Search result for

*ที่บรรจุ*

(149 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ที่บรรจุ, -ที่บรรจุ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจับ ๑วัตถุที่มีรูปอย่างฝักกระจับสำหรับยันคางศพที่บรรจุโกศ
กระถางธูปน. กระถางที่บรรจุทรายหรือข้าวสาร สำหรับปักธูป .
กลม ๒ลักษณนามเรียกจำนวนเหล้าบางประเภทที่บรรจุในขวดกลม เช่น เหล้ากลมหนึ่ง เหล้า ๒ กลม.
กัลปพฤกษ์ ๑เรียกต้นไม้ที่ทำขึ้นเนื่องในการทิ้งทานในงานเมรุหลวง และมีลูกมะนาวบรรจุเงินตราห้อยอยู่ตามกิ่งต่าง ๆ ของต้นไม้นั้น ว่า ต้นกัลปพฤกษ์, เรียกลูกมะนาวที่บรรจุเหรียญเงินนั้น ว่า ลูกกัลปพฤกษ์
กาจับหลัก ๑น. ไม้แป้นวงกลม มีหลักปักอยู่ที่ริมแป้น ที่ปลายหลักมีวัตถุรูปกระจับสำหรับรับคางศพที่บรรจุโกศ
ก๊าซน. อากาศธาตุ, (วิทยา) สถานะหนึ่งของสสาร รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ, เรียกไฟซึ่งเกิดจากการจุดอะเซทิลีน ซึ่งได้จากก้อนแคลเซียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับนํ้า ว่า ไฟก๊าซ, แก๊ส ก็ว่า.
กุฏิ ๒(กุด) น. ที่บรรจุศพที่ก่ออิฐถือปูนเป็นหลัง ๆ
แก๊สน. อากาศธาตุ, (วิทยา) สถานะหนึ่งของสสาร รูปร่างและปริมาตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ, เรียกไฟซึ่งเกิดจากการจุดอะเซทิลีน (acetylene) ซึ่งได้จากก้อนแคลเซียมคาร์ไบด์ทำปฏิกิริยากับน้ำว่า ไฟแก๊ส, ก๊าซ ก็ว่า.
ข้าวผอกน. ข้าวห่อหรือข้าวที่บรรจุกระบอกไปกินกลางวัน.
ข้าวหลามน. ข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก.
เข้าบัวก. เอาอัฐิเข้าไปเก็บไว้ในที่บรรจุอัฐิซึ่งสร้างเป็นรูปดอกบัวตูมบนฐานเตี้ย ๆ.
ครรภธาตุ(คับพะทาด) น. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ธาตุครรภ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า.
คร่ำ ๑(คฺรํ่า) ว. เรียกของเหลวในถุงเยื่อหุ้มลูกในมดลูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่ลดผลการกระทบกระแทก และช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น ว่า นํ้าครํ่า เรียกถุงเยื่อหุ้มที่บรรจุน้ำคร่ำ ว่า ถุงน้ำคร่ำ.
จาน ๑น. ภาชนะรูปแบน ๆ สำหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ, ลักษณนามเรียกจานที่ไม่มีอะไรบรรจุว่า ใบ หรือ ลูก เช่น จานใบหนึ่ง จาน ๒ ลูก, ลักษณนามเรียกสิ่งของที่บรรจุอยู่ในจานว่าจาน เช่น ข้าวจานหนึ่ง ข้าว ๒ จาน, เรียกของที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น จานเสียง, เรียกมะเขือชนิดหนึ่ง ว่า มะเขือจาน, คู่กับ มะเขือถ้วย.
ดี ๑น. อวัยวะภายในของคนและสัตว์ที่บรรจุนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ซึ่งออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร, เรียกนํ้าข้นสีเขียว มีรสขม ออกจากตับ สำหรับช่วยย่อยอาหาร ว่า นํ้าดี.
ตารางสอนน. ตารางที่บรรจุรายการสอนใน ๑ สัปดาห์ ว่า วันใด เวลาใด สอนวิชาใด.
