Search result for

*ที่ตั้ง*

(279 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ที่ตั้ง, -ที่ตั้ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ตั้ง[N] location, See also: position, situation, site, Syn. ทำเล, Example: เจ้าของโรงงานมองหาที่ตั้งของโรงงานใหม่, Count unit: ที่, Thai definition: ทำเลที่ตั้ง, ตำแหน่งแห่งที่, ตำแหน่งที่ตั้ง
ทำเลที่ตั้ง[N] location, See also: place, site, area, position, spot, Syn. ทำเล, สถานที่, บริเวณ, ที่ตั้ง, Example: โรงแรมทุ่มเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างรีสอร์ตขนาดใหญ่เพราะทำเลที่ตั้งดีอยู่ใกล้ชายทะเล
เป็นที่ตั้ง[V] be mainly, See also: be chiefly, be basic, be fundamental, Syn. เป็นหลักใหญ่, Example: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง
เป็นที่ตั้ง[V] be mainly, See also: be chiefly, be basic, be fundamental, Syn. เป็นหลักใหญ่, Example: ความขัดแย้งมักเกิดจากความริษยาและการรักษาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง
ตำแหน่งที่ตั้ง[N] bearings, See also: set of real number, Syn. ตำแหน่งที่, ที่ตั้ง, Example: หน่วยรบย่อยอยู่ห่างจากตำแหน่งที่ตั้งที่บังคับบัญชาหลายไมล์, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว, Notes: คณิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำแหน่งที่ตั้งน. พิกัดหรือจำนวนจริงชุดหนึ่ง ซึ่งแสดงระยะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ห่างจากแกนอ้างอิงที่กำหนดไว้แล้ว, ตำแหน่งที่ ก็เรียก.
เป็นที่ตั้งว. เป็นสำคัญ.
กง ๓น. ไม้รูปโค้งที่ตั้งเป็นโครงเรือ (เทียบ ม. กง และ ต. กง, ในความเดียวกัน)
กรมท่ากลางน. ส่วนราชการในสังกัดกรมพระคลัง ที่ตั้งขึ้นภายหลังกรมท่าซ้าย กรมท่าขวา ทำหน้าที่รวมงานการติดต่อกับชาติตะวันตกเรื่องการค้าขายและการต่างประเทศ เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา.
กรรมฐาน(กำมะถาน) น. ที่ตั้งแห่งการงาน หมายเอาอุบายทางใจ มี ๒ ประการ คือ สมถกรรมฐาน เป็นอุบายสงบใจ และวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา.
กระดานลื่นน. กระดานที่ตั้งสูงทอดตํ่าลงไปด้านหนึ่ง ให้เด็กเล่นโดยนั่งไถลตัวลง, ไม้ลื่น ก็เรียก.
กระทู้ ๒น. หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม
กระหวัดเกล้าน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย งอข้อศอก หักข้อมือเข้าหาแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งตั้งวงกลาง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
กรุง(กฺรุง) น. เมืองหลวง, เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลาง, แต่ก่อนหมายถึงประเทศก็ได้ เช่น กรุงสยาม กรุงจีน
กรุ่ม(กฺรุ่ม) ก. ขันบ่อย ๆ (ปรกติใช้แก่นกเขา แต่ใช้แก่นกอื่นก็มีบ้าง) เช่น บางพวกจับเป็นคู่คูขันกันโดยธรรมดา เวลากรุ่มกำลังที่ตั้งขึ้นตามฤดู (ม. ร. ๔ วนปเวสน์)
กลางช้างน. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำปืนใหญ่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้าง, ขุนนางซึ่งนั่งประจำที่บนสัปคับที่ตั้งกลางหลังช้างพระที่นั่ง คอยรับพระราชดำรัสสั่งให้สัญญาณแก่ไพร่พลเพื่อให้รุก รับ หรือถอย และส่งศาสตราวุธถวายพระเจ้าอยู่หัวเมื่อประทับตรงคอช้าง.
กาโมทย(-โมด) ว. เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งความรัก, น่ารัก, เป็นที่เกิดแห่งความรัก, เช่น พรมงคลน้นนโสด แก่แก้วกาโมทยมหิษี กัลยาณีสาวสวรรค์ประเสริฐนั้น (ม. คำหลวง ทศพร).
กินนรรำน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูงระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึงเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อย เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง
กี่ ๑ที่ตั้งพระกลดหรือพระแสงง้าวเป็นต้น.
แก๊งน. กลุ่มคนที่ตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่า (มักใช้ในความหมายไม่ดี) เช่น แก๊งโจร แก๊งอันธพาล
ข้อสอบน. ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้.
ขานกยาง ๑น. ปืนโบราณที่ตั้งยิงบนขาคํ้า
ไขว่ห้างว. อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าที่ตั้งชันอยู่.
ควบคุมก. กวดขันให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ควบคุมเวลา ควบคุมเสียง ควบคุมราคาสินค้า
ค่ายน. ที่ตั้งกองทหาร มีรั้วล้อมรอบ
ค่ายที่ตั้งกองทหาร, ที่พักกองทัพ
คำทายน. ปัญหาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทายว่าได้แก่อะไร มีคำว่า อะไรเอ่ย อยู่ข้างหน้าเสมอ เช่น อะไรเอ่ย ต้นเท่าครก ใบปกดิน, มักใช้เข้าคู่กับคำ ปริศนา เป็น ปริศนาคำทาย.
คุณนาม(คุนนะ-) น. ชื่อที่ตั้งขึ้นโดยถือเอาความดีเป็นหลัก เช่น พระปิยมหาราช
ง่อนน. ก้อนดินหรือหินที่ตั้งสูงขึ้นไป เช่น เงื้อมง่อน ว่า เงื้อมแห่งก้อนดินหรือหินที่ตั้งสูงขึ้นไป.
จังก้าว. ลักษณะยืนตั้งท่าเตรียมสู้, ลักษณะที่ตั้งปืนกลเป็นต้นเตรียมพร้อมที่จะยิง.
จิรัฐิติกาล(จิรัดถิติ-) น. เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน.
จีนสาวไส้น. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งจีบหงาย ระดับชายพก มืออีกข้างหนึ่งตั้งวง ระดับชายพก ลำตัวตั้งตรง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
จุดยุทธศาสตร์น. พื้นที่และสถานที่ตั้งที่มีความสำคัญในทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารทั้งในยามสงบและยามสงคราม.
