Search result for

*ทุกข์*

(413 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทุกข์, -ทุกข์-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทนทุกข์[V] suffer, See also: endure suffering, Syn. ทนทุกข์ทรมาน, Example: ชีวิตของเขาช่างเป็นชีวิตที่มีความสุข ไม่ต้องเดือดร้อนวิตกกังวล ไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาที่ประแดประดังในแต่ละวัน
ทุกข์ใจ[ADJ] worried, See also: distressed, troubled, anxious, concerned, Syn. ร้อนใจ, Ant. สบายใจ, สุขใจ, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสสำหรับหล่อน, Thai definition: ไม่สบายใจ
ดับทุกข์[V] extinguish one's sorrows, See also: end the suffering, Example: เขาดับทุกข์ที่เข้ามารุมเร้าด้วยการเข้าวัดไปนั่งสมาธิ, Thai definition: ทำให้ความทุกข์หมดไป
ทุกข์สุข[N] happiness and sorrow, See also: ups and downs, presence, actuality, animation, Syn. ความเป็นอยู่, สุขทุกข์, Example: คุณปู่ถามทุกข์สุขในบ้านเมื่อครั้งที่มาเยี่ยม
นิรทุกข์[ADJ] insufferable, Ant. ทนทุกข์, Thai definition: ไม่มีทุกข์
ปลดทุกข์[V] ease, See also: be released from, relieve, Syn. ทำให้หมดทุกข์, Example: แม่ชีบำเพ็ญศีลภาวนาเพื่อปลดทุกข์ออกจากจิตใจ
ปลดทุกข์[V] excrete, See also: take a piss, pee-pee, urinate, empty the bowel, Syn. ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะ, Example: เขาออกไปปลดทุกข์กลางทุ่งนา
พ้นทุกข์[V] be free from suffering, See also: be delivered from suffering/misery, Syn. สิ้นทุกข์, หมดทุกข์, Ant. มีทุกข์, Example: ผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามหลักที่ถูกต้อง จิตใจจะสบาย พ้นทุกข์ ไม่ต้องยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น
สุขทุกข์[N] happiness and sufferings, Example: ลูกคนเล็กเรียกร้องให้แม่กลับมาร่วมรับรู้ในสุขทุกข์ของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขทุกข์[N] happiness and sufferings, Example: ลูกคนเล็กเรียกร้องให้แม่กลับมาร่วมรับรู้ในสุขทุกข์ของตน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมดทุกข์[V] be free of misery, Syn. พ้นทุกข์, Example: ในหนังสือเรื่องสามก๊กแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีสุข แล้วก็มีทุกข์ เมื่อหมดทุกข์ แล้วก็เป็นสุข แล้วก็กลับเป็นทุกข์อีกหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีวันจบสิ้น, Thai definition: หลุดพ้นจากความยากลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
ออกทุกข์[V] go out of mourning, See also: cease mourning, Example: หลังจากเผาศพสามีได้ 1 วันเธอก็ออกทุกข์, Thai definition: เลิกไว้ทุกข์
แขนทุกข์[N] black arm band, See also: mourning crape, Syn. ผ้าพันแขนทุกข์, ปลอกแขนทุกข์, Example: เอาสูทสีดำพร้อมแขนทุกข์เตรียมไว้ให้ผมด้วย, Count unit: ปลอก, Thai definition: ปลอกผ้าสำหรับสวมติดแขนเสื้อเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อคนตาย
ไว้ทุกข์[V] wear mourning clothes, See also: be in mourning, Syn. แต่งดำ, ไว้อาลัย, Example: คณะนักกีฬาไว้ทุกข์ให้นายกสมาคมการกีฬาเป็นเวลาร้อยวัน, Thai definition: แสดงเครื่องหมายตามธรรมเนียมประเพณีว่าตนมีทุกข์เพราะบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นต้นวายชนม์ไป
คลายทุกข์[V] relieve distress, Syn. คลายความทุกข์, Example: พวกเขาคลายทุกข์ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งจากเสียงดนตรีของพวกเรา, Thai definition: ช่วยให้ความเดือดร้อนใจหรือความไม่สบายใจทุเลาลง
ความทุกข์[N] sorrow, See also: suffering, sadness, misery, distress, grief, Syn. ความทุกข์ใจ, ความทุกข์ทรมาน, Ant. ความสุข, Example: เวลามีทุกข์คนเราชอบจะให้คนมาร่วมเฉลี่ยความทุกข์เพื่อให้เบาบางลง
ถ่ายทุกข์[V] ีurinate, See also: pass urine, void urine, Syn. ถ่ายปัสสาวะ, ฉี่, เยี่ยว, ปัสสาวะ, Example: คนขับรถมักแวะถ่ายทุกข์ข้างทาง, Thai definition: ขับถ่ายของเหลวที่เสียออกทางทวารเบา
ถ่ายทุกข์[V] excrete, See also: evacuate, Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบไปถ่ายทุกข์ที่กลางทุ่ง, Thai definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ทุกข์ระทม[V] be agonized, See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured, Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร
ทุกข์ร้อน[V] suffer, See also: worry, be concerned, be anxious, Syn. เดือดร้อน, ทุกข์ใจ, หนักใจ, ร้อนใจ
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ทุกข์เข็ญ[N] suffering, See also: tribulations, misery, impoverishment, Syn. ความลำบาก, Example: ผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแต่ประสบภาวะทุกข์เข็ญจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้า
ปรับทุกข์[V] confide, See also: unburden, tell one's troubles, recount one's tale of woe, Syn. บอกเล่าความทุกข์, พรรณนาความทุกข์, Example: เพราะเขาเป็นคนใจดีเพื่อนๆ จึงชอบมาปรับทุกข์กับเขาเสมอ
ร่วมทุกข์[V] share the troubles (of), See also: share the sufferings (of), Ant. ร่วมสุข, Example: ยามที่เราไม่พอใจกัน ขอให้นึกถึงช่วงเวลาที่เราร่วมทุกข์กันว่าเราเหนื่อยยากเพียงใด กว่าจะผ่านพ้นมาได้, Thai definition: ได้รับความทุกข์ด้วยกัน
ร้องทุกข์[V] complain, See also: air one's grievance, make a complaint, petition, Syn. ร้องเรียน, Example: ชาวนาชาวสวนต่างร้องทุกข์กันอยู่เนืองๆ เนื่องจากหนูทำลายทรัพย์สินและพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
