ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ธรรมเนียม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ธรรมเนียม, -ธรรมเนียม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมเนียม(n) custom, See also: tradition, manner, way, mode, method, system, Syn. ประเพณี, จารีต, ขนบธรรมเนียม, แบบแผน, แบบอย่าง, Example: ธรรมเนียมของคนไทยถือยึดถือระบบอาวุโส, Count Unit: อย่าง, แบบ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ค่าธรรมเนียม(n) charge, See also: fee, due, duty, Syn. ค่าบำรุง, Example: ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า โดยลูกค้าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างหรือไม่เสียเลยก็ได้, Thai Definition: ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย
ค่าฤชาธรรมเนียม(n) cost, See also: fee, charge, Example: ศาลสั่งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมให้ฝ่ายโจทย์ด้วย, Thai Definition: ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารและบังคับคดี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้เสีย, Notes: (กฎหมาย)
ธรรมเนียมประเพณี(n) custom, See also: tradition, convention, Syn. ประเพณี, ขนมธรรมเนียม, ธรรมเนียม, Example: การไหว้เป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย, Count Unit: แบบ, อย่าง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
เสียค่าธรรมเนียม(v) pay for fee, Example: ผู้แจ้งหายต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 20 บาทตามกฎ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนบธรรมเนียม(ขะหฺนบทำ-) น. แบบอย่างที่นิยมกันมา.
ค่าธรรมเนียมน. เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เรียกเก็บตามกฎหมาย เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมการส่งออกตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน.
ค่าธรรมเนียมศาลน. ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ศาลในการดำเนินคดี.
ค่าฤชาธรรมเนียม(-รึชา-) น. ค่าธรรมเนียมที่กฎหมายบังคับให้ต้องเสียและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาลอื่น ๆ.
ธรรมเนียม(ทำ-) น. ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง.
ธรรมเนียมประเพณีน. ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญ ถ้าฝ่าฝืนก็ไม่ถือว่าผิดหรือชั่ว.
เสียธรรมเนียมก. ผิดไปจากแบบแผนที่เคยปฏิบัติกันมา เช่น เมื่อเวลาไปไหว้พระควรมีดอกไม้ธูปเทียนไปด้วย อย่าให้เสียธรรมเนียม.
ข้านอกเจ้าข้าวนอกหม้อน. จำนวนคนซึ่งมีจำนวนมาก ย่อมกระทำหรือประพฤตินอกออกไปจากคำสั่งหรือแบบอย่างขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมามากเช่นกัน ดังข้อความว่า กาลแต่ก่อนเจ้านายน้อยตัว ก็ไม่รั่วไม่ร้ำข้างไหนหนัก ครั้นภายหลังเจ้านายมากขึ้นก็เกิดการรั่วร้ำไปต่าง ๆ เป็นการข้านอกเจ้า เข้านอกหม้อ ลูกนอกพ่อ หลานนอกปู่ เป็นขึ้น (พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๔).
ข้านอกเจ้าบ่าวนอกนายน. ผู้ที่กระทำหรือประพฤตินอกเหนือคำสั่งหรือแบบอย่างขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมา.
เขตประกอบการเสรีน. เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร และค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ.
เข้าเจ้าเข้านายก. รู้จักธรรมเนียมเข้าเฝ้าเจ้านาย และเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม.
เข้าตามตรอกออกตามประตูก. ทำตามธรรมเนียมในเรื่องการสู่ขอ.
คดีอนาถาน. คดีแพ่งที่โจทก์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องหรือต่อสู้คดีได้ โดยไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน.
ค่าขึ้นศาลน. ค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำฟ้อง.
ค่าปากเรือน. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากเรือบรรทุกสินค้าขาเข้าโดยวัดขนาดกว้างตอนกลางเรือเป็นกำหนด, ภาษีปากเรือ หรือ จังกอบเรือ ก็เรียก.
ค่าเผาน. ค่าธรรมเนียมดูเงินโดยใช้วิธีเผาเงินตราเพื่อพิสูจน์.
โคตรภู(โคดตฺระพู) น. บุคคลผู้ตั้งอยู่ในญาณซึ่งเป็นลำดับอริยมรรค, พระสงฆ์ที่ไม่เคร่งครัดในศาสนา มีขนบธรรมเนียมห่างจากธรรมวินัย แต่ยังถือตนว่าเป็นภิกษุสงฆ์อยู่ เรียกว่า โคตรภูสงฆ์.
จัด ๑ว. ยิ่ง, เต็มที่, เกินปรกติมาก, มากหรือหนักไปในทางใดทางหนึ่ง, เช่น ระเบียบจัด ธรรมเนียมจัด หิวจัด ร้อนจัด หนาวจัด แดดจัด
จับมือก. ทักทายตามธรรมเนียมตะวันตกโดยบุคคล ๒ คน ประสานมือขวาของกันและกันแล้วเขย่า, เรียกอาการที่ครูสอนโดยจับมือผู้เริ่มเรียนให้ทำตามในการสอนบางวิชาเช่น ฟ้อนรำ ดนตรี หรืองานฝีมือบางอย่าง เช่น จับมือรำ จับมือตีระนาด, โดยปริยายหมายถึงร่วมมือกัน เช่น ชาวบ้านจับมือกันพัฒนาแหล่งน้ำ.
ชาติ ๒, ชาติ- ๒กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน.
ดวงตราไปรษณียากรน. ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ทางไปรษณีย์.
ตราไปรษณียากรน. แสตมป์, (กฎ) บัตรตราใด ๆ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อใช้เป็นค่าไปรษณียากร หรือค่าธรรมเนียมอื่น หรือจำนวนเงินที่จะต้องเสียในการส่งไปรษณียภัณฑ์ รวมทั้งตราไปรษณียากรสำหรับผนึก หรือตราไปรษณียากรที่พิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดยวิธีอื่นบนซอง กระดาษห่อ ไปรษณียบัตร หรือสิ่งอื่น ๆ.
ตะวันตกเรียกประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาว่า ประเทศตะวันตก, เรียกประชาชนโดยเฉพาะพวกผิวขาว ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา ว่า ชาวตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก เป็นต้น.
ทำวัตรก. กระทำกิจที่พึงกระทำตามหน้าที่หรือธรรมเนียมเช่นไหว้พระสวดมนต์เช้าคํ่าของพุทธบริษัท, ทำวัตรพระ ก็ว่า
ทำวัตรทำสามีจิกรรมตามธรรมเนียมของพระภิกษุ เช่น ก่อนเข้าพรรษาพระภิกษุต้องไปทำวัตรพระอุปัชฌาย์ที่อยู่ต่างจังหวัด.
ทำเนียมน. ธรรมเนียม.
เทศาจารน. ธรรมเนียมของบ้านเมือง.
นอกคอกว. ประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.
นิติ(นิ-ติ, นิด) น. นีติ, กฎหมาย, กฎปฏิบัติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, วิธีปกครอง, เครื่องแนะนำ, อุบายอันดี.
นีติน. นิติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, กฎหมาย, วิธีปกครอง, เครื่องแนะนำ, อุบายอันดี.
