตเพศ ห้องหิมเวศนาจลจรหล่ำน้นน ราชเวสมธารยิ ทรงเพศเป็นพญามหากระษัตราธิราช (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).
อาชีวก(-วก) น. นักบวชนิกายหนึ่งนอกพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priestนักบวช, บรรพชิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clergyนักบวช [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women priests นักบวชสตรี [TU Subject Heading]
Priestsนักบวช [TU Subject Heading]
Priests, Buddhistนักบวชในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Priests, Zenนักบวชในนิกายเซ็น [TU Subject Heading]
Women Buddhist priestsนักบวชสตรีในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The saint that lived as a beggar to look after the poor all his life?นักบวชที่ใช้ชีวิตแบบขอทาน เพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตนั่นเอง Portrait of a Beauty (2008)
If one can save a man with a painting, then that makes him a living Shideหากภาพที่วาดนี้ สามารช่วยชีวิตชายผู้นั้นได้ นั่นอาจทำให้ชายผู้นั้น เห็นสัจธรรมดั่งเช่นนักบวชเห็น Portrait of a Beauty (2008)
What land do you come from monk?เจ้ามาจากแดนไหนหรือ เจ้านักบวชThe Forbidden Kingdom (2008)
What kind of monk are you?นายมันนักบวช ประเภทไหนกันวะ The Forbidden Kingdom (2008)
I'm speaking to you monk.ข้าพูดกับเจ้าอยู่นะนักบวช The Forbidden Kingdom (2008)
A monk on the mission. And where does he lead us.นักบวชผู้แบกภารกิจ เขาจะพาเราไปไหนกัน The Forbidden Kingdom (2008)
I want to do that. I want to be a priest.ผมอยากทำอย่างนั้นบ้าง ผมอยากเป็นนักบวช Doubt (2008)
You'd be a good one, I'm sure.เธอจะเป็นนักบวชที่ดีคนหนึ่ง พ่อมั่นใจ Doubt (2008)
And if he were troubled, he should confess it to a fellow priest, or to the Monsignor.และถ้าเขามีปัญหา เขาควรไปสารภาพบาปกับเพื่อนนักบวชสักคน ไม่ก็ไปสารภาพกับพระสาธุคุณ Doubt (2008)
We do not share intimate information with priests.เราไม่บอกเรื่องราวของเพื่อนนักบวชกับบาทหลวงอื่นๆ Doubt (2008)
You held a private meeting with him at the Rectory. A week ago?ให้เขาเข้าพบส่วนตัวในที่พักนักบวช,เมืออาทิตย์ก่อน? Doubt (2008)
When he returned from the Rectory.-ตอนเขากลับมาจากห้องพักนักบวชDoubt (2008)
And he'd come from the Rectory so you're asking me?และเขาได้มาจากห้องพักนักบวช ทำให้คุณมาถามผมใช่มั้ย? Doubt (2008)
What happened in the Rectory?เกิดอะไรขึ้นที่ห้องพักนักบวชDoubt (2008)
I am asking you to tell me what happened in the Rectory.ฉันกำลังขอให้คุณเล่าว่า เกิดอะไรขึ้นในห้องพ้กของนักบวช Doubt (2008)
"Did you gut the pillow with the knife?" he says."ลูกได้ควานใส้หมอนด้วยมีดรึยัง" นักบวชถาม Doubt (2008)
Not to be disagreeing, but if we're talking about something floating around between this priest and my son, it ain't my son's fault.ไม่อยากโต้เถียงด้วย แต่ถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ระหว่างนักบวชกับลูกชายฉัน มันต้องไม่ใช่ความผิดของลูกชายฉัน Doubt (2008)
Sister, you ain't going against no MAN in a ROBE and win.ซิสเตอร์คุณคงไม่กำลังสู้กับนักบวชในเสื้อคลุมและชนะ Doubt (2008)