สิ้นทุกข์[V] end one's sufferings, See also: finish one's sufferings, Syn. หมดทุกข์, Ant. มีทุกข์, Example: เมื่อถูกฆ่าตายก็ถือว่าเขาจะได้สิ้นทุกข์เสียที
สิ้นทุกข์[V] end one's sufferings, See also: finish one's sufferings, Syn. หมดทุกข์, Ant. มีทุกข์, Example: เมื่อถูกฆ่าตายก็ถือว่าเขาจะได้สิ้นทุกข์เสียที
ห้วงทุกข์[N] sufferings, See also: slough of despond, Syn. กองทุกข์, Example: มนุษย์เรากำลังแหวกว่ายอยู่ในห้วงทุกข์
เจ้าทุกข์[N] complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
เจ้าทุกข์[ADJ] depressed, See also: sad, sorrowful, melancholy, Example: แม่บอกว่าเด็กถอนใจไม่ดี เดี๋ยวใครเขาจะว่าเป็นคนเจ้าทุกข์, Thai definition: ที่มีหน้าเศร้าอยู่เสมอ
เป็นทุกข์[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์เป็นร้อน, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, กลัดกลุ้ม, Ant. เป็นสุข, Example: ฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูงเพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อีก, Thai definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง
เสวยทุกข์[V] undergo suffering, See also: suffer adversity, Syn. ประสบทุกข์, Ant. เสวยสุข, Example: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง
ทุกข์ทรมาน[V] suffer, See also: be distressed, agonize, torture, torment, ache, Syn. เจ็บปวด, ทรมาน, ทุกข์ระทม, Example: ตาวินทุกข์ทรมานจากโรคร้ายนานนับปี
การดับทุกข์[N] end of the suffering, See also: sorrow extinguishment, Syn. การสิ้นทุกข์, การหมดทุกข์, Example: การดับทุกข์ส่วนตัวของฉัน คือ การไปพักผ่อนเงียบๆ คนเดียว
คนเจ้าทุกข์[N] dead duck, Example: ใบหน้าของเขาดูเหมือนเป็นคนเจ้าทุกข์ เพราะเขาไม่ค่อยยิ้มแย้ม, Thai definition: คนที่อยู่ในสภาพหมดอาลัยตายอยากในชีวิต ท้อแท้ ไม่กระตือรือร้นที่จะทำอะไร
คำร้องทุกข์[N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
ถามทุกข์สุข[V] ask after someone's health with deep concern, See also: be solicitous for someone's welfare, inquire after someone's needs, Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ, Example: คุณตามักจะแวะถามทุกข์สุขไปตามบ้านทุกครั้งที่คุณตากลับมาเยี่ยมที่มี่, Thai definition: ไต่ถามความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น
บรรเทาทุกข์[V] rescue, See also: alleviate distress, relieve distress, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, Example: เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้, Thai definition: ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
ความทุกข์ยาก[N] hardship, See also: distress, trouble, difficulty, rigor, Syn. ความลำบาก, ความลำเค็ญ, Ant. ความสบาย, ความสุข, Example: รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาด้วยการทุ่มเทเงินรับซื้อข้าวของชาวนากว่าพันล้านบาท
ทนทุกข์ทรมาน[V] suffer, See also: endure suffering, Syn. ทนทุกข์, Example: ผมหมดหนทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ นอกจากปล่อยให้มันทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพนั้นจนกว่าจะตายไปเอง
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ความทุกข์ร้อน[N] distress, See also: worry, anxiety, upset, trouble, grief, agony, Syn. ความทุกข์, ความเดือดร้อน, Ant. ความสุข, ความยินดี, Example: ศาสนาได้ช่วยเหลือชี้แนะผู้มีความทุกข์ร้อนใจให้คลายทุกข์
ความระทมทุกข์[N] suffering, See also: sorrow, grief, misery, disconsolation, Syn. ความทุกข์, ความทุกข์ระทม, Ant. ความสุข, Example: คนรวยบางคนอาจมีความระทมทุกข์อยู่เต็มหัวอก
ตกทุกข์ได้ยาก[V] distress, See also: be in low circumstances, Syn. ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์, Example: เธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเวลานี้
ความทุกข์ทรมาน[N] suffering, See also: pain, distress, Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์, Ant. ความสุข, Example: การได้รักและการพลัดพรากจากความรักล้วนเป็นความทุกข์ทรมานทั้งสิ้น
คู่ทุกข์คู่ยาก[N] married couple in adversity, See also: husband and wife, Syn. คู่บุญคู่กรรม, Example: ทั้งคู่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันมา คงไม่เลิกกันง่ายๆ หรอก, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี
สารทุกข์สุกดิบ[N] all sufferings and happiness, Syn. ทุกข์สุข, สุขทุกข์, Example: นานๆ เจอกันที เราต่างก็ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบของกันและกันเสียยกใหญ่, Thai definition: ความทุกข์ความสุขของชีวิต, ชีวิตความเป็นอยู่
สารทุกข์สุขดิบ[N] all happiness and sufferings, Syn. ทุกข์สุข, สุขทุกข์, Example: ส.ส.ออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านถามข่าวคราวสารทุกข์สุกดิบว่าเป็นอยู่อย่างไร, Thai definition: ความทุกข์ความสุขของชีวิต
เป็นทุกข์เป็นร้อน[V] be worried, See also: concern, be anxious, bother, worry, Syn. เป็นทุกข์, กังวล, เป็นกังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, , Ant. เป็นสุข, Example: คุณย่านั่งกินสบายๆ ท่าทางไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรกับเหตุการณ์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน, Thai definition: ไม่สบายใจอย่างยิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แขนทุกข์น. ปลอกแขนสีดำสำหรับสวมติดแขนเสื้อข้างซ้ายเป็นการแสดงความไว้อาลัยต่อคนตาย.