ถ้วย ๑ลักษณนามเรียกถ้วยที่ไม่มีอะไรบรรจุว่า ใบ เช่น ถ้วยใบหนึ่ง ถ้วย ๒ ใบ, เรียกปริมาณของสิ่งที่บรรจุอยู่ในถ้วย ว่า ถ้วย เช่น แกงถ้วยหนึ่ง แกง ๒ ถ้วย
ธรรมเจดีย์น. คัมภีร์ที่จารึกพระธรรม เช่น พระไตรปิฎก, เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมที่มักจารลงบนใบลาน.
ธาตุ ๒เจดีย์ที่บรรจุกระดูกคนที่เผาแล้ว.
ธาตุครรภ(ทาตุคับ) น. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ครรภธาตุ หรือ เรือนธาตุ ก็ว่า.
น้ำคร่ำน. ของเหลวในถุงเยื่อหุ้มลูกในมดลูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่ลดผลการกระทบกระแทก และช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น, เรียกถุงเยื่อหุ้มที่บรรจุน้ำคร่ำว่า ถุงน้ำคร่ำ.
นิธานที่ฝัง, ที่บรรจุ.
บริโภคเจดีย์(บอริโพกคะ-) น. เจดีย์ที่บรรจุเครื่องบริขารของพระพุทธเจ้า.
บัวที่บรรจุอัฐิ สร้างเป็นรูปดอกบัวตูมบนฐานเตี้ย ๆ.
ปลอกกระสุนน. ส่วนของกระสุนปืนที่บรรจุดินปืนและลูกตะกั่ว.
ปัศตัน(ปัดสะ-) น. ลูกปืนที่บรรจุดินและแก๊ปในตัว
พระแผงน. พระพิมพ์ที่หล่อติดกันเป็นแผง, พระพิมพ์ที่บรรจุอยู่ในแผงไม้ขนาดใหญ่.
พัสดุภัณฑ์น. สิ่งของที่บรรจุหีบห่อสำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง.
ไฟแช็กน. เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง เวลาใช้ต้องทำให้จักรโลหะครูดกับถ่านไฟแช็ก เกิดประกายไฟติดไส้ที่ชุ่มด้วยนํ้ามันหรือแก๊สที่บรรจุอยู่ลุกเป็นเปลวไฟขึ้น.
มหาธาตุเรียกพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมธาตุ ว่า มหาธาตุ เช่น เอาทั้งพืชพระศรีมหาโพธิอันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยู่ใต้ต้นและผจญพลขุนมาราธิราช ได้ปราบแก่สัพพัญญุตญาณเป็นพระพุทธมาปลูกเบื้องหลังพระมหาธาตุนี้ (ศิลาจารึกนครชุม), เรียกวัดที่มีพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมธาตุ ว่า วัดมหาธาตุบ้าง วัดพระศรีมหาธาตุบ้าง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุบ้าง.
ระเบิดขวดน. ลูกระเบิดที่บรรจุสารเคมีบางอย่างในขวดแก้วหนา เมื่อถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจะระเบิด.
ระเบิดมือน. ลูกระเบิดขนาดเล็กที่บรรจุดินระเบิดอย่างแรง ใช้ขว้างให้เกิดการระเบิด.
ระเบิดไอพิษน. ลูกระเบิดที่บรรจุสารพิษซึ่งเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว จะกลายเป็นไอหรือควันที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้.
รังเพลิงน. ส่วนท้ายของลำกล้องปืนเป็นที่บรรจุลูกปืนในตำแหน่งพร้อมที่จะจุดชนวน.
เรือนธาตุน. ส่วนสำคัญของพระสถูปหรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุไว้ภายใน, ครรภธาตุ หรือ ธาตุครรภ ก็ว่า .
ลอยกระทงน. ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่ง เอากระทงที่บรรจุธูปเทียนดอกไม้ แล้วจุดให้ลอยในน้ำ ทำในวันเพ็ญเดือน ๑๒.
