Search result for

*ธาตุ*

(334 entries)
(1.8022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ธาตุ,-ธาตุ-, *ธาตุ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
้ัhydrogen (n ) ธาตุไฮโดรเจน ที่เป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของน้ำ น้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนสองส่วน ธาตุออกซิเจนหนึ่งส่วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธาตุ    [N] substance, See also: nature, essence, reality, Example: คาร์บอนเป็นธาตุชนิดหนึ่ง, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส, Notes: (บาลี)
ธาตุ    [N] element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count unit: ธาตุ, Thai definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)
ไฟธาตุ [N] gastric juice, See also: gastric ulcer, Example: อาการร้อนมากๆ ก่อนตายโบราณเขาเรียกว่า ไฟธาตุแตก, Thai definition: ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับย่อยอาหาร
ธาตุแท้    [N] element, See also: pure substance, Syn. ธาตุบริสุทธิ์, Count unit: ก้อน
ธาตุแท้    [N] nature, See also: essence, reality, substance, Syn. เนื้อแท้, สันดานเดิม, สันดาน, Example: อีกไม่นานเราทุกคนจะได้เห็นธาตุแท้ของเขา, Thai definition: อุปนิสัยใจคอที่แท้จริง
พระธาตุ    [N] Buddha's relics, See also: relic of the Buddha, Syn. พระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ, Example: พระปฐมเจดีย์เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าแห่งหนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่วๆ ไป เรียกรวมๆ ว่า พระธาตุ, Notes: (บาลี), (สันสกฤต), (ราชา)
แปรธาตุ [V] alchemize, See also: to perform alchemy, transmute, Syn. เล่นแร่แปรธาตุ, Example: เขาไปพบบันทึกโบราณบอกวิธีแปรธาตุเหล็กให้เป็นทอง, Thai definition: ทำให้ธาตุอย่างหนึ่งกลายเป็นอีกธาตุหนึ่ง
แร่ธาตุ [N] mineral, Syn. แร่, ธาตุ, Count unit: ชนิด
แร่ธาตุ [N] ore, Example: แร่ธาตุบางชนิดหากมีมากก็อาจเป็นพิษแก่ปลา เช่นสารจำพวกสังกะสี, Count unit: ชนิด, Thai definition: ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ตั้งธาตุ    [V] set the digestive system properly, Thai definition: จัดระบบการย่อยอาหารให้เป็นปกติ
ธรรมธาตุ    [N] mental-data element, See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is, Syn. ธรรมารมณ์, ธรรมธาตุ, Thai definition: อารมณ์ที่เกิดทางใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธาตุครรภ    [N] important part of a stupa, Syn. ครรธาตุ, เรือนธาตุ, Example: ธาตุครรภเป็นส่วนสำคัญของพระสถูป, Thai definition: ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน
ธาตุสถูป    [N] relies pagoda, See also: stupa or chedi containing relics, reliquary stupa, receptacle for relies, phochadee, Syn. ธาตุเจดีย์, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธาตุหนัก    [ADJ] constipated, See also: costiveness, Thai definition: ที่ต้องกินยาถ่ายมากๆ ถึงจะถ่าย
เตโชธาตุ [N] fire element, Syn. ธาตุไฟ, Example: พวกหมอโบราณให้เหตุผลว่า ไทฟอยด์และอหิวาตกโรคเกิดจากเตโชธาตุ, Notes: (บาลี)
ธาตุอาหาร    [N] nutrient, Example: พืชโดยทั่วไปต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโต, Count unit: อย่าง, ชนิด, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธาตุเหล็ก    [N] iron
อากาศธาตุ    [N] space, See also: room, Syn. ที่ว่างเปล่า, ที่ว่าง
อากาศธาตุ    [N] emptiness, Syn. ความว่างเปล่า, Example: งานวิจัย และพัฒนาจำนวนมาก ถ้าไม่ซ้ำซ้อนกัน ก็สูญสลายเป็นอากาศธาตุ เพราะปราศจากการถ่ายทอดความจริง
อากาศธาตุ    [N] air, See also: wind, Syn. ลม, แก๊ส, Example: สรรพสิ่งที่เป็นวัตถุของแข็งล้วนละลายเป็นอากาศธาตุ
ธาตุเจดีย์    [N] pagoda for remains, See also: stupa containing relies, receptacle for relics, Syn. ธาตุสถูป, ธาตุสตูป, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์บรรจุพระธาตุ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
พระบรมธาตุ    [N] Buddha's relics, See also: relics of Lord Buddha, Syn. พระบรมสารีริกธาตุ, Example: พระบรมธาตุคือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง และการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์, Count unit: องค์, Thai definition: กระดูกพระพุทธเจ้าที่เผาแล้ว, Notes: (ราชา)
พระมหาธาตุ    [N] stupa, Example: เจดีย์หมายเลข 17 อยู่ด้านทิศตะวันตกของพระมหาธาตุ
สารีริกธาตุ    [N] Buddha's relics, Syn. พระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ, Example: ศิลาจารึกหลักนี้ทำขึ้นเมื่อปีที่สถาปนาพระบรมสารีริกธาตุ คือพ.ศ.1900, Count unit: องค์, Thai definition: พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
เล่นแร่แปรธาตุ [V] perform alchemy, Example: เขาสามารถเล่นแร่แปรธาตุถลุงปรอทให้เป็นทองคำได้, Thai definition: ทำธาตุโลหะราคาถูกทางเคมีเพื่อให้เป็นธาตุราคาแพง, พยายามทำโลหะที่มีค่าต่ำเช่นตะกั่วให้กลายเป็นทองคำตามความเชื่อแต่โบราณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกศธาตุน. ผม (มักใช้ทางศาสนา) เช่น พระเกศธาตุ หมายถึง พระเกศาของพระพุทธเจ้า.