จุดหมาย, จุดหมายปลายทางน. จุดหรือสภาวะที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดหรือสภาวะที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง, เช่น การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายที่จังหวัดสุโขทัย คนเรามีความสุขเป็นจุดหมายในชีวิต.
เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรน. ชื่อนกนางแอ่นขนาดเล็กชนิด Pseudochelidon sirintarae Kitti Thonglongya วงศ์ Hirundinidae เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ลำตัวสีดำเหลือบน้ำเงิน มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและวงรอบเบ้าตาสีขาว ปากสีเหลือง เฉพาะตัวเต็มวัยขนหางคู่กลางมีแกนขนยื่นยาวออกไปคล้ายเส้นลวด ๒ เส้น เคยพบเฉพาะบริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์, ตาพอง ก็เรียก.
ฉุยฉายเข้าวังน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบส่งหลัง เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
ชร-๓(ชะระ-) เป็นพยางค์หน้าของคำที่ตั้งต้นด้วยตัว ช ในบทกลอน เช่น ชริน เป็น ชรริน.
ชวา ๑(ชะ-) น. ชื่อเกาะสำคัญที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย, (โบ) ใช้ว่า ยะวา ก็มี, เรียกประชาชนที่พูดภาษาชวา ว่า ชาวชวา
ชักกระบี่สี่ท่าน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง ระดับแง่ศีรษะ มืออีกข้างหนึ่งจีบหงาย แขนตึงเฉียงไปด้านหน้าเล็กน้อย เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
ชักศพก. ถือสายสิญจน์ที่โยงจากศพและนำศพให้เคลื่อนที่ไปยังที่เก็บ ที่ตั้ง หรือที่เผาศพ (ใช้แก่พระ).
ชั่วหม้อข้าวเดือดน. ระยะเวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (มาจากระยะเวลาที่ตั้งหม้อข้าวจนเดือด).
ชื่อน. คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของโดยทั่ว ๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง
เชิง ๑น. ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง เช่น เชิงสะพาน เชิงเขา เชิงกำแพง, ชายหรือปลายของบางสิ่งบางอย่างที่ยื่นออกมา เช่น เชิงตะพาบนํ้า เชิงปลากราย เชิงเลน เชิงกลอน, ริมหรือชายด้านล่างของผ้าที่มีลวดลายเช่น เชิงผ้า เชิงผ้าซิ่น.
ฐาน ๑(ถาน) น. ที่ตั้ง เช่น ฐานทัพ, ที่รองรับ เช่น ฐานพระพุทธรูป.
ฐานกรณ์(ถานกอน) น. ที่ตั้งและอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงในการออกเสียง.
ดะ ๒ใช้นำหน้าคำที่ตั้งต้นด้วยตัว ด ในบทกลอน มีความแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น เช่น ดะดัก ดะดุ่ม.
ดั้ง ๑เรียกเสาเรือนเครื่องสับที่ตั้งอยู่บนหลังรอดตรงกึ่งกลางความยาวของตัวรอดขึ้นไปรับอกไก่ ว่า เสาดั้ง, เรียกเสาที่ตั้งบนขื่อสำหรับรับอกไก่ ว่า ดั้งแขวน
โด่เด่ว. อาการที่ตั้งตรงสูงขึ้น.
ตรีผลสมุฏฐาน(-สะหฺมุดถาน) น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันมีผลเป็นที่ตั้ง ๓ อย่าง คือ ลูกมะตูม ลูกยอ ลูกผักชีลา.
ตรีสุคติสมุฏฐาน(-สุคะติสะหฺมุด-) น. พิกัดตัวยาประเภทหนึ่งในตำรายาไทย จำกัดจำนวนตัวยาอันทำให้มีสรรพคุณเป็นที่ตั้ง ๓ อย่าง คือ รากแคแดง รากเพกา รากมะเดื่ออุทุมพร.
ตัวตั้งตัวตีน. ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ, ผู้ที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้าในการทำงาน.
ตัวตั้ง ๒น. จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร.
ตำหนักแพน. ตำหนักที่ตั้งอยู่บนแพ.
ตู้ไปรษณีย์น. ตู้ที่ตั้งในที่สาธารณะเพื่อรับจดหมายและไปรษณียบัตร แล้วไขออกตามกำหนดเวลาเพื่อนำไปส่งผู้รับ.