เนติ(เน-ติ) น. นิติ, แบบแผน, เยี่ยงอย่าง, ขนบธรรมเนียม, ประเพณี, กฎหมาย, วิธีปกครอง, เครื่องแนะนำ, อุบายอันดี.
แนะนำบอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียม.
บทอัศจรรย์น. บทร้อยกรองตามธรรมเนียมนิยมในวรรณคดี พรรณนาเพศสัมพันธ์ของชายหญิง มักกล่าวให้เป็นที่เข้าใจโดยใช้โวหารเป็นสัญลักษณ์หรืออุปมาอุปไมยเป็นต้น.
บัตรเครดิตบัตรหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้ประกอบการออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด โดยลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ดอกเบี้ย หรือค่าอื่นใด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว.
แบบแผนน. ขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้หรือที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา.
ประเพณีน. สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี.
ปเวณี(ปะ-) น. ขนบธรรมเนียม, แบบแผน
ปเวณีเชื้อสาย, การเป็นสามีภรรยากันตามธรรมเนียม.
ปุโรหิตน. พราหมณ์ที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ในทางนิติ คือ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี.
ไปรษณียากรค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งไปรษณียภัณฑ์ทางไปรษณีย์.
พรตมรรยาท, เขตแห่งความประพฤติ, ธรรมเนียม, ประเพณี, การสมาทานหรือประพฤติตามลัทธิศาสนา, การจำศีล (เช่น การเว้นบริโภค เว้นเมถุนธรรม)
พลากร ๒น. อากรที่เรียกเก็บจากจำนวนต้นของไม้ผลยืนต้น ๗ ชนิด คือ ขนุน สะท้อน (กระท้อน) เงาะ ส้มต่าง ๆ มะไฟ ฝรั่ง สาเก และไม้ล้มลุกคือสับปะรด (ลัทธิธรรมเนียม).
พิธีน. งานที่จัดขึ้นตามลัทธิหรือความเชื่อถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อความขลังหรือความเป็นสิริมงคลเป็นต้น เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีมงคลสมรส พิธีประสาทปริญญา
พิธีแบบอย่าง, ธรรมเนียม, เช่น ทำให้ถูกพิธี
พิธีรีตองน. งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม.
ระบอบน. แบบอย่าง, ธรรมเนียม, เช่น ทำถูกระบอบ
ฤชา(รึ-) น. ค่าธรรมเนียม.
ฤชากร(รึชากอน) น. เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม.
ฤตธรรมเนียม, ความจริง, ความชอบธรรม.
ลูกนอกคอกน. ลูกที่ประพฤติไม่ตรงตามที่พ่อแม่สั่งสอน หรือตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy feeค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantageค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium๑. ค่ากำนัล๒. ค่าธรรมเนียมพิเศษ๓. เบี้ยประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance the costsออกเงินทดรองค่าฤชาธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
court feesค่าธรรมเนียมศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costsค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of actionค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of executionค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cess; cesseภาษี, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cesse; cessภาษี, ค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convention๑. การประชุมใหญ่ (ก. ปกครอง)๒. อนุสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ)๓. ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chiminageค่าธรรมเนียมผ่านทางในป่า (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convention๑. การประชุมใหญ่๒. อนุสัญญา๓. ขนบธรรมเนียม, สัญนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
carrying chargeค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียเพิ่มต่างหากจากดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of redemptionค่าฤชาธรรมเนียมในการไถ่ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs to abide the eventค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ฝ่ายแพ้ต้องจ่ายแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
carry costsเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนคู่ความฝ่ายที่ชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
differential duty; duty, differentialอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ, อากรอัตราต่างกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
differential dutyอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, differential; differential dutyอากรเพิ่มพิเศษ, ค่าธรรมเนียมพิเศษ, อากรอัตราต่างกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratisทำให้เปล่า, ยกเว้นค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feeค่าธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fee, equalizationค่าธรรมเนียมชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
equalization feeค่าธรรมเนียมชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
turnpikeด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
taxation of costsการเก็บค่าฤชาธรรมเนียม (ศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade usageธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keelageค่าธรรมเนียมท่าจอดเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keyageค่าธรรมเนียมท่าขนถ่ายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usageขนบธรรมเนียม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usageธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usage of tradeธรรมเนียมการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usanceกำหนดเวลาใช้เงินตามธรรมเนียม (สำหรับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wharfageค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
with costsพร้อมด้วยค่าฤชาธรรมเนียม, ตลอดทั้งค่าฤชาธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrative feeค่าธรรมเนียมการบริหาร [เศรษฐศาสตร์]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Port congestion surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษกรณีท่าเรือคับคั่ง [เศรษฐศาสตร์]
Import charge and surchargeค่าภาระและค่าธรรมเนียมพิเศษสินค้าเข้า [เศรษฐศาสตร์]
Irrigation chargeค่าธรรมเนียมชลประทาน [เศรษฐศาสตร์]
Road user chargeค่าธรรมเนียมการใช้ถนน [เศรษฐศาสตร์]
Syndication feeค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Maintenance Feesค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
นอกคอกประพฤติไม่ตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ, Example: คำที่มักเขียนผิด นอกครอก [คำที่มักเขียนผิด]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์, Example: ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Customs and practicesประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Fees, Administrative ; Fees ; Port charges ; Service chargesค่าธรรมเนียม [TU Subject Heading]
User chargesค่าธรรมเนียมการใช้ [TU Subject Heading]
Waste Disposal Feesค่าธรรมเนียม(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Feeค่าธรรมเนียมกำจัด(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]
Surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษ, Example: ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าธรรมเนียม หรือภาษีตามปกติ เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้ากากถั่วเหลือง เป็นค่าธรรมเนียมที่เก็บเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการเรียก เก็บภาษีนำเข้าถั่วเหลืองในอัตราปกติแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Import Surchargeค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้า, Example: ภาษีพิเศษที่รัฐาบาลเรียกเก็บจากสินค้านำเข้า บางชนิดเพิ่มเติมจากอัตราภาษีปกติ ค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้านี้มักใช้เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าที่เกิดขึ้นในประเทศ เช่น ในช่วงที่ผลิตผลเกษตรออกสู่ตลาดมาก รัฐบาลก็อาจเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษนำเข้ากับผลิตผลเกษตรชนิดเดียวกันจากต่าง ประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ราคาสินค้าเกษตรชนิดนี้ตกลงไปอีก [สิ่งแวดล้อม]
Condolencesเมื่อใดที่ประมุขของรัฐผู้รับ หรือบุคคลในครอบครัวของประมุขนั้นถึงแก่กรรม เป็นธรรมเนียมที่ผู้แทนทางการทูตซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ ประจำอยู่ในรัฐนั้น หลังจากที่ได้รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศของผู้แทนทางการทูตนั้นก่อนทาง โทรเลขหรือโทรสารจะไปเยี่ยมหรือพบกับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมของรัฐนั้นเพื่อ แสดงความเสียใจในนามของประมุขของรัฐของตน โดยมิต้องรอรับคำสั่งเป็นพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนตามปกติ โทรเลขหรือโทรสารแสดงความเสียใจนั้นจะส่งจากประมุขของรัฐ ไปยังบุคคลที่เหมาะสมในครอบครัวที่ประสบความทุกข์โศกนั้นโดยตรง [การทูต]
Consular Fees and Chargesค่าธรรมเนียมและค่าภาระทางกงสุล ตามข้อ 39 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ได้กำหนดไว้ว่า1. สถานที่ทำการทางกงสุล อาจเรียกเก็บในอาณาเขตของรัฐผู้รับ สำหรับการปฏิบัติงานทางกงสุลซึ่งค่าธรรมเนียม ค่าภาระตามที่ได้บัญญัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง2. จำนวนเงินที่เก็บได้ในรูปค่าธรรมเนียมและค่าภาระตามที่อ้างถึงในวรรค 1 ของข้อนี้ ใบรับสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าภาระเช่นว่านั้น จะได้รับยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีทั้งปวงในรัฐผู้รับ [การทูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]
International Court of Justiceศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า ศาลโลก ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1945 ตามกฎบัตรขององค์การสหประชาชาติ กฎข้อบังคับ (Statute) ของศาลโลกนั้นได้ผนวกอยู่ท้ายกฎบัตรของสหประชาชาติ และถือเป็นส่วนสำคัญอย่างแยกจากกันมิได้ของกฎบัตร ศาลนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถือเป็นองค์กรแห่งศาลหรือแห่งตุลาการสำคัญที่สุดขององค์การสหประชาชาติ ประเทศใดที่เข้าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลก ย่อมมีสิทธิที่จะส่งคดีใดก็ตามไปให้ศาลโลกพิจารณาได้ ภายใต้เงื่อนไขที่คณะมนตรีความมั่นคงได้จัดวางไว้ นอกจากนั้น คณะมนตรีความมั่นคงก็อาจจะส่งกรณีพิพาททางกฎหมายไปให้ศาลพิจารณาได้ทั้ง สมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงสามารถขอคำปรึกษาหรือความเห็นจากศาลเกี่ยวกับ ปัญหาข้อกฎหมายใดๆ และองค์กรอื่น ๆ ของสหประชาชาติ อันรวมถึงองค์การชำนัญพิเศษ ก็สามารถขอคำปรึกษา หรือความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายใดๆ ที่อยู่ภายในกรอบของงานที่ปฏิบัติอยู่ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติก่อน สมัชชาเคยมอบอำนาจเช่นนี้แก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะมนตรีภาวะทรัสตี คณะกรรมาธิการระหว่างกาล (Interim Committee) ของสมัชชา รวมทั้งองค์กรระหว่างรัฐบาลบางแห่งด้วยรัฐทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหประชา ชาติถือว่าเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกไปในตัว ส่วนประเทศใดที่มิใช่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ก็อาจเป็นภาคีของกฎข้อบังคับของศาลโลกได้ ตามเงื่อนไขที่สมัชชาสหประชาชาติเป็นผู้กำหนดเป็นราย ๆ ไป ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง ศาลโลกมีอำนาจที่จะพิจารณาปัญหาทั้งหลายที่รัฐสมาชิกขอให้พิจารณา รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ทั้งหลายที่ระบุอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติ และตามสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาที่ใช้บังคับอยู่ รัฐสมาชิกย่อมยอมผูกพันตนล่วงหน้าได้ที่จะยอมรับอำนาจศาลในกรณีพิเศษต่าง ๆ โดยจะต้องลงนามในสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาซึ่งยอมให้ส่งเรื่องไปที่ศาลได้ หรือออกประกาศเป็นพิเศษว่าจะปฏิบัติเช่นนั้น ในคำประกาศเช่นนั้นจะต้องระบุว่ายอมรับอำนาจบังคับของศาลโลก และอาจจะยกเว้นคดีบางประเภทมิให้อยู่ในอำนาจของศาลได้ ในการวินิจฉัยลงมติ ศาลโลกจะอาศัยแหล่งที่มาของกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ คือ- สัญญาหรืออนุสัญญาระห่างประเทศซึ่งวางกฎข้อบังคับที่รัฐคู่กรณียอมรับ- ขนบธรรมเนียมระหว่างประเทศซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่ กฎหมายรับรองศาลโลกอาจจะตัดสินชี้ขาดว่าสิ่งใดยุติธรรมและดี โดยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องตกลงเห็นชอบด้วยคณะมนตรีความมั่นคงอาจจะรับการขอ ร้องจากรัฐภาคีหนึ่งใดในกรณีพิพาท ให้กำหนดมาตรการที่จะใช้เพื่อให้คำตัดสินของศาลมีผลบังคับ ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้อำนาจศาลศาลโลก ประกอบด้วยผู้พิพากษารวม 15 ท่าน ซึ่งถือกันว่าเป็น ?สมาชิก? ของศาล และได้รับเลือกตั้งจากสมัชชาและคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ ผู้พิพากษาเหล่านี้จะมีอำนาจออกเสียงลงคะแนนอย่างอิสระเสรีหลักเกณฑ์การคัด เลือกผู้พิพากษาศาลโลกจะถือตามคุณสมบัติขอผู้พิพากษานั้น ๆ มิใช่ถือตามสัญชาติของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ดี จะมีการระมัดระวังด้วยว่า กฎหมายที่นำมาใช้ในศาลจะต้องมาจากระบบกฎหมายที่สำคัญ ๆ ของโลก ในศาลโลกจะมีผู้พิพากษาที่เป็นชาติเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ ผู้พิพากษาทั้งหลายจะมีสิทธิ์ดำรงอยู่ในตำแหน่งได้ เป็นเวลา 9 ปี มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งซ้ำได้ และระหว่างที่ดำรงอยู่ในตำแหน่ง จะต้องไม่ประกอบอาชีพการงานอื่นใดทั้งสิ้น [การทูต]