ลูกกัลปพฤกษ์น. ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน, โดยปริยายเรียกสลากที่ห้อยไว้ตามต้นไม้ให้คนสอยในงานกุศลหรืองานรื่นเริงเป็นต้น.
ลูกปืนน. ลูกตะกั่วหรือเหล็กเป็นต้นที่ยัดใส่ในลำกล้องปืนแล้วยิง, กระสุนที่บรรจุในลำกล้องปืนสำหรับยิง ประกอบด้วยปลอกโลหะ ตรงปลายด้านหนึ่งมีหัวกระสุนโลหะ ถ้าเป็นปืนลูกซอง ปลอกทำด้วยกระดาษแข็ง ไม่มีหัวกระสุน แต่มีลูกปรายหลายลูกอยู่ภายใน ทั้ง ๒ ชนิดมีดินปืนอยู่ตรงกลางและมีเชื้อปะทุอยู่ก้นปลอก, กระสุนปืน
ลูกโม่ส่วนของปืนที่บรรจุกระสุน เมื่อลั่นไกแล้วหมุนได้เพื่อให้ลูกปืนตรงกับลำกล้อง.
หม้อน. ภาชนะประเภทหนึ่ง มีรูปทรงต่าง ๆ สำหรับใส่ของหรือใช้งานบางอย่าง, เรียกตามสิ่งที่ใช้ทำก็มี เช่น หม้อดิน หม้อทองเหลือง หม้ออะลูมิเนียม, เรียกตามสิ่งที่บรรจุก็มี เช่น หม้อข้าว หม้อน้ำมนตร์, เรียกตามวัตถุประสงค์ที่ใช้สอยก็มี เช่น หม้อตุ๋น หม้อนึ่ง.
หลาม ๒ก. เอาของใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟให้สุก เช่น หลามข้าว, เรียกข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก ว่า ข้าวหลาม
หีบห่อน. สิ่งของที่บรรจุกล่องหรือมีสิ่งอื่นห่อหุ้มไว้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สุสานหลวงสถานที่บรรจุพระสรีรางคาร (พระอังคาร)

สุสานหลวง [ศัพท์พระราชพิธี]

Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Augmentative and Alternative Communication Programซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด, ซอฟต์แวร์ช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการพูด โดยใช้รูปภาพหรือข้อความเป็นรูปแทนการสื่อความหมาย เมื่อเลือกรูปแทนแล้ว โปรแกรมจะเล่นเสียงที่บันทึกไว้ของรูปแทนดังกล่าวออกมา โปรแกรมชนิดนี้พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ชื่อ "ปราศรัย" ทำหน้าที่เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการสนทนาไว้อย่างไม่จำกัดจำนวน โดยจัดเก็บเสียงเป็นแฟ้มเสียงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Thai Sign Language Program: computer vocabularyภาษามือไทยชุดคำศัพท์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลภาษามือไทย ที่บรรจุคำศัพท์คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย ภาพ วีดิทัศน์ภาษามือไทย [Assistive Technology]
Fuel rodแท่งเชื้อเพลิง, เม็ดหรือเนื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ที่บรรจุในเปลือกหุ้มเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก พร้อมใช้หรือนำมาประกอบเป็นชุดแท่งเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู fuel element ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Diplomatic Pouchถุงเมล์ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต้ตอบทางราชการ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน ต่างประเทศ ถุงเมล์ทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการ และผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ขอตรวจไม่ได้ คือได้รับการละเว้นจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นเรื่องถุงเมล์ทางการทูตนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ว่า?1. ในรัฐผู้รับจะอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ทั้งมวลในการติดต่อกับคณะรัฐบาลและกับคณะผู้แทน และสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่งไม่ว่าตั้งอยู่ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้สื่อสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการทูตของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการทูตหมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงเมล์ทางการทูตจะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูตจะต้องมีเครื่องหมายติดไว้ภายนอกที่เห็น