โต๊ะหมู่, โต๊ะหมู่บูชาน. ที่ตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยม้า ๔ ขาหลายตัวคุมกันเป็นหมู่ มีหมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑, เดิมเรียกว่า ม้าหมู่บูชา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
locusตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ยีน) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relocationการกำหนดทำเลที่ตั้งใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation indexดัชนีสถานที่ตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
county seatที่ตั้งเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
county townเมืองที่ตั้งเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intended family sizeขนาดครอบครัวที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intended number of childrenจำนวนบุตรที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
institute๑. สถาน, สถานที่ตั้งขึ้น๒. ฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
type localityที่ตั้งแบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
townshipเขตการปกครองท้องถิ่น, เขตที่ตั้งเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nominal amountจำนวนเงินที่ตั้งไว้ (มูลค่าหุ้น) (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal capitalทุนที่ตั้งไว้, ทุนที่กำหนดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทิมอาคารจำนวน ๖ หลังสร้างติดรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ ด้านทิศเหนือ ใต้ ด้านละ ๑ หลัง ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกด้านละ ๒ หลัง ด้านหน้าเปิดโล่งหลังคาเป็นลักษณะหลังคาปะรำ (หลังคาแบน) ใช้สำหรับเจ้าพนักงาน พระสงฆ์ แพทย์หลวงพัก และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]
Industrial locationการกำหนดที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Industrial relocationการเปลี่ยนที่ตั้งอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง คิดคำนวณได้เร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เดิมที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคอมพิวเตอร์ Cray-1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัท Cray Research และต่อมามีผู้พัฒนาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกมาก รวมทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่นด้วย ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก และโดยทั่วไปถือว่าจะต้องเร็วกว่า 300 MFLOPS คือคำนวณเลขจุดลอยตัวได้เกินกว่า 300 ล้านคำสั่งต่อวินาที ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงยิ่ง (high performance computer) [คอมพิวเตอร์]
Irradiated foodอาหารฉายรังสี, อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศจะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ผลิต และผู้ฉายรังสี วัน เดือน ปี ที่ฉายรังสี
[นิวเคลียร์]
Industrial locationสถานที่ตั้งอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Locationสถานที่ตั้ง [TU Subject Heading]
County Town เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง
เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN Industrial Cooperation Schemeโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน เป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบการผลิตในรูปสินค้าสำเร็จ รูป/กึ่งสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศอาเซียน อันจะเป็นการสนับสนุนการแบ่งกันผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาค อุตสาหกรรมในอาเซียน โดยจะต้องเป็นความร่วมมือตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป และมีคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียนมีหุ้นส่วนอยู่ในแต่ละบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 30 สินค้าที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในโครงการจะได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรใน อัตราร้อยละ 0-5 ในทันที โดยไม่ต้องรอให้เขตการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้ [การทูต]
Diplomatic Privilege of Accommodationมาตรา 21 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตบัญญัติไว้ว่า ?1. รัฐผู้ต้อนรับจะต้องอำนวยความสะดวกตามบทกฎหมายของประเทศของตน ในการจัดการให้ได้มาซึ่งดินแดนของตนให้แก่รัฐผู้ส่ง ซึ่งจำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของรัฐนั้น หรือช่วยเหลือให้รัฐผู้ส่งได้รับอาคารที่พำนักด้วยวิธีการหนึ่งใด 2. ในกรณีจำเป็น รัฐผู้รับจะต้องช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ทางการทูต ได้มีสถานที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม?เมื่อตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่ง ตั้งได้เดินทางไปถึงประเทศที่เขาจะเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ณ ที่นั้นมีคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลของเขาประจำทำงานอยู่แล้ว ตามปกติตัวแทนทูตดังกล่าวจะมีสำนักงานทางการทูตตั้งอยู่แล้วในสถานที่เหมาะ สม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับการปฏิบัติงานโดยครบครัน และผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเขาหรืออุปทูตชั่วคราวมักจะเตรียมการไว้ก่อน แล้วเกี่ยวกับที่พักอาศัย เรียกว่าทำเนียบ นอกจากว่าจะมีทำเนียบตั้งอยู่ภายในบริเวณตึกสถานเอกอัครราชทูตซึ่งรัฐบาลของ เขาเป็นเจ้าของเองแต่ถ้าหากตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ จะต้องตั้งคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก ก็จะต้องประสบกับปัญหาเรื่องหาสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสถานเอกอัคร ราชทูตขึ้น ในกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ กระทรวงการต่างประเทศของบางประเทศจะมีแผนกหนึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทูตต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นแผนกหนึ่งในกรมพิธีการทูต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้อยู่แล้ว [การทูต]