โกรมธาตุน. ธาตุใต้ฟ้า คือแผ่นดิน เช่น ปางน้นนไกรโกรมธาตุ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).
ครรภธาตุ(คับพะทาด) น. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ธาตุครรภ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า.
ครรภธาตุมณฑลน. ภาวะอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในสรรพสัตว์ แต่ยังไม่ได้สำแดงให้ปรากฏ.
คุมธาตุก. ทำให้ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม ในร่างกายเป็นปรกติสมํ่าเสมอกัน.
จตุกาลธาตุ(-กาละทาด) น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาแก้ธาตุตามเวลาไว้ ๔ อย่าง คือ เหง้าว่านน้ำ รากเจตมูลเพลิง รากแคแตร รากพนมสวรรค์.
ตรีธาตุ(-ทาด) น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันเป็นวัตถุธาตุ ๓ อย่าง คือ ดอกจันทน์ กระวาน อบเชย.
ตรีผลธาตุน. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันให้คุณแก่ธาตุทั้ง ๔ จำนวน ๓ อย่าง คือ เหง้ากะทือ เหง้าไพล หัวตะไคร้.
ตวงพระธาตุน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับปรบไก่
ตวงพระธาตุชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.
ตั้งธาตุก. จัดระบบการย่อยอาหารให้เป็นปรกติ.
เตโชธาตุน. ธาตุไฟ.
ธรรมธาตุน. “การทรงอยู่แห่งความจริงแท้”, การดำรงอยู่แห่งความจริงแท้ คือ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา.
ธาตุ ๑, ธาตุ-(ทาด, ทาตุ-) น. สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่ว ๆ ไปเชื่อว่ามี ๔ ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน (ปฐวีธาตุ) ธาตุนํ้า (อาโปธาตุ) ธาตุไฟ (เตโชธาตุ) ธาตุลม (วาโยธาตุ) แต่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสิ่งที่มีชีวิตเพิ่มอีก ๒ ธาตุ คือ อากาศธาตุ (ที่ว่าง) และวิญญาณธาตุ (ธาตุรู้).
ธาตุโขภ(ทาตุโขบ) น. ความกำเริบของธาตุ ได้แก่ธาตุทั้ง ๔ ในร่างกายไม่ปรกติ มีอาหารเสียเป็นต้น.
ธาตุเบา(ทาด-) ว. ที่กินยาระบายอ่อน ๆ ก็ถ่าย.
ธาตุหนัก(ทาด-) ว. ที่ต้องกินยาถ่ายมาก ๆ จึงจะถ่าย.
ธาตุ(ทาด, ทาตุ-) น. กระดูกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดยทั่ว ๆ ไปเรียกรวม ๆ ว่า พระธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้า เรียก พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ก็เรียกตามความหมายของคำนั้น ๆ เช่น พระอุรังคธาตุ พระทันต-ธาตุ, ถ้าเป็นผมของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเกศธาตุ, ถ้าเป็นกระดูกของพระอรหันต์ เรียกว่า พระธาตุ
ธาตุชื่อคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาซึ่งว่าด้วยธาตุ เช่น ธาตุกถา ธาตุปาฐ. (ป., ส.)
ธาตุเจดีย์ที่บรรจุกระดูกคนที่เผาแล้ว.
ธาตุครรภ(ทาตุคับ) น. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ครรภธาตุ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า.
ธาตุเจดีย์(ทาตุ-, ทาด-) น. เจดีย์บรรจุพระธาตุ.
ธาตุสถูป(ทาดสะถูบ) น. ธาตุเจดีย์.
ธาตุ(ทาด) น. สารเนื้อเดียวล้วนซึ่งประกอบด้วยบรรดาอะตอมที่มีโปรตอนจำนวนเดียวกันในนิวเคลียส เช่น ธาตุออกซิเจน ธาตุคาร์บอน.
ธาตุ(ทาตุ-, ทาด) น. รากศัพท์ของคำบาลีสันสกฤตเป็นต้น เช่น ธาตุ มาจาก ธา ธาตุ ในความว่า ทรงไว้ สาวก มาจาก สุ ธาตุ ในความว่า ฟัง กริยา มาจาก กฤ ธาตุ ในความว่า กระทำ.
บรมธาตุน. กระดูกพระพุทธเจ้า.
บรรพตธาตุน. แร่.
เบียนธาตุก. ทำให้ความหมายของธาตุในภาษาบาลีและสันสกฤตแผกเพี้ยนไปจากเดิมโดยการเติมอุปสรรค เช่น ธาตุ คม แปลว่า ไป เติม อา เบียนธาตุ เป็น อาคม แปลว่า มา.
ปฐวีธาตุน. ธาตุดิน เป็นธาตุ ๑ ในธาตุทั้ง ๔ คือ ๑. ปฐวีธาตุ = ธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ = ธาตุน้ำ ๓. เตโชธาตุ = ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ = ธาตุลม.
แปรธาตุก. ทำให้ธาตุหนึ่งกลายเป็นอีกธาตุหนึ่ง.
แปรธาตุน. แปรรูป, แจงรูป.
ไฟธาตุน. ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและย่อยอาหาร.