คำร้องทุกข์น. การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษ.
คู่ทุกข์คู่ยากน. ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี, (มักใช้แก่คู่ผัวตัวเมีย).
เจ้าทุกข์น. ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ.
เจ้าทุกข์ว. ที่มีหน้าเศร้าอยู่เสมอ เช่น เด็กคนนี้อาภัพ หน้าตาเจ้าทุกข์.
ถ่ายทุกข์ก. ขี้, ถ่ายอุจจาระ.
ทุกข-, ทุกข์(ทุกขะ-) น. ความยากลำบาก, ความไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความทนได้ยาก, ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้.
ทุกข์สุขน. ความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น.
นิรทุกข์(-ระ-) ว. ไม่มีทุกข์.
เนียรทุกข์(เนียระทุก) ว. นิรทุกข์, ไม่มีทุกข์.
ปรับทุกข์ก. บอกเล่าความทุกข์, พรรณนาถึงความทุกข์.
ปลดทุกข์ก. ทำให้หมดทุกข์
ปลดทุกข์เยี่ยว, ขี้.
เป็นทุกข์, เป็นทุกข์เป็นร้อนก. วิตกกังวล, เดือดเนื้อร้อนใจไม่เป็นสุข.
เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากน. ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี, (มักใช้แก่คู่ผัวตัวเมีย), เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ ก็ว่า.
เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์น. ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขยามทุกข์, ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปี, (มักใช้แก่คู่ผัวตัวเมีย), เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยาก ก็ว่า.
ร้องทุกข์ก. บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ.
วัฏทุกข์น. ทุกข์คือการเวียนเกิดเวียนตาย.
ไว้ทุกข์ก. แต่งกายหรือแสดงเครื่องหมายตามประเพณีนิยมว่าตนมีทุกข์เพราะบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นต้นตายไป เช่น ไว้ทุกข์ให้พ่อ.
ส่งทุกข์ก. ถ่ายอุจจาระ.
สงสารทุกข์น. ทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิด.
สารทุกข์สุกดิบน. ข่าวคราวความเป็นไปหรือความเป็นอยู่ เช่น ไม่พบกันมานาน เพื่อน ๆ ต่างก็ถามสารทุกข์สุกดิบซึ่งกันและกัน.
อมทุกข์ว. มีความทุกข์สุมอยู่ เช่น หน้าตาอมทุกข์.
ออกทุกข์ก. เลิกไว้ทุกข์.
กระตรากก. ล่ามโซ่, ทุกข์ทรมานในคุก.
กระทรวง ๑(-ซวง) น. หมู่, พวก, เช่น ทุกหมวดทุกกระทรวงทรง ฤทธิเรื้อง (ยอพระเกียรติกรุงธน), ชนิด, อย่าง, เช่น อนึ่งนั้นอุเบกขาว่าเพ่งเฉย คือแหวกเลยสุขทุกข์อาลัยห่วง ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขสิ้นทั้งปวง สามกระทรวงนี้เป็นชื่อเวทนา (ปกีรณำพจนาดถ์), แบบ, อย่าง, กระบวน, เช่น ส่วนองค์พระอัยกาก็ทรงพาหนะหัสดินทร กรินทรราชเป็นทัพหลวงตามกระทรวงพยุหยาตรา (ม. ร่ายยาว มหาราช), โดยสมควรแก่กระทรวงแล้วส่งไป (สามดวง), ผจญคนกลิ้งกลอกกลับหลอกลวง เอากระทรวงสัตย์ซื่อให้เสื่อมเท็จ (สุ. สอนเด็ก).
กระเทือนก. มีอาการสั่นไหวเพราะถูกกระทบ เช่น นั่งรถที่แล่นไปตามทางขรุขระก็รู้สึกกระเทือน เสียงระเบิดทำให้บ้านกระเทือน, โดยปริยายหมายความว่า เป็นทุกข์กังวล เช่น เขาว่าลูกก็กระเทือนไปถึงแม่ ใครจะว่าอย่างไร ๆ ก็ไม่กระเทือน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ กระทบ เป็น กระทบกระเทือน, สะเทือน ก็ว่า.
กระเทือนซางก. เป็นทุกข์กังวลเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบความรู้สึกอย่างรุนแรง เช่น ว่าเท่าไร ๆ ก็ไม่กระเทือนซาง ถูกตำหนิอย่างแรงทำให้รู้สึกกระเทือนซาง.
กระเสือกกระสนก. ดิ้นรนเพื่อให้พ้นความทุกข์ยากเป็นต้น.
กรุณา(กะรุนา) น. ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ เป็น ๑ ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
กลางทาสีน. เรียกหญิงที่มีทุกข์ยาก ชายช่วยไถ่มาเลี้ยงเป็นเมีย ว่า เมียกลางทาสี.
กลืน(กฺลืน) ก. อาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป, โดยปริยายใช้หมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ก็ใช้ว่า กลืน ได้ ในความหมายเช่นทำให้หายหรือให้สูญไป เช่น ถูกกลืนชาติ, อดกลั้นไม่สำแดงให้ปรากฏออกมา เช่น กลืนทุกข์ กลืนโศก, ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี เช่น สีกลืนกัน.
กลุ้มอกกลุ้มใจก. รู้สึกกังวลเป็นทุกข์หรือยุ่งยากใจ.
ก้านต่อดอกชื่อกลบทชนิดหนึ่ง เช่น แสนถวิลเทวษว้าอาวรณ์สมร ทุกข์ระทมกรมทรวงดั่งศรรอน จะนั่งนอนมีแต่พรํ่ากำสรวลครวญ.
เกรียม(เกฺรียม) ว. เกือบไหม้, ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้นเผาจนเปลี่ยนสีเป็นสีนํ้าตาลเป็นต้น เช่น ทอดปลาจนเกรียม ถูกแดดเผาจนหน้าเกรียม, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เป็นทุกข์จนหน้าเกรียม.