equitable geographical distributionการกระจายตัวอย่างเท่าเทียมกันตามเขตภูมิศาสตร์ เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในกรอบสหประชาชาติ หมายถึง การมีส่วนร่วมและการเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน [การทูต]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น คือระหว่างที่สงครามยังดำเนินอยู่ ประเทศคู่สงครามหนึ่งอาจถูกกองทัพของประเทศฝ่ายศัตรูเข้ายึดครอง ในสถานการณ์เช่นนั้น ตัวหัวหน้าของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีของประเทศที่ถูกยึดครองอำนาจอาจไปตั้ง รรัฐบาลขึ้นชั่วคราวในดินแดนของประเทศพันธมิตรหนึ่ง ซึ่งยินยอมให้ทำเช่นนั้น รัฐบาลที่ตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเรียกว่า รัฐบาลพลัดถิ่น ตราบใดที่รัฐบาลพลัดถิ่นได้รับการรับรองฐานะเป็นตัวแทนของประเทศตน ย่อมดำเนินกิจการหน้าที่ของประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ได้ รัฐบาลพลัดถิ่นจะยังคงสถานภาพของตนไว้ตราบเท่าที่ยังไม่มีความพยายามต่อไป ที่จะยึดเอาดินแดนของตนที่ข้าศึกครองอยู่กลับคืนมาให้ได้ ตัวอย่างของรัฐบาลพลัดถิ่นที่เคยมีมาแล้วคือ รัฐบาลของประเทศโปแลนด์ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ กรีซ และยูโกสลาเวีย ซึ่งได้ไปตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ เมื่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนที่ดินแดนของประเทศเหล่านี้ได้ถูกกองทัพของเยอรมนีเข้ายึดครอง [การทูต]
Immunity from Jurisdiction of Diplomatic Agentsความคุ้มกันจากอำนาจศาลของตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ว่า?1. ให้ตัวแทนทางการทูตได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางอาญาของรัฐผู้รับ ตัวแทนทางการทูตยังจะได้อุปโภคความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่ง และทางการปกครองของรัฐผู้รับด้วย เว้นแต่ในกรณีของก) การดำเนินคดีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับนอกจากตัวแทนทางการทูตครอบครองไว้ในนามของ รัฐผู้ส่งเพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนข) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการสืบมรดกซึ่งเกี่ยวพันถึงตัวแทนทางการทูตในฐานะผู้ จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกโดยศาลตั้งทายาท หรือผู้รับมรดกในฐานะเอกชน และมิใช่ในนามของรัฐผู้ส่งค) การดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชย์ ซึ่งตัวแทนทางการทูตได้กระทำในรัฐผู้รับ นอกเหนือจากการหน้าที่ทางการของตน 2. ตัวแทนทางการทูตไม่จำเป็นต้องให้การในฐานะพยาน 3. มาตรการบังคับคดี ไม่อาจดำเนินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทนทางการทูต เว้นแต่ในกรณีซึ่งอยู่ภายใต้อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค 1 ของข้อนี้ และโดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินไปได้โดยปราศจากการละเมิด ความละเมิดมิได้ในตัวบุคคลของตัวผู้แทนทางการทูต หรือที่อยู่ของตัวแทนทางการทูต 4. ความคุ้มกันของตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ ไม่ยกเว้นตัวแทนทางการทูตจากอำนาจศาลของรัฐผู้ส่ง?เกี่ยวกับความคุ้มกันตัว แทนทางการทูตจากขอบเขตของอำนาจศาลทางแพ่ง อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ว่า ตัวแทนทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทน ทางการทูตนั้นได้รับการยกเว้นจากอำนาจของศาลแพ่งในท้องถิ่นคือตัวแทนทางการ ทูตจะถูกฟ้องมิได้ และถูกจับกุมมิได้เกี่ยวกับหนี้สิน รวมทั้งทรัพย์สินของเขา เช่น เครื่องเรือน รถยนต์ ม้า และสิ่งอื่นๆ ทำนองนั้นก็จะถูกยืดเพื่อใช้หนี้มิได้ ตัวแทนทางการทูตจะถูกกีดกันมิให้ออกไปจากรัฐผู้รับในฐานะที่ยังมิได้ชดใช้ หนี้สินของเขานั้นก็มิได้เช่นกัน อนึ่ง นักกฎมายบางกลุ่มเห็นว่า ตัวแทนทางการทูตจะถูกหมายศาลเรียกตัว (Subpoenaed) ไม่ได้ หรือแม้แต่ถูกขอร้องให้ไปปรากฎตัวเป็นพยานในศาลแพ่งหรือศาลอาญาก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดี ถ้าหากตัวแทนทางการทูตสมัครใจที่จะไปปรากฏตัวเป็นพยานในศาล ก็ย่อมจะทำได้ แต่จะต้องขออนุมัติจากรัฐบาลในประเทศของเขาก่อน [การทูต]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง หนังสือทางการทูตนี้ อาจใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 หรือบุรุษที่ 3 ก็ได้ หนังสือทางการทูตที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 มักจะเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีความละเอียดอ่อนกว่าหนังสืออีก ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Note Verbale หรือต้องการจะแทรกความรู้สึกส่วนตัวลงไปด้วย หนังสือนี้จะส่งจากหัวหน้า หรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือไปถึงหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตอื่น ๆ ไม่เหมือนกับ Note Verbale กล่าวคือ หนังสือทางการทูตนี้จะต้องระบุสถานที่ตั้ง รวมทั้งลงชื่อของผู้ส่งด้วยตามปกติ ประโยคขึ้นต้นด้วยประโยคแรกในหนังสือจะใช้ข้อความว่า ?have the honour? นอกจากจะมีถึงอุปทูตซึ่งมีฐานะตำแหน่งต่ำกว่าอัครราชทูต ถ้อยคำลงท้ายของหนังสือทางการทูตจะมีรูปแบบเฉพาะ เช่น?Accept, Excellency (หรือ Sir), ในกรณีที่ผู้รับมีตำแหน่งเป็นอุปทูต (Charge d? Affaires) the assurances (หรือ renewed assurances ) of my highest (หรือ high ในกรณีที่เป็นอุปทูต ) consideration?หรือ ?I avail myself of this opportunity to express to your Excellency, the assurances ( หรือ renewed assurances) of my highest consideration ?ถ้อยคำที่ว่า ?renewed assurances ? นั้น จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งหนังสือกับผู้รับหนังสือ ได้มีหนังสือติดต่อทางทูตกันมาก่อนแล้ว ส่วนถ้อยคำว่า ?high consideration ? โดยปกติจะใช้ในหนังสือที่มีไปยังอุปทูต ถ้อยคำ ?highest consideration ? จะใช้เมื่อมีไปถึงเอกอัครราชทูต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ท้องถิ่นด้วย บางแห่งอาจนิยมใช้แตกต่างออกไป และก็จะเคารพปฏิบัติตามท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมารยาทส่วนหนังสือที่เรียกว่า Note Verbale หรือ Third person note เป็นหนังสือทางการทูตที่ใช้บ่อยที่สุด หนังสือนี้จะขึ้นต้นด้วยประโยคดังต่อไปนี้?The Ambassador (หรือ The Embassy ) of Thailand presents his (หรือ its ) compliments to the Minster (หรือ Ministry ) of Foreign affairs and has the honour??หนังสือบุรุษที่สาม หรืออาจเรียกว่าหนังสือกลางนี้ ไม่ต้องบอกตำบลสถานที่ ( Address) และไม่ต้องลงชื่อ แต่บางทีในตอนลงท้ายของหนังสือกลางมักใช้คำว่า?The Ambassador avails himself of this opportunity to express to his Excellency the renewed assurances of his highest consideration?มีหนังสือทางการทูตอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Collective note เป็นหนังสือที่หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลหลายประเทศรวมกันมีไปถึง รัฐบาลแห่งเดียว เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเหล่านั้นพร้อมใจกันที่จะร้องเรียน หรือต่อว่าร่วมกัน หัวหน้าคณะทูตทั้งหมดอาจร่วมกันลงนามในหนังสือนั้น หรือ อาจจะแยกกันส่งหนังสือซึ่งมีถ้อยคำอย่างเดียวกันไปถึงก็ได้ [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]
