ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ท้าทาย*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ท้าทาย, -ท้าทาย-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าทาย(v) challenge, See also: dare, defy, Syn. ท้า, Example: นายมารวยท้าทายให้ผมนำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้าทายก. ชวนวิวาท เช่น เพราะเขาว่าท้าทายว่าจะทำอันตรายแก่ท่านไท้บรมนาถราชบิดา (ม. ร่ายยาว วนปเวสน์)
ท้าทายชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ เช่น ท้าทายปัญญา ท้าทายความสามารถ.
ลองดีก. หาทางพิสูจน์ว่าจะดีจริงหรือไม่ (โดยมากเป็นไปในเชิงดูหมิ่นหรือท้าทาย) เช่น พูดจาท้าทายลองดีนักเลงใหญ่ ล้วงคองูเห่าด้วยการลองดีกับตำรวจ.
เห็นดีกันก. เห็นว่าใครจะมีฝีมือหรือความสามารถเป็นต้นมากกว่ากัน (มักใช้ในทางท้าทาย) เช่น สักวันหนึ่งจะต้องเห็นดีกัน.
เอาเลยก. ยินยอม ท้าทาย หรือยุให้ทำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
challenge๑. การท้าทาย๒. การคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extreme sportsกีฬาที่ท้าทาย [TU Subject Heading]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
Flexible Engagementความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น " ความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่นเป็นข้อเสนอของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่เสนอในการประชุมรัฐมนตรีต่าง ประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM) ครั้งที่ 31 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการหารือและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างและเป็นกันเองในเรื่องหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความ มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันสืบเนื่องจากการที่อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ และอยู่ในภาวะที่เผชิญปัญหาท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน " [การทูต]
High Level Panel on Threats, Challenges and Changeคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงว่าด้วยภัยคุกคาม ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง แต่งตั้งโดยนาย Kofi Annan เลขาธิการสหประชาชาติ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 16 คน มีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายก - รัฐมนตรีเป็นประธาน [การทูต]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration) ] [การทูต]
Challengeการท้าทาย [การแพทย์]
Intellectually Challengingการท้าทายทางสติปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inmates once again take up their driving obsession:แล้วเหล่านักโทษก็ต้องเผชิญ กับการท้าทายความอยู่รอด Night and Fog (1956)
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It was really a challenge, introducing them to our Western culture.มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การแนะนำ ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมตะวันตก Airplane! (1980)
You have defied me!พวกแกท้าทายข้า พวกแกจะ... The Road Warrior (1981)
And so, once more, the man of nonviolence has challenged the might of the British Empire.อีกครั้งหนึ่งที่ชายผู้ใช้อหิงสา ท้าทายอำนาจ ของราชอาณาจักรอังกฤษ Gandhi (1982)
Yesterday a Soviet destroyer challenged the blockade.เมื่อวานนี้พิฆาตโซเวียต ท้าทายการปิดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't defy me.อย่าท้าทายข้านะ Labyrinth (1986)
He's not up to the challenge.เขาไม่ชอบการท้าทาย. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Well, he who finds the Grail must face the final challenge.คือว่า, คนที่พบจอกศักดิ์สิทธิ์ จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทาย ครั้งสุดท้าย. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
What final challenge?สิ่งที่ท้าทาย ครั้งสุดท้าย คืออะไร? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When we get to Alexandretta, we will face three challenges.เมื่อเราไปถึง อเล็กซานเดรตต้า, เราต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 3 อย่าง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The second challenge:การท้าทายที่ 2: Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The honor was mine until another came to challenge me to single combat.เกียรติยศเป็นของข้า จนกว่าจะมีคนอื่นมาท้าทายข้า ในการต่อสู้ครั้งเดียว. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We've dared each other to stand among the graves and call on them to come.ท้าทายอีกฝ่าย ให้ยืนท่ามกลางหลุมศพ เรียกขานให้พวกเขามาหา Wuthering Heights (1992)
Now, my shit, I'll take the Pepsi Challenge with that Amsterdam shit...ตอนนี้อึของฉันฉันจะใช้เวลาเป๊ปซี่ท้าทายกับที่อึอัมสเตอร์ดัม ... Pulp Fiction (1994)