ข่าวคราวน. คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุข.
คดีมโนสาเร่น. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสามแสนบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา.
ครอก ๑บุตรที่เกิดจากมารดาที่ขายตัวเป็นทาสที่ขายขาดค่า รวมทั้งทาสเชลย ทาสมรดก และทาสช่วยมาเมื่อทุกข์ยาก เรียกว่า ลูกครอก.
คลายลดลง, ทุเลา, บรรเทาลง, เช่น คลายทุกข์ คลายรัก พิษไข้คลาย คลายกังวล.
ความอาการ เช่น ความทุกข์ ความสุข
ความผิดอันยอมความได้น. ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ในการดำเนินคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องฟ้องหรือร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและเมื่อฟ้องแล้วจะถอนฟ้อง หรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้.
ความผิดอาญาแผ่นดินน. ความผิดอาญาที่ยอมความกันไม่ได้ และพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีได้แม้ผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์.
คอบ ๑ก. ครอบ, รักษา, ครอบงำ, ครอบครอง, เช่น พระเม้านอระเนิ้งคอบ เรียมทุกข์ เทือนี้ (หริภุญชัย).
คอมมิวนิสต์น. ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแบบหนึ่งของลัทธิสังคมนิยมที่มีอุดมการณ์ให้รวมทรัพย์สินทั้งปวงเป็นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ไม่ให้มีกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และให้จัดสรรรายได้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของคนในสังคมอันเป็นผลจากความไม่เสมอภาคในทรัพย์สิน, ผู้ที่นิยมระบบคอมมิวนิสต์.
คู่เคียงเรียงหมอนน. ผัวเมียที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน, ชายหญิงที่อยู่กินร่วมกันฉันผัวเมีย, คู่เรียงเคียงหมอน ก็ว่า.
คู่ชีวิตน. ผู้ร่วมเป็นร่วมตาย, ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข, สามีหรือภรรยา.
คู่เรียงเคียงหมอนน. ผัวเมียที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน, ชายหญิงที่อยู่กินร่วมกันฉันผัวเมีย, คู่เคียงเรียงหมอน ก็ว่า.
คู่เวรคู่กรรมน. สามีภรรยาที่ต้องทนอยู่ร่วมกันด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนโดยเชื่อกันว่าเป็นเพราะเวรกรรมที่เขาได้เคยกระทำร่วมกันมาแต่ชาติก่อน.
เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมสุขร่วมทุกข์ หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน เช่น รบเคียงบ่าเคียงไหล่.
งอมว. สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น กล้วยงอม มะม่วงงอม, โดยอนุโลมใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหว เช่น ปีนี้คุณยายดูงอมมาก, โดยปริยายหมายความว่า แย่ เช่น ถูกใช้ให้ทำงานเสียงอม, บอบชํ้า เช่น ถูกตีเสียงอม, ได้รับทุกข์ทรมานมาก เช่น เป็นไข้เสียงอม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pain and sufferingความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionคำร้องทุกข์, เรื่องราวร้องทุกข์ [ดู complaint] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure, grievanceวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poor reliefการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
person aggrievedบุคคลผู้เสียหาย, เจ้าทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, gagกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relief, indoorการบรรเทาทุกข์ภายในสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relief, institutionalการบรรเทาทุกข์โดยสถาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relief, outdoorการบรรเทาทุกข์นอกสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relief, poorการบรรเทาทุกข์คนยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieve๑. หลุดพ้น, พ้นจาก๒. บรรเทาทุกข์, ช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reliefการบรรเทาทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์, การช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of petitionสิทธิร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppliantผู้ยื่นคำร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor reliefการบรรเทาทุกข์นอกสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent of victimความยินยอมของเจ้าทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gag lawกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gag lawกฎหมายลิดรอนเสรีภาพ (ในการพูด การเขียน และการร้องทุกข์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grievance procedureวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grievance procedureวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indoor reliefการบรรเทาทุกข์ภายในสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
institutional reliefการบรรเทาทุกข์โดยสถาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third party complaintคำร้องทุกข์กล่าวหาบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grievance procedureวิธีการร้องทุกข์ [เศรษฐศาสตร์]
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Complaint lettersจดหมายร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Complaints (Civil procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Complaints (Criminal procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Complaints againstการร้องทุกข์ต่อ [TU Subject Heading]
Consumer complaintsการร้องทุกข์โดยผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Food reliefการบรรเทาทุกข์ด้านอาหาร [TU Subject Heading]
Grievance arbitrationการชี้ขาดข้อร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
International reliefการบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Petition, Right ofสิทธิในการร้องทุกข์ [TU Subject Heading]
Relief of sick and woundedการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]
War reliefการบรรเทาทุกข์ในภาวะสงคราม [TU Subject Heading]