มหาธาตุน. พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า, พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ ก็เรียก
มหาธาตุเรียกพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมธาตุ ว่า มหาธาตุ เช่น เอาทั้งพืชพระศรีมหาโพธิอันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยู่ใต้ต้นและผจญพลขุนมาราธิราช ได้ปราบแก่สัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธมาปลูกเบื้องหลังพระมหาธาตุนี้ (ศิลาจารึกนครชุม), เรียกวัดที่มีพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมธาตุ ว่า วัดมหาธาตุบ้าง วัดพระศรีมหาธาตุบ้าง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุบ้าง.
ยาธาตุน. ยาคุมให้ท้องเป็นปรกติ.
แยกธาตุก. ทำให้ธาตุที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่แยกออกจากกัน.
เรือนธาตุน. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ครรภธาตุ หรือ ธาตุครรภ ก็ว่า .
แร่ธาตุน. แร่.
เล่นแร่แปรธาตุก. พยายามทำโลหะที่มีค่าตํ่าเช่นตะกั่วให้กลายเป็นทองคำตามความเชื่อแต่โบราณ, โดยปริยายหมายความว่า สับเปลี่ยนของที่มีราคาให้เป็นของที่มีราคาต่ำกว่า.
โลกธาตุ(โลกกะ-) น. แผ่นดิน.
วัชรธาตุมณฑล(-ทาตุมนทน, -ทาดมนทน) น. สัญลักษณ์ในทางปัญญาอันคมกล้าที่สามารถตัดอวิชชาได้.
วาโยธาตุน. ธาตุลม เป็นธาตุ ๑ ในธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม.
ศิลปธาตุน. สิ่งที่เป็นส่วนประกอบร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเฉพาะงานประเภททัศนศิลป์ ได้แก่ เส้น สี ผิว เป็นต้น.
สรีรธาตุน. กระดูกของศพที่เผาแล้ว.
สารีริกธาตุ(-ริกกะทาด) น. พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า, ใช้ว่า พระบรมสารีริกธาตุ.
อากาศธาตุ(-ทาด) น. ที่ว่าง, ที่ว่างเปล่า
อากาศธาตุลม, แก๊ส
อากาศธาตุโดยปริยายหมายถึงความว่างเปล่า เช่น ลงทุนทำการค้าไปหลายล้านบาท บัดนี้กลายเป็นอากาศธาตุไปหมดแล้ว.
อาโปธาตุน. ของเหลวที่เอิบอาบซาบซึมไปได้ เป็นธาตุ ๑ ในธาตุทั้ง ๔ คือ ๑. ปฐวีธาตุ = ธาตุดิน ๒. อาโปธาตุ = ธาตุนํ้า ๓. เตโชธาตุ = ธาตุไฟ ๔. วาโยธาตุ = ธาตุลม.
กรณฑ์ ๑ผอบ เช่น บรรจุพระบรมธาตุในสุวรรณกรณฑ์ (เทศนาพระราช-ประวัติ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principle, firstปฐมธาตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plateแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
remineralisation; remineralizationการคืนแร่ธาตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remineralization; remineralisationการคืนแร่ธาตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioactive element; radioelementธาตุกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, basal metabolicอัตราการสร้างและสลายพื้นฐาน, อัตราการครองธาตุพื้นฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioelement; radioactive elementธาตุกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, gastric; stimulant, stomachicยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachic๑. -กระเพาะ(อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ gastric; stomachal]๒. ยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachic stimulant; stimulant, gastricยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomachic tonic; tonic, digestiveยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stimulant, stomachic; stimulant, gastricยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
admittanceการแทนธาตุเวเลนซีสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bioelementชีวธาตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal metabolic rateอัตราการสร้างและสลายพื้นฐาน, อัตราการครองธาตุพื้นฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capture๑. การแทนธาตุเวเลนซีต่ำ๒. ธารหลงแม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
camouflageการแทนธาตุเวเลนซีเท่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dyspepsiaธาตุพิการ, อาหารไม่ย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive tonic; tonic, stomachicยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric stimulant; stimulant, stomachicยาธาตุเจริญอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
first principleปฐมธาตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
elementธาตุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
elementธาตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
element; battery elementชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
element; battery elementชุดแผ่นธาตุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
essential elementธาตุจำเป็น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tonic, digestive; tonic, stomachicยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trace elementธาตุส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tonic, stomachic; tonic, digestiveยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humoursธาตุเหลว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
native elementธาตุธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แจงพระรูป วิธีเอาเถ้าถ่านและกระดูกศพที่เผาเสร็จแล้วบนกองฟอนมาเรียงลำดับเป็นอย่างรูปคน ให้หัวอยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว หันกลับมาทางทิศตะวันออก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แปรรูป หรือแปรธาตุ [ศัพท์พระราชพิธี]