And we all know what a challenge that is.นี่ถือเป็นคำท้าทายรึเปล่า The One with the Sonogram at the End (1994)
Mockingbirds munched me mother!ท้าทายนก ให้แทะฉัน! James and the Giant Peach (1996)
Is there anyone who might have been up to the challenge?มีคนที่อาจจะ ได้รับถึงความท้าทาย? Contact (1997)
So let this be said:ถือว่าเป็นการท้าทายก็แล้วกัน Good Will Hunting (1997)
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้ Titanic (1997)
That's a lot of world for one man.โลกนี้กว้างใหญ่ท้าทาย The Truman Show (1998)
Let's challenge degenerate Western art!พวกเราขอท้าทายศิลปโสมมของพวกตะวันตก The Red Violin (1998)
However, getting here was something of a challenge.อย่างไรก็ตาม การได้มาอยู่ที่นี้ มันเป็นเหมือนความท้าทาย Anna and the King (1999)
Cheerful and energetic ready to face future challengesร่าเริงและมีพลังพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายในอนาคต GTO (1999)
He sent me to Smallville because he'd rather surround himself with drones than people who challenge his archaic business practices.พ่อส่งฉันมาที่สมอลวิลล์ เพราะพ่ออยากอยู่คนเดียว มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนที่คอยแต่จะท้าทาย ความเป็นนักธุรกิจอันแสนคร่ำครึของพ่อ Hothead (2001)
One chance to defy me.โอกาสที่จะท้าทายฉันอีกหนึ่งครั้ง Hothead (2001)
I didn't realize that by demanding excellence I would be challenging....ฉันไม่รู้เลยว่า การที่ฉันเรียกร้องความเป็นเลิศ ฉันจะถูกท้าทายว่า... Mona Lisa Smile (2003)
Please don't interfere. My manhood is crying out to meet this supreme challenge.อย่าเข้ามายุ่งน่า ความเป็นผู้ชายของผม มันเรียกร้องให้ทำการท้าทายนี้ให้สำเร็จ Hope Springs (2003)
Are you challenging me?แกท้าทายฉันเรอะ Crazy First Love (2003)
I mean there's litigation there's legislation there's direct action there's education boycotts social investment...การท้าทายซึ่งหน้า การเผยแพร่ข้อมูล การคว่ำบาตร การลงทุนทางสังคม... The Corporation (2003)
It was he who would chance the perilous journey through blistering cold and scorching desert travelling for many days and nights risking life and lip... to reach the Dragon's keep.ซึ่งเขาเดินทางด้วยความท้าทาย ผ่านความหนาวเย็น และทะเลทรายอันร้อนระอุ เดินทางข้ามวันข้ามคืน Shrek 2 (2004)
And they challenged each other every day.และพวกเขาท้าทาย/กันและกันอยู่ทุกวัน The Notebook (2004)
She like a challenge. She thrives when she's pushed.เธอชอบการท้าทาย เธอมุ่งมั่น Raise Your Voice (2004)
This job is a great challenge for us.งานชิ้นนี้ สำหรับเราสองคนถือเป็นความท้าทายสูงมาก Kung Fu Hustle (2004)
Who says they only hire the mentally challenged down here?ผู้ที่กล่าวว่าพวกเขาได้จ้างท้าทายสติปัญญาลงที่นี่? Cubeº: Cube Zero (2004)
How dare you challenge me!กล้าดียังไงถึงมาท้าทายฉัน Spygirl (2004)
I never denied the challenge of going up against best.ฉันไม่เคยปฏิเสธการท้าทายที่จะได้เป็นสุดยอด Spin Kick (2004)
A letter of challenge?จดหมายท้าทายงั้นเหรอ ? The Guy Was Cool (2004)
Martha, the only challenge to a father's will... is a mother's love.มาธาร์ สิ่งเดียวที่จะต่อต้าน การท้าทายของพ่อได้คือ .. ความรักของแม่ Crusade (2004)
Great. I'm used to challenges.ก็เจ๋ง, ผมชอบความท้าทายอยู่แล้ว Lonesome Jim (2005)
Challenging post.- งานก็ท้าทายดี The Constant Gardener (2005)
More challenging than dealing with Kenny Curtiss?- ท้าทายกว่า จัดการกับ เคนนี่ เคอร์ทิส หรือเปล่า The Constant Gardener (2005)
That was a challenging mission!นั้นต่างหากที่เป็นเรื่องที่ท้าทาย! Train Man (2005)
Much more challenging than traveling abroad...ท้าทายมากกว่าการได้ไปเมืองนอกซะอีก... Train Man (2005)
That's not even what makes it a challenge.จะมีอะไรท้าทายไปกว่านี้ Mission: Impossible III (2006)
- There's much our cultures could share.เผ่าพันธุ์ท่านช่างน่าหลงใหล แม้บัดนี้ท่านยังท้าทายข้า ทั้งที่กำลังเผชิญหน้าการทำลายล้าง 300 (2006)
Do you really wanna go up against those kinda odds?คุณไม่อยากทำอะไรท้าทายบ้างเหรอ Gridiron Gang (2006)
And if you accept this challenge, when it's all over come December, ถ้ายอมรับความท้าทายนี้ เมื่อวันสุดท้ายในเดือนธันวาคม Gridiron Gang (2006)
If you can't accept the challenge, then you're not good enough to call yourself a Mustang, Evans.ถ้านายไม่กล้ายอมรับความท้าทาย ก็ไม่ดีพอจะเรียกตัวเองว่า มัสแตง อีแวนส์ ได้ยินมั้ย Gridiron Gang (2006)
Are you ready to accept the Mustang challenge?พร้อมจะยอมรับความท้าทายของมัสแตงหรือยัง Gridiron Gang (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การท้าทาย[kān thāthāi] (n) EN: challenge  FR: challenge [ m ] (anglic.)