The League of Nationsสันนิบาตชาติ เป็นองค์การที่ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซาย และสนธิสัญญาอื่น ๆ ที่ทำขึ้นตอนเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และสถาปนาเป็นองค์การระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา สันนิบาตชาติมีหน้าที่สำคัญสองประการ คือ1. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามสนธิสัญญา2. ให้โลกมีสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศแต่สันนิบาตชาติมีอายุอยู่ได้ ไม่นาน อุปสรรคสำคัญที่สุดอันหนึ่ง คือ ไม่มีสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสมาชิกขององค์การด้วย สันนิบาตชาติประชุมกันเป็นสมัยประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1939 และหมดสภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 ทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดได้โอนไปให้แก่องค์การสหประชาชาติ [การทูต]
The Nordic Councilองค์การที่ตั้งขึ้นเพื่อทำการปรึกษาหารือกัน ระหว่างรัฐสภาของประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน รวมทั้งรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องปฎิบัติร่วมกัน กฎข้อบังคับของคณะรัฐมนตรี (Council) ซึ่งประกอบด้วยประเทศเหล่านี้ ได้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1958 คณะมนตรีประกอบด้วยผู้แทนซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 69 คน รวมทั้งผู้แทนของรัฐบาลด้วย คณะมนตรีนี้ไม่มีสำนักงานถาวร และไม่มีสำนักเลขาธิการระหว่างประเทศ การประชุมได้กระทำกันโดยหมุนเวียนไปตามนครหลวงของประเทศสมาชิก [การทูต]
irradiated foodอาหารฉายรังสี, คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใดจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศ จะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้ฉายรังสีและวันเดือนปีที่ฉายรังสี [พลังงาน]
ASTMองค์กรสากลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลและกำหนดมาตรฐานการทดสอบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบและบริการ ย่อมาจาก American Society of Testing and Materials [เทคโนโลยียาง]
Bicycle Ergometersจักรยานที่ตั้งอยู่กับที่,จักรยานทดสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย [การแพทย์]
Focusing, Lineที่ตั้งหาระยะความชัด(ของกล้องถ่ายรูป) [การแพทย์]
Food Additives, Intentionalสารเสริมอาหารชนิดที่ตั้งใจเติมลงไป [การแพทย์]
intensity of soundความเข้มเสียง, อัตราของพลังงานเสียงที่ตกกระทบพื้นที่ 1 ตารางหน่วย โดยระนาบของพื้นที่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์สามารถได้ยินมีค่าประมาณ 1012 วัตต์ต่อตารางเมตรและความเข้มเสียงสูงสุดที่มนุษย์ทนฟังได้มีค่าประมาณ 1 วัตต์ต่อตารางเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
criterion, criteriaเกณฑ์, หลักการหรือมาตรฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
hypothesisสมมติฐาน, ข้อสมมุติที่ตั้งขึ้นสำหรับปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหาและตั้งกฏหรือทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากกฏการณ์นั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
indensity of soundความเข้มของเสียง, พลังงานของเสียงที่ตกลงบนพื้นที่ 1 ตารางหน่วยที่ตั้งได้ฉากกับทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงใน 1 หน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Locationที่อยู่, ที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ตั้ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง, ตำแหน่ง [การแพทย์]
Mothers, Unmarriedมารดานอกสมรส, หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's still programmed with our tactics and base locations?มันมีทั้งแผนการรบ และที่ตั้งฐานของเราอยู่? Downfall of a Droid (2008)
- Prepare to jump to those coordinates.- เตรียมเข้าสู่พิกัดที่ตั้งไว้ Duel of the Droids (2008)
the names of your secret allies, the locations of their basesรายชื่อพันธมิตรลับของท่าน, ตำแหน่งที่ตั้งของฐานพวกเขา Cloak of Darkness (2008)
It's all over the news. They found the location of the bank.เป็นข่าวไปทั่วแล้ว พวกเขาพบที่ตั้งของธนาคารนั้นแล้ว The Bank Job (2008)
/On the western border /stood the Monastery of Turfan.ทางเขตแดนตะวันตกนั้นเป็นที่ตั้งของวัดถูเอ้อฟาน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Our whole existence here is based on this great premise that we're special and superior to the whole thing.การดำรงอยู่ทั้งหมดของเราที่นี่จะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งที่ยอดเยี่ยมนี้ ว่าเราพิเศษและเหนือกว่าสิ่งที่ทั้ง Revolutionary Road (2008)
DOWNLOADING DATA COORDINATESดาวน์โหลดที่ตั้ง Fast & Furious (2009)
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ Home (2009)
Locating McCullen's base will be like finding a needle in a coal mine.จะหาที่ตั้งของ แม็คคันเลน คงเหมือนงมเข็มในเหมืองถ่านหิน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I'm gonna move my clubhouse there and park it right next to the falls.ฉันจะย้ายที่ตั้งชมรมไปอยู่นั่น ตั้งมันตรงหน้าน้ำตกเลย Up (2009)
Get your assets back to base.เก็บข้าวของ กลับไปที่ตั้งซะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'll notify Admiral Smith the target is located and confirmed.ฉันจะแจ้งนายพลเรือสมิธ ว่ายืนยันที่ตั้งเป้าหมาย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I'm trying to get around it.เข้ารหัสที่ตั้ง ฉันกำลังลองหาวิธีแกะมัน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I didn't have time to decrypt all the location data.ฉันไม่มีเวลาที่จะถอดรหัส ว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I'm trying. I have to decrypt the rest of the location data.ฉันกำลังพยายามอยู่, ฉันต้องถอดรหัส ข้อมูลที่ตั้งส่วนที่เหลือ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