เมรุพระบุพโพเมรุขนาดน้อย สำหรับถวายพระเพลิงพระบุพโพ (น้ำเหลือง) ส่วนใหญ่จะทำที่วัดมหาธาตุ ฯลฯ [ศัพท์พระราชพิธี]
Radioactive elementธาตุกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Petroleumสารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, สารไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีธาตุสองชนิดเป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่คาร์บอนและไฮโดรเจน โดยอาจมีหรือไม่มีธาตุอโลหะอื่นๆ เช่น กำมะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฯลฯ ปนอยู่ด้วยก็ได้
ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมเอง และความร้อน ตลอดจนความกดดันตามสภาพแวดล้อมที่ปิโตรเลียมนั้นถูกกักเก็บไว้ แบ่งตามสถานะสำคัญทางธรรมชาติได้ 2 ชนิด คือ น้ำมันดิบ และ ก๊าซธรรมชาติ [ปิโตรเลี่ยม]
Actinide seriesอนุกรมแอกทิไนด์, กลุ่มธาตุในตารางพีริออดิก ตั้งแต่ลำดับที่ 89 แอกทิเนียม (actinium, Ac) จนถึงลำดับที่ 103 ลอว์เรนเซียม (lawrencium, Lr) รวม 15 ธาตุ ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีทั้งสิ้น [นิวเคลียร์]
Activationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Activation analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี, การจำแนกชนิดและตรวจหาปริมาณของธาตุในสารตัวอย่าง โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาลักษณะเฉพาะที่ปลดปล่อยจาก นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการนำสารตัวอย่างนั้นไปก่อกัมมันตภาพรังสี (ดู Activation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
[นิวเคลียร์]
Atomic number, Zเลขเชิงอะตอม, จำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมใดๆ และเป็นสิ่งชี้บอกตำแหน่งของธาตุในตารางพีริออดิก [นิวเคลียร์]
Atomic weight, Aน้ำหนักเชิงอะตอม, น้ำหนักทั้งหมดของโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของธาตุรวมกัน (ดู atomic mass ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Carbon-14คาร์บอน-14, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุคาร์บอน มีครึ่งชีวิต 5,730 ปี เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นบนของโลก โดยอนุภาคนิวตรอนที่เกิดมาจากรังสีคอสมิกไปชนนิวเคลียสของธาตุไนโตรเจนเกิดเป็นคาร์บอน-14 และถูกออกซิไดส์ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่วงจรของสิ่งมีชีวิต หลังจากสิ่งมีชีวิตตายไป จะไม่มีการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศอีก คาร์บอน-14 ที่มีอยู่ก็จะสลายลดลงด้วยอัตราที่สามารถทราบได้ จึงใช้ในการคำนวณอายุซากสิ่งมีชีวิตและวัตถุโบราณที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (ดู Radiocarbon dating ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Characteristic X-rayรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะ, รังสีที่เกิดจากการที่อะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ซึ่งมีค่าพลังงานเฉพาะของธาตุที่ถูกกระตุ้น (ดู excited state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
curie, Ciคูรี, หน่วยเดิมที่ใช้วัดกัมมันตภาพ 1 คูรี หมายถึง การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 3.7 x 1010 ครั้งต่อวินาที ซึ่งมาจากอัตราการสลายโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม หน่วยคูรีตั้งขึ้นตามชื่อของแมรี และปีแอร์ คูรี ผู้ค้นพบธาตุเรเดียม เมื่อ พ.ศ. 2441 ปัจจุบันใช้หน่วยเป็น เบ็กเคอเรล แทน โดย 1 คูรี เท่ากับ 3.7 x 1010 เบ็กเคอเรล [นิวเคลียร์]
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
x-ray fluorescenceการเรืองรังสีเอกซ์, ปรากฏการณ์การเกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของธาตุที่สนใจโดยใช้พลังงานที่เหมาะสมไปกระตุ้นอะตอมของธาตุนั้น [นิวเคลียร์]
X-ray fluorescence analysisการวิเคราะห์ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่าง โดยพิจารณาจากสเปกตรัมซึ่งแสดงค่าพลังงานและความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเรืองรังสีเอกซ์ของธาตุนั้นๆ การวิเคราะห์นี้สามารถบอกชนิด และปริมาณธาตุได้ถึงระดับส่วนในล้านส่วน [นิวเคลียร์]
X-ray diffraction analysisการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เพื่อหาโครงสร้างของอะตอม หรือโมเลกุลในธาตุ หรือสารประกอบที่มีการเรียงตัวเป็นระเบียบซ้ำๆ กัน เช่น เพชร โซเดียมคลอไรด์ รวมทั้งชีวโมเลกุลที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น โปรตีน กรดนิวคลีอิก [นิวเคลียร์]
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Transuranic elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transuranium elementธาตุหลังยูเรเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุยูเรเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 92 เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เนปทูเนียม พลูโทเนียม อะเมริเซียม คูเรียม เบอร์คีเลียม แคลิฟอร์เนียม ไอน์สไตเนียม เฟอร์เมียม เมนเดลีเวียม โนเบเลียม และลอว์เรนเซียม [นิวเคลียร์]
Transplutonium elementธาตุหลังพลูโทเนียม, ธาตุในตารางพีริออดิกที่อยู่หลังธาตุพลูโทเนียม มีเลขเชิงอะตอมมากกว่า 94 (ดู transuranium element ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Transmutationการแปรธาตุ, การเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งเป็นอีกธาตุหนึ่ง โดยการเปลี่ยนจำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุโคบอลต์-60 เป็นนิกเกิล-60 [นิวเคลียร์]
Thoriumทอเรียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 90 มีน้ำหนักเชิงอะตอมประมาณ 232 ไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ ทอเรียม-232 แปรธาตุเป็นยูเรเนียม-233 ได้ด้วยการอาบนิวตรอน (ดู fertile material, fissile material, transmutation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
Specific activityกัมมันตภาพจำเพาะ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ต่อมวลของธาตุ หรือสารประกอบ เช่น มิลลิคูรีต่อมิลลิกรัม (mCi/mg) คูรีต่อโมล (Ci/mol) [นิวเคลียร์]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชันเครื่องแรกมีชื่อว่า KENS ตั้งอยู่ที่สถาบัน KEK (Ko Enerugi Kenkyujo) ประเทศญี่ปุ่น เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 [นิวเคลียร์]
Radonเรดอน, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นแก๊สที่หนักที่สุดในธรรมชาติ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 86 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเท่ากับ 222 เป็นนิวไคลด์ลูกของเรเดียมในอนุกรมยูเรเนียม รังสีพื้นหลังในธรรมชาติเกิดจากการแผ่รังสีของเรดอนเป็นส่วนใหญ่ [นิวเคลียร์]
Radiumเรเดียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะ มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 88 ไอโซโทปที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือ เรเดียม- 226 เกิดปนอยู่เล็กน้อยในสินแร่ยูเรเนียม เช่น แร่พิตช์เบลนด์ และคาร์โนไทต์ เรเดียม-226 เกิดจากการสลายของทอเรียม-230 ในอนุกรมยูเรเนียม (ดู decay, radioactive และ uranium series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Radioisotopeไอโซโทปกัมมันตรังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี (ดู radionuclide ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiochemical purityความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี, ความบริสุทธิ์ของสารประกอบกัมมันตรังสี ซึ่งมีสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการ โดยคำนวณจากสัดส่วนกัมมันตภาพของสารกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีที่ต้องการต่อกัมมันตภาพของสารประกอบกัมมันตรังสีทั้งหมด
ความบริสุทธิ์ทางเคมีรังสี ใช้เป็นค่ากำหนดคุณภาพของสารเภสัชรังสีซึ่งมีสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ เจือปนอยู่น้อยที่สุด ตามมาตรฐานเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopoeia, USP) เภสัชตำรับอังกฤษ (British Pharmacopoeia, BP) และ เภสัชตำรับยุโรป (European Pharmacopoeia, EP) เช่น ในการผลิตสารไอโอดีน-131 (131I) ตามเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาต้องมีอัตราส่วนของสารประกอบกัมมันตรังสีในรูปโซเดียมไอโอไดด์ (Na131I) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 และสารประกอบกัมมันตรังสีที่มีธาตุไอโอดีนอยู่ในรูปแบบทางเคมีอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 5
[นิวเคลียร์]
Radioactive isotope ไอโซโทป(กัมมันต)รังสี, ไอโซโทปของธาตุที่ไม่เสถียร มีการสลายเพื่อลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา มักใช้แทนคำว่า นิวไคลด์กัมมันตรังสี
(ดู radionuclide ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radioactivationการก่อกัมมันตภาพรังสี, กระบวนการทำให้ธาตุเกิดกัมมันตภาพรังสีโดยการระดมยิงธาตุนั้นๆ ด้วยนิวตรอน โปรตอน หรือ อนุภาคอื่นๆ ตัวอย่างการก่อกัมมันตภาพรังสี เช่น การผลิตสารไอโซโทปกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 โดยการระดมยิงธาตุเทลลูเรียมด้วยนิวตรอน [นิวเคลียร์]
Potassium-40โพแทสเซียม-40, ไอโซโทปกัมมันตรังสีของโพแทสเซียม มีครึ่งชีวิต 1.30 x 109 ปี พบในธรรมชาติ เช่น ในดิน และพืช มนุษย์ได้รับธาตุนี้จากการบริโภคอาหาร ทำให้ได้รับรังสีตลอดเวลา (ดู internal radiation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Plutoniumพลูโทเนียม, ธาตุหนักที่เป็นโลหะและเป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 94 ซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไอโซโทปสำคัญ คือ พลูโทเนียม-239 มีครึ่งชีวิต 24,000 ปีสามารถแบ่งแยกนิวเคลียสได้ จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Nuclear transformationการแปลงนิวเคลียส, การเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของธาตุด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุยูเรเนียม-238 เป็นพลูโทเนียม-239 โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอน
(ดู transmutation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Nuclear bombลูกระเบิดนิวเคลียร์, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ลูกระเบิดไฮโดรเจน หรือจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ลูกระเบิดอะตอม
[นิวเคลียร์]
Neutron Activation Analysisการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอน, เอ็นเอเอ, การจำแนกชนิดและปริมาณของธาตุในสารตัวอย่างโดยใช้อนุภาคนิวตรอนเป็นตัวกระทำให้เกิดกัมมันตภาพรังสีแก่สารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ แล้ววัดรังสีแกมมาเฉพาะตัวที่ปลดปล่อยจากนิวไคลด์รังสีที่เกิดขึ้น
(ดู activation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Labelled compoundสารประกอบติดฉลาก(รังสี), สารประกอบเข้ากัมมันตรังสี ,สารประกอบทำรอย, สารสังเคราะห์ที่มีนิวไคลด์กัมมันตรังสีประกอบอยู่ในโมเลกุล มี 2 ประเภทหลัก คือ การแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุเดียวกัน อีกประเภทหนึ่งเป็นการแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุต่างชนิดกัน