Condolencesเมื่อใดที่ประมุขของรัฐผู้รับ หรือบุคคลในครอบครัวของประมุขนั้นถึงแก่กรรม เป็นธรรมเนียมที่ผู้แทนทางการทูตซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ ประจำอยู่ในรัฐนั้น หลังจากที่ได้รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศของผู้แทนทางการทูตนั้นก่อนทาง โทรเลขหรือโทรสารจะไปเยี่ยมหรือพบกับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมของรัฐนั้นเพื่อ แสดงความเสียใจในนามของประมุขของรัฐของตน โดยมิต้องรอรับคำสั่งเป็นพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนตามปกติ โทรเลขหรือโทรสารแสดงความเสียใจนั้นจะส่งจากประมุขของรัฐ ไปยังบุคคลที่เหมาะสมในครอบครัวที่ประสบความทุกข์โศกนั้นโดยตรง [การทูต]
Indigent Nationalsคนในชาติที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้นในต่างแดน ในเรื่องนี้ มีหลายประเทศได้อนุญาตให้ผู้แทนทางการทูตและทางกงสุลของตนอำนวยความช่วย เหลือเท่าที่จำเป็นแก่คนชาติของตนที่ประสบความยากจนข้นแค้นในต่างประเทศรวม ทั้งค่าส่งตัวกลับประเทศด้วย มีหลายรายที่กำหนดให้คนชาติที่ต้องทุกข์นั้น แจ้งถึงสาเหตุที่ต้องประสบความยากจนข้นแค้น และสัญญาว่าเงินที่ได้รับนี้จะต้องชดใช้คืนภายหลัง ตามปกติ ผู้แทนทางการทูตหรือกงสุลจะต้องปรึกษากับกระทรวงการต่างประเทศของตน ก่อนที่จะนำเงินให้คนชาติของตนกู้ยืมหรือไปรับรองบุคคลเหล่านั้น หรือไปรับผิดชอบทางการเงินใดๆ [การทูต]
Open and Caring Societiesสังคมเปิดและเอื้ออาทร เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมในปีดังกล่าวจะมีสังคมเปิดที่ประชาชน ยึดมั่นในเอกสักษณ์แห่งชาติของตนและเข้าถึงโอกาสของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อย่างสมบูรณ์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจะเป็นสังคมเอื้ออาทรที่ความหิวโหยทุกข์โภชนาการ การสูญเสียและความยากจนจะไม่ใช่ปัญหาพื้นฐาน และเป็นสังคมที่มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง [การทูต]
person in distressคนตกทุกข์ได้ยาก [การทูต]
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near Eastสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ใน ตะวันออกใกล้ [การทูต]
Crime without Victimsอาชญากรรมที่ปราศจากเจ้าทุกข์ [การแพทย์]
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
ความเครียดความเครียด, สภาพร่างกายและจิตใจที่เกิดการตื่นตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง ซึ่งบุคคลคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนา เกินกำลังหรือทรัพยากรที่ตนมีอยู่ หรือเกินความสามารถของตนที่จะแก้ไขได้ ทำให้รู้สึกหนักใจเป็นทุกข์ หรืออาจพลอยทำให้เกิดอาการผิดปกติทางร [สุขภาพจิต]
Griefทุกข์ใจ, [การแพทย์]
Indifference, La Belleไม่แสดงท่าทีวิตกทุกข์ร้อนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
Miserable people save more lives.ประชาชนผู้ทุกข์ยาก/สงวนชีวิตไว้ Adverse Events (2008)
Just like your decision to make her miserable.เหมือนการตัดสินใจของนาย ที่ทำให้เธอเป็นทุกข์ Joy (2008)
She's only acting happy to make you miserable?เธอแค่แสดงท่าดีใจ ทำให้นายทุกข์ทรมาน Joy (2008)
You see someone who did something terrible... who deserves to suffer.คุณเห็นบางคนทำอะไรเลวร้ายมาก ซึ่งสมควรรับความทุกข์ทรมาน Emancipation (2008)
Deal with his grief. Talk to him about what he's going through.จัดการกับความทุกข์ของเขา พูดถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญ Dying Changes Everything (2008)
You're suffering for post-partum depressionคุณทุกข์สำหรับหลัง partum ดีเปรสชัน Gas Pills (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
For this, Camelot will suffer greatly.คาเมรอตจะต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน The Labyrinth of Gedref (2008)
Your people's suffering is not my doing.ที่พวกเขาต้องทุกข์ระทมไม่ใช่เพราะตัวข้า The Labyrinth of Gedref (2008)
We will do them a favor and put them out of their misery.เราจะสงเคราะห์ให้พวกมัน พ้นทุกข์พ้นโศกกันซะที Shadow of Malevolence (2008)
I've suffered at its hand.ข้าเคยต้องทุกข์ทรมานภายใต้เงื้อมมือพวกมันมาแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
Camelot will suffer greatly.คาเมลอทจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส The Moment of Truth (2008)
Tristan cursed Camelot to one day suffer his return.ทริสตันได้แช่งเมืองคาเมลอตให้ต้องทุกข์ทนในวันที่เขากลับมา Excalibur (2008)
You're the one out playing during mourning periodทั้งชีวิตของท่านคงไม่รู้จัก ความทุกข์แน่เลย Portrait of a Beauty (2008)
But now she suffers.แต่ตอนนี้นางทุกข์ใจ To Kill the King (2008)
And I know how she must suffer.และข้ารู้ว่านางต้องทุกข์แค่ไหน To Kill the King (2008)
Dr. Mohinder Suresh is a brilliant yet tortured man...ด๊อกเตอร์โมฮินเดอร์ ซูเรส ปราดเปรื่องแต่ก็ทุกข์ทรมาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The Bleeding Heart sisters of eternal misery.แม่ชีหัวใจสูบฉีดกับ ความทุกข์ยากชั่วนิรันดร์ The Bank Job (2008)
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Whom God hath put together, let no one tear asunder.ไม่ว่าในยามสุขรึยามทุกข์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You've go against the nature you shall suffer for it!ท่านฝ่าฝืนท้าทายธรรมชาติ ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมาน The Secret of Moonacre (2008)
She pretends to be happy, but she's full of sorrow inside.เธอพยายามทำตัวร่าเริง แต่เธอเก็บซ่อนความทุกข์มากมายไว้ข้างใน My Sassy Girl (2008)
- Ben. I knew she was suffering, but there was nothing I could do. I just wasn´t falling in love with her.เป็นทุกข์ แต่เบนก้อช่วยไรเธอมะด้าย เพราะเบนมะด้ายรักเม็กอะ Shutter (2008)
Your sufferings till now... were all caused by me.ความทุกข์ทรมานของพี่ จนถึงบัดนี้... เป็นเพราะผมคนเดียว. Episode #1.5 (2008)