They don't want us to leave the station.พวกเค้าอยากให้เรากลับฐานที่ตั้งซักที The Breath (2009)
Raizo is the name I was given.ไรโซ คือชื่อที่ตั้งให้ข้า Ninja Assassin (2009)
Honestly, by the time you're 34, all the physical requirements go out the window.เธอรู้มั๊ย ความจริง พอถึงเวลาที่อายุ 34 สเปคภายนอกที่ตั้งไว้ ก็โยนทิ้งหน้าต่างไปหมดแล้ว Up in the Air (2009)
Being pregnant, being ashamed of being pregnant.ตั้งท้อง, รู้สึกอับอายที่ตั้งท้อง Family Remains (2009)
Oh, I had reason to suspect she might be dangerous.โอ, ผมมีเหตุผลที่ตั้งข้อสงสัยว่าหล่อนอาจเป็นตัวอันตราย Bound (2009)
The reason that I ask is that given the location of your ex-wife's house,เหตุผลที่ผมถามเพราะว่าที่ตั้งของบ้านภรรยาเก่าคุณ Bloodline (2009)
- No. But we do know from the location of Cate Hale's houseไม่ค่ะ แต่เราดูจากที่ตั้งบ้านของเคต เฮลแล้ว Bloodline (2009)
So you're focusing the search in this area here. Yeah, but if he dumped other bodies here, he's got over 800 acres to work with.ใช่แล้ว, แต่ถ้าเจ้าหมอนั่นเอาศพมาฝังไว้ที่นี่จริงๆ มันมีพื้นที่ตั้ง 800 เอเคอร์เชียวนะ Cold Comfort (2009)
Hey, I wouldn't mention that, uh, latrine part until we're actually at the campsite.เฮ้ ฉันไม่ได้พูดว่าจะขุดหลุมส้วมนะ ไม่จนกว่าเราจะไปอยู่ที่ตั้งแคมป์น่ะซิ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Mankind and Visitors coming together.- ครับ ท่านราชินี สถานที่ตั้งได้ถูกเลือกแล้ว V (2009)
33-42-31 north. The safe house coordinates.ที่ตั้งของเซฟเฮ้าส์ To the Lighthouse (2009)
You know the location of the safe house.รู้ที่ตั้งของที่หลบภัยไหม To the Lighthouse (2009)
Right, now that we have the spice, we need to find the compound.เอาล่ะ ตอนนี้เรามีสไปซ์แล้ว ต่อไป เราต้องหาที่ตั้งของพวกมัน The Gungan General (2009)
We've got the locations of those two locks.เรารู้ตำแหน่งที่ตั้งของทั้ง 2 ล๊อคแล้ว The Mother Lode (2009)
I think Jar Jar just found out the location of that lab.ข้าคิดว่าจาร์ จาร์ได้ค้นพบตำแหน่งที่ตั้ง ของห้องปฏิบัติการนั่นซะแล้วล่ะ Blue Shadow Virus (2009)
'Cause I've been trying to get my act together, to move into Gran's room for the past couple weeks, and your moving in might be the kick in the butt I need to do it.เพราะว่าฉันพยายามรวบรวมความกล้า ที่จะย้ายไปอยู่ห้องยายมาสองสามอาทิตย์แล้ว ถ้าเธอย้ายมา ฉันจะทำอย่างที่ตั้งใจไว้ Keep This Party Going (2009)
A secure bunker in an undisclosed location. Seriously, what's with the boxes?ที่กำบังมีความปลอดภัย แต่เราบอกที่ตั้งไม่ได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Then not only will we know the terrorists' secret location, but we'll be one step ahead of their plans.นั่นไม่เพียงแต่จะทำให้ เรารู้ที่ตั้งลับของผู้ก่อการร้าย แต่เราจะก้าวล้ำหน้า แผนของพวกมันอีกด้วย Chuck Versus the Broken Heart (2009)
This is the last location his heart registered before going off-grid.นี่คือที่ตั้งสุดท้าย ที่ถูกบันทึกไว้ ก่อนที่มันจะหายไป Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Chuck was able to ascertain the hidden location of terrorist,ชัคสามารถสืบจนรู้ที่ตั้ง ของผู้ก่อการร้าย Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Telecom tracking complete. Location verified.การแกะรอยโทรศัพท์เสร็จสิ้น ยืนยันที่ตั้ง Chuck Versus the Colonel (2009)
Used herself and the Asset as bait to lure FULCRUM out so we could secure their location.ใช้ตัวเองและทรัพย์สินเป็นเหยื่อ เพื่อล่อให้ FULCRUM ออกมา เราจึงรู้ที่ตั้ง ที่แน่นอนของพวกมัน Chuck Versus the Colonel (2009)
"to pluck a lady's heartstrings like a well-tuned "sexy harpsichord.ก็ทำให้สาวๆหลงรักได้ อย่างกับ ฮาร์พที่ตั้งเสียงมาอย่างดี Acafellas (2009)
And if I'd left this town when I wanted to, nobody'd be in this situation.แล้วถ้าฉันออกไปจากเมืองนี้ตามที่ตั้งใจ คงไม่ต้องมีใครมาลงเอยแบบนี้ New World in My View (2009)
Professional courtesy dictates-มันเป็นไปตามข้อกำหนด ที่ตั้งไว้ Hello, Dexter Morgan (2009)
There's plenty of room, right, bob?มีที่ตั้งเยอะ ว่ามั้ย บ๊อบ Road Kill (2009)
You simpering wad of insecurity and self-loathing?ทั้งเป็นที่ตั้งของความไม่มั่นคง และเกลียดตัวเองเนี่ยนะ? Sympathy for the Devil (2009)
So, your parents were drunk when they named you,งั้น.. พ่อแม่นายก็เมา\ ตอนที่ตั้งชื่อให้นาย Free to Be You and Me (2009)
Thanks for calming everyone down.ผู้ที่ตั้งใจจัดฉากทุกคนเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับฉัน Pilot (2009)
The sheet music on the music stand is gone.โน๊ตเพลงบนที่ตั้งโน๊ตหายไป Episode #1.5 (2009)
This is a state-funded clinic.ที่นี่เป็นคลินิกที่ตั้งด้วย เงินทุนของรัฐ Harbingers in a Fountain (2009)
All units hold position.ทุกหน่วยประจำที่ตั้ง Fracture (2009)
After three years of waiting,หลังจากที่ตั้งตารอมา 3 ปี Invasion (2009)
Uh, Lily has a photo for sale at the charity auction at Sotheby's.เอ่อ จริงๆลิลลี่มีรูปที่ตั้งใจจะขายอยู่น่ะ ที่งานการประมูลกุศลจัดที่Sotheby's The Lost Boy (2009)
Thank you for your attention. And have a nice day.ขอบคุณที่ตั้งใจฟัง และขอให้โชคดีครับ Of Human Action (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำเลที่ตั้ง[n. exp.] (thamlē thītang) EN: location ; place ; site ; area ; position ; spot   
ที่ตั้ง[n.] (thītang) EN: location ; position ; situation ; site ; place   FR: localisation [f] ; endroit [m] ; lieu [m]
ที่ตั้งสถานทูต[n. exp.] (thītang sathānthūt) EN: legation   FR: légation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisition[N] การตรวจหาที่ตั้งโดยเรดาร์ (เครื่องบิน), See also: การตรวจหาที่ตั้งโดยเครื่องมืออื่นๆ