[นิวเคลียร์]
Chemical elementธาตุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Isotope ไอโซโทป, อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน เช่น ธาตุไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป ได้แก่ $ ^{1}_{1} H $ , $ ^{2}_{1} H $ , $ ^{3}_{1} H $ ไอโซโทปของธาตุเดียวกัน จะมีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แต่สมบัติทางฟิสิกส์ต่างกัน [นิวเคลียร์]
Hydrogenไฮโดรเจน, ธาตุที่เบาที่สุดและเป็นธาตุลำดับที่ 1 ในตารางพีริออดิก ประกอบด้วยไอโซโทป 3 ชนิด โดย 2 ชนิด พบในธรรมชาติ ได้แก่ ไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนมวลเบาซึ่งมีเลขมวลเท่ากับ 1 และดิวเทอเรียมหรือไฮโดรเจนมวลหนักซึ่งมีเลขมวลเท่ากับ 2 ส่วนชนิดที่ 3 ได้แก่ ทริเทียม มีเลขมวลเท่ากับ 3 เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น [นิวเคลียร์]
Fissile materialวัสดุฟิสไซล์, วัสดุซึ่งประกอบด้วยธาตุที่นิวเคลียสแบ่งแยกได้โดยนิวตรอนทุกพลังงาน โดยเฉพาะกับเทอร์มัลนิวตรอน วัสดุฟิสไซล์ที่สำคัญ เช่น พลูโทเนียม-239 ยูเรเนียม-235 และยูเรเนียม-233 วัสดุฟิสไซล์นี้บางครั้งเรียกว่า วัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Fission productsผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก รวมถึงนิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเหล่านั้น [นิวเคลียร์]
Free radicalอนุมูลเสรี, อนุมูลอิสระ, ธาตุ หรือ หมู่ธาตุที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว (unpaired electron) อยู่ในโครงสร้าง เกิดขึ้นจากการกระตุ้นโมเลกุลของสารด้วยปฏิกิริยาเคมีหรือพลังงานบางชนิด ส่วนใหญ่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเคมี เนื่องจากต้องการจับคู่กับอิเล็กตรอนอื่นเพื่อเข้าสู่สถานะเสถียร อนุมูลเสรีใช้จุดทึบเป็นสัญลักษณ์ เช่น H•
[นิวเคลียร์]
Fusionฟิวชัน, การหลอมนิวเคลียส, ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช่น การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นฮีเลียม
[นิวเคลียร์]
คาร์โบไฮเดรตชื่อกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
คำที่มักเขียนผิด คือ คาร์โบไฮเดรท [คำที่มักเขียนผิด]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: space ; room   
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness   
ไฟธาตุ[n.] (faithāt) EN: digestion   FR: digestion [f]
ไฟธาตุไม่ดี[X] (faithāt mai dī) EN: have poor digestion ; suffer indigestion   FR: avoir une indigestion
การเล่นแร่แปรธาตุ[n.] (kān lenraēpraēthāt) EN: alchemy   FR: alchimie [f]
การแยกธาตุ[n. exp.] (kān yaēk thāt) FR: analyse [f]
เล่นแร่แปรธาตุ[v.] (lenraēpraēthāt) EN: perform alchemy   
พระมหาธาตุ[n.] (phramahāthāt) EN: stupa   
พระธาตุ[n. exp.] (phrathāt) EN: relics of the Lord Buddha ; relics   FR: relique du Bouddha [f]
แปรธาตุ[v.] (praēthāt) EN: alchemize ; to perform alchemy ; transmute   FR: transmuter ; transmuer
สัญลักษณ์ของธาตุ[n. exp.] (sanyalak khøng thāt) EN: symbol   FR: symbole chimique [m]
ทรัพยากรแร่ธาตุ[n. exp.] (sapphayākøn raēthāt) FR: ressources minières [fpl]
สารีริกธาตุ[n.] (sārīrikathāt) EN: Buddha's relics   FR: reliques du Bouddha [fpl]
ตารางธาตุ[n. exp.] (tārāng thāt) EN: periodic table of elements   FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor   FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: element ; simple substance [f]   FR: élément (chimique) [m] ; substance simple [f]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: nature ; character ; substance ; essence ; reality   FR: nature [f] ; caractère [m] ; essence [f]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: relic of the Buddha ; reliquary ; pagoda containing relics ; stupa containing relics   FR: relique du Bouddha [f] ; reliquaire [m] ; stupa contenant des reliques [m] ; pagode contenant des reliques [f]
ธาตุอโลหะ[n. exp.] (thāt alōha) EN: non-metal   FR: non-métal [m]
ธาตุเจดีย์[n. exp.] (thāt jēdī) EN: pagoda containing Buddha's relics ; stupa containing Buddha's relics   
ธาตุกึ่งโลหะ[n. exp.] (thāt keung-lōha) EN: metalloid   FR: métalloïde [m]
ธาตุเคมี[n.] (thāt khēmī) EN: element   FR: élément (chimique) [m]
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: chemical element ; pure substance   FR: élément chimique [m] ; substance pure [f]
ธาตุแท้[n. exp.] (thāt thaē) EN: nature ; essence ; reality ; substance ; essential character ; instinct quality ; very nature   FR: nature [f] ; essence [f] ; substance [f] ; réalité [f] ; qualité intrinsèque [f] ; nature réelle [f]
ธาตุที่สำำคัญ[n. exp.] (thāt thī samkhan) EN: essential factor ; key element   FR: élément essentiel [m]
วัดมหาธาตุ[n. exp.] (wat mahāthāt) EN: temple containing Buddha relics   
แยกธาตุ[v. exp.] (yaēk thāt) FR: décomposer ; analyser
ยาธาตุ[n.] (yāthāt) EN: stomachic ; digestion preparation   FR: stomachique

English-Thai: Longdo Dictionary