Multiple Representationคือการเป็นตัวแทนประจำประเทศต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งแห่ง ตามหลักทั่วไป รัฐหนึ่งจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งให้ไปประจำเพียงรัฐเดียวในตำแหน่งเอกอัคร ราชทูต แต่มาในทุกวันนี้ เนื่องจากงบประมาณของประเทศมีจำกัด จึงเป็นธรรมเนียมแพร่หลายที่จะตั้งให้เอกอัครราชทูตคนเดียวไปประจำปลาย ประเทศได้ในเวลาเดียวกัน ยกเว้นแต่ว่ารัฐผู้รับหนึ่งใดจะแสดงการคัดค้านอย่างแจ้งชัดเอกอัครราชทูตคน เดียวกัน ซึ่งไปประจำอยู่หลายประเทศนั้น จะมีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence) อยู่ในนครหลวงของเพียงประเทศหนึ่ง ส่วนในประเทศที่เหลือที่เขาเป็นเอกอัครราชทูตประจำอยู่ด้วยนั้น เขาไปพำนักอยู่เพียงระยะเวลาจำกัดเป็นพัก ๆ รัฐผู้ส่งจะมีคณะผู้แทนทางการทูตของตนไปประจำ ณ นครหลวงของแต่ละประเทศเหล่านั้น ตัวหัวหน้าคณะแต่ละแห่งจะมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Charge d? Affaires ad interim)เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ดังนี้ ?1. หลังจากที่ได้บอกกล่าวแก่รัฐผู้รับที่เกี่ยวข้องตามสมควรแล้ว นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดแจ้งโดยรัฐผู้รับรัฐใดรัฐหนึ่ง รัฐผู้ส่งอาจแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือแต่งตั้งบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตแล้วแต่กรณี ไปยังมากกว่ารัฐหนึ่งก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐอื่นหนึ่งรัฐหรือมากกว่านั้น รัฐผู้ส่งอาจสถาปนาคณะผู้แทนทางการทูตโดยมีอุปทูตชั่วคราวเป็นหัวหน้าในแต่ ละรัฐที่หัวหน้าคณะผู้แทนไม่มีที่นั่งทำงานของตนเป็นประจำก็ได้ 3. หัวหน้าคณะผู้แทน หรือบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตของคณะผู้แทน อาจกระทำการในฐานะเป็นผู้แทนของรัฐผู้ส่งในองค์การระหว่างประเทศใดก็ได้" [การทูต]
National Holidayวันชาติ คือสถานเอกอัครราชทูตทีมีอยู่ทั่วโลก จะนิยมฉลองวันชาติของประเทศของตน ส่วนมากจะถือเอาวันครบรอบปีแห่งการประกาศเอกราช หรือวันครบรอบปีของเหตุการณ์ที่ทรงความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของ ประเทศตนเป็นวันชาติ ส่วนในประเทศที่มีระบอบกษัตริย์ ก็จะยึดเอาวันพระราชสมภพชองกษัตริย์หรือราชินีเป็นวันชาติของประเทศ ในวันชาติ สถานเอกอัครราชทูตจะมีธรรมเนียมจัดงานเลี้ยงรับรอง (Reception) ขึ้นในสถานเอกอัครราชทูตของตนหรือหากเป็นการไม่สะดวกที่จัดงานดังกล่าวขึ้น ในสถานทูต ก็มักไปจัดกัน ณ โรงแรมที่เหมาะสม ในงานเลี้ยงรับรองนี้จะเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประทเศ หัวหน้าคณะทูตข้าราชการในสถานเอกอัครราชทูตอื่น ๆ นักหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน บุคคลชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม บรรดาคนชาติเดียวกับเอกอัครราชทูตที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ตลอดจนบุคคลสำคัญในสังคม รวมทั้งมิตรสหายของสถานเอกอัครราชทูต และบุคคลอื่น ๆ ที่สมควรเชิญ [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
Political Appointeeหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งด้วยเหตุผลทางการเมือง คือ ผู้ที่มิได้มีอาชีพทางการทูตโดยแท้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูต ซึ่งต่างกับนักการทูตอาชีพ (Career diplomat) ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปจะแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มีอาชีพนักการทูตแท้ ๆ เข้าดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตและอัครราชทูต อย่างไรก็ดี เฉพาะในกรณีพิเศษจริง ๆ เท่านั้นจึงจะแต่งตั้งบุคคลจากภายนอก และบุคคลจากภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตได้รับผลสำเร็จในการ ปฏิบัติหน้าที่ก็มีอยู่หลายราย ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แฮโรลด์ นิโคลสัน ได้ให้ความเห็นไว้ในหนังสือเรื่องการทูตของท่านว่า ในประเทศใหญ่ ๆ เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้นักการทูตอาชีพเท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ เพราะได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทูตมาเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนเอกอัครราชทูตที่แต่งตั้งจากคนภายนอกจะมีข้อเสียบางอย่าง เช่น ในการเขียนรายงานไปยังรัฐบาล เช่น รายงานการเมือง เขาอาจมุ่งแต่จะอวดความเฉียบแหลมของเขาเอง และร้อยกรองคำอย่างไพเราะเพราะพริ้ง มากกว่าที่จะมุ่งเสนอรายงานข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร เป็นต้น [การทูต]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
Recall of Diplomatsการเรียกตัวนักการทูตกลับประเทศของตน คือ ผู้แทนทางการทูตอาจถูกรัฐบาลของตนริเริ่มเรียกตัวกลับประเทศได้ด้วยเหตุผล ต่าง ๆ เช่น ผู้แทนทางการทูตนั้นขอลาออก หรือลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ หรือถูกโยกย้ายไปประจำอีกแห่งหนึ่ง หรือเกิดความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าหากรัฐบาลปรารถนาจะเรียกหัว หน้าคณะผู้แทนทางการทูตกลับโดยถาวรเนื่องจากไม่พอใจในตัวเขา โดยมากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกัน คือ รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าคณะทูตผู้นั้นทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเสีย มากกว่าที่จะใช้วิธีสั่งปลด อันเป็นการกระทำที่รุนแรงกว่ามากนอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตหรือเอกอัครราชทูตอาจถูกรัฐบาลเรียกตัวกลับตามคำ ขอร้องของรัฐบาลประเทศผู้รับ เนื่องจากกระทำตนไม่เป็นที่พึงปราถนาของประเทศผู้รับ (Persona non grata) ก็ได้ ตามปกติ คำขอร้องจากรัฐผู้รับขอให้เรียกตัวกลับนั้น มักได้รับการตอบสนองโดยดีในทันทีจากรัฐผู้ส่ง แต่ถ้าหากรัฐผู้ส่งปฏิเสธคำขอร้องดังกล่าวนั้น รัฐผู้รับอาจขับให้ออก (Dismiss) จากประเทศก็ได้ [การทูต]
Reciprocity of Rank of Envoysหมายถึง การถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกันในเรื่องตำแหน่งของทูต กล่าวคือ ประเทศทั้งหลายถือธรรมเนียมปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนทูตที่มีตำแหน่งเท่าเทียม กัน ดังนั้น หากประเทศหนึ่งส่งทูตไปประจำอีกประเทศหนึ่ง ในตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ประเทศนั้นก็คาดว่าประเทศผู้รับย่อมจะให้ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยส่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของตนไปประจำที่ประเทศผู้ส่งด้วย พึงสังเกตว่าการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติกันเช่นนี้มิใช่เป็นระเบียบข้อบังคับของ กฏหมายระหว่างประเทศ หากเป็นการแสดงไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันระหว่างประเทศทั้งหลายมากกว่า [การทูต]
Wives of Diplomatsภรรยาของนักการทูต ในประเทศที่มีกษัตริย์ และเอกอัครราชทูตจัดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อกษัตริย์หรือราชินีในฐานะ ประมุขของรัฐนั้น มักจะให้ภรรยาเข้าเฝ้าด้วยต่างหาก แต่การเข้าเฝ้านั้นจะมีพิธีรีตองน้อยกว่าของเอกอัครราชทูตในอดีตกาล ภรรยาของเอกอัครราชทูตมักจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองและยกย่องเหมือนกับที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่กรุงเวนิส ตามกฎหมายปี ค.ศ. 1268 ไม่อนุญาตให้ภรรยาของเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย ไม่ว่าจะไปประจำแห่งไหน เพราะเกรงว่าภรรยาอาจจะปากโป้งเกี่ยวกับการงานของสามี แต่กฎหมายได้กำหนดให้เอกอัครราชทูตนำพ่อครัวของตนเองติดตามไปด้วย เพื่อกันมิให้เอกอัครราชทูตต้องถูกวางยาพิษในอาหารที่รับประทานกล่าวโดยทั่ว ไปแล้ว ทุกวันนี้ภรรยาของเอกอัครราชทูตได้อุปโภคเอกสิทธิ เกียรติ ลำดับอาวุโส และความคุ้มกันต่าง ๆ เหมือนกับสามี ถึงแม้ในบางกรณีเอกอัครราชทูตกับภรรยาอาจแยกกันอยู่ก็ตาม ภรรยาของเอกอัครราชทูตที่เพิ่งยื่นสารตราตั้ง มักจะหาโอกาสไปเยี่ยมคารวะภรรยาของเอกอัครราชทูตอื่น ๆ ด้วย แม้ว่าในทุกวันนี้ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัย ก่อน อนึ่ง ในบางประเทศได้มีระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้ผู้แทนทางการทูตและทางการกงสุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ แต่งงานกับคนต่างชาติโดยมิได้รับอนุมัติจากรัฐบาลของตนก่อน [การทูต]