Should you return now, you'll only put your younger brother, your family and yourself in dire straits.แกควรจะกลับไปหรือ, แกทำได้แต่เพียง, ทำให้น้องชายแก, ครอบครัวแก และตัวแกเองทุกข์ลำบากมากกว่านี้ Episode #1.5 (2008)
How much he must have suffered...เขาต้องทุกข์ทรมาน มากแค่ไหน... Episode #1.7 (2008)
How much he must have suffered in pain...เขาต้องทุกข์ทรมานมากแค่ไหนในความเจ็บปวด... Episode #1.7 (2008)
You must have suffered a lot.คุณคงต้องทุกข์ทรมานมามาก Episode #1.7 (2008)
Have you read my book on the grieving process?คุณเคยอ่านหนังสือของผม เกี่ยวกับวิธีดับทุกข์โศกมั้ย The Love Guru (2008)
And the sickening thought that it may never come back.และความทุกข์ทรมานใจ คงไม่กลับมาหลอกหลอนอีก Frost/Nixon (2008)
I am imagining the dust, the darkness, the agony and the unimaginable Ioneliness of the wilderness I am about to be dispatched to by my Washington political colleagues.ผมกำลังจินตนาการถึง ผงฝุ่นละออง รัตติกาล ความทุกข์ทรมาน และ ความเหงาเปล่าเปลี่ยวยากเกินบรรยาย ในห้วงความรกร้างว่างเปล่า เกินเอื้อมมือถึง Frost/Nixon (2008)
It was agony to watch.ด้วยความทุกข์ทรมานที่ต้องดู Frost/Nixon (2008)
I want him to suffer the way I am suffering.ฉันต้องการให้เขาทุกข์ทรมาน อย่างที่ฉันทุกข์ทรมาน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- I am suffering.- ฉันทุกข์ทรมาน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
One thing's for sure, sitting around being miserable won't make things any happier.แหม แต่อย่างนึงแน่ๆล่ะ นั่งอมทุกข์อยู่อย่างงี้ มันไม่ทำให้มีความสุขขึ้นได้หรอกนะคะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า The Boy in the Striped Pajamas (2008)
In his mind the abuse he suffered from his peers for being fat was worse than the asthma itself.ในใจเขามีแต่ความทุกข์ที่ถูกเพื่อนๆล้อ ว่าอ้วน ซึ่งแย่กว่าการเป็นหอบอีก Pathology (2008)
Growing up with no knowledge of a world outside... future generations will be spared sorrow for what they've lost.เติบโตขึ้นโดยมาโดยปราศจากการเรียนรู้จากโลกภายนอก คนรุ่นใหม่ในอนาคตจะเป็นตัวแทนแห่งความทุกข์โศก กับการที่พวกเขาได้สูญเสีย City of Ember (2008)
Must we always build walls to break the chain of human solidarity, separate peoples and protect the happiness of some from the misery of others?เราต้องสร้างกำแพง เพื่อทำลายความเป็นปึกแผ่นของมนุษย์, เพื่อแบ่งแยกคน และเพื่อปกป้องความสุขของบางคน จากความทุกข์ของอีกคนเสมองั้นรึ? Home (2009)
In the face of misery and suffering, millions of NGOs prove that solidarity between peoples is stronger than the selfishness of nations.ในการเผชิญหน้า ความทุกข์และความเจ็บปวด NGOs นับล้านพิสูจน์แล้ว ว่าความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชนเข้มแข็งกว่า ความเห็นแก่ตัวของบางประเทศ Home (2009)
Suffering.ทุกข์ทรมาน 500 Days of Summer (2009)
So much suffering.มันทุกข์ทรมานจริงๆ 500 Days of Summer (2009)
Misery, sadness, loss of faith, no reason to live.ความทุกข์ ความเศร้า สิ้นหวัง ภาวะการไร้ซึ่งเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป 500 Days of Summer (2009)
Either... she's an evil, emotionless, miserable human being, or... she's a robot.ถ้าเธอไม่ใช่... นางมารร้าย ไร้ความรู้สึก เป็นมนุษย์ที่จมอยู่กับความทุกข์ 500 Days of Summer (2009)
The pain must have been excruciating.ความเจ็บปวดต้องทุกข์ทรมาณเป็นธรรมดา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
There's been too much misery in this place.มันเคยมีความทุกข์ทรมานมากมาย /Nในที่แห่งนี้ Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Dumper-dumper. I gotta go, alright?นี่มันเป็นเรื่องจำเป็น ทุกข์หนักด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Came back from lunch on Friday, handed in his resignation.หลังจากอาหารเที่ยงเมื่อวันศุกร์ สีหน้ากลายเป็นคนอมทุกข์ Duplicity (2009)
our plaintiffs were very well taken care of.เจ้าทุกข์ของเราได้รับการดูแลที่ดีมาก I Lied, Too. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาทุกข์เอง[v. exp.] (hā thuk ēng) EN: torment oneself   FR: se tourmenter
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   
แขนทุกข์[n. exp.] (khaēnthuk) EN: black arm band   
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]
คลายทุกข์[v. exp.] (khlāi thuk) EN: relieve distress   FR: se relever ; se remettre
ข้อร้องทุกข์[n.] (khø røngthuk) EN: grievance   
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain   FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk røn) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony   
ความทุกข์ทรมาน[n.] (khwām thuk thøramān) EN: suffering ; pain ; distress   
ความทุกข์ยาก[n. exp.] (khwām thuk yāk) EN: hardship ; distress ; trouble ; difficulty ; rigor ; adversity ; misery   
ก้มหน้าทนทุกข์[v. exp.] (kom nā thon thuk) EN: resign oneself to sufferings   
กระบวนการร้องทุกข์[n. exp.] (krabūankān røngthuk) EN: grievance procedure   
เป็นทุกข์[v. exp.] (pen thuk) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry   FR: être malheureux
พ้นทุกข์[v.] (phonthuk) EN: be free from suffering ; be delivered from suffering/misery   FR: réchapper ; s'en tirer
ผู้ร้องทุกข์[n. exp.] (phū røngthuk) EN: complainant   FR: plaignant [m]
ผู้ยื่นคำร้องทุกข์[n. exp.] (phū yeūn khamrøngthuk) EN: complainant   
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: ease ; be released from ; relieve   
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel   
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe   FR: raconter ses malheurs
ร้องทุกข์[v.] (røngthuk) EN: complain ; air one's grievance ; make a complaint ; petition   FR: se plaindre ; réclamer