magnesium(n) ธาตุแม็กนีเซียม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Athame[อธาเม] (uniq) มีดสั้นสองคม ทั้งซ้ายและขวา มีด้ามจับสีดำ ที่สำคัญคือนิยมใช้ คาสวงกลมและลบล้างด้วย คุณสมบัติสามารถนำดาบเวทย์ใช้แทนกันได้ เป็นอุปกรณ์ ธาตุไฟ สำหรับหลายๆธรรมเนียม
chalcogen[ชาโคเจน] (n ) ชื่อธาตุหมู่ 6A (IVA) , ธาตุหมู่ชาโคเจน
columbite[โคลัมไบต์] (n ) แร่โคลัมไบต์ (สินแร่ชนิดหนึ่งของธาตุแทนทาลัมในธรรมชาติ)
ferrate[เฟอเรท] (n ) ธาตุ เหล็ก (Fe) เวลาอ่านในสารประกอบเชิงซ้อนจะ อ่านว่า ferrate
hemimorphite[เฮมิมอร์ไฟต์] (n ) แร่เฮมิมอร์ไฟต์ (สูตรเคมี Zn4(Si2O7)(OH)2 เป็นแร่หนึ่งของธาตุสังกะสี)
periodic table (n ) ตารางธาตุ
radiator[เรดิเอเตอร์] (n ) ธาตุกัมมันตรังสี, ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ (ธาตุสุดท้ายของแต่ละหมู่ของตารางธาตุและธาตุที่ไม่เสถียรต่างๆ)
tantalite[แทนทาไลต์] (n ) แร่แทนทาไลต์ (สินแร่ของธาตุแทนทาลัม มักพบคู่กับแร่ Columbite)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerostatics [N] การศึกษาเกี่ยวกับก๊าซหรืออากาศธาตุ
alchemy [N] การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต
aldehyde [N] อินทรียสารที่ประกอบด้วยกลุ่มธาตุ CHO
allotrope [N] รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ
allotropy [N] คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
alloy steel [N] เหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ
americium [N] ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม
baric [ADJ] ประกอบด้วยธาตุแบเรียม, See also: สารประกอบเคมีแบริค
barium [N] แบเรียม, See also: ธาตุแบเรียม
being [N] ธรรมชาติ, See also: ธาตุแท้, มีตัวมีตน
bismuth [N] ธาตุบิสมัท
bromine [N] ธาตุโบรมีน
cadmium [N] แคดเมียม, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ Cd
calcium [N] ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca
carbide [N] สารประกอบของธาตุคาร์บอน
carbon [N] คาร์บอน, See also: ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ C
cerium [N] ธาตุซีเรียม, Syn. atomic number 58, Ce
curium [N] คูเรียม, See also: ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน มีสัญลักษณ์ Cm
diggings [N] สถานที่ขุดหาแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ที่มีค่า, See also: แหล่งขุดหาแร่ธาตุ
element [N] ธาตุ
erbium [N] ธาตุโลหะสีเงินใช้ผสมในสิ่งอื่นเพื่อทำให้เกิดสี (สัญลักษณ์คือ Er)
ether [N] อากาศ (ทางวรรณคดี), See also: อากาศธาตุ, Syn. air
ether [N] อีเธอร์, See also: ธาตุที่กลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็ว, Syn. diethy ether
europium [N] ธาตุโลหะสีเงินขาวหายาก ใช้ในเครื่องยิงแสงเลเซอร์ มีสัญลักษณ์คือ Eu
fermium [N] ธาตุกัมมันตรังสี (สัญลักษณ์คือ Fm)
ferreous [ADJ] เกี่ยวกับธาตุเหล็ก, See also: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็ก, ของธาตุเหล็ก
ferric [ADJ] ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็ก, See also: ซึ่งมาจากธาตุเหล็ก
gallium [N] ธาตุโลหะใช้ทำสารกึ่งตัวนำและเครื่องวัดอุณหภูมิ (สัญลักษณ์ย่อ Ga)
germanium [N] ธาตุโลหะใช้ทำเซมิคอนดักเตอร์และอัลลอยส์ (สัญลักษณ์ย่อGe)
hafnium [N] ธาตุโลหะชนิดหนึ่งที่มี 4 วาเลนซี มีสัญลักษณ์ Hf
halogen [N] ธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
halogenous [ADJ] ที่เกี่ยวกับธาตุอโลหะจำพวกฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน ไอโอดีนและแอสตาทิน
indium [N] ธาตุโลหะอ่อนสีเงิน (สัญลักษณ์ย่อคือ In), See also: ธาตุโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำอัลลอยด์ ทรานซิสเตอร์และการชุบโลหะ
iodine [N] ธาตุไอโอดีน
iron [ADJ] ซึ่งมีธาตุเหล็ก, Syn. ferric, ferrous
iron [N] ธาตุเหล็ก, See also: เหล็ก
isomer [N] ธาตุที่มีสารประกอบเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกัน
isotope [N] ไอโซโทป, See also: ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตร
K [ABBR] สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม
lanthanide series [N] กลุ่มธาตุหายาก
lead [N] สารตะกั่ว, See also: ตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว
lithium [N] ลิเธียม, See also: ธาตุโลหะสีเงินเป็นโลหะที่เบาที่สุด
lutecium [N] ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
magnesium [N] ธาตุแม็กนีเซียม, Syn. atomic number 12
manganese [N] ธาตุแมงกานีส, See also: แมงกานีส
masurium [N] ธาตุ technetium
mendelevium [N] ธาตุกัมมันตรังสี
mercurial [ADJ] เกี่ยวกับธาตุปรอท (ทางเคมี)
mercury [N] ปรอท (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Hg), See also: ธาตุปรอท, สารปรอท, Syn. quicksilver, liquid mercury, ore
metal [N] ธาตุโลหะ (ทางเคมี) (สัญลักษณ์ย่อคือ M)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
actinium(แอคทิน' เนียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่มีสัญลักษณ์ AC; at. no, :89; at. wt.: 227; half life: 13.5 years
actionon(แอค' ทินอน) n. ธาตุเฉื่อยที่เป็นแก๊สและมีสัญลักษณ์ An; at. no. : 86; at. wt. : 219 (achievement, deed, exploit, feat)
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
agabbr. Latin argentum ธาตุเงิน
albite(แอล' ไบทฺ) n. แร่จำพวก Feldspar ที่มีธาตุโซเดียมผสมอยู่ -albitic adj.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
aldehyde(แอล' ดิไฮดฺ) n., chem. อินทรียสารประกอบที่มีกลุ่มธาตุ -CHO. -aldehydic adj.