ชัดเจน แสดงลักษณะของถุงทางการทูตและอาจบรรจุเอกสารหรือสิ่งของทางการทูต ซึ่งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการ แสดงสถานภาพของตนและจำนวนหีบห่อ ซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ และจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ในกรณีที่ ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการ แสดงจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางการทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรงและโดย เสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน?คำว่าถุงทางการทูตนี้ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกว่า ?Diplomatic bag? ส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า ?Valise Diplomatique? [การทูต]
Van de Graaff Generator (accelerator)เครื่องแวนเดอกราฟ, เป็นเครื่องผลิตประจุไฟฟ้าสถิตย์ศักดาสูง ซึ่งประจุไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดถูกส่งผ่านโลหะปลายแหลมไปยังสายพาน ซึ่งทำหน้าที่พาประจุขึ้นไปสะสมไว้ที่ผิวทรงกลมจนได้ศักดาไฟฟ้าสูง ระบบทั้งหมดนี้อยู่ในถังความดันที่บรรจุแก๊สเฉื่อยทางไฟฟ้า เช่น ฟรีออนความดันสูงไม่น้อยกว่า 15 บรรยากาศ จะสามารถเก็บประจุซึ่งมีศักดาไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 20 ล้านโวลต์ เครื่องนี้นำมาใช้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าได้ และมักใช้เร่งอนุภาคก่อนยิงเข้าสู่เครื่องเร่งอนุภาคแบบอื่นที่ให้พลังงานสูงขึ้น เรียกชื่อตาม Robert Van de Graaff ชาวเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประดิษฐ์เครื่องมิอนี้ ในปี พ.ศ. 2474 [พลังงาน]
สถานีบริการสถานีบริการ, สถานที่สำหรับจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนโดยวิธีเติมหรือใส่ลงในที่บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ โดยใช้มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด ที่ติดตั้งไว้เป็นประจำ และให้หมายความรวมถึงสถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ประชาชนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง [พลังงาน]
Dose, Singleเพียงครั้งเดียว,ยาที่บรรจุสำหรับใช้ครั้งเดียว,รับประทานยาครั้งเดียว,ขนาดยาเพียงครั้งเดียว,ให้เพียงครั้งเดียว,ใช้ครั้งเดียวหมด,ขนาดใช้ยาครั้งเดียว,ให้ขนาดเดียว,ได้รับเพียงครั้งเดียว,การให้ยาในครั้งแรกเพียงขนาดเดียว [การแพทย์]
gasแก๊ส, สถานะหนึ่งของสสาร มีสมบัติฟุ้งกระจายไปจนเต็มภาชนะที่บรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
liquidของเหลว, สถานะของสสารซึ่งอยู่ระหว่างของแข็งและแก๊ส  มีสมบัติที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุอยุ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phaseวัฏภาค, เฟส, ส่วนที่เป็นเนื้อเดียวกันในระบบหนึ่ง และมีขอบเขตแน่นอนแยกจากส่วนอื่น ๆ ของระบบนั้น  เช่น ในภาชนะปิดที่บรรจุน้ำแข็ง น้ำ และไอน้ำ ระบบนี้จะมี 3 วัฏภาค คือ วัฏภาคของแข็ง ได้แก่ น้ำแข็ง วัฏภาคของเหลว ได้แก่ น้ำ และวัฏภาคของแก๊ส ได้แก่ ไอน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sperm cellเซลล์อสุจิ, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ โดยทั่วไปประกอบด้วย ส่วนหัว เป็นส่วนที่บรรจุนิวเคลียส ส่วนลำตัวเป็นส่วนที่บรรจุไมโตคอนเดรีย และส่วนหางมีโครงสร้างเป็นแฟลเจลลัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gas Tubesหลอดที่บรรจุก๊าซ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And also a place whereby you can rake it loads of money.และยังเป็นสถานที่ ที่คุณสามารถกวาดเงิน ที่บรรจุอยู่ ไปได้ Episode #1.9 (2008)