Bank chargeค่าธรรมเนียมธนาคาร [การบัญชี]
Hire chargeค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think it's customary to take a preliminary vote.ฉันคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องใช้เวลาการลงคะแนนเบื้องต้น 12 Angry Men (1957)
- We're all gonna die under funny names. - Charge.ค่าธรรมเนียม ขอให้โชคดีทุก ท่าน. How I Won the War (1967)
Hey, Tiger... when the boss plays, it's culture.เฮ้ ไทเกอร์... เมื่อเจ้านายเล่นอยู่ มันเป็นธรรมเนียม An American Tail (1986)
Sure, culture.แน่นอน ธรรมเนียม An American Tail (1986)
Mm-mm! You go straight to the top of the stairs.ค่าธรรมเนียม 5 เหรียญ Big (1988)
We can discuss my honorarium over dinner and champagne tonight.เราคงสามารถปรีกษาค่าธรรมเนียมบริการ ของผมได้ ตอนอาหารเย็น, ดื่มแชมเปญกันคืนนี้ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Stop and pay the toll, kid.- หยุดและส่งค่าธรรมเนียมมา, เด็กน้อย Hocus Pocus (1993)
Everybody pays the toll.ทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม. Hocus Pocus (1993)
The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing.นายก็ตอบฉันตามธรรมเนียมซิ Schindler's List (1993)
Now this is really fascinating. This is a great Wachati tradition.โชว์นี้สิน่าประทับใจ เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของเผ่าวาชาติ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
But, General, it is our custom.แต่ ท่านนายพล มันเป็นธรรมเนียม Seven Years in Tibet (1997)
- Yes, we must follow the custom.- ตามธรรมเนียมน่า Seven Years in Tibet (1997)
And as is custom... the king and the queen... will now have their first dance.และเป็นธรรมเนียม ที่ราชาและราชินี.. จะเต้นรำเปิดงานเป็นคู่แรก Never Been Kissed (1999)
In Siam, sir, it is custom to first ask questions of personal nature to be polite.ในกรุงสยาม, นายท่าน, มันเป็นเพียงธรรมเนียม เป็นคำถามตามธรรมชาติของมนุษย์ เราถือว่ามันเป็นมารยาท Anna and the King (1999)
Although we have become better acquainted with your customs, we have certainly not forgotten our own.ถึงแม้ว่า เราจะมีความเชี่ยวชาญในด้าน ธรรมเนียมของท่านมากเช่นไร เราก็จะไม่ลืมความเป็นตัวของเราอย่างแน่นอน Anna and the King (1999)
But being in a country with so many unique customs, if I am to raise my son to be like his father, which I very much hope he will be, then I must feel free to follow our own traditions.แต่การที่ได้อยู่ในประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางประเพณีที่หลากหลาย ถ้าหม่อมฉันจะเลี้ยงดูบุตรชายของหม่อมฉัน ให้เป็นเหมือนพ่อของเขา ซึ่งหม่อมฉันเอง ก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็น เมื่อนั้น หม่อมฉันก็จะต้องรู้สึกเป็นอิสระที่จะปฎิบัติตามธรรมเนียมของพวกหม่อมฉันเองเพค่ะ Anna and the King (1999)
This is between the women.เธอต้องถูกทำโทษตามธรรมเนียมของเรา Malèna (2000)
Don't think he knows about second breakfast, Pip.เขาไม่รู้ธรรมเนียม เราเเน่เลยพิพ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
"First Party shall pay 1 million performance fee per film to Second."คนที่เกี่ยวข้องกับเธออันแรก จะต้องจ่ายเงิน1ล้านเยนเป็นค่าธรรมเนียมในการกระทำของเธอต่อไปอีกในฟิล์มที่สอง Platonic Sex (2001)
You don't understand. I'm an institution.นายไม่เข้าใจหรือไง ฉันนี่แหละเป็นธรรมเนียมของที่นี่ Hothead (2001)
Why? Because we don't care about that measly fee.ทำไมน่ะเหรอ ก็เราไม่แคร์ค่าธรรมเนียมจิ๊บจ๊อย Bringing Down the House (2003)
Which is why our service is free of charge. After all, you worked hard for your money.เหตุนี้เราจึงไม่คิดค่าธรรมเนียม ไหนๆ คุณก็เหนื่อยยากกว่าจะมีเงิน Bringing Down the House (2003)
And now, as is our great and cherished tradition, we get the annual Cannon Ball rolling with the introduction of the new Queen of Hope!และต่อไปนี้... . เหมือนเป็นธรรมเนียมอันยิ่งใหญ่ที่สืบทอดกันมา Hope Springs (2003)
In the past it has demanded over $10000 to allow you to hear anyone sing this popular song in a film.ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทเรียกค่าธรรมเนียมถึง 10, 000 ดอลลาร์ ถึงจะอนุญาตให้คุณได้ยินใครร้องเพลงยอดนิยมนี้ The Corporation (2003)
Disney brand speaks of reassurance it speaks of tradition it speaks of quality.เครื่องหมายการค้าดิสนีย์บอกถึงความมั่นใจ บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี บอกถึงคุณภาพ The Corporation (2003)
It's a rite of passage.มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ AVP: Alien vs. Predator (2004)
We serve only our tradition.เรารับใช้ตามธรรมเนียมเท่านั้น Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Now, I happen to think it's the former.ผมคิดว่ามันเป็นธรรมเนียมนะ The Great Raid (2005)
The U Ball has been a tradition of the Triwizaed Tournament..งานเต้นรำเป็นธรรมเนียมของการประลองเวทไตรภาคี Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
-Suppose I wanted to see you in private... I beg your pardon Colonel, that is not a Geisha's custom.ขออภัยค่ะ ผู้พัน นี่ไม่ใช่ธรรมเนียมของเกอิชา Memoirs of a Geisha (2005)
It's usually after a storm when anything's washed up on the beach.มันเป็นธรรมเนียมหลังจากที่พายุ กวาดล้างทุกสิ่งบนชายหาด The Fog (2005)
Oh, I know.ฉันรู้นะว่ามันดูครำครึ แต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมของที่นี่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I will pay you a proper visit very soon!แล้วหนูจะไปหาอย่างถูกธรรมเนียมเร็วๆนี้นะคะ Boys Over Flowers (2005)
Yeah, uh... it's a two-day party, 'cause that's just how we roll.ช่าย เอ่อ... มันเป็นปาร์ตี้แบบสองวันติดน่ะ เป็นธรรมเนียมของเรา Purple Giraffe (2005)
call me conventional, but shouldn't this have been a red flag for gabriel's dad ?จะบอกว่าเป็นธรรมเนียมนะหรือ แต่ก็ไม่เกี่ยวกับงานอันตรายของพ่อเกเบรียลนี่? Hidden (2005)
First off, explain the etiquette for tomorrow's ceremony.อย่างแรก อธิบายธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับพิธีการในวันพรุ่งนี้ Episode #1.3 (2006)
I know this may be a bad time right now, but you owe me $32, 000 in legal fees.ฉันรู้ว่านี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีที่ในขณะนี้ แต่คุณเป็นหนี้ฉัน $ 32, 000 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย Cars (2006)
You know, traditionally, the guy gets his ring back when the fiancee runs away.ตามธรรมเนียมผู้ชายจะได้แหวนคืน ถ้าคู่หมั้นหนีไป The Wicker Man (2006)