altruist[N] ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง, Syn. donor, humanist, saint
backfire[VI] ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้, Syn. boomerang
bier[N] ที่ตั้งโลงศพ
bookend[N] ที่ตั้งหนังสือ (ทำให้หนังสือตรงเป็นแถว)
calisthenics[N] การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน, Syn. callisthenics
camp robber[N] นกชนิดหนึ่งที่ชอบขโมยอาหารจากที่ตั้งแค้มป์, Syn. campthief
camper[N] ผู้ที่ตั้งแคมป์
campus[N] พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, Syn. school grounds, college grounds
Canterbury[N] แคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ), See also: เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ (เป็นที่ตั้งของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย Church of England)
Canterbury[N] เมืองแคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ), See also: เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ (เป็นที่ตั้งของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย Church of England)
caretaker government[N] รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
catafalque[N] ที่ตั้งหีบศพที่มีการประดับตกแต่ง
column[N] แนวขบวนทหาร, See also: กองทหารที่ตั้งแถวตามยาว, กองย่อยๆ, ขบวนเรือรบที่เป็นแนวตามยาว, Syn. platoon, company, file
copyholder[N] ที่ตั้งหนังสือ, See also: เครื่องมือที่ใช้วางหนังสือในแนวตั้ง (เพื่อช่วยให้คนพิมพ์อ่านได้ง่ายขึ้นขณะพิมพ์)
effectual[ADJ] ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ, See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้, Syn. efficient, qualified
hall[N] บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก
headpin[N] ตัวพินที่ตั้งอยู่หน้าสุดหรือตรงกลางของกลุ่มในเกมโบว์ลิ่ง, Syn. kingpin
one-off[IDM] สิ่งที่ตั้งใจทำเป็นพิเศษ
legitimate[ADJ] ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
liberal education[N] การศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์
lie[N] ตำแหน่งที่ตั้งอยู่, See also: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง, Syn. place, location, site
locate[VT] หาที่ตั้ง, See also: หาตำแหน่งที่ตั้ง, หา
location[N] การหาที่ตั้ง, See also: การหาชัยภูมิ, การหาทำเลที่เหมาะ, การหาตำแหน่ง, การหาสถานที่, การหาทำเลเหมาะ
location[N] ตำแหน่งที่ตั้ง, See also: ตำแหน่ง, สถานที่ตั้ง, Syn. place, spot, section
meaning[N] จุดประสงค์, See also: เป้าหมาย, สิ่งที่ตั้งใจจะพูดหรือบอก, Syn. purpose, aim, design, goal
mother-to-be[N] ว่าที่คุณแม่, See also: หญิงที่ตั้งครรภ์
neighboring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
neighbouring[ADJ] ที่อยู่ใกล้เคียง, See also: ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง, ที่อยู่ข้างเคียง, Syn. adjacent, near
outboard[ADJ] ที่ตั้งอยู่นอกลำตัวเรือ
perpendicular[N] เส้นตั้งฉาก, See also: เส้นที่ตั้งตรง
position[N] ตำแหน่ง, See also: ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง, Syn. location, spot, post, place
site[N] สถานที่ตั้ง, See also: ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์, Syn. section, situation
situation[N] สถานการณ์, See also: สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, Syn. condition, state, affairs, position, place
southern[ADJ] ในทางภาคใต้, See also: ที่ตั้งอยู่ทางใต้, ซึ่งหันหน้าไปทางใต้, Syn. in the south, southerly
sit by[PHRV] ทำอะไรไม่ได้, See also: ล้มเหลวในการทำสิ่งที่ตั้งใจ, Syn. sit back
teapoy[N] ที่ตั้งกาน้ำชา
time bomb[N] ระเบิดที่ตั้งเวลาได้
unipod[ADJ] ที่ตั้งขึ้นด้วยขาเดียว
upright[ADJ] ที่ตั้งขึ้น, See also: ที่ตั้งตรง, Syn. erect, straight
upright[ADV] ในสภาพที่ตั้งขึ้น, See also: ในสภาพที่ตั้งตรง, Syn. vertically
upstream[ADJ] ที่ตั้งอยู่ทางต้นน้ำ, Ant. downstream
whereabout[N] ตำแหน่งที่ตั้ง
Whitehall[N] รัฐบาลอังกฤษ (เพราะที่ตั้งของหลายกระทรวงอยู่บนถนน Whitehall ในกรุงลอนดอน)
wing collar[N] คอปกเสื้อที่ตั้งตรง (สำหรับผู้ชายสวมในงานทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
aspect(แอส'เพคทฺ) n. ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,รูปการ,ด้าน (ปัญหา) ,หลักเกณฑ์, ด้านข้างหรือผิวหน้าด้านที่กำลังมอง,ทิศทาง,ที่ตั้ง, Syn. expression, look, air, visage)
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
boolean logicตรรกะแบบบูลหมายถึง ค่า"จริง" (True) หรือ "ไม่จริง " (False) ใช้มากในการเขียนโปรแกรม เป็นหลัก พิชคณิต ที่ตั้งตามชื่อของผู้คิด คือ ยอร์ช บูล (George Boole) หลักทั่วไปคล้ายพิชคณิต ธรรมดา แต่ใช้ระบบเลขฐานสอง
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ
christian name)n. ชื่อที่ตั้งในพิธีชำระล้าง (baptism) ,ชื่อบุคคล (baptismal name)
column(คอล'ลัมน์) เสา,เสากลม,เสาหิน,ส่วนที่เป็นลำ,สิ่งที่เป็นลำ,แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรง,กองทหารที่ตั้งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรือรบเป็นแนวตรง,คอลัมน์หนังสือพิมพ์, See also: columned,columnated adj.
consensual(คันเซน'?วล) adj. เกี่ยวกับการเห็นชอบด้วยทั้งสองฝ่าย,เกี่ยวกับการกระทำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมกัน
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
dead housen. สถานที่ตั้งศพ
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
emplacementn. ที่ตั้งปืนใหญ่,แท่นปืน,การวางแถว,การวางเข้าที่,การจัดวาง, Syn. position
erector(อีเรค'เทอะ) n. ผู้ตั้งตรง,สิ่งที่ตั้งตรง,สิ่งที่ลุก,กล้ามเนื้อลุกชัน
fettle(เฟท'เทิล) n. ภาวะ,สภาพ,ท่าทาง. vt. เอาทรายออก,ซ่อมแซมพื้นที่ตั้งเตาไฟ, Syn. state
fireplacen. เตาผิงข้างกำแพง,เตาไฟ,ที่ตั้งเตาไฟ
garrison(แก'ริเซิน) n. กองทหารรักษาการในป้อมหรือในเมือง,ที่ตั้งกองทหารvt. ส่งทหารเข้าประจำหรือยึด
gundeckn. ดาดฟ้าชั้นที่ตั้งปืนของเรือรบ
infinitive(อินฟิน'นิทิฟว) n. รูปกริยาที่เป็นนามที่ตั้งต้นด้วย 'to'. adj. เกี่ยวกับรูปกริยาดังกล่าว
institution(อินสทิทิว'เชิน) n. สถาบัน,หน่วยงาน,สถานที่ตั้งของสถาบัน, See also: institutional adj.