Tell me that restating you was't a mistakeหวังว่าฉันคงไม่ผิดนะ ที่บรรจุนายกลับเข้ามา Fast & Furious (2009)
They only recorded history of our race was contained within the All-Spark, lost with its destruction.พวกเขาแค่อัดเสียงไว้เท่านั้น ภูมิประวัติหนึ่งเดียวของเรา\ ที่บรรจุอยู่ใน ออลสปาร์ค ได้ถูกทำลายไปพร้อมกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Mr. Bauer, you've seen the canisters containing the bioweapons, you know what they look like, is that correct?คุณบาวเออร์\ คุณเคยเห็นเครื่อง ที่บรรจุอาวุธชีวภาพ, คุณรู้ใช่มั้ย ว่ามันหน้าตายังไง ถูกต้องมั้ย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We have three loaded.เรามีที่บรรจุเสร็จสามลูก Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Customs didn't suspect a thing with that Rolls Royce in the crate.ศุลกากรจะไม่สงสัย ของที่อยู่ในรถโรสรอล์ย ที่บรรจุอยู่หรอก Chuck Versus the Best Friend (2009)
The yellow powdery stuff in the vials that you stole, they're like eggs,ผงสีเหลืองที่บรรจุในหลอดที่คุณขโมยมา พวกมันดูเหมือนจะเป็นไข่ Bound (2009)
Loaded with the deadly blue shadow virus in key Republic systemsที่บรรจุไวรัสมรณะบลูชาโดว์ ในระบบดาวสำคัญของสาธารณรัฐ Mystery of a Thousand Moons (2009)
How could droids have gotten ahold of the virus containers?เจ้าดรอยด์นั่นมันเอาที่บรรจุไวรัส ไปได้ยังไงนะ? Mystery of a Thousand Moons (2009)
We've already taken the virus containers out of these bombsเราได้เอาที่บรรจุไวรัส ออกจากระเบิดพวกนี้ไปแล้วนะ Mystery of a Thousand Moons (2009)
We know. They are remnants from the paintings on the box that contained the ruby.เรารู้ นี่เป็นภาพที่ถอดได้ จากภาพวาดข้างภาชนะ ที่บรรจุทับทิม A Night at the Bones Museum (2009)
We may even find a container of lubricant down there.เราอาจเจอสิ่งที่บรรจุ น้ำยาหล่อลื่นข้างในนั้นก็ได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
I have access to the holocron and all the information the memory contains.ข้าเข้าถึงโฮโลครอน แล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่บรรจุอยู่ได้แล้ว Holocron Heist (2009)
The contents of this case belong to someone I care about very much, and I can't seem to get it to them, so I need you to, please, take this out of town and send it to her on my behalf.สิ่งที่บรรจุอยู่ด้านใน กระเป๋าหิ้วใบนี้ เป็นของใครบางคน ที่ฉันรู้สึกห่วงใยอย่างมากที่สุด และฉันไม่อาจเอาไปให้ พวกเขาได้ This Is Why We Stay (2010)
a suitcase full of money.พร้อมด้วยกระเป๋าที่บรรจุเงินอยู่เต็ม June Wedding (2010)
I'm going to need a mag of Lokken 2-12, a thermographic scope, and no questions asked.ฉันอยากได้ ที่บรรจุ กระสุน ของ ล๊อคเคน 2-12 กล้องตรวจจับความร้อน และไม่มีคำถาม 2.0 (2010)
Well, Agent Khamera had a gun that was loaded with blanks,ก็ จนท.คามีราใช้ปืนที่บรรจุกระสุนเปล่า Resistance (2010)
Tomorrow the last of the cases containing these plates will be transferred to the Arab.พรุ่งนี้,กล่องสุดท้ายที่บรรจุ แม่พิมพ์แบงค์จะถูกส่งต่อไปที่อาหรับ The A-Team (2010)
When he walked on that field, with a loaded shotgun.ตอนที่เขาเดินเข้ามาที่สนาม พร้อมกับปืนที่บรรจุกระสุน The Crazies (2010)
Your boyfriend's outside with a rifle loaded with wooden bullets.แฟนเธออยู่ข้างนอก กับ ไรเฟิล ที่บรรจุกระสุนหัวไม้ The Last Day (2011)