One man is good to him. This priest. Then does the man have his reasons?มีคนเดียวที่ดีกับเขา นักบวชคนนี้ และนักบวชนั่นน่าจะมีเหตุผลของเขา? Doubt (2008)
- Throw the priest out then.-โยนนักบวชคนนั้นออกตามไป Doubt (2008)
Even more to the point, what are you doing in the priesthood?ให้มันตรงประเด็น, คุณกำลังทำอะไรในช่วงที่ยังเป็นนักบวชDoubt (2008)
- I'm a good priest!-ผมเป็นนักบวชที่ดีคนหนึ่ง! Doubt (2008)
But I have my certainty, and armed with that, I will go to your last parish, and the one before that if necessary.แต่ฉันมีความมั่นใจเป็นอาวุธที่จะจบชิวิตนักบวชของคุณ กับอีก... คนก่อน.. Doubt (2008)
Lawyer,doctor,priest?นักกฏหมาย , หมอ , นักบวชChapter Eight 'Into Asylum' (2009)
He's terrible to work for. He's always apocalypse, chaos...ทำงานให้กับนักบวชหัวหมอ เอะอะก็หายนะ ปั่นป่วน วิกฤติ... Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Preachers of many religious denominations have taken their message of the end to the strwets all over the U.S.นักบวชในหลายศาสนา ต่างก็ได้นำข่าวการ สิ้นสุดของโลก ไปพูดต่อทุกแห่งทั่วทั้งสหรัฐฯ 2012 (2009)
I'm a priest.ผมเป็นนักบวช Demonology (2009)
- Until a strange tremor signaled... - Tyler! Mom!การประนามการโน้มน้าวให้ต่อต้านพวก V จากนักบวชทั่วโลก V (2009)
The impossible was upon us.ผมจะไม่หยุดพูด นักบวชแบบเขานั่นแหละ ที่คอยส่งเสริมแนวร่วมที่ห้า V (2009)
He's dead. They're about to put him in the ground, and the priest is doing classic rock lyrics.พวกเขากำลังจะเอาเขา ลงดิน และนักบวชกำลังท่องกลอนคลาสสิก เรื่องหิน Good Mourning (2009)
A history of celtic druids that migrated here in the 1800s.ประวัติศาสตร์ของนักบวชชาวเซลติก ที่อพยพมาที่นี่เมื่อยุค1800s Friday Night Bites (2009)
It was I who entrusted the child to the high priestesses of the Old Religion.ข้าเป็นคนมอบนางให้กับ นักบวชชั้นสูงของพวกลัทธิเก่า The Sins of the Father (2009)
The high priestesses will have trained Morgause from birth.พวกนักบวชนั่นสอนมอกัสต้งแต่เกิด The Sins of the Father (2009)
The high mass called the priest of Santo Stefano.ผู้สูงศักดิ์นามว่า นักบวชแห่งซานโต สเตฟาโน Assassin's Creed: Lineage (2009)
This girl, Hester Prynne, has an affair with a minister is besmirched and made to wear a red A for "adulterer."ผู้หญิงคนนี้ชื่อ แฮสเตอร์ เพรนน์ มีสัมพันธ์รักกับนักบวช... ... เธอถูกทำลายชื่อเสียงและบังคับให้ใส่ ตัว A สีแดง ซึ่งย่อมาจาก "adulterer (หญิงชู้)" Easy A (2010)
A Reverend?นักบวชEasy A (2010)
The priest sees everything.นักบวชรู้ทุกอย่างนะ The American (2010)
Did you ever want to be anything but a priest?คุณเคยอยากเป็นอย่างอื่นนอกจากนักบวชมั้ย The American (2010)
I've heard of a woman, a priestess of juno,ข้าได้ยินเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง นักบวชหญิงแห่งจูโน่ Shadow Games (2010)
The priestess.นักบวชหญิง Great and Unfortunate Things (2010)
So what? you just brought a priest in and get rid of it?งั้นคุณคิดว่านักบวชจะ ไล่มันไปได้ไหม Insidious (2010)
He'd have been happier as a priest than...เขาคงจะมีความสุข เหมือนนักบวชมากกว่า... Episode #1.2 (2010)