It was a tradition.ขนบธรรมเนียมครอบครัว Flyboys (2006)
Well, since we've already had sex and slept together twice maybe we can bend the first-date rules.เรามีเซ็กซ์ และนอนเตียงเดียวกันมาสองหนแล้ว ช่างหัวธรรมเนียมเดทครั้งแรกเถอะ ทำไมคุณหน้าแดง The Holiday (2006)
The basic fee for pickup and the items you ordered is 7, 400 dollars.ค่าธรรมเนียมสำหรับรถกระบะและของที่สั่ง เริ่มต้นก็ 7, 400 ดอลล่าร์แล้ว The Host (2006)
Now, that's the traditional explanation.นั่นเป็นการอธิบายตามธรรมเนียมปกติ An Inconvenient Truth (2006)
Well, it's tradition.เฮ้ มันเป็นธรรมเนียม Smiles of a Summer Night (2007)
It's traditional.มันเป็นธรรมเนียม Let the Truth Sting (2007)
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต That Night, a Forest Grew (2007)
Coffee, croissants, "Breakfast at Tiffany's". It's our tradition.กาแฟ ครัวซองต์ อาหารเช้า ที่ ร้านทิฟฟานี่ไง มันเป็นธรรมเนียมพวกเรานะ The Wild Brunch (2007)
Everyone knows an Eleanor original is the uniform of B's private army.เป็นที่รู้ดีว่า ธรรมเนียมของชุดประจำงานของแบลร์คืออะไร The Wild Brunch (2007)
As Per Gossip Girl'S Thanksgiving Tradition, เนื่องด้วยวันขอบคุณพระเจ้า ธรรมเนียมของสาวๆ กอสซิปเกิร์ล Blair Waldorf Must Pie! (2007)
But what he didn't tell me is the interest fees compounded into the stratosphere.แต่ก็ไม่ได้บอกผมถึงเรื่องค่าธรรมเนียม ที่มันสูงลิบลิ่ว Bang, Bang, Your Debt (2007)
You may have worked here for many years and done all manner of things, and I suppose that's because you're a hard worker.แกอาจทำงานที่นี่มาหลายปี แล้วทำทุกอย่างตามธรรมเนียม และฉันก็คิดดูแล้วว่า คงเป็นเพราะแกทำงานหนักเกินไป Halloween (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็บค่าฤชาธรรมเนียม[kān kep khāreuchāthamnīem] (n, exp) EN: taxation of costs
ขนมธรรมเนียม[khanom thamnīem] (n, exp) EN: custom
ขนบธรรมเนียม[khanop thamnīem] (n) EN: customs ; wont ; convention  FR: tradition [ f ] ; coutume [ f ] ; usage [ m ] ; convention [ f ]
ขนบธรรมเนียมสากล[khanop thamnīemsākon] (n, exp) EN: international practice  FR: usage international [ m ] ; pratique internationale [ f ]
ค่าฤชาธรรมเนียม[khāreuchāthamnīem] (n) EN: cost
ค่าธรรมเนียม[khā thamnīem] (n) EN: fee ; charge ; due ; duty  FR: prix [ m ] ; honoraires [ mpl ] ; droits [ mpl ] ; frais [ mpl ]
ค่าธรรมเนียมบรรทุก[khā thamnīem banthuk] (n, exp) EN: haulage
ค่าธรรมเนียมศาล[khā thamnīem sān] (n, exp) EN: court fees
ค่าธรรมเนียมธนาคาร[khā thamnīem thanākhān] (n, exp) EN: bank charges  FR: frais bancaires [ mpl ]
คิดค่าธรรมเนียม[khit khā thamnīem] (v) EN: charge  FR: comptabiliser
เป็นธรรมเนียม[pen thamnīem] (adj) EN: habitual
ผิดธรรมเนียม[phit thamnīem] (v, exp) EN: go against a tradition
ตามธรรมเนียม[tām thamnīem] (adv) EN: traditionally  FR: traditionnellement ; par tradition
ธรรมเนียม[thamnīem] (n) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit   FR: coutume [ f ] ; usage [ m ] ; tradition [ f ] ; habitude [ f ] ; pratique courante [ f ]
ธรรมเนียมปฏิบัติ[thamnīem patibat] (n, exp) EN: tradition
ธรรมเนียมประเพณี[thamnīem praphēnī] (n, exp) EN: custom ; tradition ; convention
ธรรมเนียมระหว่างประเทศ[thamnīem rawāng prathēt] (n, exp) EN: international practice  FR: pratique internationale [ f ]
อย่างเป็นธรรมเนียม[yāng pen thamnīem] (adv) EN: habitually
ยกเว้นค่าธรรมเนียม[yokwen khā thamnīem] (x) EN: free of charge

English-Thai: Longdo Dictionary
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), See also: A. net income
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admission(n) ค่าธรรมเนียมในการเข้า, Syn. entrance fee
capitation(n) ค่าธรรมเนียมต่อคน
carrying charge(n) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน
cellarage(n) ค่าธรรมเนียมสำหรับการเก็บของในห้องเก็บของ
charge(n) ค่าธรรมเนียม, Syn. fee, price
conventional(adj) เกี่ยวกับประเพณีนิยม, See also: เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. customary
conventionalise(vt) ทำให้เป็นธรรมเนียม, See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ, Syn. conventionalize
conventionality(n) การปรับให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติ
conventionalize(vt) ทำให้เป็นธรรมเนียม, See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ, Syn. conventionalise
conventioneer(n) ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียม
custom(n) ขนบธรรมเนียม, See also: ประเพณี, Syn. tradition, folkways
customarily(adj) ตามธรรมเนียม, Syn. traditionally
customary(adj) เป็นธรรมเนียม
dockage(n) ค่าธรรมเนียมจอดเรือหรือเอาเรือเข้าอู่
due(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าสมาชิก, Syn. toll, earnings, credits
etiquette(n) มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยา, Syn. custom, decorum, manners
fee(n) ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
formal(adj) ตามธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ตามประเพณีนิยม, Syn. ceremonious, conventional
habit(n) ธรรมเนียม, See also: ประเพณี
Hebraic(adj) ด้านภาษา หรือขนบธรรมเนียมของชาวฮิบรู (ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์), Syn. Hebraical
Hebraically(adv) ที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือขนบธรรมเนียมของชาวฮิบรู (ปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์), Syn. Hebraic
honorarium(n) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
honorarium(n) ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาชีพ
pay one's dues(idm) จ่ายค่าธรรมเนียม
imposition(n) การเก็บภาษี, See also: การเก็บค่าธรรมเนียม, การกำหนดโทษ, Syn. injunction, superaddition
institution(n) ธรรมเนียม, See also: ขนบประเพณี, สิ่งที่ปฏิบัติกันมานาน, Syn. convention, custom, practice
mannerism(n) ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ, Syn. idiosyncrasy, pecularity
mannerist(n) ผู้มีมารยาท (ดีหรือเลว), See also: ผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน
manneristic(adj) ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ
manners(n) ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum
nonconformist(n) คนไม่ยอมทำตามขนบธรรมเนียมของสังคม, Syn. rebel, loner, Ant. ordinary
offbeat(adj) ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมนิยม
oral tradition(n) ประวัติและขนมธรรมเนียมถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปโดยเล่าปากเปล่า
overcharge(n) ค่าธรรมเนียมที่แพงเกินไป
pattern(n) แบบแผน, See also: รูปแบบ, ธรรมเนียม, รูปแบบ, แบบพิมพ์, แบบฉบับ, Syn. practice