Like sunshine in a pretty blonde bottle.เหมือนแสงอาทิตย์ที่บรรจุ ในขวดสีบลอนด์แสนสวย You Smell Like Dinner (2011)
I don't know why he checks it's loaded. Surely he's the one who loaded it?ฉันไม่รู้ว่าจะเช็คไปทำไม แน่ใจว่าเป็นเขาเองที่บรรจุกระสุน Seven Psychopaths (2012)
I'm the guy with an antique rifle loaded with silver, werewolf- killing bullets under my bed.ฉันมีปืนไรเฟิลโบราณ ที่บรรจุไว้ด้วยกระสุนเงิน ที่ใช้ฆ่ามนุษย์หมาป่าอยู่ใต้เตียง Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Locked and ready to be loaded.นี่คือเครื่องล้างเทปหรอ? ล็อคไว้อยู่และทันทีที่บรรจุ Perception (2012)
She tripped... and spilled some of the contents of the powder container that was meant for you.นางหกล้ม ทำตลับที่บรรจุผงแป้งสำคัญของเจ้าตก Episode #1.20 (2012)
out of sensitivities to some of the subject matter that is contained within the episode.นอกจากความไวของเนื้อเรื่อง ที่บรรจุอยู่ในตอนนี้ Oeuf (2013)
I've analyzed the contents of this bottle with the most sophisticated techniques available to man.ฉันศึกษาสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนี่ ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่สุดที่คนเราสามารถทำได้ Selfless, Brave and True (2013)
These are the 20 people who put a bag in the capsule?นี่คือ 20 คนที่บรรจุถุงในแคปซูลเวลาเหรอ Pay It Forward (2013)
We found the air tanks that had the coins at the fire station empty.เราพบแทงค์อากาศที่บรรจุเหรียญ ที่สถานีดับเพลิง ว่างเปล่า At What Price (2013)
It's left over from when this was a warhead that contained conventional explosives.มันถูกทิ้งไว้ หลังจากเมื่อครั้งยังติดกับจรวด ที่บรรจุระเบิดรุ่นเก่า The Man from U.N.C.L.E. (2015)
The chest the Hebrews carried the Ten Commandments in.หีบของฮิบรู ที่บรรจุบัญญติ 10 ประการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It housed the Ark of the Tabernacle, which stored the original 10 Commandments which God gave to Moses.หีบแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นที่บรรจุของ บัญญัติสิบประการ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ โมเสส Pi (1998)
For all we know, these people could be walking time bombs, disease vectors, spies.เราจะรู้ได้ไงว่าคนพวกนี้ จะไม่เป็นระเบิดเดินได้ ที่บรรจุเชื้อโรค หรือสายสืบ Pilot (2004)
The only thing that comes out of that place is the candy already packed and addressed.สิ่งเดียวที่ออกจากโรงงาน นั่นก็คือลูกกวาด ที่บรรจุใส่กล่องพร้อมที่อยู่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
which is then rolled around a thin glass vial of vinegar.และม้วนกระดาษไปรอบๆขวดแก้วบางๆ ที่บรรจุน้ำส้มสายชู The Da Vinci Code (2006)
A job that places the corpse into the coffin.งานที่บรรจุศพลงไปในโลง Departures (2008)
Yes, sir. As soon as we load relief supplies.ครับ ท่าน ทันทีที่บรรจุเสบียงสับเปลี่ยนเสร็จ Star Wars: The Clone Wars (2008)
We've learned one of their agents stole an encrypted microchip containing top secret information out of the DNI.เรารู้มาว่า สายลับของพวกมันคนนึงได้ขโมย ไมโครชิปลับ ที่บรรจุข้อมูลลับ ออกไปจาก ดีเอ็นไอ Chuck Versus the Break-Up (2008)
