Search result for

*ท้องพอง*

(5 entries)
(0.5221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ท้องพอง, -ท้องพอง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องพอง[V] be a distended stomach, Syn. ท้องอืด, ท้องขึ้นท้องพอง, Example: เธอกินอาหารไม่เลือก เธอจึงท้องพองอยู่เรื่อย
ท้องขึ้นท้องพอง[V] have flatulence, Syn. ท้องขึ้น, Example: เธอกินอาหารไม่เลือก เธอจึงท้องขึ้นท้องพองอยู่เรื่อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้องขึ้นท้องพองว. เรียกผลไม้บางอย่างที่ชํ้าจวนจะเสีย เช่น กล้วยท้องขึ้นท้องพอง คือกล้วยที่ชํ้าจวนจะเสีย, ท้องขึ้น ก็ว่า.
ท้องพองว. ท้องอืด, ใช้เข้าคู่กับคำ ท้องขึ้น เป็น ท้องขึ้นท้องพอง.
ท้องขึ้นเรียกผลไม้บางอย่างที่ช้ำจวนจะเสีย เช่น กล้วยท้องขึ้น คือ กล้วยที่ช้ำจวนจะเสีย, ท้องขึ้นท้องพอง ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top