pattern(n) ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี, Syn. custom
pike(n) ถนนที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมภาษีผ่านทาง, See also: ภาษีด่าน, Syn. roadway, turnpike
practice(n) กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
practise(n) กิจวัตร, See also: ธรรมเนียมปฏิบัติ, นิสัย
precedent(n) ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน, See also: เรื่องราวแต่ก่อน, ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่มีมาก่อน, Syn. pattern, authoritative example
revenue(n) รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม, See also: ภาษีอากร, Syn. dues, taxs
tariff(n) ค่าธรรมเนียม
tariff(vt) จัดเก็บภาษี, See also: จัดเก็บค่าธรรมเนียม
toll(n) ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, Syn. duty, fee, tollage
tollbooth(n) ห้องเล็กๆ ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
Tom Thumb(n) คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียม, See also: ที่เก็บค่าธรรมเนียม
tradition(n) ประเพณี, See also: ขนบธรรมเนียม, วัฒนธรรม, ธรรมเนียม, ขนบธรรมเนียมประเพณี
wharfage(n) ค่าธรรมเนียมในการใช้ท่าเทียบเรือ, See also: ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt., vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
anglicize(แอง' กลิไซซ) vt., vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม, อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์, ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word, usage, etc.)
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม, อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์, ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word, usage, etc.)
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า, ค่านายหน้า, ค่าธรรมเนียม
buoyage(บอย'อิจฺ) n. กลุ่มทุ่นลอยน้ำ, การทำให้ลอย, ค่าธรรมเนียมการยึดเกาะทุ่น
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม, การประชุมพรรคการเมือง, สัญญา, สนธิสัญญา, อนุสัญญา, ระเบียบแบบแผน, จารีตประเพณี, ธรรมเนียมปฎิบัติ, การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting, custom
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม, ธรรมดา, สามัญ, เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual, Ant. unusual
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ, เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
conventionlise(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ, เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
cost(คอสทฺ) { cost, cost, costing, costs } n. ทุน, ต้นทุน, ทุนที่ซื้อมา, ค่าโสหุ้ย, ค่าใช้จ่าย, ค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย, ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมฟ้องร้อง. -at all costs โดยทุกวิถีทาง vt. เป็นมูลค่า, เป็นราคา, ต้องใช้, ต้องเสีย vi. หมดเปลือง, สิ้นเปลือง, หาค่าประเมิน -Conf.
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จารีตประเพณี, กิจวัตร, ความเคยชิน, การอุดหนุน, ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร, ลูกค้า, ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด, ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit, tariff, duty
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี, เป็นขนบธรรมเนียม, ตามปกติ, เคยชิน, เป็นกิจวัตร, Syn. normal
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม, ความสุภาพ, ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n., pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum, Ant. impropriety
dock chargen. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ, ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่, ค่าธรรมเนียมท่าเรือ, การจอดเรือในอู่, เครื่องมือในอู่เรือ, การตัดให้สั้น, การตัดให้น้อยลง, ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน, ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง, ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
due(ดิว) adj. เหมาะสม, สมควร, พอเพียง, พอควร, ครบกำหนด, ถึงกำหนด, ถูกต้อง, ถูกทำนองคลองธรรม, ตรง, หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ, หนี้, เงินที่พึงชำระ, ค่าธรรมเนียม, ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง, แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะ) ., See also: d
etiquette(เอท'ทะเค็ท, -คิท) n. สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum
fee(ฟี) { feeed, feeing, fees } n. ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, เงินรางวัล, ค่าตอบแทน, ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
feoff(เฟฟ, ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่, ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor, feofer n.
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน, ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
freight(เฟรท) n. ค้ำระวาง, ค่าขนส่ง, ของบรรทุก, การขนส่งสินค้า, ขบวนรถสินค้า. vt. บรรทุกสินค้า, ขนส่งสินค้า, ทำให้เต็มไปด้วย -Phr. (dead, See also: freight ค่าธรรมเนียมห้องบรรทุกว่าง
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง, การลาก, การสาว, การฉุด, ค่าธรรมเนียมบรรทุก
hebraic(ฮิเบร'อิค) adj. เกี่ยวกับชาวอิสราเอลภาษาหรือขนบธรรมเนียมของเขา. -Hebraism n. -Hebraist n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาอิสราเอล
japanismn. ความนิยมญี่ปุ่นขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่น
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความชอบด้วยกฎหมาย, ความถูกต้องสมควร, ความมีสิทธิตามกฎหมาย, ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย, ถูกต้องสมควร, มีสิทธิตามกฎหมาย, ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี, โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย, ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย, มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful, legal, licit
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ, การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา, ลักษณะท่าทาง, มารยาท, วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี, กิริยาท่าทาง, ชนิด, จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, แฟชั่น, สมบัติผู้ดี
mores(โม'เรซ, มอ'เรซ) n., pl. ประเพณี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. customs
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต, การปฏิบัติตาม, การฉลอง, พิธี, พิธีการ, ขบวนการ, ธรรมเนียมปฏิบัติ, กฎ, วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม, ขนานแท้, ต้นตำรับ, ถูกต้อง, อย่างปกติชนทั้งหลาย, เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ, ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล, เป็นทางราชการ, เป็นประเพณี.