I'm interested in the ancient muzzle-loading rifles Used during the modoc indian war.ฉันสนใจปืนไรเฟิลโบราณที่บรรจุกระสุนทางปากกระบอก ที่ใช้ระหว่างสงคราม อินเดียนโมด็อค Self Made Man (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caisson[N] กล่องที่บรรจุอากาศเพื่อให้คนสามารถลงไปทำงานใต้น้ำได้ เช่น ในการสร้างสะพาน, Syn. coffer, cofferdam
camping gas[N] แก๊สที่บรรจุในภาชนะเล็กๆ สำหรับใช้เมื่อไปตั้งแคมป์
canned[ADJ] ที่บรรจุในกระป๋อง
card[N] บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน, See also: บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน เช่น บัตรเอทีเอ็ม บัตรเติมเงินสำหรับโทรศัพท์ บั
cask[N] ปริมาณที่บรรจุได้ในถังไม้, Syn. caskful
content[N] จำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่
filler[N] ผู้บรรจุ, See also: ผู้ใส่, สิ่งที่บรรจุ, เครื่องบรรจุ, เครื่องอัดกระป๋อง
jumbo jet[N] เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้โดยสารได้หลายร้อยคน, See also: เครื่องบินจัมโบ้, Syn. jumbo
magnum[N] ปริมาณของเหลวที่บรรจุอยู่ในขวดไวน์ขนาด 1.5 ลิตร
mortuary[N] ห้องดับจิต, See also: ห้องเก็บศพ, ที่บรรจุศพ, Syn. charnel house, mausoleum, funeral home
packer[N] คนห่อสินค้า, See also: ผู้บรรจุหีบห่อ, บริษัทที่บรรจุหีบห่อ, Syn. docker, loader
repository[N] ที่เก็บ, See also: ที่รองรับ, ที่บรรจุ
self-loading[ADJ] เกี่ยวกับอาวุธหรือปืนที่บรรจุกระสุนใหม่เองโดยอัตโนมัติ, See also: ซึ่งบรรจุอัตโนมัติ
stowage[N] สถานที่บรรจุ, See also: สถานที่จัดเก็บ, Syn. storage
surcharge[N] การเกินน้ำหนักบรรทุก, See also: การเกินน้ำหนักบรรจุ, น้ำหนักที่บรรจุเกิน, Syn. overburden, overload
tank[N] ปริมาณน้ำหรือก๊าซที่บรรจุในถังขนาดใหญ่
tare[N] น้ำหนักของพัสดุหรือสินค้าที่บรรจุหีบห่อแล้ว, See also: น้ำหนักของยานพาหนะที่ยังไม่บรรทุกสินค้า
tear bomb[N] ระเบิดที่บรรจุก๊าซน้ำตา
tinned[ADJ] ที่บรรจุกระป๋อง, Syn. canned
waterbed[N] ที่นอนน้ำ (เป็นที่นอนที่บรรจุน้ำ), See also: เตียงน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
bin(บิน) 1. ถัง,ลัง {binned,binning,bins} vt. ใส่ในถังหรือลัง 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มที่บรรจุข้อมูล ที่เป็นเลขฐานสอง (binary) เช่น prog.bin
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน
carton(คาร์'เทิน) n. กล่องกระดาษ,กระดาษแข็ง,สิ่งที่บรรจุในกล่องกระดาษ,จุดขาวในกลางเป้า, Syn. box -Conf. cartoon
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
cask(คาสคฺ) {casked,casking,casks} n. ถังไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรง,ปริมาณที่บรรจุได้ในหนึ่งถังดังกล่าว vt. ใส่หรือบรรจุลงในถัง
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
double density diskหนาแน่นสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DD (อ่านว่า ดีดี) หมายถึงจานบันทึกที่บรรจุข้อมูลได้สองเท่าของจานบันทึกธรรมดา ในเนื้อที่เท่ากัน เช่น จานDD ขนาด 5.25 นิ้วจุข้อมูลได้ถึง 360 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 180 K) และจานDD ขนาด 3.5 นิ้ว จุได้ถึง 720 K (ในขณะที่จานบันทึกธรรมดาจุเพียง 360 K) จานบันทึกธรรมดาหรือที่เรียกว่าแบบมีความหนาแน่นเท่าเดียว (single density) นั้น บัดนี้หาซื้อไม่ได้แล้ว ดู HD ประกอบ
firmwareเฟิร์มแวร์หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่บรรจุไว้ในชิปแทนที่จะบรรจุไว้ในจาน บันทึกข้อมูลตามปกติ เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในตอนเริ่มต้น เพราะจะต้องทำงานทันทีที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
jug(จัก) {jugged,jugging,jugs} n. คนโท,เหยือก,กระโถน,สิ่งที่บรรจุในภาชนะดังกล่าว,คุก,เรือนจำ,เสียงนกร้อง vt. ใส่ลงในเหยือก,ต้มเปื่อย,ตุ๋น,เอาเข้าคุก