สารทุกข์สุขดิบ[n. exp.] (sāra thuk suk dip) EN: all happiness and sufferings ; joys and sufferings ; ups and downs   FR: les joies et les peines
เสวยทุกข์[v. exp.] (sawoēi thuk) EN: undergo suffering ; suffer adversity   
สุกและทุกข์[n. exp.] (suk lae thuk) FR: les joies et les peines
แต่งตัวไว้ทุกข์[v. exp.] (taengtūa waithuk) EN: wear mourning   FR: porter le deuil
ถ่ายทุกข์[v. exp.] (thāithuk) EN: urinate ; pass urine ; void urine   
ถ่ายทุกข์[v. exp.] (thāithuk) EN: excrete ; evacuate   
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksuk) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs   
ทนทุกข์[v.] (thon thuk) EN: suffer ; endure suffering   
ทนทุกข์ทรมาน[v.] (thon thuk thøramān) EN: suffer ; endure suffering   
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]
ทุกข์[n.] (thuk) EN: dukkha (pali) ; suffering   FR: dukkha (pali) ; souffrance [f]
ทุกข์ใจ[n.] (thukjai) EN: mental suffering   
ทุกข์ใจ[adj.] (thukjai) EN: sorrow ; anguish   FR: affligé ; accablé
ทุกข์ก่อนแล้วจึงสุข[xp] (thuk køn laēo jeung suk) FR: nul plaisir sans peine
ทุกข์สุข[n. exp.] (thuksuk) EN: happiness and sorrow ; ups and downs   
ทุกข์ยาก[adj.] (thuk yāk) FR: misérable
ตกทุกข์ได้ยาก[v. exp.] (tok thuk dāi yāk) EN: distress ; be in low circumstances ; fall on hard times ; be in difficulty   FR: traverser une période difficile
ไว้ทุกข์[v.] (waithuk) EN: wear mourning ; wear mourning clothes ; be in mourning   FR: endeuiller ; porter le deuil ; prendre le deuil

English-Thai: Longdo Dictionary
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adversity[N] เคราะห์กรรม, See also: ความทุกข์ร้อน, Syn. misfortune, reverse, trouble
affliction[N] ความเจ็บปวดรวดร้าว, See also: ความทุกข์, Syn. suffering, pain
agonized[ADJ] ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน
agony[N] ความทรมาน, See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม, Syn. suffering, torture, distress
anguish[N] ความรวดร้าว, See also: ความทุกข์, ความทุกข์ทรมาน, Syn. distress, pain, wretchedness
anxiously[ADV] อย่างร้อนรนใจ, See also: อย่างทุกข์ร้อนใจ, Syn. concernedly, carefully
afflict with[PHRV] ทุกข์ทรมานด้วย, See also: ทนทุกข์อยู่กับ
bitter[ADJ] ขมขื่น, See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม, Syn. embittered, rancorous
bitterness[N] ความขมขื่น, See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
bothered[VT] เป็นทุกข์เป็นร้อน, See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
be striken with[PHRV] เริ่มทุกข์ทรมานจาก
bow down[PHRV] ทำให้ทุกข์ยาก, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน, Syn. lade with, load down, weigh down
break down[PHRV] ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
bring down[PHRV] ทำให้ยุ่งยาก, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
comfort[N] คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก, See also: เครื่องบรรเทาทุกข์, Syn. luxury, creature, convenience, conveniency, help, support, succor
compassion[N] ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
compassionate[ADJ] ที่รู้สึกเห็นใจ, See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathetic, merciful
complain[VI] ร้องทุกข์, Syn. cry, grieve, bewail
complainant[N] ผู้ร้องทุกข์
curse[VT] ทำให้เจ็บปวด, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
complain of[PHRV] เป็นทุกข์เพราะ, See also: ทุกข์ทรทานจาก, Syn. suffer from
complain to[PHRV] แจ้งความ, See also: ร้องทุกข์
cut up[PHRV] ทำให้ทุกข์กับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำความเสียหายให้กับ
devil-may-care manner[IDM] ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
drag on[PHRV] ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข, See also: อยู่อย่างเป็นทุกข์, Syn. drag out
drag out[PHRV] ทำให้มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข, See also: อยู่อย่างเป็นทุกข์, Syn. drag on
drown one's sorrows[IDM] ดื่มเหล้าดับทุกข์
eat one's heart out[IDM] ทุกข์ทรมานมากกับ, See also: อยู่อย่างไม่มีความสุข
desolate[VT] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้ทุกข์ทรมาน, Syn. distress, sadden
difficult[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ยุ่งยาก, ลำเค็ญ, ทุกข์ยาก, Syn. arduous, hard, heavy, laborious, Ant. easy, simple
distressfully[ADV] อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
distressingly[ADV] อย่างเป็นทุกข์, See also: อย่างไม่มีความสุข
embitter[VT] ทำให้ผู้อื่นขมขื่น, See also: ทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมาน, Syn. rankle, sour
euthanasia[N] การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ), Syn. mercy killing
fair-weather[ADJ] ซึ่งคบหาไม่ได้, See also: ซึ่งเป็นเพื่อนกิน, ซึ่งร่วมสุขแต่ไม่ร่วมทุกข์, ซึ่งไม่น่าไว้ใจ
fret[VI] กลัดกลุ้ม, See also: กังวลใจ, เป็นทุกข์
fret[VT] ทำให้กลัดกลุ้ม, See also: ทำให้กังวลใจ, ทำให้เป็นทุกข์, Syn. bother, trouble, worry, Ant. calm, comfort, console
get of[PHRV] เป็นทุกข์จาก, See also: ทรมานจาก, Syn. have of, make of
gnaw on[PHRV] ทำให้ทุรนทุราย, See also: ทำให้เห็นทุกข์, ทำให้กระวนกระวายใจ
gnaw at[PHRV] ทำให้ทุรนทุราย, See also: ทำให้เห็นทุกข์
go through[PHRV] ทุกข์ทรมานกับ, Syn. pass through
inquire after[PHRV] ไต่ถามทุกข์สุขของ, See also: ถามถึงสุขภาพของ, Syn. enquire after
Good Samaritan[N] คนชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก, Syn. donor
grievance man[N] ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์