Well, what happened to the silver knife blessed by a priest?เกิดอะไรขึ้นกับมีดเงิน ที่เสกโดยนักบวช Weekend at Bobby's (2010)
Her thing was coming down from the mountain to speak truth to the masses.นักบวชของเธอจะลงมาจากภูเขา เพื่อพูดความจริงกับมวลมนุษย์ You Can't Handle the Truth (2010)
Warrior Priests sworn to protect the High Priestesses of the Old Religion.กองกำลังทหารที่สาบานตนปกป้อง เหล่านักบวชสตรีฝ่ายในของศาสนาโบราณ The Tears of Uther Pendragon (2010)
Those four fundamental forces are the portfolio of things that bring about the physical processes of the world.ใช่ในความเป็นจริง ฉันนักบวชชาวอังกฤษ ดังนั้นมันจะเป็นที่น่า ตกใจมากกว่าถ้าฉันไม่ได้ บรรดาสี่แรงพื้นฐานมี ผลงานของสิ่งที่ Is There a Creator? (2010)
It's "Saint Death,"มันเป็น "นักบวชแห่งความตาย" Practically Perfect (2010)
not "Saint Shit."ไม่ใช่ "นักบวชไร้สาระ" Practically Perfect (2010)
The prayer robe of Alamut's Regent.เสื้อคลุมหัวหน้านักบวชแห่งอโลเมท Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
May I present the prayer robe of Alamut's Regent.ขอข้ามอบ เสื้อคลุมหัวหน้า นักบวชแห่งอโลเมท Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักบวช[n.] (nak būat) FR: moine [nm]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divine[N] ผู้รับใช้ศาสนา, See also: สาวก, ผู้เลื่อมใส, นักบวช, Syn. priest, clergyman, theologian
ecclesiastic[N] นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์), See also: พระ (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์), Syn. churchman, cleargyman
ecclesiastical[ADJ] เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์, See also: เกี่ยวกับนักบวช, Syn. churchly, clearical, ministerial
friar[N] พระในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก, See also: นักบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
lama[N] พระธิเบต, See also: ลามะ, นักบวชของธิเบต
man of God[N] นักบวช, See also: นักบุญ, ฤาษี
minister[N] พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์), See also: พระ, นักเทศน์, นักบวช, Syn. clergyman, priest, Ant. layperson, layman
priest[N] พระ, See also: นักบวช, Syn. clergyman, reverend
priestess[N] นักบวชผู้หญิง
veil[N] ผ้าคลุมหน้า, See also: ผ้าโพกศีรษะ, ผ้าคลุมของนักบวชหญิง, สิ่งที่คลุมหน้า, Syn. camouflage, shroud

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
religion(รีลิจ'เจิน) n. ศาสนา,ลัทธิ,ความเลื่อมใสในศาสนา,เรื่องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความเลื่อมใส,ชีวิตในศาสนา,ธรรมะ,หลักธรรม, See also: religions n. พิธีศาสนา,ความเคร่งครัดในศาสนา
religious(รีลิจ'เจิส) adj. เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชิกของนิกายศาสนาหนึ่ง, See also: religiousness n., Syn. devout,pious,faithful
veil(เวล) n. ผ้าคลุมหน้า,ผ้าคลุมหน้าผู้หญิง,ผ้าโพกหัวของนักบวชหญิง,สิ่งปกคลุม,เครื่องบัง,ม่าน,ฉาก, (พืช) เยื่อหุ้ม, -Phr. (take the veil บวชชี, the veil ชีวิตหรือคำปฎิญาณของชีหรือนักบวชหญิง) vt. ปกคลุม,คลุมหน้า., See also: veillike adj.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
僧侶[そうりょ, souryo] (n) พระ, นักบวช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top