samแซม <คำอ่าน>ย่อมาจาก sequential access method แปลว่า วิธีเข้าถึงโดยลำดับ เป็นวิธีเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้วิธีหนึ่ง หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้โดยเรียงไปตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานาน
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
simmซิม <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า single in-line memory module หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมายไว้ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู SIP เปรียบเทียบ
single in-line memory modใช้ตัวย่อว่า SIMM (อ่านว่า ซิม) หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมาย ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู single in-line processor เปรียบเทียบ
stowage(สโท'อิจฺ) n. การเก็บ,การเก็บรักษา,การบรรจุ,การใส่,สิ่งที่เก็บใส่,สิ่งที่บรรจุ,ค่าบรรจุ,ค่าคลังสินค้า,ค่าโกดัง,สถานที่บรรจุ
system diskจานบันทึกระบบหมายถึง จานบันทึกที่บรรจุระบบปฏิบัติการ (ถ้าเป็นพีซี ก็หมายถึง MS DOS) สามารถนำมาใช้เริ่มเครื่องใหม่ได้ (boot) โดยใส่ในหน่วยบันทึก A : จานบันทึกระบบต้องมีโปรแกรม 3 โปรแกรม เป็นอย่างน้อย คือ lo.sys, Msdos.sys และ Command.com สองแฟ้มแรกจะถูกซ่อนอยู่ (hidden files) แม้ว่าจะใช้คำสั่ง Dir ก็จะไม่แสดงบนจอภาพโปรแกรม lo.Sys จะดูแลในเรื่องการนำข้อมูลเข้า และการแสดงผล ส่วน MSDOS.sys จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและการบันทึกข้อมูลลงในแผ่นจานบันทุกนั้น ส่วน Command.com ก็จะมีคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ เช่น dir, copy, delete จานบันทึกระบบนี้มีความสำคัญมาก (โดยเฉพาะเครื่องที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์) ถ้าไม่มีจานบันทึกนี้จะเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เลย ถ้ามีฮาร์ดดิสก์ อาจใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นจานบันทึกระบบเลยก็ได้
system folderโฟลเดอร์ระบบหมายถึง โฟลเดอร์ในเครื่องแมคอินทอช ที่บรรจุแฟ้มระบบทั้งหมดเอาไว้ เพื่อใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) รวมทั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
transaction fileแฟ้มข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข (เพื่อนำมาปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก)
transaction processingtransaction processing การประมวลผลด้วยรายการเปลี่ยนแปลงหมายถึง การประมวลผลข้อมูลด้วยการนำแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลง หรือรายการแก้ไข อ่านเข้าไปในคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงรายการในแฟ้มข้อมูลหลัก (master file)
unpack(อันแพค') vt. แก้ห่อ,เอาออกจากห่อ หรือที่บรรจุ,เอาลงพาหนะบรรทุก. vi. เอาออกจากภาชนะบรรจุ, Syn. unburden
war nosen. ปลายขีปนาวุธที่บรรจุด้วยระเบิด,หัวกระสุน

English-Thai: Nontri Dictionary
junction(n) ชุมทาง,หัวต่อ,ที่บรรจุ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Axapta (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
Dynamics AX (n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com

German-Thai: Longdo Dictionary
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์
Gehalt(n) |der, pl. Gehalte| ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ เช่น Der Orangensaft hat einen hohen Gehalt an Vitamin C.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top