premium(พรี'เมียม) n. เบี้ยประกันภัย, ค่าธรรมเนียมนายหน้า, เงินแถม, เงินพิเศษ, เงินรางวัล, ค่าบริการ, เงินค่าจ้าง -Phr. (at a premium ในราคาที่สูงผิดปกติเป็นที่ต้องการ), Syn. reward, bonus
propriety(โพรไพร'อะที) n. ความเหมาะสม, ความถูกต้อง, ความสมควร, สิทธิ, กรรมสิทธิ์., See also: proprieties n., pl. มารยาทหรือขนบธรรมเนียมประเพณี, Syn. decorum, decency
ratepayer(เรท'เพเออะ) n. (ผู้ชำระภาษี, ผู้ชำระค่าโดยสาร, ผู้ชำระค่าธรรมเนียม, See also: ratepaying n., adj., Syn. taxpayer
rite(ไรทฺ) n. พิธีศาสนา, พิธีบูชา, พิธีการ, พิธี, พิธีกรรม, ธรรมเนียมปฏิบัติ, ประเพณี
squeeze(สควีซ) vt., vi., n. (การ) บีบ, รัด, เบียด, คั้น, กด, อัด, รีด, ขูดรีด, บังคับ, ทำให้ลดน้อยลง, สกัด, ดัน, กอด, จำนวนเล็กน้อย, สิ่งที่บีบหรือคั้นออก, ค่าธรรมเนียม, เงินหักเก็บ, กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press, compr
tariff(แทร'ริฟ) n., vt. (จัดเก็บ) อัตราภาษีศุลกากร, ภาษีศุลกากร, ค่าธรรมเนียม, ค่าโดยสาร
toll(โทล) vt., vi. ตีระฆัง (ใหญ่) , เคาะระฆัง, ล่อ, ล่อลวง, ส่งเสียงดังต่อเนื่อง, จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง, เสียงระฆัง, ภาษี, ส่วย, ค่าบำรุง, ค่าผ่านถนน, ค่าวางของขาย, ค่าธรรมเนียมบริการ, ค่าธรรมเนียมขนส่ง, ปริมาณความเสียหาย, จำนวนคนที่เสียชีวิต
toll barn. ประตูหรือด่านเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม., Syn. toll gate
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
toll calln. โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าธรรมเนียม
tollgate(โทล'เกท) n. ประตูที่จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ
tradition(ทระดิช'เชิน) n. ธรรมเนียม, จารีต, ประเพณี, จารีตนิยม, , See also: traditional adj., Syn. custom, usage
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) , ด่านเก็บเงินบำรุงถนน, คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
charge(n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ, ภาระ, ค่าธรรมเนียม, มูลค่า, การฟ้องร้อง
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม, ตามแบบแผน, ตามธรรมเนียม
custom(n) จารีตประเพณี, ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, การอุดหนุน,  กิจวัตร,  ภาษี
due(n) หนี้, เงินที่ต้องชำระ, ความยุติธรรม, ค่าธรรมเนียม
etiquette(n) มารยาท, สมบัติผู้ดี, ธรรมเนียมปฏิบัติ, จรรยาบรรณ
fee(n) ค่าบริการ, ค่าตอบแทน, ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน
formality(n) ระเบียบวิธี, พิธี, แผน, หลักการ, พิธีรีตรอง, ธรรมเนียมปฏิบัติ
institutional(adj) เกี่ยวกับสถาบัน, เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม, เกี่ยวกับหลักฐาน
mannerism(n) กิริยาท่าทาง, นิสัย, คำพูดที่ติดปาก, ธรรมเนียมปฏิบัติ
observance(n) การปฏิบัติตาม, การสังเกต, ธรรมเนียมปฏิบัติ
premium(n) เงินค่าธรรมเนียม, เงินประกันภัย, เงินรางวัล, ค่าจ้าง
tariff(n) ภาษี, ค่าโดยสาร, ค่าธรรมเนียม
toll(n) การเคาะระฆัง, ค่าขนอน, ภาษี, อากร, ส่วย, ค่าธรรมเนียม
toll(vt) เคาะระฆัง, เก็บภาษี, เก็บค่าธรรมเนียม, เก็บค่าขนอน
tradition(n) ธรรมเนียม, ประเพณี, จารีต
traditional(adj) ตามจารีตประเพณี, ตามธรรมเนียม, เก่าแก่
usage(n) การใช้, ธรรมเนียม, ประเพณี, ความเคยชิน, ประโยชน์
use(n) ประโยชน์, การใช้, ความเคยชิน, ประเพณี, ธรรมเนียม
usual(adj) เช่นเคย, เป็นธรรมเนียม, ตามปกติ, เป็นประจำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aradia[อาราเดีย] (name) ชื่อของบุตรีแห่งเทวีไดอาน่า ถูกนำมาเรียกขาลโดยแม่มดชาวอิตตารี แต่โดยทั่วไปแล้ว ยังคงใช้ในหลายธรรมเนียมจวบจนทุกวันนี้
Athame[อธาเม] (uniq) มีดสั้นสองคม ทั้งซ้ายและขวา มีด้ามจับสีดำ ที่สำคัญคือนิยมใช้ คาสวงกลมและลบล้างด้วย คุณสมบัติสามารถนำดาบเวทย์ใช้แทนกันได้ เป็นอุปกรณ์ ธาตุไฟ สำหรับหลายๆธรรมเนียม
geosocial(n) ภูมิสังคม หมายถึง ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
place congestion charge(n) ค่าธรรมเนียมความแออัดของสถานที่ส่งมอบ
share premium accountค่าธรรมเนียมหุ้นพิเศษ
usage of trade(n) ธรรมเนียมการค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
伝統[でんとう, dentou] (n) ประเพณี ขนบธรรมเนียม
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียม, ค่าตอบแทน
習慣[しゅうかん, shuukan] (n) ขนบธรรมเนียม, ประเพณี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
公式[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n, adj) สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา , ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ, ระเบียบแบบแผน, พิธีรีตอง, ความเคร่งครัดในระเบียบ, ความเข้มงวด, ธรรมเนียมปฏิบัติ
礼金[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
手数料[てすうりょう, tesuuryou] ค่าธรรมเนียม
入学金[にゅうがくきん, nyuugakukin] (n) ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
行事[ぎょうじ, gyouji] TH: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
料金[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าธรรมเนียม

German-Thai: Longdo Dictionary
zu Lasten gehenถูกหักออกจากบัญชี, คิดเงิน เช่น Diese Gebühr geht zu Ihren Lasten. ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ, See also: Related: Lastschrift
anziehen(vt) |zog an, hat angezogen| ดึงดูด เช่น Die Traditionen und die Kunstszene dieser Stadt ziehen immer mehr Gäste an. ขนบธรรมเนียมและศิลปะของเมืองนี้ดึงดูดแขกนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ
Bruttoverdienst(n) |der, pl. Bruttoverdienste| รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ), See also: A. Nettoverdienst
Nettoverdienst(n) |der, pl. Nettoverdienste| รายได้สุทธิ (รายได้ หลังหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรณ์อื่นๆ ออกแล้ว), See also: A. Bruttoverdienst

French-Thai: Longdo Dictionary
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top