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
locality(โลแคล'ลิที) n. สถานที่,ตำแหน่งที่,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่,ลักษณะเฉพาะที่เฉพาะถิ่น
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find
location(โลเค'เชิน) n. ตำแหน่งที่ตั้ง,ตำแหน่ง,สถานที่,การวัด,การกำหนดที่ตั้ง,การหาแหล่งที่ตั้ง,การให้เช่า,สถานที่ถ่ายฉากภายนอก, Syn. site
memory mapแผนที่แสดงการใช้หน่วยความจำหมายถึงแผนที่หรือแผนผังที่แสดงถึงการใช้หน่วยความจำส่วนที่เรียกว่า แรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับแผนที่แสดงที่ตั้งจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละประเทศนั้นเอง สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เลยก็ได้
mogul(โม'เกิล,โมเกิล') n. ชาวมองโกลผู้พิชิตอินเดียที่ตั้งอาณาจักรขึ้นในสมัย ค.ศ.1526-1857,ผู้สืบเชื้อสายชาวมองโกลดังกล่าว,ชาวมองโกล,บุคคลที่สำคัญมีอำนาจหรือมีอิทธิพล
pitch(พิทชฺ) vt. กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) ,โยน,ขว้าง,เหวี่ยง,กำหนด,ยืน,ประจำ,เร่ขาย,ตั้งโชว์สินค้า,ปูทาง,เล่านิยาย. vi. ถลำไปข้างหน้า,โยน,ขว้าง,เอียง,ราดด้วยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in ร่วมด้วย เริ่มทำงานอย่างขะมักเขม้น) n. ระดับ,ระดับเสียง,ยางมะตอย,น้ำมันดิบ,ยางไม้,ตำแหน่ง,ความลาด,จุดสูงสุด,ความบิดของใบพัด,ที่ตั้งแผงลอย,ช่วงระยะห่างของเกลียว,สถานที่แสดง
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
regius(รี'เจียส) adj. (ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ดำรงตำแหน่งที่ตั้งขึ้นโดยหรือขึ้นอยู่กษัตริย์,ราช
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น,ผู้ลุกขึ้น,ผู้ก่อการจลาจล,แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น,เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
seat(ซีท) n. ที่นั่ง,ท่านั่ง,วิธีนั่ง,แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,ทำเนียบ,คฤหาสน์, Syn. location
seating(ซี'ทิง) n. การจัดให้มีที่นั่ง,การจุที่นั่ง,การจัดที่นั่ง,ชุดสวมเบาะ,วัสดุทำที่นั่ง,ที่นั่ง,ที่ตั้ง adj. เกี่ยวกับที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดให้มีที่นั่ง
sepulcher(เซพ'คัลเคอะ) n. หลุมฝังศพ,สุสาน,หินสุสาน,หลุม ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ vt. ฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ฌาปนกิจศพ,หลุมฝังศพ,สุสาน., See also: sepultural adj., Syn. vault,tomb,crypt
sepulchre(เซพ'คัลเคอะ) n. หลุมฝังศพ,สุสาน,หินสุสาน,หลุม ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ vt. ฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ใส่ในหลุมฝังศพ,ฌาปนกิจศพ,หลุมฝังศพ,สุสาน., See also: sepultural adj., Syn. vault,tomb,crypt
shaft(ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่
showpiece(โช'พีส) n. สิ่งที่ตั้งแสดงไว้,สินค้าที่แสดงในงานนิทรรศการ
site(ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้., Syn. perch
stance(สแทนชฺ) n. ท่ายืน,ท่าตีกอล์ฟ,ท่าตีลูก,ตำแหน่งที่ตั้ง,ท่าท่าง,ทัศนคติ., Syn. posture
standard(สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
teapoyn. ที่ตั้งกาชงชา
tripod(ไทร'พอด) n. ม้านั่งที่มี3ขา,โต๊ะ3ขา,ที่ค้ำ3ขา,ที่ตั้ง3ขา
trophied(โทร'ฟีด) adj. ประดับด้วยสิ่งของที่ตั้งโชว์,ประดับด้วยของที่ระลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
base(n) ฐาน,ราก,หลัก,ที่ตั้ง,ที่มั่น,พื้น
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก
location(n) ที่ตั้ง,ทำเล,การตั้ง,สถานที่,ตำแหน่งที่ตั้ง
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ
seat(n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ
sepulchre(n) สุสาน,หลุมศพ,ที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
site(n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ
station(n) ที่ตั้ง,สถานี,ที่ทำการ,ด่าน,สำนักงาน,ตำแหน่ง,ฐานะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n ) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)
Bursaeถุงน้ำขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยของเหลวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างส่วนที่สามารถเคลื่อนย้ายของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อต่อ
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: S. choir screen, rood screen,
eponymousชื่อสถานที่ที่ตั้งจากชื่อของคนหรือบุคคลในตำนาน
LANNA (n) ล้านนา คือดินแดนที่มีจำนวนที่นานับล้าน เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน ลำพูน และ ลำปาง โดยมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานี มีภาษาที่เรียกว่า คำเมือง หรือภาษาเหนือ ตัวหนังสือ ตัวเมือง วัฒนธรรม และ ประเพณี เป็นของตนเอง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง เป็นระบอบมณฑลเทศาภิบาล ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมี พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 เป็นพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในฐานะราชอาณาจักรพระองค์สุดท้าย และ เจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 เป็นเจ้าผู้ปกครองนครองค์สุดท้าย ปัจจุบันเจ้านายฝ่ายเหนือและเชื้อสาย "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)" อยู่ในราชตระกูล ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ ลำปาง และ ณ น่าน
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.
madison avenueถนนใหญ่สายหนึ่งในนครนิวยอร์คซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทโฆษณาจำนวนมาก ในบางปริบท จึงหมายถึงวงการโฆษณา
overlapping territorial claims area (n ) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย
rood screen[รูด สครีน] (n ) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอกจากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนา ที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org)
See also: R. choir screen, chancel screen

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
千葉[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
所在地[しょざいち, shozaichi] (n) สถานที่ตั้ง, See also: R. 場所
東北大学[tohoku daigaku, tohoku daigaku] (n uniq) มหาวิทยาลัยโตโฮกุ ตั้งอยู่ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งที่สามของประเทศญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination

German-Thai: Longdo Dictionary
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
vorsichtig(adj adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน
Standort(n) |der, pl. Standorte| ที่ตั้ง, See also: Stelle
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top