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
aluminium(อะลิว' มิเนียม) n. ธาตุอะลูมิเนียม
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
amphibole(แอม' พิโบล) n. แร่หินวาวที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม เม็กนีเซียม โซเดียมเหล็กและอลูมินัม
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
antimonyl(แอน' ทิโมนิล) n. กลุ่มธาตุ SbO, Syn. antimo-
argent(อาร์'เจินทฺ) n. ธาตุเงิน,สิ่งที่มีลักษณะขาวเหมือนเงิน. -adj. คล้ายเงิน,เนื้อเงินสูง
argentum(อาร์เจน'ทัม) n. ธาตุเงิน
argon(อาร์'กอน) n. ธาตุแก๊สที่มีสัญลักษณ์ A หรือ Ar
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
atomism(แอท'ทัมมิสซึม) n. ทฤษภ๊ที่ว่าธาตุที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กกว่าเดิมได้อีกนั้นเป็นส่วนประกอบที่สุดของสารทั้งหลาย. -atomist n. -atomic (al) adj. (atomic theory)
austenite(ออส'ทะไนทฺ) n. สารละลาย (หลอดเหลว) ของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ในเหล็ก
azote(แอซ'โซท) ธาตุไนโตรเจน. -azoted adj. (nitrogen)
baสัญลักษณ์ของธาตุ barium
barium(แบร์'เรียม) n. ธาตุแบเรียม:Ba
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
bismuth(มิส'มัธ) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
boron(บอ'รอน,โบ'รอน) n. ธาตุชนิดหนึ่ง
bromine(โบร'มีน) n. ธาตุแก๊สโบรมีน มีสัญลักษณ์Br
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
cadmiumn. ชื่อธาตุชนิดหนึ่ง
caesiumn. ธาตุโลหะที่หายากชนิดหนึ่ง
calcium(แคล'เซียม) n. ธาตุแคลเซี่ยม;Ca
carb-Pref. "ธาตุคาร์บอน์"
carbidePref. n. สารประกอบคาร์บอนที่มีธาตุหรือกลุ่มธาตุที่มีประจุบวก,แคลเซี่ยมคาร์ไบด์
carbo-Pref. ธาตุคาร์บอน
carbon(คาร์'บอน) n. ธาตุคาร์บอน
carbon 14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
carbon-14n. ธาตุคาร์บอนกัมมันตภาพรังสี. ดู radiocarbon
cast ironn. โลหะผสมของเหล็กคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ,เหล็กหล่อ
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
celestiten. แร่หลักของธาตุ strontium

English-Thai: Nontri Dictionary
aether(n) ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alchemy(n) การเล่นแร่แปรธาตุ
alkaloid(n) วัตถุธาตุคล้ายด่าง
calcium(n) ธาตุแคลเซียม
decompose(vt) แยกธาตุ,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้เน่าเปื่อย
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(adj) เป็นโรคธาตุพิการ,เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(n) คนเป็นโรคธาตุพิการ,คนเป็นโรคท้องอืด,คนเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
element(n) ส่วนประกอบ,ธาตุ,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,พื้นฐาน,ปฐม,ขั้วไฟฟ้า
elemental(adj) เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับธาตุ,เป็นปัจจัย,สำคัญ,เป็นพื้นฐาน
entity(n) สิ่งมีตัวตน,รูปธรรม,ธาตุแท้,แก่นแท้
ether(n) อีเทอร์,อากาศธาตุ,อากาศ,ท้องฟ้า
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ
gas(n) ก๊าซ,ควัน,ไอพิษ,ลม,อากาศธาตุ
gaseous(adj) มีก๊าซ,เป็นก๊าซ,เป็นอากาศธาตุ
oxide(n) สารประกอบก๊าซออกซิเจนกับธาตุอื่น
philosopher(n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ
phosphorus(n) ธาตุฟอสฟอรัส
protein(n) ธาตุโปรตีน
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์
silver(n) เครื่องเงิน,เงิน,ธาตุเงิน,ภาชนะเงิน,สีเงิน
substantive(adj) แท้จริง,เป็นจริง,ธาตุแท้,มีแก่นสาร,สำคัญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鉱物[こうぶつ, koubutsu] (n) แร่, ธาตุ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
実態[じったい, jittai] (n ) สภาพหรือสภาวะที่แท้จริง ธาตุแท้
แร่, ธาตุ[] (n ) แร่, ธาตุ
元素[げんそ, genso] (n ) ธาตุ (เคม๊) , See also: R. element
硫黄[いおう, iou] (n ) กำมะถัน (ธาตุ) , See also: R. sulfur
酸化物[さんかぶつ, sankabutsu] กลุ่มของธาตุ, ออกไซด์ , See also: R. oxide

German-Thai: Longdo Dictionary
Wasserstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไฮโดรเจน (เคมี)
Sauerstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุออกซิเจน (เคมี)
Kohlenstoff(techn.) |der , nur Sg.| ธาตุคาร์บอน (เคมี)
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว

Are you satisfied with the result?

Go to Top