รับการท้าทาย[rap kān thāthāi] (v, exp) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet  FR: relever un challenge
สิ่งท้าทาย[sing thāthāi] (n, exp) EN: challenge
ท้าทาย[thāthāi] (v) EN: challenge ; dare ; defy  FR: défier ; se mesurer à ; affronter
ท้าทาย[thāthāi] (adj) EN: challenging  FR: stimulant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
challenge(n) การท้าทาย
challenge(vt) ท้าทาย, Syn. dare, defy, invite to contest
challenge(n) สิ่งที่ท้าทาย, Syn. test, trial, demanding task
challenging(adj) ที่ท้าทายความสามารถ, Syn. ambitious
contest(vt) ท้าทาย, Syn. challenge
dare(vi) กล้า, See also: กล้าเผชิญ, กล้าเผชิญหน้า, กล้าเสี่ยง, อาจหาญ, ท้าทาย, บังอาจ, Syn. venture, brave, challenge
dare(n) ความกล้าหาญ, See also: การกล้าเผชิญ, ความท้าทาย, Syn. challenge
daringly(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ, Syn. bravely, boldly
defiance(n) การท้าทาย, See also: การไม่ยอมทำตาม, การแข็งขืน, การไม่เชื่อฟัง, Syn. opposition, antagonism, Ant. compliance
defiant(adj) แสดงการท้าทาย, See also: ไม่ยอมทำตาม, ไม่เชื่อฟัง, แข็งขืน, ยั่ว, Syn. resistant, insubordinate, challenging
defy(vt) ท้าทายอำนาจ, See also: ท้า, เป็นปฏิปักษ์, Syn. challenge, dare
gage(n) การท้าทายให้ต่อสู้
rise to the occasion(idm) ใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: แสวงหาสิ่งที่ท้าทาย
take the bull by the horns(idm) เผชิญกับสิ่งท้าทาย
poser(n) ปัญหาที่ท้าทาย, See also: สิ่งลึกลับ, ปริศนา, Syn. mystery, puzzle, problem, riddle, secret
ball-busting(sl) น่าท้าทาย, See also: ยุ่งยาก
Sez who?(sl) ใครว่าอย่างนั้น? (คำถามท้าทาย / ไม่เห็นด้วย), See also: ใครพูดน่ะ?, Syn. Says who?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) { braved, braving, braves } adj. กล้าหาญ, อดทน, ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย, ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ, นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย, ฝ่าผจญ, ท้าทาย, กล้าทำ, ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว, โม้, See also: braveness n. ดูbrave
challenge(แชล'ลินจฺ) v., n. (การ) ท้า, ท้าทาย, ท้าดวล, ขอประลองฝีมือ, เรียกร้อง, แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย
dare(แดร์) { dared, daring, dared } vt., n. (การ) กล้าทำ, กล้าเผชิญหน้า, หาญ, ท้าทาย
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า, การท้าทาย, การต่อต้าน, การดูหมิ่น, Syn. hostility
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า, ท้าทาย, เป็นปฏิปักษ์, ต่อต้าน, ดูหมิ่น, Syn. mutinous
defier(ดิไฟ'เออะ) n. ผู้ท้า, ผู้ท้าทาย, ผู้เป็นปฏิปักษ์
defy(ดิไฟ') vt. ท้า, ท้าทาย, เป็นปฏิปักษ์, ต่อต้าน, Syn. oppose
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน, การท้าทาย, ของประกัน. vt. ประกัน, ให้คำมั่น, Syn. gauge
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ, ถุงมือฟันดาบ, ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ, การทดสอบ, การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet, challenge
glove(กลัฟว) n. ถุงมือ, นวมต่อยมวย -Id. (throw down the glove ท้าทาย) . -Id. (take up the glove รับคำท้า)
mock(มอค) v. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, ล้อเลียน, ยั่ว, ท้าทาย, หลอกลวง, ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ, สิ่งจำลอง, สิ่งเลียนแบบ, สิ่งล้อเลียน, การเลียนแบบ, สิ่งไม่บังควร, Syn. defy

English-Thai: Nontri Dictionary
challenge(n) การท้าทาย, คำท้า, การขอดวล, การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย, ท้าดวล, เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย, ผู้ท้าชิง, ผู้ท้าดวล
dare(vt) กล้า, ท้าทาย, ก๋ากั่น, กล้าหาญ
defiant(adj) ที่ท้าทาย, ต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์
defy(vt) ท้าทาย, ฝ่าฝืน, ดื้อดึง, ต้านทาน, ขัดขืน, เป็นปรปักษ์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top