grievous[ADJ] สลดใจ, See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง, Syn. mournful, Ant. happy
half mourning[N] การไว้ทุกข์น้อย
happy-go-lucky[ADJ] สบายอกสบายใจ, See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน, Syn. carefree, cheerful
hardship[N] ความทุกข์ยาก, See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน, Syn. adversity, difficulty
heart-rending[ADJ] ซึ่งทำให้เสียใจมาก (ในความทุกข์ของคนอื่น), See also: ซึ่งทำให้โศกเศร้ามาก (ในความทุกข์ของคนอื่น), Syn. pathetic, piteous
heartsore[ADJ] ซึ่งเศร้าโศกเสียใจมาก, See also: ที่ระทมทุกข์, Syn. regretful, sad, Ant. happy, joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
bewail(บีเวล') {bewailed,bewailing,bewails} vt. แสดงความเสียใจต่อ,คร่ำครวญ,ร้องไห้,ระทมทุกข์กับ, See also: bewailment n. ดูbewail, Syn. lament ###A. rejoice
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust
crape(เครพ) {craped,craping,crapes} n. แขนทุกข์ (สีดำ) ,ผ้าย่นสีดำ,ด้ายดำ,ผ้าย่น,แพรย่น,ผ้าไว้ทุกข์,เครื่องหมายไว้ทุกข์. vt. ใช้ด้ายย่นหรือแพรย่นปิดคลุม,ทำให้เป็นลอน, Syn. crepe
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
cypress(ไซ'เพรส) n. สิ่งทอบางละเอียดที่ใช้ทำเสื้อผ้าไว้ทุกข์, Syn. cyprus
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
dolor(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
dolour(โด'ลาร์) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความระทมทุกข์, See also: dolorous,adj.
elegiac(เอลละไจ'แอค) adj. เสียใจ,ระทมทุกข์,เป็นทำนองไว้อาลัย -n. บทกวีไว้อาลัย
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.
fester(เฟส'เทอะ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นหนอง,ทำให้เกิดแผลเปื่อย,เน่าเปื่อย,ระทมทุกข์. -n. แผลเปื่อย,แผลหนอง,ตุ่มหนอง, Syn. suppurate,putrefy
forlorn(ฟอร์ลอร์น') adj. โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ถูกทอดทิ้ง,ไม่มีเพื่อนฝูง,ไม่มีความสุข,น่าสงสาร,ระทมทุกข์,สิ้นหวัง,สิ้นเนื้อประดาตัว., See also: forlornly adv. forlornness n., Syn. pitiful,-A. cheerful
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม,บึ้ง,หม่นหมอง,ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
grievant(กรี'เวินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องทุกข์
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
hard knocksความลำบาก,ความทุกข์ยาก
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก,เพียบ,เหนื่อยมาก,มีภาระมาก,ทุกข์มาก
hellfiren. ไฟนรก,สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่สุด
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง,ตะโกน,โอดครวญ,ร้องทุกข์,n. เสียงโอดครวญ,เสียงร้องตะโกน

English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
ail(vi,vt) เจ็บป่วย,ปวด,ทุกข์ทรมาน,ลำบาก
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
colourless(adj) ไม่มีสี,เป็นทุกข์
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
crape(n) แขนไว้ทุกข์
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
distress(vt) ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ทุกข์ยาก,ทำให้ลำบาก
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน
inflict(vt) นำมาใส่ให้,ก่อความทุกข์,ลงโทษ
infliction(n) การนำมาใส่ให้,การทำโทษ,การก่อความทุกข์
joyless(adj) ไม่ยินดี,ทุกข์,เศร้าโศก,ไม่สนุกสนาน,ไม่ร่าเริง
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
mate(vt) เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก,แต่งงาน,สมรส
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
mourn(vt) เศร้าโศก,อาลัย,ไว้ทุกข์,เสียใจ
mourning(n) การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
relief(n) ความโล่งใจ,ความบรรเทา,เงินช่วยเหลือ,การบรรเทาทุกข์
solace(vt) บรรเทาทุกข์,ปลอบโยน,ห่อนใจ,ปลอบขวัญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ask after (PHRV ) ทักทายปราศรัย, ถามสารทุกข์สุขดิบ, ไปเยี่ยมเยียน(ถามอาการ)
See also: S. inquire after,
avalon (n) เกาะที่เชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ทางตะวันตกที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ทรงไปประทับอยู่ภายหลังจากการบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบและทรงสวรรคตที่นั่น บางครั้งใช้แสดงความหมายแฝงหมายความว่า เป็นที่พักพิงใจและกายเมื่อมีความทุกข์ระทม island paradise in Celtic mythology: in Celtic mythology, an island paradise in the west. King Arthur is said to have been taken to Avalon after being apparently mortally wounded. (Encarta Wold English Dictionary)
See also: S. แดนสุขาวดี,
mental suffering (phrase ) การได้รับความทรมานทางจิตใจ, การได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจ, การได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
self-inflicted (adj ) เกิดขึ้นโดยตัวเราเอง อย่างเช่น ความทุกข์ ความเครียด อาการเจ็บป่วย ต.ย. Stress is often self-inflicted.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi ) โล่งใจ (หลังจากที่มีความทุกข์สุมอยู่เต็มอก)
心配[しんぱい, shinpai] (n ) (เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), S. . worrier n.
切ない[せつない, setsunai] (adj ) (เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: ทุกข์ทรมาน English: to suffer
癒す[いやす, iyasu] Thai: คลายทุกข์ English: to cure

German-Thai: Longdo Dictionary
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม
Qual(n) |die, pl. Qualen| ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวด , See also: Related: Leid
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual
trösten(vt) |tröstete, hat getröstet, jmdn.| ปลอบใจ, ช่วยพูดปลอบบรรเทาความทุกข์ เข่น Sie tröstet einen sehr kranken Mensch.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top