Search result for

*ทำให้คด*

(23 entries)
(0.1348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทำให้คด, -ทำให้คด-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดัด ๑ก. ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์ เช่น ดัดไม้ ดัดนิสัย
ดัด ๑ว. ที่ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์ เช่น ไม้ดัด ตะโกดัด.
มูลคดีเหตุที่ทำให้คดีเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Other cases would just start taking priority.ถึงจุดนี้แล้ว ทำให้คดีอื่นๆได้จัดลำดับความสำคัญแทน Bloodline (2009)
At the time, the detectives were able to collect samples of the murderer's DNA but they didn't have a primary suspect, so the cases have remained unsolved.ในเวลานั้นตำรวจสืบสวนสามารถรวบรวมตัวอย่าง DNA ของฆาตกรไว้ได้... ...แต่กลับไม่พบผู้ตรงสงสัย ทำให้คดีนี้ถูกพักเอาไว้ Episode #1.5 (2009)
This way, the case will be sealed.วิธีนี้จะทำให้คดีปิดลง The Sixteen Year Old Virgin (2010)
You miss, you compromise the case, Taffet walks.คุณพลาดไปแล้ว คุณทำให้คดีนี้ เป็นอันตราย ทาฟเฟตรอด The Boy with the Answer (2010)
A plea bargain keeps the case out of the papersการต่อรองคำรับสารภาพจะทำให้คดีไม่เป็นลายลักษณ์อักษร The Townie (2010)
Because the case can be closed as an accident, which means you have one less homicide to worry about.ก็เพราะเราปิดคดีได้ ว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ซึ่งนั่นก็ทำให้คดีฆาตกรรมของเธอ ลดลงไปหนึ่งคดีไงล่ะ Sin of Omission (2011)
So that the confession in the suicide note makes Ali's murder look like an open-and-shut case.อย่่างนั้น คำสารภาพผิดในจดหมายลาตาย ทำให้คดีของอลิสันดูเหมือนเป็นการเปิดและปิดคดี The Devil You Know (2011)
Okay, what if they win the motion and the case gets dismissed?แล้วถ้าคำร้องพวกเขาเป็นผล ทำให้คดีถูกยกฟ้องล่ะครับ Pilot (2011)
Not to rain on your comic book fantasy, but if Paul is not Lone Vengeance, it puts a whole new spin on his mugging.ผมไม่อยากจะขัดจิตนาการอันล้ำเลิศของพวกคุณนะ แต่ถ้าพอลไม่ใช่ โลน เวนเจนส์ ทำให้คดีปล้นตอนนั้นเปลี่ยนไปทันทีเลย Heroes and Villains (2011)
You are the same reckless, immature, self-centered jackass that you always were, and you've put this investigation at risk.คุณมันไร้ประโยชน์ ไม่รู้จักโต,คิดถึงแต่ตัวเอง เหมือนเดิมทุกอย่าง และคุณทำให้คดีนี้อยู่ในจุดเสี่ยง Linchpin (2012)
And at Speltzer's arraignment this morning, his P.D. was able to make the case--และการขึ้นศาลของสเปลท์เซอร์เช้าวันนี้ สถานีตำรวจของทำให้คดี-- Run (2012)
Thank you for helping Jack tonight and for making my father's case a campaign promise.ขอบคุณ ที่ช่วยแจ็คคืนนี้ และที่ทำให้คดีพ่อฉัน ถูกสัญญาในแคมเปญหาเสียงนั่น Masquerade (2013)
No, I-I really fouled this case up, and I-I-I wanna apologize to you.จริงผมทำให้คดีนี้เสียหาย และผมอยากจะขอโทษกับคุณ Out of the Frying Pan (2013)
He went right to work on publishing the scientific paper that would make the case against leaded gasoline.เขาก็มีสิทธิในการทำงานเกี่ยวกับการ เผยแพร่บทความทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทำให้คดีกับน้ำมันเบน ซินที่มีสารตะกั่ว The Clean Room (2014)
So all, uh... all I need to do to make this disappear is to frame a potentially innocent man?เอ่อ... ที่ผมต้องทำ คือทำให้คดีนี้หายไป คือต้องเอาคนที่ อาจจะบริสุทธิ์มาเป็นแพะ Crash (2004)
So,let's get a jump-start on the bay harbor butcher.ดังนั้นเรามาทำให้คดี เบย์ ฮาร์เบอร์ บุชเชอร์ คืบหน้าโดยเร็วให้ได้ An Inconvenient Lie (2007)
Who he is is what makes this case huge.หมอนั่น ทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีใหญ่เลยหละ Our Father (2008)
Is what makes this case huge.แล้วมันทำให้คดีนี้ใหญ่หรือไง Finding Freebo (2008)
My people have come across evidence that could get the case reopened.คนของฉันพบหลักฐานที่จะทำให้คดีนี้เปิดขึ้นมาได้ใหม่ All in the Family (2008)
so, for whatever reason, that case was stuck in your brain all these years and it not only led you to this career choice but to the same city where your mother lives and for us to have the opportunity to save this child.คงมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คดีนั้น ติดอยู่ในความทรงจำของนายตลอดมา และมันไม่ได้แค่นำพานายมาสู่อาชีพนี้เท่านั้น มันพานายมาที่เมืองนี้ที่แม่นายอาศัยอยู่ The Instincts (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top